Makɨtɨbɨ kɨ
Jakɨ
ndangɨ
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ Jakɨ ndangɨ
Makɨtɨbɨ kɨ Jakɨ ndangɨ kɨn, ta je kɨ ɔsɨ go-naa go-naa me tɨ e ta je kɨ kadɨ ɔr ta rəbɨ dɨje lə Luwə kɨ sanəi-naa kɨ lo je pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne (1.1). E ta kɨ tɔge e ngay, nɨngə Jakɨ un nḛ je kɨ dɨje ooi kɨ kəmde ne kɨ kadɨ re əl-n-de ta ə a ra kɨlə rɔde tɨ majɨ kɨn ə ndangɨ-n makɨtɨbɨ adɨ njé kun go Kɨrɨsɨ kɨ sanəi-naa kɨ lo je kɨ dangɨ dangɨ. NDangɨ makɨtɨbɨ adɨ-de, ɨlə-n jine dɔ pa njɨyəde tɨ kɨ majal kɨ rɔ-naa tɨ əi je wa ə se kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ gəri Kɨrɨsɨ al.
Nḛ kɨ dɔsa̰y, Jakɨ əl ta lə gosɨ kɨ e nḛ kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ ə sɔbɨ kadɨ e kɨ dəje kɨ kadɨ-me (1.2-8). Go tɨ, əl ta kɨ dɔ ndoo tɨ əi kɨ nḛ kɨngə, ta kɨ dɔ nḛ kɨ nga̰ tɨ əi kɨ nḛ na lə su, ta kɨ dɔ njɨyə kɨ rɔjetɨ go Luwə tɨ, kɨ kadɨ dəw a oo kande me kɨlə kɨ ra tɨ (1.9-27). Go ta je tɨ kɨn, Jakɨ əl ta kɨ tɔgɨne ngay dɔ gangɨ-naa tɨ kɨ to dan njé kaw-naa je tɨ (2.1-13), ɓəy taa kadɨ təl re dɔ ta tɨ kɨ ra rɔne tə ko̰ ta kɨ me makɨtɨbɨ tɨ lie kɨn be, adɨ e ta lə kadɨ-me kɨ kadɨ njɨyə naa tɨ kɨ ra kɨle (2.14-26). Go tɨ, Jakɨ un nḛ je ngay tɔjɨ-n ndonje kɨ ɨsɨ ra majal je kɨ ətɨ ɓəl (3.1-12). Nɨngə təl re əl ta kɨ dɔ gosɨ tɨ kɨ rɔjetɨ (3.13-18). Jakɨ ndɔr mbi dɨje kɨ njé re kɨ gangɨ-naa, dɨje kɨ nḛ ra kɨ dɔnangɨ tɨ ne nəl-de ngay, dɨje kɨ ɨsɨ ḭḭ dɔ rɔde ba gangi ta dɔ madɨde je tɨ, taa ɨlə jine kəm njé nḛ kɨngə tɨ kɨ ɨsɨ rai njé ra kɨlə je ləde ɓəə tɨ tɔ (4.1-5.6). Ta tɔl ta ta tɨ, Jakɨ dəjɨ dɨje kɨ ndangɨ makɨtɨbɨ adɨ-de kɨn kadɨ əi dɨje kɨ njé kore mede, kadɨ əi njé kuwə tɔgɨde ba me kəl ta tɨ kɨ Luwə, kadɨ əi njé ra kɨ naa me kɨlə tɨ lə NDɨl (5.7-20).
Ta kɨ makɨtɨbɨ lə Jakɨ əl njé kun go Kɨrɨsɨ ne kɨn, e ta kɨ ay njay, tadɔ kun go Kɨrɨsɨ e ta kadɨ dəw əl ə nə: «Oyo m-adɨ mem Poy Ta kɨ Majɨ lə Jəju» tane tɨ ne be par al, nə kadɨ tɔjɨ me pa njɨyəne tɨ kɨ taga adɨ dɨje ooi. Re tɔjɨ kɨ taga adɨ dɨje ooi nɨngə, e kɨn e go rəbe tɨ, tadɔ «kadɨ-me kɨ kɨle goto e kadɨ-me kɨ koy» (2.26).
1
Kuwə ji-naa
Mi Jakɨ, kɨ nje kɨlə ɓəə lə Luwə əi kɨ Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ, ə m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn madɨ səi gɨn ka lə *Isɨrayəl kɨ dɔgɨ gɨde e joo kɨ ɨsanəi-naa dɔnangɨ tɨ kɨ tae ba. Nḛ kɨ dɔsa̰y m-uwə jisi.
Kuwə tɔgɨ ba me nḛ na je tɨ
NGakom je, lokɨ nḛ na je kɨ dangɨ dangɨ tḛḛi dɔsi tɨ nɨngə, majɨ kadɨ ɨrai rɔnəl ngay dɔ tɨ. Tadɔ səi je wa ɨgəri ɓətɨ, lokɨ kadɨ-me Luwə ləsi, tɔge ɨtə tɔgɨ nḛ na je kɨn nɨngə, a ra kadɨ uwəi tɔgɨsi ba. Nɨngə majɨ kadɨ kuwə tɔgɨ ba ləsi, tɔl tane majɨ, mba kadɨ səi dɨje kɨ kasɨ-naa bərəre, kadɨ nḛ kɨ majal ɨlə ɓal rɔsi tɨ al, taa kadɨ nḛ kare ka du səsi al tɔ.
Re dəw kare dansi tɨ, kəm-kədɨ du-e nɨngə, kadɨ kɔy Luwə, ə Luwə a ade. Tadɔ Luwə e nje kadɨ dɨje pətɨ nḛ kare kɨ no̰o̰, kɨ me-nda, kɨ kanjɨ ndɔr mbi dəw. Nɨngə kadɨ dəwe kɨn kɔy kɨ me joo al, nə kɨ kadɨ-me taa. Tadɔ dəw kɨ nje me joo, to tə pulum man, kɨ nəl un-e, ɨsɨ aw sie kɨ yo je kɨ nḛ je be. Kadɨ dəw kɨ be kɨn gər mene tɨ, təkɨ a ɨngə nḛ madɨ kare rɔ Luwə tɨ al. Tadɔ e nje me joo, gər rəbɨ nḛ rane al.
NJe ndoo kɨ nje nḛ kɨngə
Majɨ kadɨ ḭ ngokom kɨ nje kadɨ-me kɨ ḭ nje ndoo, ɨra rɔnəl dɔ kun tɨ kɨ Luwə un dɔi taa. 10 Be tɔ ə, kadɨ ḭ nje kadɨ-me kɨ ḭ nje nḛ kɨngə, ɨra rɔnəl dɔ sɔl tɨ kɨ Luwə sɔl dɔi tɔ. Tadɔ nje nḛ kɨngə a jɔre tə putɨ kam be. 11 Lokɨ kadɨ ɔsɨ kɨ tɔgɨne nɨngə, kam ndole, pute jɔre adɨ majɨ lie goto, be tɔ ə nje nḛ kɨngə a goto-n ta nḛ je tɨ lie kɨ ɨsɨ ra Tḛḛ kɨ taga 40.6-7.
Nḛ na je
12 Dəw kɨ uwə tɔgɨne ba me nḛ na tɨ, e nje rɔnəl. Tadɔ lokɨ dum dɔ nḛ na je pətɨ nɨngə, a ɨngə jɔgɨ kajɨ kɨ Luwə un mɨndɨne kadɨ n-adɨ dɨje kɨ ndɨgi-e. 13 Lokɨ nḛ na tḛḛ dɔ dəw tɨ nɨngə, kadɨ ə nə: «E Luwə ə na-m al, tadɔ majal asɨ na Luwə al, taa Luwə wa a na dəw al tɔ.» 14 Təkɨ nḛ na tḛḛ dɔ dəw tɨ nɨngə, e kəm-nda lie e wa ə əde, ɔr-e aw sie me tɨ. 15 NGata nɨngə kəm-nda ḭ səm təkɨ dəne ḭ səm be, ɓa ojɨ majal, nga nɨngə lokɨ majal tɔgɨ gangɨ ɓa tḛḛ koy. 16 NGakom je kɨ njé ndɨgɨ ləm, kadɨ ədi rɔsi kɨ ta je kɨ ngom, al. 17 Nḛ kadɨ kɨ majɨ kɨ kadɨ-kare kɨ asɨ-naa, ḭḭ rɔ Luwə tɨ kɨ nje ra kunjɨ je kɨ dɔra̰ tɨ. Luwə mbəl rɔne al, taa kəm ndɨle a yətɨ rɔne, təkɨ kəm ndɨl a yətɨ-n rɔne kɨ go kadɨ be kɨn al tɔ. 18 E kɨ go me ndɨgɨ lie wa, ə ojɨ-n-je kojɨ kɨ sɨgɨ kɨ ta kɨ rɔjetɨ. Ojɨ-je kojɨ kɨ sɨgɨ mba kadɨ j-əi nḛ kɨndə je kɨ dɔsa̰y dan nḛ kɨndə je tɨ lie.
Koo dɔ ta ə ra go tɨ
19 NGakom je kɨ njé ndɨgɨ ləm, kadɨ oi ta kɨ m-a m-əl səsi kam majɨ: kadɨ dəw ḭ langɨsi oo dɔ ta, nə kadɨ əl ta kalangɨ al, taa ra wongɨ kalangɨ al tɔ. 20 Tadɔ wongɨ lə dəw a ra nḛ kɨ dana no̰ Luwə tɨ al. 21 Gɨn nḛ kɨn ə, kadɨ ɨmbati nḛ ra je kɨ to njḛ, kɨ kɨlə ra je kɨ majal al dɔ, kɨ re kɨ go me ndul. Nɨngə ɨtaai ta lə Luwə kɨ dɨbɨ mesi tɨ, kɨ dɔ kɨ sɔl lɔm, tadɔ e ta kɨ asɨ kajɨ səsi.
22 Ta lə Luwə kɨn kadɨ oy mbisi tɨ par al, nə kadɨ oy ɓa ɨtəli rɔsi go tɨ taa. Lokɨ ɨsi ta koo dɔ tɨ tə koo par nɨngə, e kədɨ ə ɨsi ədi rɔsi səi wa. 23 Tadɔ re dəw oo dɔ ta, ə ra go tɨ al nɨngə, to tə dəw kɨ go̰ ta kəmne me kɔtɨrongɨ tɨ be. 24 Lokɨ go̰ rɔne ə ɔtɨ aw nɨngə, ta naa tɨ no̰o̰ par ə me oy dɔ rɔe tɨ kɨ kəte oo. 25 Nə dəw kɨ ndər gɨn ndu-kun lə Luwə kɨ asɨ naa bərəre kɨ taa-je ɨlə-je taa, kɨ ɨsɨ uwə rɔne ba me tɨ, ɓɨ ra rɔnəl dɔ ko dɔe tɨ par, adɨ me oy dɔ tɨ al, nə ra go tɨ, dəwe kɨn a ɨngə majɨ-kur me kɨlə tɨ pətɨ kɨ a ra.
26 Lokɨ dəw madɨ oo rɔne tə nje kun go Luwə, nə asɨ kuwə ndonne gɨn tɔgɨne tɨ al nɨngə, ɨsɨ ədɨ rɔne tə kədɨ, kun go Luwə lie e nḛ kɨ kəme goto. 27 M-əl səsi kadɨ ɨgəri təkɨ kun go Luwə kɨ majɨ kɨ kɨ rɔjetɨ kɨ Luwə kɨ Bawje ndɨgɨ, e koo go ngan kal je kɨ njé ngaw koy je me ko̰ je tɨ, kɨ ɨsɨ tḛḛ dɔde tɨ, kɨ kɔsɨ rɔ ngərəngɨ kadɨ nḛ je tɨ kɨ to njḛ kɨ dɔnangɨ tɨ ne.

1:11 Tḛḛ kɨ taga 40.6-7