Poy Ta kɨ Majɨ lə Jəju kɨ
Matɨye
ndangɨ
Ta kɨ dɔ Poy ta tɨ kɨ Majɨ lə Jəju kɨ Matɨye ndangɨ
Poy Ta kɨ Majɨ lə Jəju kɨ Matɨye ndangɨ e kɨ kare dan Poy Ta je tɨ kɨ Majɨ kɨ sɔ, adɨ e Matɨye, Markɨ, Lukɨ kɨ Ja̰. NGa nɨngə, ta je ngay kɨ Matɨye əl, toi me Poy Ta tɨ kɨ Majɨ lə Jəju kɨ Markɨ ndangɨ no̰o̰ tɔ. J-a j-ɨngə:
MBḛ lə Ja̰ Batɨsɨ kɨ ɨlə (3.1-12);
Batəm lə Jəju kɨ na kɨ su na-e (3.13-4.11);
Kɨlə je kɨ Jəju ra-de dɔnangɨ Galile tɨ, adɨ e kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ, ndo kosɨ dɨje nḛ, kɨ kajɨ njé mo̰y je (4.12-18.35);
Kosɨ dɔ rəbɨ tɨ mba kaw kɨ Jorijaləm (19-20);
Jorijaləm tɨ, Jəju ra ndɔ ngay al, ra ndɔ kɨ asɨ dɨmasɨ kare be par, nɨngə tɔl ta ndɔ je ləne kɨ ta kɨ gangɨ kɨ dɨje gangi dɔe tɨ, tɔli-e-n, ɓa go tɨ, ḭ taa lo koy, tḛḛ adɨ dɨje ooi-e kɨ lo lo (21-28).
Nḛ kare kɨ to ta dangɨ, Matɨye ɨlə ngɨrə makɨtɨbɨ ləne kɨ kɔr gɨn ka lə Jəju nɨm, kojɨ Jəju nɨm, taa dɔkagɨlo kɨ Jəju e-n ngon ɓəy nɨm tɔ. Ta kɨ ɨlə-n ngɨrə makɨtɨbɨ ləne kɨn əl adɨ goe ngal (1-2), nɨngə mee tɨ no̰o̰, tɔjɨ dəw kɨ e Jəju kɨ n-aw tə n-ndangɨ Poy Ta kɨ Majɨ lie kɨn kadɨ dɨje gəri-e təkɨ e ə e NGar kɨ nje kajɨ dɨje kɨ Luwə ə nə n-a n-ɨlə sie, e tɔ ə e Emanuwəl kɨ kɔr mee nə Luwə e səje, taa e tɔ ə Luwə a un-e kadɨ tɔl-n ta kɔjɨ ra ləne kɨ un mɨndɨne dɔ tɨ kəte nu kɨn tɔ.
Nḛ kare kɨ to ta dangɨ ɓəy tɔ me makɨtɨbɨ tɨ lə Matɨye, e kɔsɨ kɨ ɔsɨ dɔ nḛ ndo je lə Jəju ngay naa tɨ, asɨ gɨn mi, adɨ e:
Nḛ ndo kɨ dɔ mbal tɨ (5-7) kɨ əl ta kɨ dɔ pa njɨyə tɨ kɨ dana kɨ Luwə ɨsɨ ngɨnə tae kɨ rɔ dɨje tɨ lie kɨ e ngar dɔde tɨ.
NDu je kɨ e kɨ kadɨ dɨje kɨ sɔbɨ kadɨ a ɨləi mbḛ kɨ ko̰ɓe kɨ e ɓasi (10).
Ko̰ɓe lə Luwə kɨ e kɨ kəl tae me kujɨ ta tɨ asɨ gɨn sɨri, e ko̰ɓe kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ ɓasɨne, nə ndɔ ree a to kɨ taga pa̰y (13).
Go rəbɨ kɨsɨ naa tɨ lə ngakonaa je me ɓeko̰ tɨ kɨ sɨgɨ kɨn (18).
Go rəbɨ kɨsɨ dɔ nja tɨ ngɨnə-n rɔ kɨ tətɨ kɨ dɔbəy tɨ kɨ ko̰ɓe kɨ sɨgɨ kɨn a re-n (24-25).
Makɨtɨbɨ lə Matɨye tɔjɨ Jəju tə Ɓaɓe kɨ a re kadɨ adɨ ndune dɔ ɓeko̰ tɨ ləne kɨ sɨgɨ, tḛḛ-n tae. Ɓəy tɔ adɨ dɨje kɨ a uri me tɨ ne ndo kɨ awi kɨ ndooe kadɨ mai najɨ lie kɨ rɔ ndəgɨ dɨje tɨ tɔ.
1
Gɨn ka lə Jəju
(Lk 3.23-38)
Gɨn ka lə Jəju Kɨrɨsɨ kɨ ngon ka *Dabɨdɨ, kɨ ngon ka *Abɨrakam ə to kɨn: Abɨrakam ojɨ *Isakɨ, Isakɨ ojɨ *Jakobɨ, Jakobɨ ojɨ Juda kɨ ngako̰e je. Juda əi kɨ Tamar oji Parəsɨ əi kɨ Jara, Parəsɨ ojɨ Əsɨrom, Əsɨrom ojɨ Aram, Aram ojɨ Amɨnadabɨ, Amɨnadabɨ ojɨ Naso̰, Naso̰ ojɨ Salmo̰, Salmo̰ əi kɨ Rakabɨ oji Bowajɨ, Bowajɨ əi kɨ Rutɨ oji Obədɨ, Obədɨ ojɨ Jəse, Jəse ojɨ ngar Dabɨdɨ.
Dabɨdɨ taa ne Uri ojɨ-n Salomo̰, *Salomo̰ ojɨ Robowam, Robowam ojɨ Abɨya, Abɨya ojɨ Aja, Aja ojɨ Jojapa, Jojapa ojɨ Joram, Joram ojɨ Ojɨyasɨ, Ojɨyasɨ ojɨ Jowatam, Jowatam ojɨ Akajɨ, Akajɨ ojɨ Ejəkɨyasɨ, 10 Ejəkɨyasɨ Ojɨ Manasɨ, Manasɨ ojɨ Amo̰, Amo̰ ojɨ Jojɨyasɨ, 11 Jojɨyasɨ ojɨ Jəkonɨyasɨ kɨ ngako̰e je. Dɔkagɨloe tɨ kɨn ə uwəi dɨje kɨ Jorijaləm awi səde ɓəə *Babɨlon tɨ 2 NGar je 24.12-16.
12 Lokɨ awi səde Babɨlon tɨ, Jəkonɨyasɨ ojɨ Salatɨyəl, Salatɨyəl ojɨ Jorobabəl, 13 Jorobabəl ojɨ Abɨyudɨ, Abɨyudɨ ojɨ Eliyakɨm, Eliyakɨm ojɨ Ajɔr, 14 Ajɔr ojɨ Sadokɨ, Sadokɨ ojɨ Akɨm, Akɨm ojɨ Eliyudɨ, 15 Eliyudɨ ojɨ Eliyajar, Eliyajar ojɨ Mata̰, Mata̰ ojɨ Jakobɨ, 16 Jakobɨ ojɨ Jɨsəpɨ kɨ ngaw mari. Nɨngə Mari ojɨ Jəju kɨ ɓari-e Kɨrɨsɨ kɨ e dəw kɨ Luwə mbəte. 17 Ɨlə ngɨre dɔ Abɨrakam tɨ bɨtɨ dɔ Dabɨdɨ tɨ, gɨn kojɨ e dɔgɨ gɨde sɔ, ə ḭ dɔ Dabɨdɨ tɨ bɨtɨ kaw ɓəə Babɨlon e gɨn kojɨ dɔgɨ gɨde sɔ, taa ḭ dɔ kaw ɓəə Babɨlon tɨ bɨtɨ kojɨ Kɨrɨsɨ tɨ, e gɨn kojɨ dɔgɨ gɨde sɔ tɔ.
Kojɨ Jəju
(Lk 2.1-7)
18 Go rəbɨ kojɨ Jəju Kɨrɨsɨ ə to kɨn. Ko̰e Mari e nje nongɨ lə Jɨsəpɨ kɨ uwə dɔe. Nɨngə, lokɨ ɨngəi-naa dəne kɨ dɨngəm al ɓəy ə, Mari ḭ səm kɨ tɔgɨ lə NDɨl Luwə. 19 Lo kɨn tɨ no̰o̰ be, Jɨsəpɨ kɨ nje nongɨ lə Mari, kɨ e dəw kɨ dana, ndɨgɨ kadɨ n-əl ta kɨn kɨ taga n-ɨlə-n rɔsɔl dɔ Mari tɨ al, adɨ ɔjɨ mene tɨ kadɨ n-ɨyə̰i-naa kɨ Mari gɨdɨ ngə̰y par. 20 Lokɨ ɔjɨ ta kɨn be mene tɨ nɨngə, malayka lə Ɓaɓe tḛḛ hɔy me ni tɨ əl-e ə nə: «Jɨsəpɨ, ngon ka *Dabɨdɨ, ɨɓəl al kadɨ ɨtaa Mari nei tɨ, tadɔ ngon kɨ to mee tɨ kɨn, e ngon kɨ re kɨ go rəbɨ lə NDɨl Luwə. 21 Mari a ojɨ ngon kɨ dɨngəm, nɨngə a ɨndə tɔe nə Jəju, tadɔ e ə e dəw kɨ a ajɨ dɨje ləne me majal je tɨ ləde.»
22 Nḛ je kɨn pətɨ a rai nḛ be mba kadɨ ta kɨ Ɓaɓe əl kɨ ta nje kəl ta kɨ tae tɨ kəte nu kɨn tɔl tane:
23 Ɓaɓe əl ta kɨ ta nje kəl ta kɨ tae tɨ ə nə:
«Oi ngon kɨ mandɨ kɨ gər dɨngəm al ɓəy a ḭ səm,
A ojɨ ngon kɨ dɨngəm,
Nɨngə a ɓari-e nə Emanuwəl,
Kɨ kɔr gɨne nə: “Luwə e səje” Ejay 7.14
24 Lokɨ Jɨsəpɨ ndəl dɔ ɓi tɨ, ra təkɨ malayka əl-e-n, adɨ taa Mari nene tɨ, re sie kəy. 25 Nə gər-e kɨ dəne kɨ dɨngəm tɨ al, bɨtɨ kadɨ Mari ojɨ-n ngon Ojɨ ngon kɨ dɨngəm, adɨ Jɨsəpɨ ɨndə tɔe nə Jəju.

1:11 2 NGar je 24.12-16

1:23 Ejay 7.14