16
Sa Bulig Hu Taglised
Iman mahitenged hu pag-amutà nuy ha igbulig taena ha mga taglised diyà ta probincia ta Judea buhaten nuy daan sa insugù ku duun hu mga punduk hu tagkaamul-amul ha mga tumutuu diyà ta probincia ta Galacia. Ku Dominggo itapid hu kada sabuwa inyu sa amut nuy sumalà hu agkangatimù nuy ta daw ku makauma a diyan harì kaw en mag-amutà. Ku makadiyan a asem agsuguen ku diyà ta Jerusalem sa agkasaligan nuy ha mag-uwit taena ha amut nuy daw pauwitan ku haena hu sulat. Dumahan ku sidan ku kinahanglanen pa ha dumiyà a ta Jerusalem.
Sa Mga Panugun Hi Pablo
Ag-elegan ku asem inyu diyan ku maipus a diyà ta probincia ta Macedonia ta sa henà-henà ku bà a dà agsagad diyà. Malugay a gid diyan ta inyu ta daw ad en agdayun ku maiwas en sa tilendeng na ku dumayun a mabuligan a daan inyu. Harì a agkabayà ku bà a dà makahapit diyan ta taghinam a gayed ha ku itugut hu Ginuu makatimà a diyan hu malugayad ha panahun. Ba iman dini a pa ta Efeso taman ha maiwas sa pagsaulug hu Aldaw hu Pentecostes ta madakel pa sa agkabayà agpaliliman hu lalang hu Dios dini bisan ku madakel daan sa agkuntra kanak.
10 Ku makauma diyan si Timoteo pandayai nuy gayed ta suluguen daan haena hu Ginuu iling kanak. 11 Tahuri nuy daw buligi nuy ku humipanaw payanaen dini ta kanak ta tagsalapen day dini.
12 Si Apolos sa suled taw sigi ku ag-ikagiyan ha dumiyan ta inyu duma hu mga suled taw ha tumutuu ba hurà din pa henà-henà hu pagdiyan. Ba agdiyan dà asem ku amin din higayun.
13 Mag-andam kaw gayed daw lig-eni sa pagtuu nuy. Harì kaw agkahaldek ba ipaahà nuy ha mabis-ay kaw gayed duun hu pagtuu. 14 Bisan inu sa buhaten nuy sigi nuy ipaahà sa pagpalanggà nuy hu mga duma nuy.
15 Natun-an nuy en ha sa pamilya hi Estefanas iyan nauna ha nakatuu diyan ta probincia ta Acaya daw intugyan dan sa kaugalingen dan duun hu pagbulig hu mga tumutuu. 16 Aman aghangyuen ku gayed inyu ha magmatinumanen kaw kandan daw hu bisan sin-u ha tagbulig daan duun hu buluhaten hu Dios. 17 Tungkay a nabayà-bayà su makadini si Estefanas, si Fortunato daw si Acaico ta binuhat dan dini sa harì nuy agkabuhat, 18 ta nadasig a kandan iling ha dinasig kaw daan kandan. Aman tahuri haini ha mga etawa.
Mga Pangamusta
19 Agpangamusta inyu sa mga punduk hu tagkaamul-amul ha mga tumutuu dini ta probincia ta Asia. Agpangamusta daan inyu si Akila daw si Priscila duma hu alan ha mga tumutuu ha tag-amul-amul duun hu balay dan. 20 Agpangamusta daan inyu sa alan ha mga suled duun hu pagtuu dini.
Magkinamustahay kaw gayed ha malipayen.
21 Iyan a si Pablo sa migpirma taini ha pangamusta.
22 Silutan gayed hu Dios sa alan ha harì tagpalanggà kandin. Maayad ku laus en lumikù sa Ginuu.
23 Panalanginan kaw hi Jesu Cristo ha Ginuu. 24 Alan ku inyu pinalanggà tumenged ta nasabuwa kuy diyà ki Jesu Cristo.