2
Sa Pagtuman Hu Mga Kasuguan
Pinalanggà ku ha mga batà, insulat ku haini diyan ta inyu ta daw harì kaw en makasalà. Ba ku amin inyu makasalà amin taghusay taena duun hu Dios ha Amay taw. Saena iyan si Jesu Cristo sa matareng gayed daw inhalad din sa kaugalingen din ta daw mapalas sa mga salà taw daw hu alan ha kaet-etawan.
Sa timaan ha agkakilala taw sa Dios iyan sa pagtuman taw hu mga sugù din. Ku amin tag-ikagi ha agpakakilala hu Dios ba harì tagtuman hu mga sugù din saena biduen gayed. Ba bisan sin-u sa magtuman hu lalang din mahimpit gayed sa pagpalanggà taena hu Dios. Iyan haini timaan ha nakigsabuwa kuy gayed hu Dios ku sa batasan taw matareng iling ki Jesus su dini pa ta kalibutan.
Sa Bag-u Ha Kasuguan
Minahal ku ha mga suled, saini ha insulat ku diyan ta inyu kenà bag-u ha sugù ta napaliman nuy en haini su anay kaw makatuu ki Jesus ha magpinalanggaay kuy gayed. Ba saini bà su bag-u ta agpamawà en daw kenà en masukilem. Saena ha sugù tinuman hi Jesus aman kinahanglan ha tumanen taw daan.
Bisan sin-u sa tag-ikagi ha duun en tagtimà hu mapawà ba tagkuntrahen din pa sa mga duma din saena duun pa tagtimà hu kasukileman. 10 Saena ha tagpalanggà hu mga duma din duun tagtimà hu kapawaan aman harì gayed haena makasipà. 11 Ba sa agpanguntra hu mga duma din duun gayed tagtimà hu kasukileman aman harì din agkatun-an ku hindu agpayanaen ta agkailing haena hu buta.
12 Sinyu sa pinalanggà ku ha mga batà, sinulatan ku inyu ta napasaylu en sa salà nuy pinaagi ki Jesus.
13 Sinyu sa mga magulang, sinulatan ku inyu ta nakilala nuy en haena sa duduun en su hurà pa tanghagaa sa kalibutan.
Sinyu sa mga manguhed pa ha mga etaw, sinulatan ku inyu ta nadaeg nuy en si Satanas.
Sinyu sa pinalanggà ku ha mga batà, sinulatan ku inyu ta nakilala nuy en sa Dios ha Amay taw.
14 Sinyu sa mga magulang, sinulatan ku inyu ta nakilala nuy en haena sa duduun en su hurà pa tanghagaa sa kalibutan.
Sinyu sa mga manguhed pa ha mga etaw, sinulatan ku inyu ta mabis-ay kaw hu pagtuu tumenged ta sa lalang hu Dios didiyan en ta inyu daw nadaeg nuy en daan si Satanas.
Sa Pagkababayaen Hu Mga Kalibutanen
15 Harì nuy gayed igpalabi sa kalibutanen ta ku iyan haena babayaen nuy kenà nuy gayed palanggà sa Dios ha Amay taw. 16 Ta iyan haini batasan dini ta kalibutan sa pagkababayaen hu bisan inu ha madaet daw sa kaayat hu bisan inu ha agkaahà daw sa pagpagalbu hu kaugalingen daw hu katigayunan. Saini kenà kandin hu Dios ha Amay taw ba kandin dà ta kalibutan. 17 Saini ha kalibutan agkahanaw dà daw sa bisan inu ha agkabayaan hu mga etaw duun, ba saena ha matinumanen hu Dios amin din kinabuhì ha harì gayed agkahanaw.
Mga Kuntra Hi Cristo
18 Pinalanggà ku ha mga batà, ubay en sa katapusan hu panahun. Napaliman nuy en ha humiwal sa labaw ha kuntra hi Cristo. Bisan iman madakel en sa aghiwal ha pakigkuntra kandin. Iyan haena timaan ha ubay en sa katapusan hu panahun. 19 Saini ha mga etaw suminuway dini ta kanuy tumenged ta kenà taw duma, ta ku mga duma taw pa ngaay sidan hurà ngaay sidan suway kanuy. Ba tumenged ta suminuway en man sidan kanuy natun-an taw ha kenà taw gayed sidan mga duma.
20 Ba sinyu inulinan kaw hu Balaan ha Ispiritu daw natun-an nuy sa alan. 21 Sinulatan ku inyu ta natun-an nuy en sa kamatuuran daw natun-an nuy en daan ha hurà gayed bidù duun hu kamatuuran.
22 Sin-u man sa biduen? Saena iyan sa tag-ikagi ha si Jesus kenà iyan su Mesiyas. Iyan haena pakigkuntra ki Cristo ta hurà tuu hu Dios ha Amay taw daw ki Jesu Cristo sa Batà din. 23 Sa etaw ha harì agtuu hu Batà hu Dios harì daan pakakilala hu Dios ha Amay taw, ba sa etaw ha tumuu hu Batà hu Dios pakakilala hu Dios ha Amay taw.
24 Paniguruwi nuy gayed sa katudluanan ha napaliman nuy en su anay kaw makatuu. Ku buhaten nuy haena harì kaw gayed makasuway hu Dios ha Amay taw daw ki Jesu Cristo sa Batà din. 25 Ta sa insaad kanuy hi Jesus iyan sa kinabuhì ha hurà din katapusan.
26 Sinulatan ku inyu iman ta daw makilala nuy sa mga etaw ha tagpasuway ngaay inyu duun hu kamatuuran. 27 Ba sinyu inulinan kaw en hu Balaan ha Ispiritu daw kenà en kinahanglan ha magpatudlù kaw pa hu lain, ta sa Balaan ha Ispiritu iyan en tagtudlù inyu hu alan daw saena kamatuuran gayed. Aman kinahanglan ha harì kaw gayed sumuway ki Jesus sumalà hu intudlù din inyu.
Sa Mga Batà Hu Dios
28 Iman pinalanggà ku ha mga batà, harì kaw gayed sumuway ki Jesu Cristo ta daw harì kaw mahaldek daw magayhaan ku lumikù haena dini.
29 Tumenged ta natun-an nuy en ha si Jesus matareng gayed natun-an nuy en daan ha sa alan ha tagbuhat hu matareng iyan mga batà din.