28
Si Pablo Diyà Ta Malta
Su makagaun kay en human day natun-i ha iyan diay haena pulù ha tagngaranan ta Malta. Sa mga etaw ha tagtimà duun taena duminawat kanay daw pinandayaan kay gayed kandan. Miglapug sidan ta daw makahidadang kay ta matinù duun taena tumenged ta tag-udanà. Nangamul daan si Pablo hu kayu ba su idaub din en haena amin duun guminuwà ha bunsalagan ha malalas sa agkagaten taena daw kuminagat diyà ta alima hi Pablo ha hurà pekas duun. Su maahà hu mga etaw ha tagtimà duun taena ha pulù su bunsalagan ha tagbitay-bitay diyà ta alima hi Pablo nakaikagi sidan hu “Saini ha etawa talamunù gayed ta bisan ku hurà kalemes diyà ta dagat ba iyan en gid haini igsilut kandin.” Ba si Pablo hurà kainu na bà din dà insawiling su bunsalagan duun ku hapuy. Sa mga etaw duun taena ha banuwa tagsalap en ha lumebag sa alima hi Pablo daw ku tigkan ba haena mabantang daw patay. Ba su malugay en hurà dan naahà ha nahitabù ki Pablo aman nahalin sa henà-henà dan ha kagi dan “Diyus gid haini ha etaw.”
Sa ubayà taena ha lugar iyan sa bugtà hi Publio ha iyan pangulu duun taena ha pulù. Impaseled kay kandin duun hu balay din daw tinanul kay gayed kandin duun hu tatulu ha aldaw. Duun taena agkagenaw daw agsakit sa getek hu amay hi Publio aman inelegan hi Pablo daw dinampà din haena daw ampui dayun naulian. Aman sa duma ha agkangadaluwan duun taena ha pulù namandiyà ki Pablo dayun nangaulian sidan. 10 Madakel gayed sa impan-ila dan kanay daw su dumayun kay en lumulan inilahan kay kandan hu mga kinahanglanen day.
Sa Pagpakauma Hi Pablo Diyà Ta Roma
11 Tatulu ha bulan sa pagtimà day diyà ta Malta dayun luminulan kay duun ku barko ha tagngaranan hu Saleping ha Diyus ha napuun diyà ta Alejandria ba nakagtimà duun taena ha pulù tumenged ta tingbagyu. 12 Duminunggù kay diyà ta Siracusa daw tatulu kay ha aldaw diyà. 13 Su maiwas haena duminayun kay diyà ta Regio daw su maisab ha aldaw malumu en sa pagdayun day ta agkauwit kay hu kalamag, aman su ikatulu ha aldaw nakauma kay diyà ta Puteoli. 14 Naahà day diyà sa mga suled day duun hu pagtuu dayun hinawidan kay kandan aman migtimà kay diyà hu nangkasimana. Bà kay dà huminipanaw su dumayun kay payanaen ta Roma. 15 Su mapaliman hu mga tumutuu diyà ta Roma ha agpakauma kay tinalagbù kay kandan diyà ta Foro ta Apia daw sa duma duun hu lugar ha tagngaranan hu Tatulu ha Hulabungà. Su maahà sidan hi Pablo migpasalamat gayed haena duun hu Dios daw nadasig daan. 16 Su makauma kay en diyà ta Roma si Pablo tinugutan ha magtimà duun hu balay duma hu sundalu ha tagbantay kandin.
Sa Pagwali Hi Pablo Diyà Ta Roma
17 Su maiwas en sa tatulu ha aldaw inamul hi Pablo sa mga punuan hu mga Judio diyà dayun inikagiyan din sidan hu “Mga suled, bisan ku hurà ku salà duun hu duma ku ha mga Judio daw hurà ku kasupak sa tulumanen hu mga gin-apuan taw ba dinakep a kandan daw intugyan a kandan duun hu mga punuan ta Roma. 18 Su bistigahen a kandan igpaguwà ad en ngaay ta hurà dan naahà ha salà ku ha angayan ha himatayan a. 19 Ba sa mga duma taw ha Judio harì agkabayà ha ipaguwà a aman hinangyù ku ha iyan en si Cesar maghukum kanak. Bisan taena hurà ku gayed basula sa mga duma taw ha Judio. 20 Iyan haini hinengdan ha inamul ku inyu ta agkabayà a pakiglalang inyu tumenged ta sa kapusasi iman kanak iyan sa pagtuu ku taena ha tagsalapen taw sikuy sa mga kaliwat hi Israel.”
21 Inikagiyan dan si Pablo ha “Hurà kay makadawat hu sulat ha napuun diyà ta Judea mahitenged ikaw daw hurà daan madaet ha tultul mahitenged ikaw hu mga duma taw ha napuun diyà ta Judea. 22 Ba agkabayaan day agpalilimani sa tinuuwan nu ta natun-an day ha sinupak haini duun hu bisan hindu.”
23 Aman sinabutan dan sa aldaw ha makiglalang sidan ki Pablo. Su mauma en haena madakel gayed sa namanduun hu tagtimaan din. Sugud hu maselem payanaen en hu mahapun si Pablo nanunultul mahitenged hu pagharì hu Dios daw naniguru daan ha makabig din sidan diyà ki Jesus pinaagi hu pagbasa mahitenged kandin duun hu Kasuguan hi Moises daw hu insulat hu mga propita. 24 Sa duma nakabig taena ha inikagi din ba sa duma hurà tuu. 25 Tumenged ta hurà mag-iling sa henà-henà dan nakagsusuwayà sidan. Ba su hurà pa sidan hipanaw uminikagi si Pablo hu “Laus gayed sa inikagi hu Balaan ha Ispiritu duun hu mga gin-apuan taw ha insulat hi Isaias sa propita ha tagyanaen
26 ‘Dumiyà ka daw ikagiyi haini sa mga etaw hu “Tagpalilimanà kaw ba harì kaw pakasabut daw tag-ahaay kaw ba harì kaw pakaindan 27 ta inipelan nuy sa mga talinga nuy daw taglipedengà kaw tumenged ta tungkay gayed madesen sa henà-henà nuy. Ta ku harì nuy pa tagbuhaten haena makaindan kaw ngaay daw makapaliman kaw daan daw makasabut kaw dayun makaghinulsul kaw gayed daw luwasen kaw hu Dios.” ’
28 “Aman agkabayaan ku ha matun-an nuy ha sa tultulanen hu pagluwas kanuy hu Dios insangyaw daan duun hu kenà mga Judio ta palilimanan dan gayed haena.” 29 Su maikagi din haena naman-ulì sa mga Judio ha migsasawalà.
30 Daruwa ha tuig sa pagtimà hi Pablo duun taena ha tagpilitiyan din ha balay daw sa alan ha agdiyà ta kandin dinawat din gayed. 31 Diyà intudlù din sa mahitenged hu pagharì hu Dios daw hi Jesu Cristo ha Ginuu daw hurà gayed migbaldeng kandin.