2
Sa Mga Matatau Ha Mga Etaw
Si Jesus diyà imbatà ta Betlehem ha sakup ta Judea su panahun ha iyan pa harì diyà si Herodes. Hurà tungkay kalugay nakauma diyà ta Jerusalem sa mga etaw ha mga matatau ha napuun diyà ta sinibwalan. Nanginginsà sidan hu “Hindu haena imbatà sa Harì hu mga Judio? Ta naahà day sa bituen diyà ta sinibwalan ha iyan timaan hu kabataa kandin aman duminini kay hu pagsimba kandin.”
Su mapaliman haena hi Harì Herodes daw hu mga taga-Jerusalem tungkay gayed sidan nasamuk. Aman inamul din dayun sa mga labaw ha sinaligan hu paghalad daw sa mga manunudlù hu Kasuguan daw insai sidan ku hindu igbatà sa Mesiyas. Tuminubag sidan hu “Diyà ta Betlehem ha sakup ta Judea ta iyan haini insulat hu propita ha tagyanaen
‘Sinyu sa mga taga-Betlehem ha sakup ta Judea, mabantug gayed sa banuwa nuy labaw hu alan ha mga banuwa diyan, ta sa magharì hu mga etaw ku ha mga kaliwatan hi Israel diyan ta inyu agkapuun.’ ”
Dayun su mga matatau ha mga etaw pinaelegan hi Harì Herodes daw su iyan dà sidan ininsaan din ku kan-u dan naahà su bituen. Su matun-an din haena sinugù din dayun sidan ha dumiyà ta Betlehem daw ikagiyi hu “Siguruwa nuy gayed pan-ahaa su batà. Ku maahà nuy haena ikagiyi a dà inyu ta daw makasimba a daan kandin.”
9-10 Su maikagi haena ku harì duminayun su mga matatau ha mga etaw. Su diyà en sidan ta dalan naisab dan dà naahà su bituen ha diyà napuun ta sinibwalan aman tungkay gayed sidan nangalipay. Linupug dan su bituen taman ha tuminaleen haena tenged ku balay ha duun su batà. 11 Dayun sumineled sidan duun ku balay. Su maahà dan su batà daw sa inay din ha si Maria luminuhud sidan daw suminimba taena ha batà. Dayun in-ila dan kandin sa uwiten dan ha bulawan daw mga mahalen ha insenso daw mira. 12 Ba su ag-ulì en sidan inikagiyan sidan hu Dios pinaagi hu damugu ha harì en sidan lumikù diyà ki Herodes, aman duun en sidan uminagi hu lain ha dalan.
Sa Pagpulaguy Diyà Ta Ehipto
13 Su maipus en su mga matatau ha mga etaw huminiwal en paman diyà ki Jose sa balinsuguen hu Dios pinaagi hu damugu ha tagyanaen “Bangun kad, dumaha su batà daw sa inay din daw pulaguy kaw diyà ta Ehipto. Daw kaw en awà diyà ku ikagiyan kud inyu ta agpan-ahaen en iman hi Herodes hayana sa batà ta aghimatayan din.”
14 Aman migbangun si Jose daw dinuma din su batà daw sa inay taena dayun huminipanaw sidan payanaen ta Ehipto bisan ku daleman. 15 Diyà sidan migtimà hangtud ha minatay si Herodes. Nahitabù haena ta daw matuman sa inikagi hu Dios pinaagi hu propita ha tagyanaen “Impalikù ku sa Batà ku ha diyà napuun ta Ehipto.”
Sa Kahimatayi Hu Mga Batà
16 Su matun-an hi Herodes ha bà dà binidui ku mga matatau ha mga etaw napauk-pauk gayed haena. Aman insugù din dayun ha panhimatayan sa alan ha mga batà ha maama diyà ta Betlehem daw duun hu mga ubayà din ha banuwa sugud hu daw pa imbatà payanaen hu daruwa en sa tuig din, ta daruwa en daan ha tuig su maahà taena ha mga matatau ha mga etaw su bituen. 17 Pinaagi taena natuman sa inikagi hi Jeremias sa propita ha tagyanaen
18 “Amin mapaliman ha magulub diyà ta Rama tumenged hu ulahù hi Rakel ta sa mga batà din pinanhimatayan na hurà en pakapalipay kandin.”
Sa Paglikù Diyà Ta Israel
19-20 Su matay en si Herodes ha diyà pa si Jose ta Ehipto huminiwal dà paman sa balinsuguen hu Dios diyà ta kandin pinaagi hu damugu ha tagyanaen “Bangun kad, dumaha su batà daw sa inay din daw likù kaw en diyà ta bugtà ta Israel ta minatay en su aghimatay tayana ha batà.”
21 Aman migbangun si Jose daw dinuma din su batà daw sa inay taena dayun namanlikù sidan diyà ta bugtà ta Israel. 22 Ba su matun-an hi Jose ha iyan nakailis si Arkelao ki Amay din ha harì diyà ta probincia ta Judea nahaldek haena hu pagdiyà. Aman impadamugu kandin hu Dios ha dumayun sidan diyà ta probincia ta Galilea, 23 dayun diyà en sidan migtimà ta banuwa ha tagngaranan ta Nazaret. Pinaagi taena natuman sa inikagi hu mga propita ha si Jesus ngaranan ha taga-Nazaret.