2
Sa Kinaiya Hi Jesu Cristo
Tumenged ta nadasig kaw pinaagi hu pagpakigsabuwa nuy ki Cristo daw hu pagpalanggà din inyu daw tumenged hu pagdapità nuy hu Balaan ha Ispiritu daw hu pagkamaluluy-en nuy, magsabuwa kaw gayed hu henà-henà daw hu katuyuan daw hu pagpinalanggaay ta iyan haini igkalipay ku. Bisan inu sa buhaten nuy kinahanglan ha kenà tumenged hu pagkaagapan hu pag-uswag daw ku pagpagalbu ba hu kaugalingen nuy, ba kinahanglan ha magpaubus kaw daw isipa nuy ha sa mga duma nuy labaw gayed dì inyu. Harì nuy iyan dà taghenhenaa sa makapaayad inyu ba henhenaa daan sa makapaayad hu mga duma nuy.
Kinahanglan ha sa panghenà-henà nuy iling hu ki Jesu Cristo.
Bisan pa ku Dios haena ba hurà magpaagap-agap hu katenged din isip ha Dios ta inawaan din su katenged din daw migpakaetaw iling hu suluguen. Migpaubus haena hu kaugalingen din daw migmatinumanen hu Dios hangtud hu kamatayen din duun hu krus. Tumenged taena impatangkaw hu Dios daw binuhat din ha sa ngaran hi Jesus labaw gayed hu alan 10 ta daw ku mapaliman sa ngaran hi Jesus sumimba kandin sa alan ha diyà ta langit daw dini ta kalibutan daw bisan pa sa diyà ta Kamatayan, 11 daw sa alan makaikagi ha si Jesu Cristo na Ginuu gayed hu alan daw pinaagi taena madayè sa Dios ha Amay din.
Sa Sulù Dini Ta Kalibutan
12 Minahal ku ha mga suled, iling ha migmatinumanen kaw kanak su diyan a pa ta inyu su anay kinahanglan ha labaw pa gayed sa pagkamatinumanen nuy bisan ku hurà ad en diyan. Paniguruwi gayed sa kaluwasan nuy duma hu kahaldek hu paghukum hu Dios taman ha mauma sa aldaw ha matuman haini, 13 ta iyan sa Dios magbulig inyu ta daw mabayaan nuy daw mabaluy nuy daan sa pagtuman hu agkabayaan din.
14 Harì kaw tagtamudmud daw tagsawalà duun hu bisan inu ha agbuhaten nuy 15 ta daw harì kaw masaway daw mahimpit kaw gayed ha mga batà hu Dios duun taini ha kalibutan ha tagtimaan hu mga etaw ha masinupaken daw suminuway hu pagkamatareng. Ba makailaw kaw iling hu sulù diyà ta kandan 16 pinaagi hu pagpanunultul nuy kandan hu lalang hu Dios ha tag-ila hu kinabuhì. Ku buhaten nuy haini makapasigalbu ku asem inyu ku lumikù si Cristo ta sa pagpaniguru ku hu mga buluhaten ku diyan ta inyu namunga gayed.
17 Sa pagtuu nuy iling hu halad ha mabayà-bayaan hu Dios. Ku mabayaan din ha sa kinabuhì ku ihalad daan saini igkabayà-bayà ku gayed. Sa pagtuu nuy pakapalipay kanak iling ha pakapalipay daan inyu. 18 Aman ikalipay nuy daan sa mapayanan-an ku iling ha ikalipay ku daan haena.
Si Timoteo Daw Si Epafrodito
19 Ku iyan pagbayà hi Jesus ha Ginuu laus ku igpadiyan si Timoteo ta daw madasig a hu mga tultulanen din mahitenged inyu. 20 Iyan dà gayed si Timoteo amin din laus ha kasamuk hu kahimtang nuy 21 ta sa duma ha mga etaw iyan dan dà taghenhenaen sa makapaayad kandan dì hu agkabayaan hi Jesu Cristo. 22 Ba natun-an nuy en sa kinaiya hi Timoteo daw iling haini hu batà ku ha tagbulig kanak hu pagsangyaw hu Maayad ha Tultulanen. 23 Aman ku matun-an kud asem ku inu sa maul-ulahan ku dini ipadiyan ku si Timoteo 24 daw ku iyan pagbayà hu Dios harì malugay makadiyan a dà daan ta inyu.
25 Nahenà-henà ku daan ha kinahanglan ha ipaulì ku diyan ta inyu sa suled taw ha si Epafrodito sa iling ku ha tagtalabahu duun hu buluhaten hu Dios isip ha sundalu din ha sinugù nuy dini hu pag-alima kanak. 26 Agkabulung en inyu daw nasamuk daan tumenged ta napaliman nuy ha nadaluwan. 27 Laus gayed ha nadaluwan haini daw apit en patay. Ba nahid-uwan hu Dios daw sa Dios nahid-u daan kanak ta harì din agkabayaan ha maisaban sa kaguul ku. 28 Aman agkabayaan ku gayed ha ipaulì haini diyan ta daw malipay kaw ku maahà nuy daw maalatan daan sa kasamuk ku inyu. 29 Ikalipay nuy gayed sa pagdawat kandin isip ha suled nuy duun hu pagtuu hu Ginuu. Sa mga etaw ha iling kandin kinahanglan ha tahuran gayed 30 ta tumenged hu buluhaten din diyà ki Cristo apit en patay. Hurà din kanuguni sa kinabuhì din ta daw mabuhat din sa hurà nuy kabuhat dini ta kanak.