Sa Impadayag
Hi Jesu Cristo Diyà Ki Apostol Juan
1
Iyan haini impadayag hi Jesu Cristo ha insalig kandin hu Dios ta daw matun-an hu mga etaw din ku inu sa madani en ha maula-ula. Impadayag haini hi Jesu Cristo duun hu suluguen din ha si Juan pinaagi hu balinsuguen hu Dios. Aman insulat hi Juan sa alan ha naahà din, saini lalang gayed hu Dios daw kamatuuran ha intudlù hi Jesu Cristo. Malipayen gayed sa etaw ha magbasa taini ha libru daw malipayen daan haena sa magpaliliman daw tumuu, ta madani en sa panahun ha matuman haini.
4-5 Iyan a si Juan sa migsulat taini.
Sinulatan ku inyu sa pitu ha punduk hu tagkaamul-amul ha mga tumutuu diyan ta probincia ta Asia.
Sa Dios daw sa Balaan ha Ispiritu daw si Jesu Cristo mag-ila inyu hu grasya daw kalinaw. Sa Dios duduun en su hurà pa tanghagaa sa bisan inu daw duduun pa iman daw hangtud hu hurà din katapusan. Daw duun hu atubangan taena ha trono hu Dios sa Balaan ha Ispiritu tagpadayag hu pagkagamhanan din duun hu pitu ha paagi. Si Jesu Cristo agkasaligan gayed sa mga lalang din daw iyan nauna ha nabanhaw ha hurà en isab patay daw tagharian din daan sa mga harì dini ta kalibutan.
Pinalanggà kuy kandin daw pinaagi hu langesa din pinamalas din sa mga salà taw daw binuhat kuy kandin ha tagharian din daw mga sinaligan ha tag-alagad hu Dios ha Amay din. Dayeen gayed si Jesu Cristo sa Harì hu hinangturan.
Timan-i nuy ha ku lumikù si Jesus diyà tayà ha gabunan maahà gayed hu alan-alan bisan haena sa migdughang kandin su anay. Duun asem taena maglugul gayed sa alan ha kaet-etawan dini ta kalibutan tumenged kandin. Matuman gayed haena.
Sa Dios ha gamhanan daw Magbabayà hu alan ha duduun en su hurà pa tanghagaa sa bisan inu daw duduun pa iman daw hangtud hu hurà din katapusan tagyanaen “Iyan a puunaan daw iyan a daan katapusan hu alan.”
Sa Panan-awen Hi Juan
Iyan a si Juan ha suled nuy duun hu pagtuu daw iyan a daan duma nuy duun hu pagpailub hu mga malegen ha alantusen ta sabuwa kuy dà ha tagharian hi Jesus. Sinilutan a iman duun taini ha pulù ta Patmos tumenged hu pagsangyaw ku hu lalang hu Dios daw hu kamatuuran ha intudlù hi Jesus. 10 Amin sabuwa ha Dominggo ha ginaheman a hu Balaan ha Ispiritu dayun napaliman ku sa lageng ha agkailing hu trumpita duun hu agkatalikudan ku 11 ha tagyanaen “Isulat sa agkaahà nu daw ipauwit duun hu pitu ha punduk hu tagkaamul-amul ha mga tumutuu ha diyà ta Efeso daw ta Esmirna, ta Pergamo daw ta Tiatira, ta Sardis daw ta Filadelfia daw diyà daan ta Laodicea.”
12 Dayun luminingì a ta ag-ahaen ku ku sin-u sa tag-ikagi ba iyan ku naahà sa pitu ha sulù ha pulus bulawan. 13 Duun hu taliwarà taena ha mga sulù amin daan duun agkailing hu etaw ha sa pinaksuy din pakagahit dini ta bugtà daw nabungkusan sa kagpa din hu bulawan. 14 Sa ulu din daw sa buhuk din tungkay maputì iling hu maputì ha manggad daw sa mata din bà su hapuy ha tagkalegdeg. 15 Sa mga paa din iling hu galang ha tagsinlang duun hu salsalan daw sa lageng din iling hu dagulus hu kahulugan. 16 Sa alima din ha kawanan tagbalabad hu pitu ha bituen daw diyà ta bàbà din nakahiwal sa magalang ha ispada. Sa weleng din agkailing kasiga hu aldaw ku agkaugtu.
17 Su maahà ku haena bà a su minatay en ha naligid duun hu atubangan din. Ba inibitan a kandin ta kawanan din daw migyanaen “Harì ka agkahaldek ta iyan a su puunaan daw sa katapusan hu alan. 18 Migpakamatay a su anay ba iman bubuhay ad en hu hinangturan daw iyan a sinaligan hu kamatayen daw amin ku kagahem diyà ta Kamatayan.
19 “Aman isulat nu sa naahà nu iman daw sa igpaahà ku ikaw ha maul-ulahan asem ku malugay. 20 Ikagiyen ku iman ikaw sa kahulugan taena ha pitu ha bituen ha naahà nu ha tigbalabad ku dini ta kawanan ku daw ku pitu ha sulù ha pulus bulawan. Sa pitu ha bituen iyan haena sa mga balinsuguen hu Dios ha tagbantay ku pitu daan ha punduk hu tagkaamul-amul ha mga tumutuu. Su pitu ha sulù iyan sa pitu ha punduk hu tagkaamul-amul ha mga tumutuu.