8
Sa Ikapitu Ha Timaan
Su maawà en hu Nati ha Karniro sa ikapitu ha timaan taena ha balasahen ben kahagteng en sa kalangitan hu mababà ha panahun.
Dayun naahà ku sa pitu ha balinsuguen ha tagtiyadeg duun hu atubangan hu Dios. Sa kada sabuwa kandan inilahan hu trumpita.
3-4 Amin pa nakahiwal ha balinsuguen hu Dios ha tuminiyadeg abay ku halaran. Saena tagbalabad hu yahung ha bulawan daw inilahan hu madakel ha insenso ta agsunugen haena duun ku bulawan ha halaran duun hu atubangan hu trono ku tag-ampù sa alan ha mga etaw hu Dios. Sa ebel ku insenso ha sinunug nakadiyà ta sampaw duma hu mga pag-ampù taena ha mga etaw hu Dios. Dayun su balinsuguen pinunù din haena sa yahung hu mga baga ha napuun duun ku halaran daw ilambeg diyà ta kalibutan. Sagunà duminaheneg sa lugung daw dagsang, nasalasab sa kilat daw miglinug daan hu mabis-ay.
Sa Haenem Ha Trumpita
Nangandam su pitu ha mga balinsuguen hu Dios hu paghiyup taena ha mga trumpita.
Su nauna ha balinsuguen hiniyup din sa kandin ha trumpita. Sagunà nangahulug diyà ta kalibutan sa mga giyaw daw hapuy ha nasahug hu langesa. Aman nabigsulan sa ikatulu ha bahin ta bugtà daw sa ikatulu daan ha bahin hu mga kayu daw nabigsulan sa alan ha mga sagbet.
Su ikaduwa ha balinsuguen hiniyup din sa kandin ha trumpita. Dayun amin tagkalegdeg iling hu matangkaw ha bubungan ha nakaagbul diyà ta dagat. Aman sa ikatulu ha bahin ta dagat nabuhat ha langesa daw sa ikatulu ha bahin hu alan ha tagtimà diyà ta dagat nangamatay, daw nangadaet daan sa ikatulu ha bahin hu mga barko.
10 Su ikatulu ha balinsuguen hiniyup din sa kandin ha trumpita. Sagunà nahulug sa adagi ha bituen ha tagkalegdeg ha nakatanà duun hu ikatulu ha bahin hu mga wahig daw hu mga tuburan. 11 Sa ngaran taena ha bituen Mapait aman migpait sa ikatulu ha bahin hu mga wahig daw madakel ha mga etaw sa minatay ta nakainum taena.
12 Su ikaepat ha balinsuguen hiniyup din sa kandin ha trumpita. Dayun napedengan sa ikatulu ha bahin hu siga hu aldaw daw hu bulan daw hu mga bituen aman suminukilem sa ikatulu ha bahin hu daleman daw hu aldaw.
13 Su tag-ahà a napaliman ku sa agila ha taglayang diyà ta ugtuwan sa tagkulahì ha tagyanaen “Kahid-u gayed hu mga etaw diyà ta kalibutan ku hiyupen sa hudiyan ha trumpita hu tatulu ha balinsuguen.”