10
Sa Atiyuay Ha Balasahen
Naahà ku sa lain en paman ha gamhanan ha balinsuguen hu Dios ha tagpakabulus ha napuun diyà ta langit, saena nabungkusan hu gabun daw napayungan hu balugtu. Sa weleng din iling hu aldaw daw sa mga paa din bà su tukud ha tagkalegdeg. Saena tagbalabad hu atiyuay ha balasahen ha binekal. Sa kawanan ha paa din diyà ta dagat daw sa gibang diyà ta bugtà. Nangumaw haena hu madaging ha lageng ha bà su huminigel ha liyon dayun tinubag hu pitu ha dagsang. Igsulat ku ngaay su napaliman ku ba amin lageng ha diyà napuun ta langit ha tagyanaen “Harì nu pa igsulat sa kahulugan taena ha pitu ha dagsang.”
Dayun su balinsuguen ha naahà ku ha tagtiyadeg diyà ta bugtà daw ta dagat imbayaw din diyà ta sampaw sa kawanan ha alima din daw nanumpà duun hu Dios ha bubuhay hu hinangturan ha iyan daan migtanghagà hu langit daw hu bugtà, hu dagat daw hu nakatagù taena ha tagyanaen “Harì en gayed malugay hiyupen en taena ha ikapitu ha balinsuguen hu Dios su kandin ha trumpita daw tumanen en hu Dios sa inlilung din su anay ha inikagi din duun hu mga propita.”
Dayun napaliman ku sa lageng ha napuun diyà ta langit ha tagyanaen “Elegi nu su balinsuguen ha tagtiyadeg diyà ta bugtà daw diyà ta dagat daw timua sa tigbalabad din ha balasahen ha nabekal.”
Aman inelegan ku haena sa balinsuguen daw panayua su balasahen. Saena indawag din kanak daw minikagi hu “Kan-a nu haini. Iling kaemis hu degà diyan ta bàbà nu ba ku makauma en ta getek nu tungkay mapedes.” 10 Aman tinimù ku su atiyuay ha balasahen daw kan-a. Maemis labi iling hu degà dini ta bàbà ku ba su makauma en ta getek ku tungkay mapedes. 11 Dayun inikagiyan a kandin hu “Kinahanglan ha iisab nu dà isaysay sa igpaikagi ikaw hu Dios mahitenged hu mga harì daw hu mga nasud daw hu migkalain-lain ha kaliwatan daw hu hurà mag-iling ha inikagiyan.”