12
Sa Bahi Daw Sa Dragon
Nakahiwal diyà ta langit sa gamhanan daw belenganen ha timaan. Amin bahi ha napinaksuyan hu aldaw daw sa bulan na diyà ta paa din. Nasuupan daan sa ulu din hu korona ha amin duun sampulù daw daruwa ha bituen. Saena agbalilitan aman tag-agelè. Nakahiwal daan sa lain ha belenganen diyà ta langit. Saena adagi tungkay ha dragon ha maligà daw pitu sa ulu din ha natukid hu korona daw sampulù daan sa mga sungay din. Pinaagi hu ikug din ginuyud din sa ikatulu ha bahin hu mga bituen daw ilambeg dini ta kalibutan. Saena duun tuminiyadeg hu atubangan ku bahi ha kamulu en agbaliliti ta daw makaen din su batà ku ihimus-ag. Su ihimus-ag en haena sa batà na maama ha iyan tagharì duun hu alan ha mga nasud daw hurà en bul-ug makadaeg kandin ta malig-en gayed sa pagharì din. Sagunà haena nabatun diyà ta langit duun hu trono hu Dios. Saena ha bahi nakapulaguy daw abut duun hu pinakabulung-bulung ha lugar ha intagana kandin hu Dios ta daw maalimahan diyà seled hu 1,260 ha aldaw.
Duun taena ha panahun amin gira diyà ta langit. Si Miguel ha balinsuguen hu Dios daw sa mga ginsakupan din migpakigsabà taena ha dragon. Saena ha dragon duma hu mga ginsakupan din suminukul daan ba nadaeg sidan. Aman hurà en tuguti hu Dios ha makaisab pa sidan makadiyà ta langit. Su dragon iyan su Yawà ha bunsalagan su anay daw tagngaranan ki Satanas ha iyan daan miglimbung hu alan ha kaet-etawan dini ta kalibutan. Aman saena daw sa mga ginsakupan din hinulug dini ta kalibutan.
10 Dayun napaliman ku sa madaging ha lageng diyà ta langit ha tagyanaen
“Iman nakauma en sa katumanan hu kaluwasan. Impaahà en hu Dios sa pagkagamhanan din hu pagharì daw sa kagahem hu Mesiyas sa pinilì din ha magharì, ta si Satanas sa sigi dà tagsumbung duun hu Dios hu mga suled taw duun hu pagtuu aldaw daw ku daleman inabug en diyà ta langit. 11 Saena ha mga suled taw ha tumutuu nadaeg dan en si Satanas pinaagi hu langesa hu Nati ha Karniro daw pinaagi daan hu pagpanunultul dan hu lalang hu Dios ta hurà dan kanuguni sa kinabuhì dan bisan duun hu kamatayen. 12 Aman sinyu sa tagtimà dini ta langit, magmalipayen kaw gayed. Ba sinyu sa diyan ta kalibutan daw ta dagat, kahid-u nuy gayed ta si Satanas nakalugnà en diyan ta inyu ha tungkay gayed agkapauk ta natun-an din ha mababà en sa kandin ha panahun.”
13 Su mahulug en haena sa dragon dini ta kalibutan linasay din su bahi ha inay ku batà ha maama. 14 Ba su bahi inilahan hu pakpak iling hu adagi ha agila ta daw makaabut duun ku pinakabulung-bulung ha lugar ha intagana kandin ha harì en mauma taena ha dragon ta daw maalimahan diyà hu tatulu ha tuig daw tengà. 15 Dayun imbula taena ha dragon sa madalem tungkay ha wahig ta daw maanud ngaay su bahi. 16 Ba migbeka sa bugtà aman naamin dà suminenep su wahig ha imbula ku dragon. 17 Saena ha dragon tungkay gayed agkapauk ku bahi aman iyan din en paman inelegan sa nasamà ha mga kaliwatan taena ta daw masabà din sidan. Saena ha mga kaliwatan ku bahi iyan su mga etaw ha matinumanen hu mga sugù hu Dios daw tagpangeseg daan duun hu kamatuuran ha intudlù hi Jesus. 18 Su dragon diyà tuminiyadeg ta baybay ta dagat.