16
Veru na asuvanio van namoneano nalo na vio Yerusalemo
Rom 15:25,26Kiniou nojidom nesian iliano tealo van kamiu ea tivelinio na kuvarbijio veru na ka rijai tomu na moneano nalo na Yerusalemo, napano abiviuo bogokouo, abe talim̃asa laka ea bogo nei. Nejian iliano jibe na ban lotuano nalo reraio ea tanobuku nei Kalesia ruei, mia vonganei nojidom neverial ka kamiu bunu. Nojidom never tibe nei, ka kuvitu re ga tibe na kario kuvisuvan veru bogo napano noyotuba kean kamiu, mia nojidom ka tikar vonganei, ea bogoti moti na sude nonovio, kamiu veve terakurano monoka kuvar torogio ve telisu na venia napano kumijevio, a monoka kuvar vatitigio tu. Mia bogo napano neviedu, mia rotikar ka rovarvar veru nalo nene rimei vio takurano, a mia kuvitan ea kamiu tealo ka avar jidomiano nei riva Yerusalemo. A mia kiniou novivitauia m̃esi nalo tai ka avario riva van namoneano nalo na yako, ka verial kamiu vanlo. Maka nejikia vo mia bo ka kiniou vijalo p̃eli makanio, mia neial vonio tena iorou.
Pol kiano m̃arabo
Im̃auo 19:21Bo ga, kiaku m̃arabo jibe nei, ber kiniou nojidom nesel ea tanobuku nei Masetonia beamu, a karina mia noyotuba kean kamiu. Maka nejikia vatitig vo ka mia noto vija kamiu rivokar bogo vaio, ana nojo nojidomii ka noto vija kamiu ea bogo na niavo napano ju ka rimei, a kario ka nina, kumijikia kuvitii kiniou bereio ea kiaku m̃arabo, ka navan ea vio vabe bereio na navan eaio. Maka nosidom nesel ea kamiu vonganei napano nojo naba Masetonia, bior tibe na mia noto bogo ve telisu laka, ana mia navan yako beamu, karina neviedu, bior ver Tubo rijamo, nojidom ka noto vija kamiu vesiou kija. Im̃auo 19:8-10Vonganei nojo Eveso, a mia noto kea ea vio na navo, rivokar bogo na Jokoluolu na M̃arayuṽi Vou ribisi. Be bogo dulu miroano laka kia ga ka nala im̃auano novo ea vio nei vo, a vite tai bunu, mia uolu nalo miroano ajua vio nei, mia maka nejikia mia netaluvo den vio nei nagi.
10  1Kor 4:17Ver kamiu kuvial napano Timoti riyotuba kean kamiu, neber bo, kamiu kuvijuku rivu ka naio, kuvila rijog rivu ka to vija kamiu, bior napano naio jo mila Tubo kiano im̃auano, beverarei ka na nojo nemilaio. 11 Kamiu kuvituvan re ka tomu tealo avitii rivova ka naio, ana mia kuvitikar vatitig naio ea bajago na tum̃aro, karina kuvidu naio toa kiano m̃arabo ka naio mijikia rimei ea kiniou rivu, bior napano nojo rorea naio bija kuruado dolu nalo ka asel ea vio nei.
12 Ea tivelinio na kuruado nei Apolos, nebika kirisikili ban naio ka takisor kuruado dolu nalo nei ayotuba kean kamiu, mia kiano jidomiano kirisikili ka nina maka kiano bogo rimemedu ka rimei. Ana verver ve kiano bogo, p̃eli mia naio riviedu vonga iorou.
13 Bilbilu nalo, vaataro ka kiaku iliano ribisi, mia nojidom nover ka kamiu ka kuvitikar vatitig kamiu, kuvitu sikili vatitigio ea kiado moneano, kumemebiju re ka vite ninio, a kuvisikili. 14 A vite nonovio napano kumilaio, monoka kuvilaio ea bajago na tinietiiano.
15  1Kor 1:16Bo ka kamiu kuvitilubar Stevanas nei vija kiano torogio nalo, vija im̃auano napano aju amilaio. Ea tomu nonovio nalo ea kenemiu tanobuku nei Akaia, nalo na naruei napano abe moti ka amonmonea. Mia karina, iorou ka amonea, aju amila im̃auano novo laka, aju amija namoneano nalo toru binimei bokar banei. 16 Tomu novnovo nalo jibe nei, bo ka kuvitiri bulaglo ka avuru m̃arabo ka kamiu, a bo ka kuvatove bunu ka tomu dolu nalo napano kumim̃au vei bijalo. 17 Stevanas nei jel ea vio nei ruei, naio binimei bija Vojunatas naljuo Akaikas, a nejaaro toru ka nalo tolu. Nalo aju amija vatitig kiniou ka vite telabo, beverare ga ka napano kamiu bunu kumijikia kuvila ver kamiu kuvitua vio nei. 18 Nalo tolu nei amila bo ban kamiu ruei, mia bogo na abinimei ea vio nei amila kiniou bunu nomijog bo laka, amidular kiaku jidomiano. Bo ka kamiu kuver siva ve toru vanlo bior kialo im̃auano jibe na.
19  Im̃auo 18:2Lotuano nalo reraio ea tanobuku na Esia, aberinavo aju ajidomii kamiu laka. A kiado bilbilu juo nei, Akuila naio koano Prisila, bija taara na lotuano na ea kunualo, nalo aber kavijo bo p̃eli bogiano bo ban kamiu ea Tubo siano. 20 Kiado bilbilu nalo ea vio nei ajaaro ka aviviuo kamiu ea m̃esi nei, a kamiu bunu, bogo nonovio napano kuviviuo kamiu, bo ka kuvitu kuvanjumemiu van kamiu a kuviniomo babibiniomiu, ka kuvisaaro ka kamiu vija jidomiano novo.
21 Mia jikar ea vio na telisu nei, kiniou Pol nojo nobokar vovojulu nojo nobivitau ka nesian kiaku iliano maariano van kamiu. 22 Kamiu monoka tiniemiu tii Tubo ve riano, ver makanio, toro napano maka tinien tiio, verikariano na m̃ariano joa naio. Nojo nobolkouo jibe nei, neber Tubo Yesu, neber bo jau komei sop̃eli, 23 a nojo nobolkouo bior kamiu bunu, ka Tubo Yesu kiano tiniememiano to vija kamiu. 24 A jibe bogo nonovio, nemijikia never ea Kristo Yesu siano ka kiaku tinietiiano ban kamiu toru laka ju.
Kiaku m̃esi maaro ga ea vio nei,
Kiniou, Pol.

16:1 Rom 15:25,26

16:5 Im̃auo 19:21

16:8 Im̃auo 19:8-10

16:10 1Kor 4:17

16:15 1Kor 1:16

16:19 Im̃auo 18:2