2
Jibe na napano neberenio, nua na nebinimei beamu, tenalo tai napano monoka noil van kamiu riviorio, napano mila kamiu kumijog bova. Mia vonganei maka nosidom noviedu nala kamiu kuvijog rivova ve vaarakurano bereio, a jidomiano na naruei mila maka neviedu noyotuba kean kamiu na vo. Ver neviedu neil van kamiu, nala kamiu kuvijog rivova, mia kiniou bunu monoka nojog rivova, ana bogo napano kito roviniu rojog rivova tibe na, mia maka bunu tai napano mijikia rijai tai ka rijog rivu bereio. Jidomiano na naruei neberialio ea m̃esi tinene na napano nemijianio biedu beamu ruei. Kiniou nojidom ka kuvila von vovaiano nalo na rimemedu beamu ka rila ka verver bogo napano neviedu, mia maka bunu tenalo tai tu iviso kean kamiu napano mia monoka nojog rivova ka kamiu riviorio. Ana ver kamiu kuvila kenemiu im̃auano rimemedu, mia nemijikia neviedu neialio napano kubinimei bo bereio ruei, mia tibe na, nasaaro laka, a mia kiaku saariano nene rila kenemiu saariano bunu rive toru laka.
Neber jibe na bior napano bogo na nebivitau biedu ban kamiu nua na, nomijog bova laka garuei. Nomijog jibe kiaku iviso vaataro vuru kokorovio, a jogumiraku aju ajibiribil. Iliano na jikirkili nalo napano neber ka kamiu ea m̃esi nei, maka nala rivior napano nojidom ka nala kamiu bunu kuvijog rivova, mia nojidom nala ka kamiu kuvitilubar ka kiniou nojo tinieku jii laka kamiu bogo nonovio.
Naruei jibe napano kito nonovio romijikia, toro tai jo iviso ka kamiu napano naio mila burum̃ara jaleleano nei. Nojidom never ka jaleleano napano naio milaio, mila kiniou nomijogio bova, mia maka kiniou ga, mila kamiu miroano kumijog bova bunu. Mia maka nosidom never ka kamiu monoka kuvijev vironiano laka van naio bereio, bior napano nemijikia ka kamiu nonovio kumil ban naio ruei. Kamiu kumil ban naio bare bo naruei, mia vonganei be kenemiu bogo ka kamiu kuviekokoaio, tiniemiu riia naio bereio. Ver makanio, mia naio rijog rivova laka bereio, rivano-o rivova ka naio. Ee, nejikili ka nebika den kamiu jibe na, ka kamiu kuvila meravo rivu van naio ka kamiu tiniemiu jii naio keano vo.
Kiniou nejirii m̃esi dolu nei nua na, nojidom nevitii veveio ka mia kamiu kumisaaro ka kumonea kiaku iliano nalo napano juaio, p̃eli makanio. 10 Bogo napano neber bo ka kuviekokoa toro tai, nomonea ka mia kuvilaio, a nana napano kubiekokoaio, kiniou bunu nebiekokoaio. A maka nejikia, p̃eli naio mila vite nalo tai bova kean kiniou bunu, mia kiniou najaaro ka noverial ea Kristo mirano ka nebiekokoa naio, a tibe na, rijai kamiu bunu ka kuvisaaro ka kuviekokoa toro dolu. 11 Kito monoka rovitikar vatitig bior napano romijikia ruei Sim̃aro kiano jidomiano va nalo ka rila bulag kito, ana ver rotu roviekokoa kito bogo nonovio, mia naio maka rijikia tuvulu kito leleio.
Pol berii kiano m̃arabo ka rivan yako Troas bija Masetonia
12  Im̃auo 20:1Ana bogo napano maka bunu neviedu kean kamiu yako Korin, naba nomioliolu ka Kristo kiano Ioluano Vou ea komeli na Troas, a ea vio na, nemial jibe m̃aratavo betavo bo ban kiniou ka nala Tubo kiano im̃auano. 13 Ana vite va tai ea bogo na, nojidomiio ka mia neial kuruaku nei Taitas ea vio nene, mia naio maka to. Ana kiaku jidomiano jidom dede laka ka naio, mila na maka vesiou nojuvan nalo nei, nojoa kiaku m̃arabo bereio nemijaka ea tanobuku na Masetonia.
14 Kiaku ieliano ban jibe nei naruei, mia siva toru ban Atua, bior napano bogo nonovio naio ji Kristo ju ka vurim̃arabo ka kito. Beamu, kito robe kiano uolu ga, mia naio buru bulag kito ruei, ana rotakisor naio ravan ea vio nonovio, ana bogo na tomu nalo aial kito, mia avitilubario ka Kristo naio be kiado Tubo. P̃eli nemijikia never tibe na, kito rojibe ka bonotanunu novo tai napano amisebi, napano jo miou janea vio reraio, ana bogo na tomu nalo amijugunio, mia amijugun lubario ka Kristo jo moluo ealo. 15 Atua mila bonoti nene ban ea tomu nonovio, ba bokar nalo napano aju aban ea m̃arabo na ioruriano, a ba bokar nalo napano aju aban ea m̃arabo na nakovioiano. 16 Ana ea nalo napano aju aba kovio, bonoti nene bova jibe vite tai na m̃aro joono, mia ea nalo napano aju amijev meuliano, naio jibe bonoti novo na tanunu na meuliano.
Nina naruei romial ka im̃auano na numitu numilaio, naio be im̃auano na toru tai, bior numioliolu ka Atua kiano iliano napano rijikia rila ka toro rijev meuliano p̃eli rijev m̃ariano. 17 Verialiano tealo dolu maka asidomiio ve temi ka im̃auano nei, nalo aju amioliolu ka Atua kiano iliano amila von ka ajev veru eaio ga, mia kumemi maka tibe na. Atua bitiri bulag kumemi, a nimim̃au ea vio medave kamu ea mirano, nuberloglog Kristo kiano ilirianiano nalo, ban tomu dolu nalo maluvo ea moroano napano naio jian ban kumemi.

2:12 Im̃auo 20:1