14
Pol naio Barnabas, naljuo amioliolu ea vio Aekoniam
Naruei ea komeli na vio Aekoniam, vite nonovio amalmaluvo javukia napano ea vio Antioko garuei. Pol naljuo Barnabas aboru ea vio na, mia iorou kanio ana abe juo aba joomo ea yimo na volkouano na kulo Ju nalo kialo, naruei amioliolu. Abe juo amioliolu bija Atua kanano moroano, naruei tomu telabo napano ajua vio na amonmonea Ioluano Vou na bo nei, napano nalo togio abe kulo Ju, a nalo togio abe kulo Kris. Mia kulo Ju dolu nalo napano aju na, maka asidom amonmonea, naruei iorou kanio ana aba amila vonio ka avilig lelan tomu dolu nalo napano maka ave kulo Ju kialo jidomiano, nalo amila tiniel jerlo nalo napano amonea vonga. Vite na naruei naio mila ana na Pol naio Barnabas, naljuo aju lie vo ea vio na, aju bogo tebievi kija, ka alavon ka aija namoneano nalo. Mia bogo napano nalo aju naliko jibe na, mia maka amerou ka nalo napano tiniel jerlo, mia amioliolu dolu ga ka Tubo Yesu banlo, a ka aberii kiano burum̃ara tiniememiano ban tomu nalo. Ana Tubo naio mila tomu nalo abitilubar ka kanalo iliano nalo abe riano, bior naio mijamo ka ban naljuo ka amila burutomoluo nalo a vite na iloiano telabo bunu ea vio nei.
Mia tomu nalo na komeli nei nalo aburuburelo ea taara juo naruei, napano tealo amijakar kulo Ju nalo, mia nalo tealo amijakar atevi juo neibano. Tivelinio juo nei ajum̃a amila baravo kalo jibe na, ban bano-o mia kulo Ju nalo naliko kulo dolu nalo napano maka lele tiniel tii namoneano nalo neibano, bija bunu kanalo tomu na tortoru tealo, nalo naruei aber kakar ka mia atuk atevi nalo nei a atuba binvinlo am̃arm̃aro.
6-7 Mia atevi juo neibano nalo amijog vite nei, ana amial aber bo kanio avuro den vio nei, ka ava aje jogvuiano ea vio tai. Jibe ga na, nalo ajumolu den vio nei, aban ea tanobuku dolu na vio Likonia, ana nalo aba aberial Ioluano Vou na bo ea tanobuku na vio na, bija sano komeli nene juo, napano sialo jibe nei, Listra bija Tebe.
Pol naio Barnabas naljuo amioliolu ea vio Listra
8-9 Naruei ea m̃arkomeli na yako Listra, bogo tai ana Pol naio jom̃a mioliolu ban tomu nalo, mia toro tai be javuluku naio jom̃a jojo tano, jom̃a miagago ka Pol. Toro nei jikar ea bogo napano naio moluo, naio maka leleio riel bogo tai, bior jaano be juo abuluk.
Naruei Pol mial ka toro nei jom̃a miagago batitigio ka naio, a mijog lubar ka toro javuluk nei naio jo monea Yesu ka mia naio mijikia rila vatitig jaano ve juo. Naruei Pol bitii kilkil eaio, 10 ana bio naio, berinavo “!Toro javuluk, jau kotumolu, kesikili kotu ka jaamo ve juo!” Naruei toro nei mijog Pol mil banio jibe na, naruei naio jumolu sop̃eli ga, ana na jo miel bija jaano be juo napano abinimei ajikirkili bo ruei.
11 Ana bogo napano tomu nalo amial vite nei napano Pol milaio ea toro javuluk nei, nalo aju abiovio kanio jel kialo iliano, aberinavo “!Aiou! !Kiado atua nalo amidu kulorinio mirano, abatove kean kito jibe ka toro garuei!” 12 Naruei nalo ajian sio na ban Barnabas, abio naio ka Susu, napano naio be sio na parinio tubo na kialo atua nalo, a ajian sio na ban Pol, abio ka Emis, ka naio be sio na toro napano jom̃a bar kanalo atua nalo kialo iliano nalo, bior amial ka Pol naio jom̃a mil lie jovulu Barnabas.
13 Ana tavio ea morouo na komeli nei, yimo lu tai tena kialo atua nei, Susu, naio jo, bija toro lu nene, naruei na toro lu nei naio jidom riomon ka tomu nalo monoka avuru sida rivan Pol naio Barnabas, napano nalo ajidomii aber tomjuo nei abe kanalo atua. Naruei toro lu nei milalo amila sop̃eli aba aburu bue m̃arauo nalo abinimei, ana amiovovualo ka maniegiegi nalo, ka auebinvinlo ea burusio na yimo lu neibano.
14 Naruei Barnabas naio Pol, naljuo maka atum̃a ajikia kialo iliano, napano ajum̃a aberii vite nalo nei, mia bogo napano naljuo amijog venia napano ajum̃a ajidomii ka alaio, naljuo amijog bova-o mia! Atevi juo neibano, naljuo maka asaaro leleio ka napano tomu nalo nei ajidom alotu kalo, mila na abe juo amijede m̃alo kulusoto nalo, ajikiti aba ajikili aju iviso ka tomu nalo nei, amiaga, aberinavo 15 “!Kuverburelo, kuverburelo! !Kamiu kuvila re tibe na van kumemi! !Kumemi juo nube toro ga javukia kamiu ga, maka nuve atua nei! Kumemi nubinimei ga bija Lilianiano Vou na bo, nubinimei ka nuverial van kamiu ka monoka kuvituvan kenemiu bajago moruo nalo na jibe na atu, kuvolkouo re bunu ka kenemiu atua nalo na telabo napano am̃arm̃aro ga. Mia nubinimei ka nuverial van kamiu ka Atua takurano ga jo napano naio meul, a numisidom nuvilig kamiu van naio, napano naio ga naio jii na vio yauo bija borotano, bija tei, a naio jii vite nalo nonovio napano ajua vio nonovio nalo ea yetemeriba nei. 16 Ea yuka nalo na telabo p̃eli na terati nalo napano abarlaka ruei, Atua mijamo ka tomu nalo na vio yetemeriba, jibe ka kamiu, nalo ajum̃a amiel ajakii bajago doldolu nalo, a maka ajikia naio, ana na nalo amila lotuano jibe ka ga napano ajidomii aber memedu ka alaio. 17 Nemial ka napano kamiu kumila jibe na bior kamiu maka kuvijikia naio, mia tivelinio ka naio, naio maka ruduvan naio reraio ka kamiu, bior bogo nonovio naio jom̃a jiloglog naio tertelisu dam̃ariga ka kamiu, berinavo naio be riano, a napano kiano bajago ea kamiu kirinovo laka. Naio naruei naio jom̃a mila kiano yuo bovo jibirbili batove, a naio naruei napano jom̃a mila vite nonovio amiluo ea tiniavio nalo na kenemiu, nalo abar salo nioti nalo ka bogo nene memedu. Naio naruei jom̃a mila kamiu kumisaaro a kamiu kumijog bo toru laka ea sinaniano novo nalo napano kumitum̃a kubar ea kenemiu tiniavio nalo nene.”
18 Pol naio Barnabas naljuo aber iliano na jibe na naruei, mia kolvare ga ka mia ajikia re ka mia averbure re tomu nalo nei napano ajidom m̃elea ka ala lotuano vanlo a napano amiomon sida kalo. Mia iorou kanio napano nalo amijog tomjuo nei kialo iliano, ana na nalo maka bunu alaiio bereio.
19 Avona kario, ana kulo Ju nalo tealo napano m̃a amijil Pol naio Barnabas ea vio Antioko a ea vio Aekoniam ruei, vonganei ana nalo aba amiyotuba ea vio Listra nei bereio. Naruei nalo ajum̃a ajukunu ban kulo Listra nalo, ban bano-o mia aburu batitigio kialo jidomiano nalo abano be dolu bereio, avona kario, ana nalo aban ka Pol, ana ajubaio ban bano-o mia amialio aberiam̃a naio m̃aro ruei. Naruei nalo aburutitigia taniabene ba tavio ea komeli, abuku searia naio jo jibe ga na, naruei aban bereio. 20 Mia naiagagoano tai abinimei amidu batitig Pol, ana nalo aju naliko, avona bisi, ana naio jevijo bereio, ana ban bereio vonuo nalikolo. Mia ea kavijo, ana naljuo Barnabas, abe juo amiel, aban ea m̃arkomeli dolu na telisu nei Tebe.
Pol naio Barnabas, abe juo aban bereio, ajakii jaalo ajel ea vio nalo nei bereio
21 Naruei ea vio Tebe, Pol naio Barnabas abe juo amioliolu, mia ea vio na nalo aburu tomu telabo abinimei amonea, abinimei abe Yesu kiano naiagagoano nalo. Ana iorou kanio, ana naljuo ajaluvo ea vio Tebe bereio, ajikar ka avan bereio, naruei nalo ajakii m̃arabo nene kia ga napano nanua ajel eaio abinimei. Jibe na ga nalo avan bereio ea vio Listra, karina, Aekoniam, karina, aba aboru Antioko na vio Pesitia. 22 Ana ea vio nalo nei, aberloglog namoneano nalo bereio, mia ajian iliano novo nalo ka rijailo, a nalo aberinavo “Be iakurano ka napano p̃eli mia kito romijikia roviniua bogokouo nalo, p̃eli na mia tomu nalo ail die kito, mia ka kito rava jouro ea Atua kiano navenatuboiano naio monokanio tibe ga na naruei. Verenio tibe na, kamiu kumelukluku re, kuvan re bunu, mia kuvitumolu kuvitu sikili ea Kristo dam̃ariga.” Nalo aber iliano nalo na jibe na, mila ana namoneano nalo abokar jikili moneano. 23 Ana ea komeli nalo abiniu, ajokol tomu nalo tai parilo ka ave navagadeano nalo ka taara na tomu na moneano nalo, ana nalo ajuvan sinaniano ka abolkouo kalo. Naruei amidulo ajua Tubo jum̃ano, napano nalo amonea ka mia naio rijailo tulaka.
24 Naruei nalo aju aban bereio jibe na, amiovodulu ea tanobuku na vio Pesitia, bisi na abinimei ea tanobuku na vio Pamvilia. 25 Ea tanobuku nei, amioliolu ea komeli na vio Peka, karina abatove ea vio Atalia, koyou ea tei, 26 ana nalo amidu uako, aba aboru bereio ea komeli na vio Antioko, nina ea vio Siria. Nina be burum̃ara komeli labo napano beamu, nalo abolkouo ka Pol naljuo Barnabas, ka mia Atua kiano tiniememiano vija kiano vitikariano vu novo to rivijalo, ana na amiila bulaglo ka adu Lilianiano Vou na bo rivano. Mia vonganei naruei, naljuo amila nonovio batitigio burum̃ara im̃auano nei, ana abinimei bereio ruei. 27 Naruei nalo abio ban namoneano nalo ka aviniu amei vio takurano, ana aberii iliveriioano banlo, a naljuo aberbisivisii batitigio banlo ka jum̃abe ana Atua naio betavo ka nalo napano maka ave kulo Ju, ka mia nalo bunu amijikia amonmonea, a amijikia aiasol ea navenatuboiano na kanano.
28 Ana na naljuo aju bunu siberio tolu titai jibe na naliko namoneano nalo ea vio Antioko.