16
Timoti bunu naio bano naliko Pol naio Sailas
Naruei ea kiano burum̃ara ieliano valuo nene, Pol binimei bokar bereio komeli juo nei Tebe bija Listra. Naruei ea vio Listra nei, be naiagagoano tai jo na, nina be toro m̃eaku nei Timoti. Timoti nene kenieno be tira re Ju tai, napano naio monmonea Yesu ruei, mia karam̃ano naio maka ve toro Ju, naio be toro tai na vio Kris. Naruei kuruado nalo na Timoti kiano vio, bija nalo na komeli dolu na vaataro nei Aekoniam, nalo amial ka Timoti naio mila Tubo kiano im̃auano banlo bo laka. Naruei Pol naio jidom rivuru Timoti rivan vijaio ea kiano ieliano nei, mia be titai ga takurano naio bova, nina ga napano Timoti naio maka rive pakuveu, nina bior karam̃ano naio maka rive toro Ju. Mia Pol naio mijikia ka verenio Timoti takilili naio tibe na, mia kulo Ju nalo mia averbure naio ka riva joomo re ea kanalo yimo na volkouano nalo, a mia asaaro re ka ajog kiano iliano nalo. Mia bior vite na, ana na Pol miila Timoti ba amila pakuveu ka naio, karina iorou kanio ana nalo tolu nei Pol, Sailas, Timoti, abano. Naruei ka bogo na nalo ajum̃a ajeliviv ea komeli nalo, ajum̃a ajian iliano ban namoneano nalo, aberial banlo tuboiano napano naiagagoano nalo a navurim̃araboiano nalo re Yerusalemo aberenio ea kialo vioriano jukamu ruei, ana na Pol nalo aber kalo ka monoka atakilili iliano nalo nei naruei. Naruei bogo napano Pol nalo ajum̃a amiadu a aberloglog taara na namoneano nalo jibe na, mila ana taara nalo nei ajumolu aju jikili batitigio lie vo, a nalo amial ka napano namoneano nalo aju abinimei telabo lie julaka ga.
Ajua vio Troas, naruei Atua mil ban Pol ea namonvovuano
Naruei Pol nalo ajidomii ka ayotuba ea komeli nalo na telabo ea tanobuku na vio Esia, mia Niununo Lu berburelo ka avan re, averial Iliano Lu ea vio na, mila ana na amiyotuba ea ga tanobuku na vio Vrijia a vio Kalesia. Ajum̃a aban jibe na, ana bogo napano abinimei vaataro ka tanobuku na Mesia, amila vonio ka ava tove ea tanobuku na toru Bitinia, mia bogo tai bereio, Yesu kiano Niununo maka rijamo kalo ka avan tibe na. Naruei nalo amiovodulu vonga ea vio Mesia yako ga, abanbano-o abokar komeli nene tai koyou ea tei, siano Troas. Naruei ea vio na, ka bogiano, Pol naio monmelio mial toro tai tena tanobuku na toru na tei tivelinio yako Masetonia, mia toro nene binimei ka Pol, jegi banio, bika denio, berinavo “Aiou koig liki, kumemi numisidom toru ka jau kavarkor komei keial kumemi, kanio mia kajai kumemi.” 10 Ana ea bogo na, kiniou Luka nojo kumemliko nalo bunu, mia bogo napano Pol berial ka naio mial toro nei mil ban naio, vaarakurano ga kumemi nubano numisirag m̃arabo ka nuvijikia nuvarkor nuva Masetonia, bior numijikia ka Atua naio bio kumemi ruei ka nuva nuvioliolu ka Lilianiano Vou na bo nei vanlo.
Ajua vio Vilipai, ana tira na Litia naio monea
11 Tibena naruei, kumemi numidu uako, numituvan vio Troas, nuburo nubano-o nubokar uleule na vio Sametresi. Naruei numonmelio ea vio na, mo kavijo, ana na nubano-o nubokar tanobuku na vio Masetonia, naruei nubauro ea sano komeli na Niapolis. 12 Naruei ea tanobuku na Masetonia nei, burum̃ara bulukomeli dolu tai jo, napano naio jotan ka vitikariano na parinio tubo na vio Romo. Komeli nene siano Vilipai, naruei numiel nubano-o nuboru eaio. Numitu legiano juo tolu ea vio na, banbano-o bokar Legiano Lu. 13 Mia kumemi numijog ruei ka aberenio ea Legiano Lu, kulo Ju nalo na ea vio na ajum̃a amila lotuano ea vio na volkouano tai rove yako ea uei tai, ea komeli tivelinio bano. Naruei bunu numitaluvo ka nuvatove ka nuvial lo ea vio na, naruei kumemi numitutano numitukunu kumemliko tire nalo tai napano aju kamu abinimei ruei ajuaio.
14 Tire nalo nei tai, naio maka rive Ju, mia naio jo monmonea Atua. Naio be tena komeli na vio Tuatira, mia be kiano burum̃ara im̃auano, naio jom̃a p̃iliṽili ka kulum̃arauo na be vabolo na kirinovo nalo napano amim̃aukanio ea kiano vio. Tira nei, siano Litia. Ana ea bogo na, Tubo betavo ea kiano jidomiano, naruei naio midukar batitig iliano napano Pol jom̃a beriio banlo, mia naio bokario jikili bo ea kiano iviso. 15 Ana ea bogo na, Litia nei naliko nalo na ea kiano vonuo, abiniu abokar varueiano. Avona bisi, ana naio jadua jikili ban kumemi, naio berinavo “Verenio kamiu kumial kiniou noju jikili riano ea Tubo, kiniou nejidom ka kamiu kumei kuvitua kunuaku kija.” Jibe na naruei, ana na naio buru kumemi nuba numitua kanano vonuo.
Abuku Pol naio Sailas aban ea nalakoiano
16 Naruei ea legiano tai bereio, ana kumemliko Pol nubatove bereio ea kanalo vio na volkouano, naruei nubitavo bija niatira tai ea m̃arabo. Niatira nei, tomu tai abulular naio ka rim̃au kanalo, mia niununo va tai joaio napano abio ka niununo na m̃aro, napano be niununo na jom̃a mial vite nalo napano mia ayoyotuba iorou. Naruei tomu nalo telabo ajum̃a abinimei abika den niatira nei kiano tomu na tortoru nalo, ka naio riverial vanlo ka mia tum̃abe ka kanalo meuliano nalo. Ana bogo napano niatira nei berial banlo, ana nalo ajum̃a abar ijaiano ban kanano tomu na tortoru nalo, mila ana bogo nonovio nalo ajum̃a jum̃alo bujo ka puruveru telabo biorio. 17 Naruei kumemi numiel nuban jibe na, mia niatira nei jakisor kumemi naio iorou, naio jom̃a miagiaga toru ban tomu nalo nonovio ga, jo berinavo “!Ai! Abe tomu nalo na nalo abe tomu na amim̃au Atua kanano napano meul ea vio sop̃i mave. Nalo naruei amijikia averial m̃arabo na ioruriano van kamiu.”
18 Karina, naio jom̃a mila jibe na ban kumemi ka legiano telabo, mila Pol mijog bova-o deio, ana bokar bogo tai ana naio tinien jer niununo va nei, ana jiraragidi, berkanio, berinavo “!E, bare! Neber kaso memedu, ea Yesu Kristo siano, jau komoluo den niatira na vonganei.” Mo vaarakurano ga, naio buro den niatira nei naio bano.
19 Naruei bogo napano niatira nei kanano tomu na tortoru nalo nei amialio ka m̃arabo na na m̃a abar kanalo puruveru eaio binimei bova ruei, tiniel mimi toru ka Pol naio Sailas. Naruei nalo aburu tomjuo nei aba ajumolu ajukamu ea natibureano na vio Romo nalo miralo ea komeli. 20 Naruei nalo aberial banlo, aberinavo “Kulo Ju nalo na, abinimei ea kanado vio, nalo aju amila bulag kito toru o-o mia. 21 Nalo ajum̃a ajadua kito ka ratakii kanalo bajago tealo, mia ea tuboiano na vio Romo napano roju tan kanio ea vio nei, maka rimemedu leleio ka rala tibe ka napano nalo ajum̃a aberenio.” 22 Naruei tomu nalo amila burum̃ara uetubaiano na, a nalo amila searia Pol naio Sailas, ajidom atukulo, naruei natibureano nalo nei aberenio ajede bulag kanalo kulum̃arauo ealo ave juo, ana na avitivlo ka iesi. 23 Naruei nalo abitiv searialo jibe na-o bisi, ana na aburulo aba abukulo aban ea nalakoiano, mia amil jikili ban toro na bitikar nalakoiano, aberinavo monoka naio rivokar batitiglo ka avuro re bereio, ver p̃eli mia rivova ka naio. 24 Naruei bogo napano toro nei naio mijog iliano nei, naio buru tomjuo nei aba laka joomo, ea vio kouo tai napano m̃a aburu nalo na parilo jikili laka aban eaio, naio miorkakar jaalo aban ea burum̃ara iesi napano naio joa vio na.
Borotano memebiju, a mikulkulu ka nalakoiano
25 Naruei Pol naio Sailas naljuo aju banbano-o bokar bogiano viovare, ajum̃a abolkouo ban Atua ea iouano lu nalo, a nalo dolu napano aju nalikolo ea nalakoiano nalo ajum̃a amiagago ka bunu. 26 Naruei nalo amiilo toru laka, napano kolvare ga, burum̃ara m̃ii tai binimei, mikulkulu ka yimo nalakoiano nei, mukulkulu ka tati nalo reraio. Ana amial m̃aratavo nonovio abevetavo, a marimieni nonovio napano amiorkakar ka jum̃alo a jaalo ajibirbili ga bunu. 27 Mia toro na bitikar yimo nalakoiano nei naio jevijo, naruei jikiti binimei mial m̃aratavo nonovio abiniu abevetavo aju, mia beriam̃a nalo napano aju joomo, nalo abiniu aburovuro abeve terakurano ajanea vio ruei. Naruei vite nei mila naio merou toru, naruei midular kiano iobogu na mira, ka jidom rielbin naio rim̃aro. 28 Mia Pol mialio, ana bio jouo banio, berinavo “!Ei, jau kotovo kala lelanso re vo! !Kumemi nonovio nubitu kiaga ea vio nei.” 29 Naruei toro nei naio bio ber avar yulu rimei, naruei jikiti ba joomo ea vio napano Pol naio Sailas ajuaio, mia memebiju mia memebiju. 30 Avona karina, naio burulo aba tavio bereio, ana bika denlo, berinavo “?Ai, tomjuo na tortoru, mia monoka nala vaio ana na mia neje ioruriano?”
31 Naruei tomjuo nei aber kanio aberinavo “Jau monoka komonea Tubo Yesu, ana jau kovokar ioruriano, jau kamliko nalo na ea kanamo m̃aratavo.” 32 Naruei nalo aberial Tubo kiano iliano banio, a ban nalo na ajua kiano vonuo, 33 mia memedu ka bogiano viovare ga, toro nei naio mila batitig Pol naio Sailas kanalo niajebijo na menko nalo, ana kanio bogo nei bunu, nalo abaruei ea naio naliko nalo na ea kanano m̃aratavo. 34 Naruei naio burulo aba joomo ea kunuano, naruei bar sinaniano banlo, ana naio naliko nalo na kiano vonuo nalo ajum̃a ajaaro-o mia ajaaro, bior vonganei nalo amileal Atua ea kialo meuliano nalo.
35 Ana ea kavijo nene ga, ana na natibureano nalo maka ajikia vite nei vo, mia nalo ajutano bereio bisi, ana amiila kialo tomu nalo abinimei aberial, aberinavo “Tomu juo na nalo amijikia ava tavio ga.”
36 Naruei toro na bitikar nalakoiano nei naio binimei berial ka Pol, berinavo “Natibureano nalo amiila toru binimei aberinavo kamiu kuve juo kumijikia kuva tavio ga. Tibe na mo kamiu kumei, kuvan ga tibe na. Mia kito rela re bunu iliano van kito rivior vite nei.”
37 Mia Pol naio ber ka nalo nei, berinavo “Ee, makanio, maka tibe na. Kumemi bunu numitutano ka parinio tubo re Romo nene, a ea kiano tuboiano, natibureano nalo na amila maka rimemedu ka kumemi ga na. Maka aleal ka kumemi numila tena bova tai, ana abitiv kumemi ea tomu nalo miralo, karina abuku kumemi nuba joomo ea nalakoiano, naruei vonganei ana ajidom ajil bulagio bena ea kumemi ga tibe na. !Makanio, kuvan bereio kuver kalo kuverinavo nalo naruei monoka amei ana mo avuru bulag kumemi ea vio nei, nalo monoka amei nei averenio iliano tai van kumemi beamu vo!”
38 Naruei tomu natibureano nalo abar Pol kanano iliano nalo nei aban bereio, ana bogo napano nalo amijogial ka Pol naljuo Sailas, nalo bunu ajutano ka natuboiano re Romo, naruei nalo amerou toru. 39 Naruei abinimei aberenio iliano tai banlo, karina aburulo aban ea m̃arabo, aberinavo ajidom ka monoka nalo ataluvo den vio nei. 40 Mia Pol naio Sailas, aban bereio amiyotuba ea Litia kunuano jukamu, karina iorou kanio, ana na nalo amial kuruado nalo bereio ana ajian iliano novo nalo na be tena ilivituniano banlo, a karina iorou kanio ana nalo ajaluvo den komeli nei.