2
Atevi dolu nalo abirokar naliko Pol
1-2  Im̃auo 11:30, 15:2Bogo na yuka duelimo ba veri [14] barlaka bano, ana Atua jiloglog ka kiniou ber monoka navavin ea vio Yerusalemo bereio. Nomijog Atua mil jibe na ana kiniou Barnabas nubano, mia noburukar Taitas bunu binimei bija kumemi.
Kumemi nuboru Yerusalemo, ana numitutano ea vioriano tai napano kumemi liko ga tomu na tukamuano na tum̃aro ga abinimei joomo eaio. Ea vioriano nei, neber bisivisii iliano nalo napano m̃a nojo nomioliolu kanio ban tomu nalo na maka ave kulo Ju. Neber bisivisii vatitig vite nalo nonovio nei napano nojom̃a nemilaio banlo, bior maka nesidom ka aver kiniou nemim̃au maka rimemedu, ka mia nalo aitava re ea kanaku im̃auano binimei bokar bogo nei, mila ana kanaku im̃auano rimei ve iakurano bereio. ?Beamu neberiam̃a mia nalo ail sikili ka kiniou, ka mia never tomu nalo na maka ave kulo Ju, monoka nalo bunu ava joomo, mia vioriano nei naio ber venia? Tivelinio ka kiaku bilbilu nei Taitas, naio maka ve toro Ju tai, naio be toro na vio Kris tai, napano naio maka riva joomo, mia maka nalo atutua naio ka aver naio monoka riva joomo. Ea vioriano nei naio beve terakurano napano nalo ajidom ka Taitas riva joomo, ana mia namial nalo nei jibe ka napano aberenio nalo abe kuruado, mia nalo amila sibi ga. Nalo na abinimei joomo ea vioriano kar ga ajidom atuluku ga avitiv kumemi ga. Ajidom avitivitii kumemi tibe na bior nalo maka asaaro ka napano numitu nuberloglog ka kumemi numijurukar bija Yesu Kristo ruei, ana na bajago moruo re nua maka bunu avokario m̃elea kumemi, mia kumemi nubisi kalo. Mia nalo nei maka asaaro ka kenememi iliano nalo, mia ajidom ala ka napano ka tuboiano na nalotuano na kulo Ju nalo kanalo monokanio rivokar kito nonovio sikili dam̃ariga. Mia kumemi numisidom nuvakar vatitig ilirianiano na Ioluano Vou, ka mia kamiu kumijikia kuvakario rimemedu ga, naruei nuberburelo, ana maka nuvijamo kalo leleio, napano aju ajidom ayuku kinimemi iliano rivatove.
Ea vioriano nene, tomu nalo tai napano aberenio nalo abe navurim̃araboiano nalo, mia kiniou maka neial lerinio ealo ver abe tomu na tortoru nalo p̃eli na maka ave tomu na tortoru. Nina buriakurano ga na, bior Atua naio maka lele tovon sio nalo na jibe na. Mia navurim̃araboiano nalo na, maka lele averloglog kiniou ka vite vou tai leleio ka noioliolu kanio. 7-8 Makanio, maka tibe na. Nalo abitilubar ka Atua, ea ga kiano sikiliano, naio bitirilar kiniou ka mia neve atevi tai, ka mia neverial ioluano vou nei van nalo na maka ave kulo Ju nalo, jibe kanio napano ea kiano moroano bunu napano naio bitirilar Pitere ruei, ka naio bunu rive atevi tai ka naio riverial Lilianiano Vou van nalo napano abe kulo Ju nalo. Naruei Yemesi naio Pitere a Jone, napano tomu nalo aberenio ka nalo ve tolu nei abe kialo navurim̃araboiano, nalo abitilubar ka Atua midu im̃auano maraiu nei joa jum̃aku ea kiano tiniememiano. Ana nalo tolu nei abinimei abanjum̃alo kumemliko Barnabas, jibe ka napano kumemi nube taara takurano kumemliko nalo, mia nubiniu numijamo ka nuvitibure im̃auano nalo, jibe ka napano mia kumemi ve juo nuva nuvioliolu ea vio nalo na tomu nalo napano maka ave kulo Ju, a mia nalo avan aioliolu ea kulo Ju nalo kialo vio. 10 Mia nalo na amijev iliano takurano ga ban kumemi juo, aber monoka kumemi juo tiniememi rimaio ka kanalo talim̃asa nalo yako Yerusalemo, ka mia nuvijailo, mia nina be titai napano nejidomii bogbe ruei ka mia neim̃aukanio tibena.
Pol berbure Pitere jikili
11 Iorou ka nina, kiniou nabatove bereio, naba nojoa komeli napano Antioko, naruei ka bogo na Pitere naio malivo ka kumemi ea vio na, ana kiniou nejikil noju kamu ea namoneano nalo miralo, neberbure naio, bior meravo batitig ka vaio napano naio mila maka memedu. 12 Beamu, Pitere naio mila memedu ga, kanio napano naio jo jinan ga naliko kuruado nalo napano nalo maka ave kulo Ju, mia iorou kanio, Yemesi miila kiano tomu tai abinimei Yerusalemo, ana nalo amil ban Pitere, nalo ajum̃a aber jibe nei aberinavo “Nalo napano maka ave kulo Ju, nalo bunu monoka avakuveulo, ver p̃eli, mia Atua maka rijikia rilarurlo.” Iliano nei maka takii vaio napano vioriano na toru nei berenio beamu, mia mila lelan Pitere kiano jidomiano, mila naio merou, ana kario naio maka bunu saaro ka sinan vio takurano naliko namoneano nalo na napano maka avakuveulo. 13 Mia maka Pitere naio ve takurano, mia kuruado dolu nalo na vio na, napano nalo abe kulo Ju, binimei bokar Barnabas bunu, nalo na ajakisor Pitere ea jidomiano na merouano nei.
14 Mia bogo napano nemial napano nalo aju amiel jibe na ea m̃arabo tai napano maka rimemedu tibe ka napano Lilianiano Vou naio berenio, nemil jikili ban Pitere ea nalo na miralo, neber jibe nei, neberenio “Pitere, be riano ka napano jau kobe toro re Ju, mia bo laka napano beamu ruei, jau kojo kojaaro ka nalo napano maka ave kulo Ju kialo bajago ruei, napano jau kojinan vio takurano kamliko ruei. ?Mia jum̃abe naruei, ana jau kojidomii kotutua bereio nalo ka monoka atakii kiado bajago kulo Ju, napano jau kober nalo monoka avakuveulo?”
Kei napano verenio rimonea Yesu, Atua rilarur naio
15 A ka bogo na, kiniou neber vatitig ka nalo jibe na neberinavo “Kito romiyotuba ea bajulukuti na kulo Ju, kito maka ve kulo dolu nalo, tibe ka nalo napano kulo Ju nalo aju ajidomii aber nalo amiagiago ga.” 16  Rom 3:20, Rom 3:22Makanio, kito robe kulo Ju memedu nei, mia vonganei, kito romijikia ruei, ka toro maka rijikia rimemedu vija Atua, napano naio jo mijogkar vatitig ga Mosis kanano tuboiano. Toro napano monea Yesu Kristo, naio ga mijikia rimemedu rivija Atua. Jidomiano nei naruei mila kito kulo Ju kito monoka romonea Yesu ga bunu, ka kito romemedu vija Atua. Kamiu monoka kuvijikia vatitig iliano napano Atua kiano iliano lu berenio, napano berinavo maka toro tai leleio napano rimemedu vija Atua bior naio jakii batitig tuboiano na.
17 Mia kito kulo Ju nalo, kito roju rojidomii roberiam̃a tuboiano nei mila kito romemedu kitoliko Atua ruei na, mia maka tibe na. Mia verenio be riano ka kito kulo Ju bunu, monoka romonea ga Yesu Kristo bunu ka romemedu kitoliko Atua, neber p̃eli tomu tealo amijog bova ka iliano nei. P̃eli nalo alavon ka aver iliano na mila ana kito kulo Ju robinimei robe tomu na kariano beverare ga tomu nalo napano maka ave kulo Ju. ?Ana p̃eli nalo amila von ka aver bunu ka tibe na, nina sano nene berenio Kristo nei naruei mila kito kulo Ju robinimei robe tomu na kariano ga? Mia makanio, nina maka tibe na leleio garuei. 18 Nina bior nanua, kiniou nojom̃a nomue dodom bajago moruo na tuboiano na ruei, mia verenio vonganei nevitirilar bereio bajago na takiiano na tuboiano moruo na, napano neberenio monoka ravakuveu a monoka rala tibe na tibe na ka romemedu vija Atua, nina mila ka beamu na, kiniou bunu nebe toro na nemilakorov tuboiano ruei. 19 Ee, tuboiano na naio jidom rila ka kiniou nam̃aro, mia vonganei tuboiano na naio javukia tasim̃aro tai ga ea kiniou, kiniou nebisi eaio ruei. Kiniou nojuvan tuboiano na ruei, kanio kanaku meuliano toa ga Atua. 20 A vonganei, maka bunu ve kiniou napano nojo nemeul, mia Kristo naio jo meul ea kiniou, mia kanaku meuliano na vonganei, naio moluo bior napano nomonea Atua Kenerinio, napano naio tinien miia kiniou toru laka, naio mijamo ka kiano meuliano, naio m̃aro kar kiniou. 21 Ea bajago na, romial Atua kiano tiniememiano toru laka, naruei maka nejikia nala kiano tiniememiano nei rimei rive vite kurano ga tai, bior ver toro mijikia rimei memedu vija Atua bior ga naio mijogkar tuboiano, nana jibe na jibe Kristo naio m̃aro kar iakurano ga.

2:1-2 Im̃auo 11:30, 15:2

2:16 Rom 3:20, Rom 3:22