13
Bajago nalo na m̃a Atua naio jaaro kanio
Iliano tealo bereio ka rijai kamiu ajibe nei. Bo ka kamiu kuvitum̃a tiniemiu riia kamiu dam̃ariga, tibe ka na m̃a kamiu kube m̃aratavo takurano ga bija Kristo. Mia kamiu tiniemiu riia re kamiu ga, mia tiniemiu riia bunu valauo nalo, kuvisaaro ka kuvitikarlo ea kenemiu vonuo nalo. Bo ka kuvila tibe na, bior ka na m̃a bogo tealo, maka ajikia, mia valauo nalo na m̃a kumitu kubitikarlo, nalo abe Atua kanano nailiano nalo. Kuvisidomial nalo na m̃a ajua nalakoiano, kuvar bitiran kanalo jogvaiano nalo, na tavukia ga napano abuku kamiu bunu kumitu bijalo. Mia kamiu tiniemiu ribobogialo re bunu nalo na m̃a kulo dolu nalo amila lelanlo, bior ka kito robiniu rojua vio yetemeriba nei ga, monoka rajai kito ka ravar bitiran bogokouo nalo nam̃a robiniuaio. Bo ka roviniu rovitii vatitig bajago na soriano naio be kirinovo tai a be vite lu, ana bior vite na, maka rivu ka niamiamo tai rimei rila niegeniege jogu novo napano aboeio ban naljuo neibano ajoro, bior napano aberkar ka mia nalo avuru re bunu dolu. Mia Atua rije tibureiano van nalo na m̃a amiel janea vio, jibe nalo napano ajoro amila siakaiano p̃elina m̃eiaku bija niatira amila siakiano. Kuvitikar vatitig ka kodu re veru naio to tukamu ka kanamo meuliano. Bo ka mia kala jau kasaaro ga ka venia na telisu napano naio joa jum̃amo ruei, bior verikariano na Atua kanano napano naio jom̃a ber jibe na, berinavo
“Mia kiniou notuvanso re bogo tai, maka nejikia novilig taakaku kaso.” Tiut 31:6
Ana bogo na m̃a tiniedo maio ka nina, naio mije moroano ban kito bereio, ka romijikia roverial iliano na niosi na Iouano, na binimei be kiado iliano, roberinavo
“Toro na miija batitig kiniou naio be Atua sop̃i ga naruei,
mia kiniou nomerou re bunu,
toro dolu naio mijikia rila venia na vova van kiniou bereio?” Iouano 118:6
Vite dolu, bo ka kamiu kuvitu tiniemiu rimaio ka kenemiu navu-rim̃araboiano nalo, napano ajukamu ka aberial Atua kanano iliano beamu ban kamiu. Kuvilavon ka kuvitii vatitig m̃arati napano naio miyotuba ea kialo bajago novo na kialo meuliano, a kuvilaii kialo moneano na jikili ea kenemiu meuliano nalo. Nalo amonmonea bo, ana kito bunu romijikia romonea, bior Tubo Yesu Kristo naio rive dolu re bogo tai, naio bare ga ka naniovo, a banei, a beni bunu rivano-o mia maka rijikia ribisi.
Bo ka rover bunu ka kamiu, ka kuvitikar vatitig kamiu rivu, ka iliano dedade nalo a verloglogiano vovu nalo amei re avuru bulag kamiu den burusio na bo neibano kumituaio ruei. Tomu tealo ajidomii m̃elei ka jokoluolu lu nalo, bija salo bajago lu likiliki nalo, mia m̃arabo nalo na amim̃auka sinaniano nalo nei maka ajikia ajai kialo meuliano nalo. Vite takurano ga na naio mijikia rila kiado iviso nalo sikili rivu vatitig, nina be Atua kiano tiniememiano na bo ban kito. 10 Sinaniano nalo tai na jibe na, nina be sunbue na jokoluolu napano kulo lu nalo ajum̃a abuku jua boda. Abolkouo kanio, amila im̃auano bisi ana iorou kanio ana ajen jibe ka salo sinaniano nalo. Kulo lu nalo nei nalo ameul ea sinaniano na boda nei, mia kito na m̃a romonea Yesu, maka rotum̃a rosinan ea boda nene, mia be kiado boda dolu tai na naio jo, napano romeul ea jokoluolu napano abuku joaio, napano kulo lu nalo maka avitilubario, mia maka ajikia asinan eaio. 11 Nalo ajum̃a amila kialo jokoluolu nalo nene, naruei tai naio be dolu kija, jibe ka napano jidom rila tovorovo na Yesu kiano m̃ariano. Jokoluolu nene naio na m̃a aberenio be ijaiano na viekokoano rivior kariano, naruei bogo napano parinio toro lu mila nina, naio maka rudu momon temeul niabene riva joomo ea vio na be lu laka, mia naio bar ga burukija nene ba jua boda nene. Mia niabene temeul nei, abar ba tavio ea komeli bereio, ana amisebio. 12 Nina jibe ka ga na m̃a Yesu milaio, napano naio bunu amidu naio ba tavio ea burusio na komeli, amila naio mijog bova banbano-o na kanano burukija miou dabo nonovio, napano maka riou kurano, mia miou ka rila kito kiano tomu nalo romei rove lu rivu kamu ea Atua mirano. 13 Ana bior Yesu naio jaaro ka rila tibe na rivior kito, kito bunu monoka rasaaro ka ravavin vija naio ea vonuo tavio, napano tomu nalo ajum̃a abitiidie kito jibe ka na m̃a ajum̃a abitidie naio, mia kito ravar jogvaiano jibe ka na m̃a naio bario bunu. 14 Verver rivova van kito ea yetemeriba nei tibe na, mo bo ga, bior maka rotum̃a rosidomii ka mia rotua komeli tai ea vio nei napano jo julaka ga, mia rojum̃a romidu kiado jidomiano joa kiado vonuo memedu ea komeli vou napano roju raban ka keana.
15 Jibe na, bo ka rosidomial ka Yesu, naio bijuku bo laka ban kito, naio betavo ea kiado m̃arabo, mia rodular Atua siano tulaka kanio. Rala re sida ka temeul nalo vanio, tibe nalo re nua, ana iliano nalo na amiyotuba ea niodo ka rudular naio ajibe ka m̃arati tai napano jesei bo laka banio. 16 Ana kito tiniedo ribobogia re ka rala im̃auano na bo nalo, bior nalo ajibe ka sida napano romijikia ravar van Atua. Mia tai napano naio jo jaaro toru kanio naio jibe ka ver kito rala rivu dam̃ariga van kulo dolu nalo, rasaaro ratan ka kiado saba nalo vijalo.
17 Vite ta bunu bereio, na naio bo ka kito monoka romonmonea kiado navurim̃araboiano nalo, a monoka rasaaro ka rotutano ka kanalo iliano nalo. Nalo aju amila vio jikili ka abitikar batitig kito bo, bior kanalo tomu na tortoru nalo na mave kalo ajum̃a abitii kialo im̃auano nalo a kialo bajago nalo bunu. Verver kiado navurim̃araboiano nalo, kialo jidomiano nalo am̃arm̃aro, ana mia im̃auano nonovio rivova, mia ver romonmonea nalo rivu, ana mia rila im̃auano ve temi laka re vanlo. Mia asaaro kanio ana mia rivu lie bunu rivan kito tomu na im̃auano nonovio.
18 Bo ga, ana vaataro ka iliano nonovio riviniuviniu naruei, mia kumemi numisidom nuvika bunu den kamiu ka kuvisidomial kumemi ka kenemiu volkouano nalo, rivior vio na kirisikili nei na m̃a kumemi numituaio voniganei. Kumemi maka nuvial kar ka torokoriano naio joa kumemi, mia kenememi jidomiano naio meravo bo ga, ana numitum̃a numisikili ga numitua bajago na bo napano memedu ea tomu nalo miralo. 19 Mia kiniou nojidom laka ka kuvolkouo ka ala iliano nalo nei amemedu vatitig sop̃eli, ka mia nejikia notumolu den vio nei neviedu kean kamiu rivesiou re. 20 Kiniou nojom̃a nobolkouo ka kamiu bunu, ka mia Atua rijai kamiu. Naio be Atua na tum̃aro, a be Atua na tinien miia kito kiano nunu nalo, naruei naio miila kiado Tubo Yesu naio binimei ea yetemeriba nei, naio binimei be kiado toro na toru na bitikar nunu nalo, kiano burukija naio miou ka rivitirilar virakariano vou nei napano mia naio to toboto. Naio be Atua nene kiaga vo bunu napano Yesu mijamo ka kiano meuliano banio, naruei naio burulario den m̃ariano, bitirilario meul bereio. 21 Ana kiniou nabarkar tinieku ea naio ka mia naio sian vite novnovo nalo riviniu napano kamiu kuvisidom ka kuvila kanano im̃auano ea yetemeriba nei tibe ka na naio jidomio. Naio jo mim̃au ea kanado meuliano nalo beve terakurano ea ga Yesu Kristo, ana naio jo mim̃auka batitig kanado bajago binimei jibe ka na naio jaaro kanio, ana mia kito reiaia naio ve toru laka riviorio, rivanvano-o na mia rijikia re ribisi, Mm.
22 Kanaku m̃aratavo nalo na ea Kristo, nebivitauia m̃esi nei biedu ban kamiu, be kurano ka maka ve tebievi laka, mia ver kuvial tum̃abe ana mia tiniemiu ser m̃elea re kiniou, mia kuvidu tibe ka kanaku iliano na ijaiano ka rijai kamiu ga. 23 Kiniou nojidom neverial van kamiu ka kuvijog ka kuruado nei Timoti, amijamo ka naio batavio bereio ruei den nalakoiano, p̃eli mia naio rimei sel ea vio nei vesiou re ga, mia kumemi ve juo nuviedu ka nuviadu ka kamiu. 24 Kumemi numisidom ka kuverial van kenemiu navurim̃araboiano nalo, vija Atua kanano tomu dolu nalo, ka kumemi numitum̃a nubika ka nalo ajum̃abe na, aju bo p̃elina jum̃abe, a nalo na vio Italia napano m̃a ajua vio nei nalo ajidom aver bogiano bo van kamiu bunu. 25 Kanaku iliano na maaro ea vio nei naruei, neberinavo mia Atua kanano tiniememiano novo a kanano tinievuiano naio to vija kamiu nonovio.