Yesu Kristo Kiano Ioluano Vou
Napano
MATAIU
Bivitauiaio
Verialiano Moti
Tukunu bulati na niosi nei
Niosi nei Yesu Kristo Kiano Ioluano Vou napano Mataiu jirio, naio berial ioluano vou ber Yesu naio be toro napano Atua berkario ban kiano tomu nalo nua, ber mia rimei rilarur kiano tomu nalo. A ea Yesu, verikariano nalo napano Atua mila ban kiano tomu nalo nei ea Naverikariano, moruo nalo amoluo.
Yesu moluo ea kulo Israel kialo yati, naio be nalo tai jo bijalo, mia ioluano vou nei maka ve nalo nei ga kanalo, be tomu nalo na yetemerba kanalo.
Mataiu midu vatitig torogio nalo na niosi nei ju jibe nei. Beamu, naio berii napano Yesu kiano moluoiano, mia jokia ban berii tukunu na napano Jone baruei ea naio, bija napano Sim̃aro milavon naio. A iorou, naio berii napano Yesu jikar kiano im̃auano ea tanobuku nei Kalele, ana jo berii ioluano vou ban tomu nalo, a jo berlogloglo, a jo milarur tomu nalo kialo mieano. Mia iorou bereio, naio berii napano Yesu jaluvo den Kalele miel ba Yerusalemo, a naio berii vite nalo napano Yesu mila ea sude maaro na kiano im̃auano. Mia maariano, naio berii napano Yesu m̃aro, a naio meul bereio.
Mataiu berii napano Yesu be Naveriloglogiano novo tai napano mije moroano ka verial nioti na Atua kiano Tuboiano, a berii bajago napano Atua binimei be Parinio Tubo ka kiano tomu nalo. Vite nalo telabo napano Yesu berloglog ka tomu nalo, Mataiu jankanio ea yati jimo.
Yesu berloglog kiano tomu nalo mave ea suku. Ea kiano verloglogiano nene, naio berial bajago napano tomu nalo monoka alaio, ka amei napano Atua ve Parinio Tubo kalo. A naio berial kialo im̃auano, a kialo moroano nalo, a vite nalo napano mia avokar ea juluvati na kialo meuliano ea yetemerba vou na napano mia Atua rive Parinio Tubo kanio kiano Verloglogiano nalo nei ajua mirano jimo [5] ban bokar mirano aluo [7]
Yesu berloglog kiano tomu duelimo ba juo [12], a jian moroano banlo ka ava averial kiano Ioluano vou van tomu dolu nalo. Verloglogiano nalo nei ajua mirano duelimo [10]
Jamerjiano nalo napano Yesu ber ka verii tomu nalo napano Atua be Parino Tubo kalo, a Yetemeriba vou na napano mia ava atuaio. Jamerjiano nalo nene ajua mirano duelimo ba tolu [13]
Yesu berloglog kiano tomu nalo ka bajago napano toro monoka rila ka takisor naio. Verloglogiano nalo nei ajua mirano duelimo ba arolu [18]
Yesu berloglog kiano tomu nalo, ber vite nalo napano mia rimaluvo ea bogo na maaro, bija yetemeriba vou napano Atua rive Parinio Tubo kanio, mia rimaluvo. Verloglogiano nalo nei ajua mirano duelimo valuo ba veri [24] a mirano duelimo valuo ba jimo [25]
Torogio nalo na niosi nei
Yesu korobinio nalo a Yesu kiano moluoiano 1:1—2:23
Jone Baruei kiano im̃auano 3:1-12
Jone baruei ea Yesu, a Sim̃aro milavon naio 3:13—4:11
Yesu mila kiano im̃auano ea tanobuku nei Kalele 4:12—18:35
Yesu jaluvo den Kalele ban yako Yerusalemo 19:1—20:34
Yesu kiano sude maaro napano mila kiano im̃auano yako Yerusalemo bija vio nalo vaataro kean Yerusalemo 21:1—27:66
Yesu meul bereio a kiano tomu nalo amial naio 28:1-20
1
Yesu korobinio nalo
Luka 3:23-38
Yesu Kristo naio miyotuba ea bajulukuti na tormoruo juo na tortoru na kulo Ju nalo korobilo, nina be Epraamo naio beamu, bija Teviti naio iorou kanio. Yesu korobinio nalo nonovio, sialo ajibe nei:
Epraamo naio kenerinio napano Aisak.
Aisak naio kenerinio napano Yakovo.
Yakovo naio kenerinio napano Yuta, naliko kuruano dolu nalo.
Yuta naio kenerinio juo Beresi naljuo kuruano Jera, naljuo abe savoro, napano kenielo Tem̃ar.
Beresi naio kenerinio napano Esrono.
Esrono naio kenerinio napano Remo.
Remo naio kenerinio napano Aminatapo.
Aminatapo naio kenerinio napano Nesono.
Nesono naio kenerinio napano Solomon.
Solomon naio kenerinio napano Boasa, ana Boasa nene napano kenieno napano Reavo.
Boasa naio kenerinio napano Ovete, ana Ovete nene na kenieno Ruta.
Ovete nene kenerinio na Jese.
Jese naio kenerinio napano Teviti, ana Teviti nene napano be parinio tubo na vio Israel.
Teviti naio kenerinio napano Solomon, ana Solomon nene na kenieno tira na Uraia koano jukamu.
Solomon naio kenerinio napano Reopoam.
Reopoam naio kenerinio napano Apia.
Apia naio kenerinio napano Asa.
Asa naio kenerinio napano Jeosevata.
Jeosevata naio kenerinio napano Joramo.
Joramo naio kenerinio napano Usaia.
Usaia naio kenerinio napano Jotamo.
Jotamo naio kenerinio napano Easa.
Easa naio kenerinio napano Esekaia.
10 Esekaia naio kenerinio napano M̃anasa.
M̃anasa naio kenerinio napano Amon.
Amon naio kenerinio napano Josaia.
11 Josaia naio kenerinio napano Jekonaia naliko kuruano nalo. Naruei ea kialo bogo nei, kulo buruvenuo dolu napano Bapilon nalo abano aburu bulag kulo Israel nalo ka ava aim̃au kurano ga tibe na yako Bapilon.
12 Ka bogo napano amim̃au kurano ga yako Bapilon kia ga vo, Jekonaia naio kenerinio napano Sieltiel.
Sieltiel naio kenerinio napano Serupapele.
13 Serupapele naio kenerinio napano Aviyuti.
Aviyuti naio kenerinio napano Eliakim.
Eliakim naio kenerinio napano Aso.
14 Aso naio kenerinio napano Setoko.
Setoko naio kenerinio napano Akimi.
Akimi naio kenerinio napano Eliuti.
15 Eliuti naio kenerinio napano Eliesa.
Eliesa naio kenerinio napano Matano.
Matano naio kenerinio napano Yakovo.
16 Yakovo naio kenerinio napano Yoseve, napano koano Mere. Mere nei, naio be Yesu kenieno, nam̃a aberii naio ka be Naverikariano.
17 Naruei jikar ea Epraamo binimei bokar Teviti, be taara duelimo ba veri [14]. A jikario ea Teviti binimei bokar bogo napano kulo Bapilon aburu bulag kulo Israel nalo ka ava aim̃au kurano ealo, be bunu taara duelimo ba veri [14]. A mia jikario ea bogo na nalo ajua vio Bapilon binimei bokar bogo napano Kristo kiano yotubaiano, be bereio taara duelimo ba veri [14].
Abar Yesu
Luka 2:1-7
18  Luk 1:27Ninei be tukunu napano abar Yesu Kristo eaio, m̃arabo nene ninei: kenieno tira napano Mere, na beamu aberkakario ka mia naio soro ka toro tai, siano Yoseve. Ana bogo na maka asoro vo, mia Mere mijoglubar ka be m̃abono, napano m̃abono nei binimei ea Niununo Lu. 19 Ana Yoseve napano aberkar ka mia naio rivuru Mere nei ve koano, naio be toro novo tai, a naio maka tom̃a river Mere naio mila vite na bova tenia. Mia naio mial ka mia nalo ve juo monoka ala korov kialo verikariano nei, mia naio jidomii ka mia rim̃aukanio ea bajago novo tai napano melumu ga, bior naio maka sidom rila Mere rimou m̃ele rivior vite nei. 20 Mia bogo napano naio jidomii ka mia rila tibena, Atua kiano nailiano tai miyotuba kanio ea monovovuano tai bogiano, naruei nailiano nei berii kanio, berinavo “Yoseve, jau Teviti kiano bajulukuti, jau kojog re rivova ka mia kovuru tira na Mere ka ve koamo, bior tete na joa mabono, binimei ea Niununo Lu. 21  Luk 1:31Mia Mere naio rivar tete sum̃ano tai, mia monoka jau kesisia siano ka Yesu Naioruriano, bior mia naio rilakon nonovio kiano tomu nalo kialo kariano nalo.”
22 Naruei vite nalo nei miyotuba jibe na ka rila iliano tai rimei rive riano tavukia na Atua naio berial nua ea niono Naverialiano Aisea, 23 napano naio berenio, berinavo
“Mia merevono tai na maka rijikia sum̃ano vo, mia naio ve m̃abono,
mia naio rivarlar kenerinio sum̃ano tai,
mia nalo asisia siano aver ‘Emanuela.’ ” Ais 7:14
Sio nei “Emanuela,” berenio “Atua to kiteaku.”
24 Naruei Yoseve naio jevijo bereio, ana naio mila jibe ka napano Atua kiano nailiano berkanio, ana joro ka Mere, buru be koano. 25  Luk 2:21Mia maka nalo atubiju vo bano-o bokar bogo napano Mere naio barlar kenerinio nene karina. Ana bogo napano Mere bar kiritete nene, ana mo Yoseve jisia tete nene ka Yesu.

1:18 Luk 1:27

1:21 Luk 1:31

1:25 Luk 2:21