2
Bajago na bo napano rola van kito
Kiniou nojidom ka kamiu kuvisidomii von kanado meuli-ano na bo kitoliko Kristo. Kanano bajago naio jo miijalar kanado jidomiano, a! Kanano tinieruru naio mila kito romijog bo laka, a! Niununo naio mila kito roju bo bija kito, a! Ana naio mila melmeloko a tinieiiano naio bujo ea kito, a! Naruei bior naio mila bo laka ban kito jibe na ruei, nejidom notusol iliano, nebika den kamiu ka kuvan lie vo. Neber bo ka kamiu, kuvijamo ka kenemiu bajago na rivan kamiu, mia naio rive verare ka Kristo kanano bajago na rivan kamiu. A mia kamiu tiniemiu titii kamiu naio rive verare ka na naio tinien jii kamiu, a mia kenemiu iliano vija kenemiu jidomiano ve takurano. Ver neial ka kuvila tibe na, mia nojog rivu, nasaaro mia nasaaro. Tibe na, mia kito roim̃au re bunu ea bajago na ve vitiano, mia rala re bunu vite vija jidomiano vevavin nalo, mia romomavo, rala kito rotutano, reial kulo dolu nalo avu loa ka kito. Kito rosidomial re ga kito, vija venia na be kanado, mia rosidomial kulo dolu nalo bunu, vija venia na be kanalo. Bo ka jidomiano na bo a bajago na bo naio toa kito tulaka, rivior naina nam̃a kito romial ea Kristo Yesu ruei, napano bo mia bo.
Naio jibe ka na iouano nei na naio ber, napano berinavo,
Naio be tovorovo na Atua, jibe ka nono Atua,
mia naio maka sikili ka rivare ka naio tulaka.
Naio juvan kanano mermerano joa vio mave,
naio binimei jibe ka vite batoravavo tai ga,
naio miyotuba ea yetemeriba nei be kulorinio,
binimei jibe ka toro na im̃auano tai na maka ve siano.
Toro na vio mave naio binimei be toro na yetemeriba,
naio mila naio batove, naio jotano yetano ka sidomiano na Atua kanano,
banbano-o na naio bokar m̃ariano ea m̃akolkolo.
Naio monmonea Atua, naruei Atua bitirilar naio bereio,
mila kanano sio naio bavin loa laka lie ka sio dolu nalo nonovio.
10 Nalo na vio mave, nalo na yetemeriba, a nalo na vio yetano, mia aviniu avatove ka sio nei,
mia anie ka naio
11 mia niolo nalo nonovio avamenea Atua Teta, averial ea miralo, aver ka Yesu Kristo naio takurano be Tubo.
12 Banalo, ea vio nei romialio jibe ka nam̃a Yesu naio monmonea karam̃ano, a kamiu bunu, nanua kiniou namial jibe ka kumitu kumonea naio bo bunu ruei, bo mia bo. Mia maka kumila ga ka bogo na kiniou nojo bija kamiu, mia vonganei, maka bunu noto vija kamiu, maka bunu neial ka kamiu jum̃abe naruei, mia nojidom ka kuvitu kuvisikili dolu ga ka rila rivano-o rivu lie tibe na.
Kamiu kubokar ioruriano ruei, tibe na naio maka rivu ka kuvitutano kule vijaio, mia monoka kuvisidomii rivu laka ea naio. Monoka kuvitilubar vatitig burum̃ara im̃auano novo nam̃a Atua naio mila, naruei monoka kuvim̃auka kija ka im̃auano novnovo nalo na meuliano vou nam̃a naio jian ban kamiu. 13 Mia kiniou nomonea ka romijikia ralaio, bior ka Atua ga na naio jo mim̃au ea kiado meuliano terakurano, naio jo miija batitig kito ka rila kanado sidomiano nalo ajaaro ka rila kanano sidomiano, mia naio rila kito ravare ka rala tenene.
14 Tibe na, venia nam̃a naio joa jum̃amo ka mia kala, jau kala ka mia keil mum̃ii re, p̃eli kover re bunu iliano tai riviorio. 15 Mia kito roju iviso ka tomu nalo nam̃a amilaluvu m̃arabo, kanalo jidomiano nalo abe dolu, mia monoka roim̃auka kanado im̃auano nalo avu a rimemedu. Kito robe Atua kenerinio nalo nam̃a bo ka ve re niamiamo toa kito, mia monoka rotibe ka yulu na mereralii m̃arabo ka tomu nalo na yetemeriba nei. 16 Kamiu kuvar batitig iliano na meuliano rivanlo, rivan rivano-o rivokar burum̃ara legiano na mia Kristo rimei bereio. Tibe na, mia nemijikia neial ka netikiti kule re, mia nemijikia neve m̃arou ka kamiu, na nasaaro ka kamiu tibe ka abe burum̃ara m̃arati na kanaku im̃auano. 17 Vede mia naio rivano-o rivokar na mia kanaku burukija monoka riiou rivior kamiu, mia ver tibe na, nemialio bo-o ga. Neber jibe na bior ka nemial jibe ka na m̃a kamiu kubarkar tiniemiu ea Yesu, kumila kamiu jibe ka jokoluolu tai ban naio ruei, mia bo ka mia kiniou bunu nasaaro ka najamo ka kiaku meuliano rivior Tubo kanano im̃auano. 18 Naina naruei neber ka mia nasaaro ka tibe na, mia naio bo ka kamiu bunu kuvisaaro kanio, bior ver Atua naio saaro ka nemijikia nalaluvu kiaku meuliano rivior toro dolu, naio be tena bo laka tai neibano naio mila ka kiniou.
Pol naio jidom riila Timoti rivan keanlo
19 Kiniou nojidom neverial van kamiu bunu ka ea tivelinio na kuruado nei Timoti, kanaku jidomiano naio jikili ea Tubo Yesu ka mia vesiou re, mia nemijikia neiila naio riviedu ea kamiu. Tinieku jii toru ka naio mijikia riviedu rial kamiu, karina mia naio rivar kenemiu iliano rimei bereio van kiniou ea vio nei, nina ka mia rila nejog rivu ve toru laka. 20 Nemialio ka maka bunu ve toro dolu tai toa vio nei napano naio bo jibe ka naio ka mia nemijikia neiila riviedu kean kamiu. Be kiano jidomiano takurano bija kiniou, naruei nemijikia ka ver naio to vija kamiu, nabarkar tinieku ea naio ka mia naio to sidomii ve toru ka rila rivu lie van kamiu tulaka. 21 Nalo dolu aju keano, mia nalo maka atavukia naio. Kiniou nobitilubar nalo ruei, ka venia napano naio toru ea kanalo jidomiano, nina vite nalo nam̃a be kanalo ga, mia vite nalo na be Kristo kanano, ajidom be iakurano ga, maka atu asidomii naio ve temi. 22 Mia Timoti kito romijikia vatitig ka naio bo laka. Kumijikia ruei jum̃abe ka napano kumemi juo numim̃au burukuti vio takurano ea Ioluano Vou na bo banbano-o na m̃a kiniou namial naio jibe keneriku, naio bio kiniou tata. 23 Jibe na, namial naio be toro na memedu ka neiila naio riviedu kean kamiu, mia maka rijikia riviedu vo. Nojidom ka neial von ka mia tum̃abe ka kiniou ea vio nei beamu vo, ana naio mijikia riviedu riverial van kamiu. 24 Verenio mia rimei rivu ka kiniou ea vio nei, nemijikia never ka mia naio re ga ve takurano napano mia riviedu riyotuba ka kamiu, mia nodu joa kanaku volkouano, nomonmonea Atua ka mia vesiou re ana mia kumijikia kuvial miraku bunu neyotuba ka kamiu.
Pol naio mial bo ka Epavrotaitas naio rivan bereio ealo
25 Vite dolu tai bereio ka neverial van kamiu, ka kuruado nei Epavrotaitas naio mie toru laka banbano-o na namial jibe bo ka neiila riviedu bereio rial kamiu beamu vo. Kumiila binimei tibe ka kenemiu ijaiano tai ban kiniou, naruei numim̃au burukuti bo, numisikili numitu vio takurano na bo mia bo ea mira. 26 Mia vite takurano ga mieiano nei bokar naio milalelan naio batitigio, mila jidom toru ka riviedu vonuo ea kamiu bereio. Mia bogo na naio mijog ka lilian na kiano mieiano nei bokar burutiliniemiu ruei, mila na mijog bova kija, tiniene ka jidom rial kamiu. 27 Riano ga, mieiano nei mila naio bova banbano-o kumemi numial ka mia tovulio, mia Atua tinien miia naio, naruei naio maka rim̃aro. Mia nojo nojidomiio ka maka Atua tinien riia naio ga, mia naio tinien miia kiniou bunu, bior ver naio rim̃aro mia sikili laka van kiniou, mia naio rijedu ka burum̃ara jogvaiano mave ka jogvaiano na m̃a kiniou nojo nabar ruei. 28 Mia bogo na m̃a naio jo mie jo bija kiniou ea vio nei kia ga vo, nojom̃a nojidom biroviron toru ka naio. Tenena nojidom nober bo ka neiila naio riviedu rial kamiu bereio vo, mia nomonea ka mia kamiu bunu kuvisaaro ve toru ka kuvial mira bereio. 29 Kiniou nojidom ka kamiu kuvila kanano ilivorvoruano ea Tubo siano, kuvitikar vatitig naio tibe ka na kubitilubar naio bija im̃auano nalo na m̃a naio mim̃aukanio ea vio nei. Tomu nalo na jibe na, bo ka rovitii veve batitiglo rivu, p̃eli kito rotovonlo, 30 bior ka m̃a nalo amila Kristo kanano im̃auano naio bo laka. Epavrotaitas naio jibe na naruei, napano jidomii m̃elea im̃auano nei, mila na maka bunu sidomial kanano meuliano, vaataro ka rim̃aro. Naio mila jibe na bior ka naio jidom ka monoka tiniene ka rila venia na m̃a kamiu kumidu joa jum̃ano. Kamiu maka kuvijikia kumei kuvija kiniou, mia kumiila naio ju jeleig kamiu, binimei mim̃au bija kiniou. Naina naruei kuvuru naio kuvila rur naio.