2
Atua naio takurano tibure tomu nalo
Mat 7:1; Luk 6:37Jibe na, ver jau toro Ju tai napano kojo komial vovaiano nalo na kulo dolu nei kialo, mia jau kosidomii tum̃abe kanio? P̃eli jau kosidomii ka jau kobo, nalo abova, mia maka leleio, vovaiano na joaso be verare ga, mia maka bunu kojikia kover titai. Jau kobe toro na tibure kulo dolu na, a kojo kojibureso bereio kar napano jau kojo komila tena javukia napano kojo kojibure dolu nalo kanio. Mia jibe napano kito romijikia, Atua naio rije vironiano van tomu nonovio napano amila bova jibe na be verare ga.
P̃eli jau tai napano kojo kojidom ka jau kobo bior napano kojo komil ban toro napano mila korovio tuboiano, a jau bunu kojo komila korov, mia bova jau kojo kojidom ka vironiano na mia Atua sianio mia maka rijikia rivakarso. P̃eli kojo kojidom ka Atua naio tiniene bo laka, tinien miia toro, a kiano jidomiano tebievi, ana kober p̃eli maka rijikia rila titai kaso?
Ee, Atua naio bo laka jibe ka napano kojo koberenio, mia kiano tiniememiano maka rijamo kaso ka kala du ka kalakorov tuboiano, mia naio ga rivurso koviligso kataluvo ea kariano nalo napano kojoaio.
Ana jau, maka kosidom koviligso leleio, jau pariparimo jikili ga bano, ana jibe na kojo komila ka kojo komivon kakar kiamo vironiano nalo banbano bokar bogo napano mia Atua kiano tiniemimiano tibure memedu tomu nalo. Ea bogo nei naruei mia naio rivar bulag van tomu nalo rivare ga tavukia venia napano nalo aju amilaio.
Jibe na, tomu tealo, nalo ajurmaro ga, nalo aju ajudu bogo nonovio ka amila bajago na bo napano mijikia rila sialo rivu ea Atua mirano, a mijikia rilalo avokar mermerano na vio mave. Venia na mia Atua sian vanlo, naio be meuliano napano maka rijikia ribisi.
Mia tealo, tomu na baravoiano, nalo maka amonea ilirianiano, a nalo aju yetano ka moroano na vovaiano. Venia napano Atua mia sian vanlo, nina vironiano napano riyotuba ea kiano burum̃ara tiniemimiano ga. Mia bogokouo bija jogvaiano rimei rivokar tomu nalo nonovio napano amila bova, jikar ea nalo napano Atua bijauia bulaglo beamu, nina Ju nalo, ba bokar tomu nalo na vio dolu napano maka ave Ju.
10 Ana nalo napano kialo meuliano bo, mia avokar Atua kiano ilivuiano novnovo nalo, sialo nalo mia atu rivu vijaio, kiano tum̃aro to vijalo. A nina bunu tikar ea nalo napano abe Ju, ba bokar tomu nalo na maka ave Ju, 11 bior ka napano Atua naio maka rivitii tomu nalo ve dolu, a naio mila memedu bare abiniu.
12 Kulo Ju nalo aju yetano ka tuboiano napano Atua jian banlo ruei, ana verver amila korov tuboiano nene, mia Atua rije vironiano vanlo. A tomu nalo na maka ave Ju, nalo maka avokar tuboiano nene, mia p̃eli nalo maka ajikia venia napano tuboiano naio berenio, a ver nalo amila bova, mia am̃arm̃aro. Jibe na, kariano joa kito robiniu robe verare ga, a mia Atua monoka tibure kito roviniu. 13 Tomu nalo na amemedu ea Atua mirano, maka nalo napano amijikia ga venia napano tuboiano berenio, mia nalo napano Atua jaaro ka rivurlo, nina mia nalo napano kialo meuliano jakii vatitig bo venia napano tuboiano berenio. 14 Tomu tealo maka ave Ju, maka ajikia Atua kiano tuboiano, mia bekurano, kialo meuliano bo bano-o, kialo bajago jibe ka ga napano verver Atua kiano tuboiano jo bijalo ruei. 15 Nalo jibe ga napano venia na tuboiano jo beriio, naio joa kialo iviso ruei. Jibe na, bogo napano amijog iliano nalo reraio aberinavo jau kavan na, p̃eli jau kavan nei, kialo jidomiano novo jo ber vatitigio kalo venia na bo a venia na bova.
16 Jibe napano ioluano napano nojo nomioliolu kanio berenio, bogoti na toru nei naio jo binimei, a ea bogo na, mia Atua sian van Yesu Kristo ka rivitii veve tomu nalo kialo jidomiano nalo, riva rivokar venia na amilavanio joa kialo iviso, mia naio tibure tenalo napano amilaio, ba bokar naio napano aber p̃eli toro tai maka rijikiaio.
Kulo Ju nalo bija Atua kiano tuboiano
17 Nemialio bo ka noil lie bereio ea tivelinio na vite nalo napano kito kulo Ju roju reberenio. Kito roju reberii jum̃abe napano kito naruei rajakii Atua kiano tuboiano, reberiam̃a kito naruei Atua jidom lie kito, ana mila napano kiado jidomiano bavavin laka. 18 Kito roju rober ka kito romijikia vite bo ea Atua kiano tuboiano, mila roberiam̃a kito ga romijikia vatitig Atua bija kiano tinieiiano, kito ga romijikia vatitig vite nalo napano be riano a memedu bo. 19 Kito roju rober kito kulo Ju ga naruei bo ka kito rovuru m̃arabo ka nalo napano maka ave Ju, kar napano rober nalo abe merebono napano maka ajikia m̃arabo. Kito roberiam̃a kito ga kito robe yulu ka nalo napano ajua melijokouo, 20 kito ga bo ka rala toro rimemedu napano milaluv m̃arabo, kito ga romemedu ka roverloglog vatitig nalo napano ajibe kiritete nalo, maka ajikia vite.
Mo nojidom never ea vio nei, bo ka napano robitilubar ka Atua kiano tuboiano bujolou ea jikiaiano novo a ilirianiano novo nonovio ruei, mia maka rivu ka rotu rosidomii ka rover kiado ga. 21 A titai bereio na bova lie vo mave kanio, kito rosikili ka roverloglog kulo dolu nalo, mia nemial jibe maka rotu roverloglog vatitig kito bereio. Verver koto koioliolu ka toro ka rivina re, a bo ka jau kojo kobina kia ga vo? 22 Jau na kojo koberloglog ka toro monoka rila re siakaiano, ka venia jau bunu komilaio? A jau na kober ka tavoru napano nalo dolu amim̃aukanio, nalo abova laka, jau kober be riano na, mia jau bunu, p̃eli jau kojo kobina ka niogo vite nalo na abar joa kialo vio lu nalo, ina?
23 Ea vio nei, monoka kito rover aua ve toru laka, bior kito tomu nalo napano rabarvar ka napano romidu Atua kiano tuboiano, mia roju romila niegeniege kiado Atua siano lu bereio, ka napano roju romila kokorov kiano tuboiano nalo na. 24 Iliano Lu naio berenio kiado bajago naruei, berenio jibe na, ber “Kamiu tomu nalo na Atua kiano, kenemiu sibiano mila na tomu dolu nalo aju amilkue bova ea siano.”
Toro napano be toro Ju riano
25 Jau kober ka apakuveuso ruei, ana kobe Ju tai riano, nina bo laka. A tena mijaso verver ga jau kojo komonea Atua kiano tuboiano. A ver jau kolakorov tuboiano na, jau kobe Ju ka iakurano ga, jau kobova ea Atua jibe ga nalo napano maka abakuveulo. 26 A p̃eli toro tai naio maka tibe ka kulo Ju nalo napano apakuveuio, naio maka apakuveuio ga, a ver toro na rimonea vatitig tuboiano nalo, ea Atua kiano vitiiano naio binimei bare ka toro Ju ruei. 27 Toro Ju naio apakuveu ruei a midu tuboiano, a ver naio maka rijogkario, naio monoka rivitikar vatitigio, ver makanio, Atua rivukular naio vatitig, mia rivuru toro dolu na maka avakuveuio ana napano mijogkar kiano tuboiano.
28 Nina ka ea Atua kiano vitiiano, nina be Ju riano, maka nana be Ju ea kuluniabene ga. A pakuveu napano Atua bitiio be riano, maka nana tavio ea toro niabene ga. 29 Toro na Atua kiano riano, maka nana bokar ga vivitauiano lu nalo ka jum̃ano, a naio be toro napano Niununo Lu jo mim̃au ea kiano iviso, napano kiano meuliano mijulu kon bo. Toro na jibe na, p̃eli tomu nalo maka asidomiio ka naio be toro tai, mia Atua naio jaaro laka kanio.

2:1 Mat 7:1; Luk 6:37