1 PEDRO
Pedro Saguho Kata Inweniby
Xirâ kata wâgâ inwenily Pedro nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Pedro inweniby. Jesus nhapygueni, aguely idani modo ewy myakâwândy Pedro.
Jesus einwânni modo tâsenagazedylygue âkelo âjiram âwientyby modoram myakâwândy inwenily kuru, iomazeândoem. Deus itaumbyry egatuly izepaom modoram myakâwândy âzenagazeolymo. Aituo xirâ kata inwenily myakâwândy xurutomoem, einwândyly nimopa itomoem, tyeinwândylygue tânagazedyly umelâ, Deus ize atolâ anhesezedomoem warâ. Cristo tânagazedyly nhemaen-hobyry ara, Tunwym ize ato aniempyra nipyralâ, arâ lâpylâ tâise akaemo nhemaenly, tyeinwândyly nimopamolâ.
Xirâ kata wâgâ einwânni modo tâduruhozemo myakâwândy, âpynedomoem, nâpeâmbyra itomoem, tâsenagazedyly nhemaen-homoem warâ.
1
Aguely adaguho
Urâ Pedro, tywâgâ aguenriem Jesus Cristo ingonotyby. Âmaemo Deus turâem iduakewâdyby modo wayam wayam ityby modoram xirâ kata kâinwenily, Ponto eynynonro modoram Galácia eynynonro modoram, Capadócia eynynonro modoram, Ásia eynynonro modoram, Bitínia eynynonro modoram warâ. Iduakewâdyby modo âmaemo Deus aguehobyry ara, xurâem mitomoem. Deus Ispiriturylâ âduakewânimo, turâem âetomoem, Jesus Cristo einwânniem tywykenry ara mitomoem. Jesus Cristo tunu tyapâze kruz wâgâ, inakanhe amitomobyry modo xygakehoem.
Alâ inanry âynynâmo Deusram kâenkadyly, imâem kehoem koendâ mâzehohomoem, âdylâ akaladânimo peba itoem warâ.
Deus agâ kito kinwânwânto
“Koendonro lelâlâ âmâ, tuomaenzeim warâ!” kykenre Deusram, Kywymâry Jesus Cristo nhunwynram. Toenzepa koendonro kurâem aniendâ, xurâem koendâpa kydawyly umelâ. Iweloem kyetondâ, kyazeondyly-ro waunlo ara. Iweâma kurâ tutuze, “Aiese urâ” tâkehobyry aiese awyly kurâem. Jesus igueypyem awyly ume kurâem tyetonze myakâwâm. Awylygue, tâinwânse lelâlâ kurâ, mâkâ aunloenlâ tagâ kyese awyly kyigueduo. Deus tynynonro modoram “Xuduze urâ” kehobyry kienmakely kinwânwândyly. Âdaunloenlâ adainrim keba, inakanhe ini keba warâ ise kienmakely târâ kâjidydâ. Koendonro modo mâenmakelymo nhontybyem târâ. Jesus tâinwânse mawylymogue, nhetâmolâ Deus, eydâ atoram mydâlymo. Xypyry etay Deus xutuen-honze, kienmakely tienkanâdyby âdaunloenlâ eagâpa kipyra kito.
Awârâ wâgâ ohomaendaungâ, imakezemo mawânkâ Deus. Mârâgue lelâba wâne iwerâ mâsenagazedylymo, aekuru tâjityenzeba olâ itaungâ. Sakani kulâ awârâ mâsenagazedomo. Tâese wâne, takaze olâ; aunloenlâ nipyra. Jesus tâinwânse kuru mawylymo eto awârâ mâsenagazedomo. Egâ wâneam ouru. Peto onwanji âieholy mârâ âjiguetolâ kuru awyly xutuhoem myara. Âjiguetolâ watay, nadaimpa peto onwaym. Arâ lâpylâ Jesus tâinwânse mawylymo âzeholy mâsenagazedylymo wâgâ. Jesus mâinwândyly olâ âdyem ini kuru, ouru takaze, adainrim keba mawânrâ ise. Jesus Cristo odopâduo, âyanmo Deus aguely ise: “Tâdâsenagazedylybe lelâlâ wâne, arâlâ olâ Jesus mâinwânsezedylymo. Âdyren-honze âmaemo warâ, âwâkurumo, on-honrumo warâ xuduze urâ” keze mawânkâ âyanmo.
Jesus mâinwynedylymo, âdykâ mâempyramolâ. Tâinwânse âmaemo mâkâ, iwerâ mâempyramolâ. Toenzepa omarumo, âmaemoem anhetyby wâgâ; âdara myguehomo nudupa lâgâlâ. Mohomaendylymo, Deus imakelymo awylygue, Jesus mâinwântomobyry wâgâ warâ.
10 Saguhoem Deus itaumbyry egatuwâni modo koendâ kehoem myakâwândy awârâ tâdâsemaguely wâgâ tiuntudyze awylymo. Cristo âewyly iraylâ, mâkâ kieinwântuo kydâsemaguely awyly wâgâ adâkezemo myakâwâm, ânguy adâkeho awyly koendâ nutubamo olâ myakâwâm. 11 Waunroenlâ, xutunrimo Deus Ispiritury eyanmo aguewânmy: “Messias, Deus ingonokyly, âsenagazeze. Âsenagazedybyem olâ âdyren-honze” kewânmy. Messias ezedy olâ myakâwândy aguepa. Awylygue aunlolâ aguelymo: “Ânguyka ise Messias, Deus Ingonokyly? Aunlolâ âdaraka ise saindyly?” kezesedylymo. 12 “Messias wâgâ amyguelymo, âigueduomo olâ ise awârâ aidyly. Wayam ise awârâ aidyly, âweonmo ume” kely myakâwândy Deus eyanmo. Iwerâ unâ iwâkuru tâdâsemagueho mâindadylymo, Jesus einwândyly wâgâ aguewâni modo nhegatuyby. Xirâ unâ âyanmo egatuwânibyry modo Deus Ispirituryam aguehoymbyem aguelymo. Awârâ tâdâsemagueho wâgâ mawânkâ anju domodo toenzepa tiuntudyze awylymo wâne, nutubamo olâ ise.
Deus amânhedysemo ato aiedyly kâjimowâdaundâ
13 Ohondybyem lelâ itaungâ, Deus amânhedysemo ato inepa amânhetomoem. Inanaynmolâ itaungâ. Aunlolâ mâenmakelymo iwânwântaungâ, Jesus Cristo odopâduo, “Koendonro xuduze urâ” Deus kehobyry. 14 Deus amânhedysemo ato aiedyly kâjimowâdaundâ. Jesus mâinwândylymo iray, ize ato araba kulâ ani izewenkumo, inakai modo aiedyly kulâ ize matomo, âdy mâkâ ize ato awyly mâuntuba mawylymogue. Iwerâ olâ, xurâem mawylymogue, ize matomobyry, izewenrymobyry warâ araba aitaungâ. 15 Deus mawânkâ âgâsenimo, xurâem mitomoem; awylygue mâkâ ara lâpylâ aitaungâ. Âdaunloenlâ inakai akâiedaundâ, inakai aniempyra ato ara. 16 Iwenibyem mawânrâ Deus itaumbyry awo wâgâ: “Âdy inakai akâiedaundâ, inakai agânhepyra wato ara” kewândymy Deus.
17 Deus agâ amygueduomo, “Kunwym Deus” myguelymo. Xypyry etay, mâkâ enado ise idânârâ kydâtâdyguyly, xirâ onro anaym aguientaymby modo xutuhoem. Agueduo, ioze lelâ ise aguely, anhedyly warâ, kieinwântobyry ara, kieinwâmpyra kydatobyry ara warâ. Tâinwânnipyry modo koendâ ise nhedyly; tâinwântânrybyry modo olâ ise koendâpa nhedyly. Awylygue onro anaym mawylymo ara aunlolâ Deus xyrentaungâ. 18 Âdamudomo ezewenry amânhedylymogue kulâ ani saguhoem Deus xurâem mawylymo, inanajimo. Âdyem nipyra olâ mârâ tâzezewenry, awylygue mârâ aguiendylyguepa Deus xurâem kidyly.
Âdygue imakehomoem epywadobyry tutuzelâ âmaemo. Dinherugue, ourugue, pratague warâ inkâba imakehomoem epywadyly; adainrim modo kulâ awârâ. 19 Cristo kruz wâgâ tunu tyapâze igueduo, tâwâense kehoem akâwâm imakehomo nhanâdyly. Kaneru tywykenry kehoem inakanhe adâjitobyry xygakehoem tyâzeim, myara akâwâm Cristo iguely, inakanhe aguitobyry xygakeze, âdaunloenlâ âdy inakai aniempyra awyly umelâ.
20 Idânârâ âtugudyly iraylâ, Deusram aguehoymbyem awyly kâmakerin-em. Iwerâ xirâ “Xypyry etay” keho ume Deus Jesus ingonodyly xarâ onro anaxi, koendâ kyese. 21 Cristo wâgâ tâwâlâ Deus mâinwândyly, xurâem midyly warâ. Igueypyem awyly ume, kurâem ietomâ, pymâ ton-honreinhe, tywâkureinhe warâ ienehonwâm. Deus awârâ anhedyly, kieinwântoem, “Aiese urâ” kehobyry anhedyly kinwânwântoem warâ.
22 Unâ âkealonro tâinwânse mawylymogue, inakanhe amitomobyry xygakely, igokeyby ara âmaemo. Awylygue ton-honre lelâlâ Cristo eynynâ âpemugumo mâinwynedylymo. Toenzepa iwynedaungâmo lakuru; amyguelymo kulâ waypa nidâ. 23 Iweloem ietybyem âmaemo, iazeontybyem. Odomo iguedânrygue iazeypyem mawylymo Deus iguedânry aguehobyry âdykâ adaindânry wâgâ. Deus inwenien-hoymby aunloenlâ ise âdyem awyly. 24 Saguhoem Deus, Isaías inwenihoem aguehobyry ara kehoem kagâ aidyly:
“Egâ wâneam nady poji anano modo.
Tywâkure lelâlâ wâne sawanku, aunloenlâ nipyra olâ.
Inepa kehoem nady iladyly;
sawanku onro onwa ihuguely warâ.
Arâ lâpylâ idânârâ kurâ domodo xirâ onro anaym iguein-em awylymo.
Idânârâ eon-honrumo adainze, imâsedoem awylymo warâ.
25 Kywymâry Deus aguehobyry olâ ise âdaunloenlâ nadaimpa;
alâ ise aisezedyly aguehobyry aralâ”
warâ Deus itaumbyry awo wâgâ iwenibyem awyly.
Jesus wâgâ unâ koendonro âyanmo egatuybylâ xirâ Deus itaumbyry.