COLOSSENSES
Paulo Kata Inweniby Colossos Donro Modoram
Xirâ kata wâgâ inwenily Paulo nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Paulo inweniby, Romadâ kadeia oday tawyly ume, Colossos donro modoram, Jesus Cristo wâgâ nhutuhomoem. Deuslâ myakâwândy iweniehorim. Xirâ kata wâgâ nhurudyly, iozepa kulâ unâ egatuwâni modoram nâzenokuoba itomoem, “Uguondo koendonro lelâlâ Jesus, Deus imery keba olâ” kewâni modoram. Xirâ kata wâgâ Paulo adâkeze, Jesus uguondo awyly, Deuslâ awyly warâ.
1
Aguely adaguho
Urâ Paulo xirâ kata iweninri, Cristo Jesus tywâgâ aguenriem induakeyby, Deus aguehobyry ara. Timóteo, Cristo eynynâ kypemugu tarâ yagâlâ merâ, idaenkulymo lâpylâ warâ. Âmaemo Colossos donro modoram xirâ kata kâinwenily, Deus eynynonro modoram. Cristo tâinwânse âmaemo; awylygue mâkâ eynynâ xina ipemugüem mawylymo.
Âynynâmo Kunwym Deusram warâ kâenkadyly koendâ mâzehohomoem, akaladânimo peba mitomoem warâ.
Colossos donro modo Jesus nheinwândylymo wâgâ, âpynedylymo wâgâ warâ agueho
3-4 Jesus Cristo tâinwânsezelâ âmaemo, kely tydase xina. Idânârâ Jesus eynynonro modo mâinwynedylymo kely tydase lâpylâ xina warâ. Awylygue, Deus agâ âwâgâmo adâkeday, aunlolâ xina aguely, Pymâ Jesus Cristo nhunwym agâ: “Koendonro lelâlâ âmâ, Colossosdâ âynynonro modo xurâem amânhekyly wâgâ” xina kely. Tydaselâ ani âmaemo Jesus Cristo wâgâ unâ iozeno. Mâindatuomo, âdy Jesus eynynonro modo xurâem Deus anhekyly awyly mâuntulymo, myarâ eydâ atoram kaintuo. Adâkehobyry aieniem Deus awyly mâinwântomobyry wâgâ, tutuzelâ âmaemo, Deus eydâ atodâ ekanâdyby tâlâ mawylymo. Awylygue Jesus einwândyly mâinmopa mawylymo, eynynonro modo mâinwynedylymo warâ. Jesus wâgâ unâ iwâkuru tydaselâ âmaemo, Deus itaumbyry iozeno kuru âyanmo tâzegatuozelâ awylygue. Tâinkâ lelâba Deus koendonroem awyly âzegatuoly. Awylygue xirâ mâindapygueduomolâ, koendonro Deus âmaemoem anhedyly mâendylymo; koendâ mâuntuzezedylymo lakuru koendonroem awyly.
Deus koendonroem awyly mâindadylymo ani, Epafras âyanmo nhegatuduo. Xina ara, Cristo xurâem tâwaneim lâpylâ mawânkâ. Koendâ tâwaneim awylygue ani awyarâ idâly Jesus wâgâ unâ egatuze âyanmo. Odopâdybyem, âwâgâmo anygue xinaram: “Colossosdâ Jesus einwânni modo toenzepa âpynedylymo, Deus Ispiriturylâ arâ aienehoinmo awylygue” nygue.
Igarymo tindapygueduo, aunlolâ xina nhekadyly âmaemoem Deusram. “Pabai, enomerymo xudugâ, âdy ize mato koendâ nhutuhomoem, anhetomoem warâ. Âispiritury ise awârâ eyanmo xutuen-hoim” xina kely inanry Deusram. 10 Deus ize ato mâuntuduomo, Pymâ Jesus ize ato ara ise âmaemo, iomazeâni aiese âmaemo warâ. Koendonro modo lelâ ise amânhekylymo. Aunlolâ ise Deus wâgâ mâuntuzezedylymo.
11 Deusram âwâgâmo tâkaze lâpylâ xina: “Pabai, koendonro lelâlâ âmâ. Toenzepa lelâlâ ton-honreim mawylygue, Colossosdâ âynynonro modo eon-honwanâgâ, idânârâ tynynâ aitaynrim modo nhemaen-homoem tuomare lelâ, Jesus xurâ keba modo tânagazeday, âpeânze kepa itomoem” xina kely inanry Deusram. 12 Kunwym wâgâ koendâ aguezesezelâ mitomoem. Mâkâlâ mawânkâ koendonro tawylygue, tynynonro modoem tienkanâdyby târâ kaynâ pymâem tatodâ emakerin-em âenehonrimo. 13 Saguhoem Satanás emaym kulâ akâwâm kurâ, iamu oday. Deus olâ Satanás amaymba kâmakerim, kagâikenri warâ, imery toenzepa inwyneguylygue kywymâgoem. 14 Cristo mawânkâ kâmakerim. Kurâem kruz wâgâ iguehobyry wâgâ mawânrâ inakanhe aguitobyry xygakeybyem awyly kiuntuly.
Jesus Cristo wâgâlâ âdaunlo Deus awyly kiuntuly
15 Kunwym Deus kiempyra wâne kurâ. Jesus wâgâlâ olâ âdaunlo awyly kiuntuly. Deus imerylâ tawylygue, tunwym agâ âzekiba mawânkâ Jesus. Mâkâlâ idânârâ xugutyby modo iwaunroru. Tâlâlâ myakâwândy mâkâ kaudyly iraynâ. 16 Jesus tâlânro modo nhugunehon-hoem aiemâmy Deus, idânârâ xirâ anano modo, kau odano modo warâ. Agueduo myakâwândy âepanâguewâdyly idânârâ kienkyly, kientânry alelâ. Agueduo myakâwândy anju domodo âtugudaynly: anju ton-honreim modo, anju tagonro modo iwymârydo, anju âdylâ anhetoem agueim modo warâ. Tunwym agâlâ idânârâ nhugudyly. Jesus tâlânro modo nhugunehon-hoem aiemâmy Deus. Jesus xurâem myakâwândy idânârâ âduguholy. Mâkâlâ xuguni; turâenlâ nhugutyby modoram tâdyren-hon-hoem warâ. 17 Tarâ onro anaym, kau oday warâ âdy peba awyly ume, tâlâ myakâwândy Jesus Cristo. Onro anano modo, kau odano modo warâ mâkâlâ ejitâdaynrim, idânârâ ize ato ara aitomoem warâ.
18 Cristolâ mawânkâ tynynonro modo nhangahu, iwaunrorumo warâ. Iguewâm wâne, Deus olâ kurâem ietonmâ. Igueypyem mâkâlâ waunroem kuru kurâem itoni, todo âdaunloenlâ nigueompyra itoem. Awylygue pymâ tynrenseinhe lelâlâ awyly. 19 Deuslâ agueim: “Yagâ âzekibaonlâ ymery” keim. Deus imery tawylyguelâ mawânkâ, eagâ âzekiba Jesus Cristo awyly. Awylygue âdy Deus anhekyly, adyese lelâ, agueho adâkeze lelâ warâ awyly. 20 Kaudyly ume, koendâ lelâ myakâwândy idânârâ Deus agâ. Adão, Eva warâ Deus aguehobyry nhakaduo olâ myakâwândy mâkâ agâ koendâ tadawyly adainly. Idânârâ tagâ koendâ ietoniem, Cristo igonomâ olâ Deus, idânârâ kau odano, onro anano alelâ turâem itondoem. Kruz wâgâ tymery iguehobyry wâgâ myakâwâm awârâ anhedyly.
Jesus einwândyly kâjimowâdaundâ
21 Saguhoem iwague akâwâm Deusdâpa mawylymo, Deus izepa ato kulâ amânhekylymo awylygue, angahumo odanogue kulâ âunâgumo awylygue warâ. 22 Deus agâ koendâ âmaemo iwerâ. Kruz wâgâ tymery iguehobyry wâgâ, Deus tataen-hoem âedâmo xurâem mitomoem, âigueduomo, tânadoam atomoem. Âdygue tâwentâzeba, tywykeba warâ, mâkâ âizemo ato ara kehoem ise âmaemo. 23 Arâ enadoam mydâhomoem, Jesus einwândyly kâjimowâdaundâ. Âtâ enu kiempadâdyly tâhugane kehoem, nâzekâniba itoem myara koendâ kehoem Deus itaumbyry einwântaungâ. Ton-honre lelâ angahumo oday âunârymo nidâ, mârâ etay mâinwândylymo, mârâ etay âkelo mâinwânkylymo warâpa mitomoem. Jesus wâgâ unâ koendonro midadâmo, meinwândâmo warâ; tutuzelâ âmaemo, Deus “Aiese urâ” tâkehobyry aieniem awyly. Awylygue mawânrâ âigueduomo, Deus eydâ atoram idârin-em mawylymo mâuntulymo. Awylygue awârâ mâinwândylymo kâjimowâdaundâ. Xirâ unâ Jesus wâgâ agueim mawânrâ tâinkâ lelâba tâgatuzeim, xirâ egatulyem tâwaneim urâ-ro warâ.
Paulo judeu keba modoram Jesus wâgâ aguehobyry
24 Tarâ kadeia oday ietagu, Jesus wâgâ unâ âyanmo kâengatulygue. Kâsenagazedyly lelâlâ wâne, tuomare olâ urâ, Deus ize ato aralâ mawânrâ yagâ aidyly. On-hondybyem urâ, Cristo ize ato ara kâsenagazedoem, xurâem iewanu ara. Mâkâ einwândyly kâinmopalâ kâsenagazedyly watay, mâkâ xurâ modo xutuzemo âdara einwândyly nimopalâ tâsenagazedyly awyly. Arâ ise akaemo Cristogue tywymâguneim modo kâengamanâdyly, “Cristo sodo” kelygue tâzekeim modo. 25 Jesus eynynonro modo koendâ kehoem Jesus wâgâ nhutuhomoem kâenomedâdoem aguewâm Deus. Mâkâ aguehobyryem unâ koendonro kâengatuly âyanmo, judeu keba modoram. Awylygue tâinkâ lelâba Jesus wâgâ auguely, idânârâ auguehoem aguehobyry kâengatuly.
26 Nhutuen-hoymby keba mykâinane xirâ unâ. Iwerâ olâ nhutuen-honly Jesus eynynonro modoram. 27 Warâ myakâwâm Deus xunâry, judeu keba modo, judeu domodo alelâ tienmakely myakâwâm agueho. Xirâ mawânrâ tynynonro modo nhutudyze ato, saguhobyry modoram tâgatuzenrybyry. Awylygue Cristo agâmolâ awyly tâwâlâ lelâlâ wâne judeu keba mawylymo. Cristo agâmolâ awylygue, tynynonro modoram tiunduly Deus kehobyry idânârâ tâlâ âmaemo. Âdydo imeom sodo âdy peba itânry emyenro âmaemo. Xypyry etay, Cristo xyrendyly ume, tynwânwânse lâpylâ âmaemo, eagâlâ mâdyren-honlymo.
28 Awylygue Cristo wâgâ xina aguely idânârâam, mâkâ wâgâ koendâ nhutuhomoem, iamudo âdy xutudânry arapa itomoem. Turusemo, tonomedâzemo warâ inanry xina Cristo wâgâ, Deus tonomery nhuduypygue. Awylygue, Deus ezaxi tâtâduomo, ize ato ara lelâ awylymo. 29 Aguehobyry agânhetoem, toenzepa lelâlâ kâsewanily. Idânârâ yagâ aitaynrim modo kâenmaenly lelâ. Cristo won-honru nhuduypygue idânârâ adyese urâ, iewanu xuduypy kâympygueândoem.