23
Pilatosram Jesus satobyry
(Mt 27.1-2,11-14; Mc 15.1-5; Jo 18.28-38)
Ilâpyryem myani idânârâ pymâ domodo âtâdyguywâdyby, sautaynlymo, tâtunâguedyly âwanikeybyem awylygue. Pilatosram nhaleholymo, pymâ Roma donro ingonotybyram. Myarâ saintybyem myani Jesus ewentâdyly nhagulymo. Aguelymo:
— Kywymâry Roma donro iewiâseni awâkâ uguondo. Kywymâry modo idueryem kurâdo tiendyse awâkâ. “Roma iwymâry César-ram impostu kâzepywadaundâ” nygue. “Messias urâ, Deus Ingonotyby” nygue lâpylâ. “Urâ ise âwymârymo kuru” nygue — kelymo.
Aituo myani Pilatos, Jesus nhapâiguely:
— Judeu domodo iwymâry kuruka âmâ? — kely.
Jesus in-hoguly:
— Mâkâlâ urâ, amygueho ara — kely.
Aituo myani Pilatos aguely kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydoram, kurâdo tonlo modoram warâ:
— Urâem, âdy ewentâdo lâpeba merâ uguondo. Âdy wâgâ enagazedo lâpeba — kely.
Jesus izepaom modo olâ xunâguedyly nimopamo myani.
— Tâinkâ lelâba inanry idâly kurâdo xuruse: “Pymâ Roma donro aguely kâjidataundâ” nygue. Judéia eynynâ adakobâdyly inanry. Galileiadâ ani Deus wâgâ aguely adaguly; iwerâ tarâ Jerusalémdâ — kelymo myani.
Herodes enadoram Jesus satobyry
Jesus Galileiadâ aitobyry tindatuo, Pilatos nhapâiguely myani:
— Galiléia donroka merâ uguondo? — kely.
— Tonlo awâkâ — kelymo.
Galiléia donro Jesus awyly tiuntuduo myani Pilatos, Herodesram Jesus ingonodyly. Pilatos tutuze lâpylâ myani Herodes Jerusalémdâlâ awyly. Jesus egary tydaselâ myani Herodes. Iweâpa myani tiendyse awyly. Âkealâ kuru Jesus egary tiuntudyze. Awylygue âdylâ Deus eon-honrugue anhedyse awyly tientoem. Awylygue myani toenzepa iomazely, Jesus tânadoram satuo. Aituo myani Herodes toenzepa Jesus nhapâiguely aitobyry wâgâ, aguehobyry wâgâ warâ. Jesus olâ nihoguba. 10 Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, Moisés inweniby enomedâni modo warâ târâlâ lâpylâ myani. Toenzepa kehoem Jesus nhewentâdylymo. 11 Herodes, izodadury modolâ warâ Jesus âwankuem nhedylymo myani. Izepa tawylygue lelâlâ anhedylymo. Âwankuem tiendylymo umelâ myani iwâkuru kehoem âtâ pymâ ety emyenro nhonwa nhedylymo. Ilâpyryem myani Herodes nhopânehonly Pilatos enadoranlâ. 12 Herodes, Pilatos warâ saguhoem âjizepaombyrymoem. Xirâ ume myani adataen-hoem idylymo.
“Nigue lelâ awâkâ Jesus” Pilatos kehobyry
(Mt 27.15-26; Mc 15.6-15; Jo 18.39–19.16)
13 Ilâpygueduo myani Pilatos, kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, judeu domodo iwymârydo, kurâ domodo warâ indâtyguyly. 14 Aituo myani eyanmo aguely:
— Merâ uguondo yam menetondaimo. “ ‘Pymâ domodo kâdytadaundâ’ kely kurâdoram” mygueansemo. Awârâ wâgâ sapâigueagui idânârâ inanaynmo. Ienanaji, mâenwentâdomoem inakanhe anipyra, aguepa warâ merâ. 15 Herodes xurâem âdy inakanhe aitobyry lâpeba lâpylâ warâ. Awylygue yam ingonotondyly. Âdaityby mâkeba merâ uguondo iguehoem. 16 Ewentâdo kâuntuba lelâlâ wâne urâ, alâ olâ kampiogüen-honly, omazeândomoem. Sapiogüen-honze urâ, imoen-honze urâ alelâ — kely Pilatos.
17 [Aunlolâ mykâinane Pilatos, Páscoa etyry ume etadâdyby modo ewy tokalâ nhetaguehonly, âdaunlolâ kurâdo nhekadybylâ.]* Xirâ tywenizeba saguhoem gregüem iweniby modo ewy wâgâ.
18 “Kâinmoen-honly” Pilatos keduo myani idânârâ adaenkewâdylymo:
— Kruz onwa sakâjien-hongâ awâkâ uguondo, iguehoem! — kelymo!
— Barrabás xina mâentaguehondyze ato — kelymo.
19 Jerusalém donro modo, pymâ romano domodo agâ âseguebyby ewy myani mâkâ Barrabás. Kurâ domodo pymâ agâ iewiâpaday, uguondo modo tyâze myani. Awylygue myani kadeia odaxi âzetadâoly.
20 Pilatos myani Jesus timoen-hondyze. Awylygue myani agueondyly kurâdoram:
— Jesus sapiogüen-honze, imoen-honze warâ urâ — kely.
21 Adaenkezezedylymo lakuru toenzepa kehoem:
— Kruz wâgâ nigue! Kruz onwa sakâjien-hongâ, iguehoen-ro warâ! — kelymo.
22 Aituo myani azagâ tokalâ warâ Pilatos aguely idyly:
— Âdaituo? Ienanaji, âda nitaymba merâ iguehoem! Xikotygue sapiogüen-honze urâ. Ilâpyryem ise kâinmoen-honly-ro warâ — kely.
23 Agueduo olâ myani kurâdo toenzepa adaenkeondylymo:
— Kruz wâgâ nigue! Kruz onwa sakâjien-hongâ, iguehoem! — kezeselâ kurâ domodo.
Nadaenkeba nipyramo. Toenzepa kehoem myani adaenkelymo. 24 Aituo myani Pilatos nhekadomobyry ara anhenehonly. 25 Sodadu domodoram aguely myani:
— Kadeiaram idâwâtaungâ. Mâkâ Barrabás etaguewâdaunda, kyârimpyry, kurâdo, pymâ Roma donro izepa ienehonrimbyry. Ilâpyryem ise Jesus kruz onwa sakâjize mandylymo — kely Pilatos.
Aituo myani Pilatos, judeu domodo iwymârydoram aguely:
— Mâenkadybymo ara enra sodadu modoram agânhenehonly — kely.
Jesus kruz wâgâ iguehoem sakâjihobyry
(Mt 27.32-44; Mc 15.21-32; Jo 19.17-27)
26 Aituo myani sodadu domodo Jesus nhawâdylymo, nhadylymo, kruz onwa sakâjize iguehoem. Ânwa oze tâtâdaymo myani uguondo Simão agâ oxiodylymo. Xidadâ Cirene donro myani mâkâ. Poji ananobyryem myani odopâdyly. Tiontuo myani sodadu domodo kruz Jesus tiankâjiho eyam nhanânehonlymo.
— Xirâ kruz sakâ, Jesus nhapygue — kelymo myani.
27 Toenzepa myani kurâ domodo nhapyguemo awyly, pekodo modo lâpylâ warâ. Toenzepa ohogüendylymo, igueho awyly tiuntuduomo. 28 Jesus MYK idyly pekodo modoram. Aituo eyanmo aguely:
— Agâieholygue tohogüenzeba itaungâ, pekodo modo Jerusalémdâ tâtyruneim modo. Âwâgâmolâ, âmeombyrymo wâgâlâ warâ ohogüendaungâ. 29 Xidadâ oday tâtyuneim modo toenzepa ise âsenagazedaynlymo. Tâsenagazedylymogue ise pekodo imezedânry modoram aguelymo: “Koendâ ise âmaemo, âdykâ tymegueba mawylymogue, âdykâ âwanrymogue iamudo makuiba mawylymogue warâ” kezemo. 30 Toenzepa tâsenagazedylymogue iwyram wakezemo: “Âihuguegâ xina onwa, xina xyâze, tâsenagazedyly xina nepyra itoem” kezemo Jerusalém donro modo. “Xina epyâze âihuguegâ” kezemo iwy wogonro tuhu imâsedo modoram. 31 Iwerâ, urâ âdykâ inakanhe aitânry kâsenagazedyly. Âmaemo inakanhe aitaynrim modo lakuru olâ ise toenzepa âsenagazeni. Wauguely: “Peto emanâdyby, peto iladânrygue kionguandyly watay, tyatyguzelâ peto iladybygue kionguatuoma kuru-ro!” — kely Jesus.
32 Azagâ uguondo inakai aienibyry samâ lâpylâ sodadu domodo, kruz onwa tiankâjihomoem, Jesus agâ iguehomoem. 33 Iwy Calvarioram myani saindylymo. Myarâ saintybyem Jesus nhakâjilymo kruz onwa. Azagâ kyârimpyry nhakâjilymo eagâ, tokalâ aho eynynâ, eagonro pâem eynynâ warâ.
34 [Aituo Deus agâ Jesus aguely:
— Pabai, awâkâ kurâdo kâzenagazedâ. Inakanhe aitomobyry xygakegâ. Âdara tâidyly nutuwâbyra asaemo — kely Jesus.] Xirâ tywenizeba saguhoem gregüem iweniby modo ewy wâgâ.
Sakâjirimbyryem myani sodadu domodo Jesus ety iwogonropyry nhepajiwâdylymo mâkâem, mâkâem warâ. Dadu nhamelymo, ânguy, ânguy warâ Jesus ety iwogonropyry emakeim awyly tiuntuhomoem. 35 Târâ aidyly esezezelâ myani kurâdo, tywymârymo Jesus âwankuem nhetay. Pymâdo eyam aguelymo myani:
— Âkelo modo nemakewâdâ; tâwâlâ nâsemagueba olâ! Deus Ingonotyby tatay pylâ tâwâlâ nâsemague — kelymo.
36 Sodadu domodo âwankuem nhedyly, nheinledyly idylymo myani. Iopaji idâlymo. Aguelymo myani:
— Anra vinhu mâenyhoem — kelymo.
37 — Judeu domodo iwymâry kuru matay, kruz wâgâpa âytâguygâ, âiguepa mitoem — kelymo.
38  Jesus merâ, judeu domodo iwymâry kuru kely iweniby sakâjiwânmomy Jesus nhangawaym kruz wâgâ. Mârâ iwenibyem awyly myani, gregu, romano, judeu warâ itanwe.
39 Tokalâ inakanhe aityby ewy kruz wâgâ sakâjiby Jesusram aguely myani:
— “Cristo urâ, Deus Ingonotyby” mygueanse. Kâinwâmpyra olâ urâ. Cristo matay pylâ, tâwâlâ âsemaguegâ. Kruz wâgâpa adakâjiguegâ, âytâguygâ warâ. Xina emakegâ lâpylâ-ro warâ — kely.
40 Aituo eagonro aguely:
— Arâ adâkezeba ikâ. Deus mâynrentaymba âmâ! Azakâlâ awâkâ ara kydâsenagazedyly. Azakâlâ ise kyiguely, awâkâ ara lâpylâ. 41 Kurâma âkealâ aguydâieholy-ro inakanhe itybyma kurâ. Âkealâ aguydâieholy. Awâkâ olâ âdaityby keba — kely myani.
42 Aituo Jesusram aguely:
— Pymâem modopâduo, âinwânnipyryem wawyly enanâguegâ — kely.
43 Aituo myani Jesus in-hoguly:
— Âkealâ xirâ âyam auguely. Kyiguely ise xirâ, Iwerâlâ olâ ise yagâ mydâly Deus eydâ atoram — kely.
Jesus iguehobyry
(Mt 27.45-56; Mc 15.33-41; Jo 19.28-30)
44 Kuotatay myani xixi tohoreba idyly. Azagâ tokalâ warâ horas ara lelâ idânârâ iamataynly. 45 Deus tynrenseim etydâ, Deus, kurâdo agâ tygue ito xuahuru iotagâ adauguely kaynonrobyryem, on-yam. 46 Aituo myani Jesus adaenkely ago kehoem:
— Pabai, imaxi iegadopyry kâengamely — kely myani.
Agueypyem myani, iguely. Ipa idyly. 47 Sodadu Roma donro modo iwymâry myani idânârâ aidyly eselâ. Aidyly tientuo myani aguely:
— Koendonro keankâ merâ uguondo. Âda nitaymba keankâ merâ, xyâhoem — kely.
48 Toenzepa myani kurâdo târâ awyly mârâ ese. Iguely enipyryem myani tâtyram odopâdylymo. Tâjihogainze myani idâlymo, tytyrumogue. 49 Idânârâ Jesus eataen-ho modo iwaguemolâ myani, pekodo modo lâpylâ, Jesus agâ Galileiadâbalâ âetaymby modo. Jesus kruz wâgâ nhedylymo.
Jesus eguepybyry tuhu imâsedo tâtagueim odaji nhetadâdomobyry
(Mt 27.57-61; Mc 15.42-47; Jo 19.38-42)
50-51 Tâlâ myani târâ Judeiadâ uguondo José; Arimatéia donro mâkâ, koendâ lelâ, Deus agueho ara lelâ aini warâ. Idânârâ kurâdo iwymâryem Deus idyly sainto tânuenze mykâinane. Judeu domodo iwymâry Sinédrio kelygue tâzekeim ewy myani. Tataen-ho modo, Jesus xyâen-honze keduomo, eagâmo nâseinwâmbyra myani. 52 Aituo myani José, Pilatosram idâly agueze:
— Jesus nigueaki, Pymâ. Kruz wâgâpa kâyntâguyândyze olâ urâ, tuhu imâsedo tâtagueim odaxi kâenkanâdoem. Tâwâlâ kâyntâguyândyly? — kely.
53 — Tâwâlâ — Pilatos keduo, José idâly myani.
Ilâpyryem myani José, Jesus eguepybyry kruz wâgâpa nhytâguyândyly. Xytâguyânibyryem, intuwynly âtâ linhugue. Ilâpygueduo, eguepybyry nhetadâdylymo tuhu imâsedo tâtagueim esagueyby odaji. Ânguy etarybyry keba myani mârâ. 54 Sexta-feira oday myani Jesus iguely, tâzekobyzeguehoem todohondo iguandyly ume. Iguandylylâ myani âguedy myarâ nhetadâdomo, tâzekobyzegueho adagulylâ.
55 Pekodo modo Jesus agâ Galileiadâpa âetaymby modo José nhapygue idâwânmo lâpylâmy. Âdykâ Jesus eguepybyry etadâdyly awyly emâmomy warâ. 56 Tiempygueduo myani tâtyram odopâdylymo. Tyânrânguneim modo, óleo tyânrângueim warâ nhondylymo, âguedy ituwyn-ho onwa, tiampâdomoem. Ohondybyem myani ekobyzeguelymo, judeu domodo ezewenryem mawânrâ tâzekobyzegueho oday ânguy nâsewaniba.

*23:17 Xirâ tywenizeba saguhoem gregüem iweniby modo ewy wâgâ.

23:34 Xirâ tywenizeba saguhoem gregüem iweniby modo ewy wâgâ.