ROMANOS
Paulo Kata Inweniby Roma Donro Modoram
Xirâ kata wâgâ inwenily Paulo nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Paulo inweniby. Jesus einwânni modoram myakâwândy inwenily-ro warâ. Unâ Jesus Cristo wâgâ agueim koendâ akaemo nhutudyze myakâwândy Paulo. Romaram nâtâba tawyly umelâ myakâwândy xirâ kata inwenily. Awylygue myarâ tâtâdyze tawyly wâgâ inwenily, eyanmo IU ise.
Xirâ kata wâgâ Paulo tywenize âdara kydâsemaguely awyly. Idânârâ kurâ Deus izepa ato adyese lelâ kurâ. Awylygue Deusdâ iwague kydawyly. Jesus iguely myakâwândy, inakanhe aguitobyry xygakehoem. Toenzepa kywynedylygue Deus kâmakely. Jesus kieinwântuo lelâ kydâsemaguely, âdy kydâsemaguehoem aguienkyly lâpeba. Deus nhemakeybyem kydawylygue; Satanás aguiendyse ato aguientaymba kurâ iwerâ. Deus Ispiritury kagâlâ awylygue, Deus kieinwândyly, ize ato aguiendyly warâ. Jesus einwânniem kituo, Moisés tâzezewenry inweniby amaymba kidyly. Kata xypyryem, Paulo tywenize, âdara Jesus einwânni modo tagonro agâ âzedyly awyly wâgâ, pymâdo aguehobyry kiankabyra kydawyly wâgâ warâ.
1
Paulo xunâry adaguho
Urâ Paulo, xirâ kata âyanmo iweninri, Cristo Jesus emary. Mâkâ wâgâ aguenriem igonotyby urâ. Deuslâ uduakeim, ygâseni warâ, tâinkâ lelâba unâ iwâkuru tâdâsemagueho kâengatuhoem.
Deus aguewândymy: “Unâry koendonro tâinkâ lelâba ise âzegatuoly” kewândy. Saguhoem mâkâ itaumbyry egatuwâni modolâ mykâinane xirâ unâ egatuim, Jesus saindyly iraynâlâ, Deus itaumbyry awo wâgâ iwenibyem. Jesus Cristo Deus imery kywymâryem idyly wâgâ. Onro anaynlâ iazely karalâ. Davi iwerypyry mâkâ; saguhoem judeu domodo iwymâry tynrenseim myakâwândy Davi. Kurâem wâne myakâwâm Jesus, Deus lâpylâ olâ mâkâ. Tunwym agâ âzekiba, eon-honru, enomegu, xynru warâ; âdaunloenlâ Deus izepa ato anientaymba. Iguewâm lelâlâ, toenzepa ton-honruguelâ olâ Deus, kurâem ietonmâ. Deus imerylâ lelâlâ Jesus awyly xutuholâ myakâwâm mârâ. Deus yagâ koendâ tawyly nhenehonly, mâkâ iemakely warâ, âdy agânhetyby wâgâ inkâba, yagâ koendâ tâidyse tawylygue. Cristo wâgâ ani Deus ugonodyly judeu keba modoram xurâem agueze. Idânârâ âtâ anakonro modo tytaumbyry indadyly, tâinwândyly, adâkehobyry anhedylymo warâ mâkâ ize awyly. Âmaemo Roma donro modo myakâwândy Deus ingâseguyly, Jesus Cristo xurâem mitomoem.
Awylygue xirâ kata âyanmo kâinwenily. Toenzepa âwynedylymogue, Deus âduakelymo xurâem mitomoem.
Âynynâmo Kunwym Deusram, Kywymâry Jesus Cristoram warâ kâenkadyly koendâ nhetomoem, akaladânimo peba nhetoem warâ.
Paulo Deus agâ aguehobyry
Warâ kely ise ygatary kanguho. Tâinkâ lelâba âmaemo Roma donro modo toenzepa Jesus mâinwândylymo kely egary. Awylygue, Jesus Cristo kurâem anhetyby kâenanâguelygue inanry, Deus agâ âwâgâmo auguely kâinmoly wipyra wawyly: “Toenzepa womaru, âynynonro Roma donro modo egary kâindatuo. Koendâ inanry eagâmo mawyly, Pabai” uguely inanry. Idânârâ yangahu oday unâry tutuze Deus; âkealâ auguely awyly tutuze. Tutuze Deus, kopaelâgâembaba âynynâmo eagâ auguely awyly. Inanânehonwâbyramo urâ. Tygüigue kehoem inanry Deus imery Jesus Cristo wâgâ unâ iwâkuru kâengatuly auguedyse wawylygue kehoem.
10 Deusram auguely: “Udâdyse winase Romaram, tonlo modo âynynonro modoram adakobâze, nudupa olâ inanry. Âmâlâ udâdyse donro watay, inepa udâhoem kâenkadyly” uguely inanry eyam. 11 Toenzepa nhedysemo wawyly, Deus Ispiritury ienomedâdobyrygue inomedâdomoem, ton-honre lelâ Jesus mâinwântomoem, Deus aguehobyry aiese ton-honre mitomoem warâ. 12 Arâ kagonro agâ kydâzeon-hondâne, koendâ lelâ Deus aguiendyse ato aguientoem. Ton-honre lelâlâ ise Jesus mâinwândylymo, urâem anhetyby egary mâindatuomo. Ton-honre lâpylâ ise kâinwândyly, âmaemoem anhetyby egary kâindatuo.
13 Cristo eynynâ ypemugudo, mâuntudyzemo urâ, toenzepa lelâlâ udâdyse wawyly, aunlolâ udâpa witoem aienehoimbe olâ. Ywâgâlâ, Jesus mâinwânsezedomoem Deus anhenehondyze urâ, tâinkâ lelâba judeu keba modo agâ aitobyry ara. Xirâ mawânrâ iewanu mâkâ xurâem. 14 Tâinkâ lelâba iwâgâ auguehoem ugonomâ Jesus Cristo. Awylygue idânârâam kâengatuly tonomegueim modoram, tonomeguenry modoram, pape itainly, iwenily warâ xutuwâni modoram, xutudânry modoram alelâ. 15 Awylygue Romaram udâdyse wawyly, unâ koendonro Jesus wâgâ kâengatuhoem, âmaemo atonlo modo koendâ mâuntuhomoem lâpylâ.
Kydâsemaguehoem unâ iwâkuru Jesus wâgâ kyjidane
16 Tâinwânse urâ, âkeá lelâlâ, unâ iwâkuru Jesus wâgâ einwânni modo tâmakeze Deus awyly. Ton-honrugue mâkâ kâmakely. Awylygue tywypazeba xunâry kâengatuly; tadawize urâ xirâ kâengatulygue. Waunroem kuru xirâ unâ âzegatuoly myakâwâm judeu domodoram, ilâpyryem pylâ judeu keba modoran-ro warâ. 17 Jesus wâgâ egatuyby kindatuo lelâ mawânrâ âdara Deus xurâem tâwentâguezeba kydawyly kiuntuly. Mâkâlâ mawânkâ wakeim: “Jesus einwânni modo lelâ kâenmakely” keim. Aituo mâkâ Jesus einwânni nheinwânsezedyly-ro watay, Deusram nâzewentâowâbyra ise. “Deus tâwentâguezeba kâendyly, mâkâ kieinwândylygue lelâ, âdaunloenlâ eagâpa kydâiehowâbyra ise kurâ-ro warâ, onro anaym kydawyly ume, kyigueduo alelâ” kely iwenibyem Deus itaumbyry wâgâ.
Deus izepa ato aiedyly wâgâ agueho
18 Toenzepa kurâdo inakanhe aidylygue Deus tyewiâky enehonze. Awylygue âsenagazedomoem anhenehonly, âdalâ kulâ aidylymogue, aguelymogue, nhangahumo oday xunâgomo wâgâ warâ. Deus itaumbyry âkealonro tâinwânseim tindadysebamo, mâkâ izepa ato aiedyly timodyzeba tawylygue, kurâ domodo unâ indadysebamo lâpylâ warâ. Indadylymo-ro watay, tutuzemo tâise âdara tâsemaguely awyly Jesus tyeinwântuo. 19 Tâlâ tawyly, koendonro tawyly, ton-honru, tonomegu warâ xutuen-honwânlâ Deus, xirâ anano modo olâ tiuntudyzeba. Awylygue ise Deusram âzenagazeolymo.
20 Kaudyly umelâ, tiungutyby modo wâgâlâ Deus âdaunloem tawyly nhutuen-honly. Tâenseim keba lelâlâ wâne, nhugutyby kientuo olâ, tutuze kurâ, toenzepa ton-honreim awyly, âdaunloem awyly warâ. Onro wogonro modo, kau wogonro modo, paikano modo warâ kientuo, tutuze kurâ, Deuslâ idânârâ xugunipyry awyly. Awylygue ânguy, “Âdaunloem tawyly kiuntuhoem nenehonwâbyra Deus” kehoem nuduwâpyra. 21 Deus tâlâ awyly, tutuzemolâ wâne, xurâ keba modo olâ nyrempyramo. “Koendonro lelâlâ âmâ; koendonro adyese âmâ xina xurâem” kepamo warâ Deusram. Tâkuâguemolâ Deus wâgâ imâem kehoem; âdakulâ nhangahumo oday xunârymo. Iamu oday adakobâni âdykâingâ tâtâly awyly xutudânry aramo, koendâ Deus wâgâ nutuba tawylymogue.
22 Tonomegue wâne âdutulymo, tuândyem lelâlâmo olâ. Deus wâgâ koendâ tutuze wâne, tânanajimo, iozepa kulâ arâ tyangahu oday xunâgumo. 23 Deus Iguedânry tâise nhehogueguylymo, ânguydo imeom ekudo xygatyby kulâ olâ nhehogueguylymo; kurâ ekudo, konopio ekudo, onwâgâ ârahujini ekudo warâ kulâ nhehogueguylymo. “Deus merâ” tâkeze tyngapygueduomo.
24 Tynrempyramo awyly tientuo myakâwândy Deus aguely: “Auguehobyry lelâ aniempyra awylymogue, tâwâlâ inakai, kywypado warâ adiendyse tato aniendâmo. Adâitobyry aralâ ise âsebywadylymo” kely. Awylygue mawânkâ akaemo toenzepa kywypado tagonro agâ anhedylymo. 25 Deus idânârâ tâlânro modo xugunipyry tâise nhehogueguylymo. Aypa olâ, tâwâlâ tyngatyby modo kulâ nhehoguedylymo. Iozeno Deus agueho neinwâmpyramo, iozepaom tyeinwântoem. Deus mawânkâ aunloenlâ tohoguezeim kuru.
26 Arâ aidylymogue myakâwâm Deusram ododokeolymo. Aguely myakâwâm: “Tâwâlâ kywypado, tywykeim warâ adiendyse tato aniendâmo. Âdaitobyry arâlâ ise âsebywadylymo” kely. Awylygue kywypado anhedylymo. Pekodo modo, uguondo lelâ waypa nhynanâguylymo; pekodo, pekodo agâ kulâ idyly. 27 Kywypado adyese lâpylâ uguondo modo. Uguondo, uguondo agâ kulâ idyly warâ. Peto ehoru nhântânry emyenrope ioday-ro waunlo ara akaemo. Awylygue pekodo lelâ waypa nhynanâguylymo awyly. Kywypado kulâ anhekylymo; todo kulâ olâ inakanhe nhekylymo. Arâ adâidylymogue tâwâlâ tâsenagazedo kulâ ise anhekylymo. Ewâmasemo mawânkâ inakai adientyby wâgâ.
28 “Tuândy lelâ Deus wâgâ tiuntudyzedo; kyzenanânehonre mâkâ” kelymo. Aituo Deus âdakepa idyly: “Tâwâlâ kywypado, inakai kehoem adiendyse tato aniendâmo. Adâitobyry aralâ ise âsebywadylymo” kely. 29 Toenzepa lelâlâ inakaigumo. Toenzepa inakanhe adâito timodyzebamo. Pymâ domodo, Deus warâ aiedyseba ato adiendysemo. Toenzepa âdyem tâidysemo. Tâdâtyzedyly kelymo. Tâdâdyâly kelymo. Iduekumo; aunlolâ âjihogulymo. Iozepa aguelymo, konokudylymo. Inepa kehoem iewiâpadylymo adâkely einwântânry modo agâ. Âkelomo kulâ nhoraguekylymo, tynynonro keba kulâ âtynanâdomo. 30 Âkelomo nhunâguedylymo. Âdaunloenlâ Deus izepamo. Inwykelymo, tyewiâse lelâ tâjitanru in-hogulymo. Sawoem idylymo. Tywâgâ toenzepa aguelymo; “Tutuzeim xina” kelymo. Toenzepa inakai adienkyly wâgâ kulâ âpaunzedylymo. Tunwym, tyze warâ aguely neinwâmpyramo. 31 Koendonro tiuntudyzebamo; koendonro watay, xurâmoem inakai; inakai pylâ xurâmoem koendonro-ro warâ. “Aiese urâ” tâkehobyry aniempyramo. Ânguy izetonro kebamo. Turâem inakanhe aityby nenanânehombamo, tâpeânzemo. Ânguy nityembyramo. 32 “Arâ kulâ aitaynrim modo âsenagazeze. Tyigueduo, ydâ iwaguemo ise” keypyem, Deus awyly tutuzemolâ. Arâlâ olâ, Deus izepa ato aiedyly nimopa awylymo. Adâito ara âkelo modo aituo iomarumo lelâ.