5
Nang kawt maeeˊ nang kawnˊ nhumˊ
Roˊkan nang kawt hk'aˊnaee muk naˊ peˊ, meuh uiˊ nang kawt seunˊ peˊ ri yeut, uiˊ ku meuh saˊhkiˊ ka Hkrit pun Eun ri hkamˊ hk'aˊ tukhka naˊ ti peue yeut, uiˊ ku pawngˊ hk'aˊnaee munhpungˊ kawnˊ kaw pucti lih Eun Hkrit naˊ yeut. Uiˊ sumˊ hk'oˊ a ri peˊ yeuh keutitˊ, roksaˊ poˊ nawk konˊyungˊ Eun Peucawoˊ utˊ hk'aˊruim vang roksaˊ peˊ naˊ ce reuˊ. Pawlaee yeuh a kopti meuh a kuˊ htukˊ ri kaw yeuh, daecti sahpawˊ ri yeuh a hotˊ alo Eun Peucawoˊ Cawoˊ sumˊ kah Eun peˊ yeuh naˊ reuˊ. Pawlaee yeuh a maeeˊ sumˊ pun ri leumuil, daecti peus hpumˊ ri yeuh a reuˊ. Pawlaee cu anˊnya ri naˊ loˊ a hk'aˊpang ce muk ap ri ri peˊ naˊ, daecti yeuh ri meuh vang hotˊ rin ri ti ce muk konˊyungˊ naˊ reuˊ. Yam Cawoˊ keuting goˊ konˊyungˊ naˊ puc Eun ri lih naˊ, peˊ naˊ pun cuiˊmaw hk'ilˊ kueˊ munhpungˊ kuˊ unˊ cang lulaic naˊ.
Seunˊ awnˊ na, nang kawnˊ nhumˊ naˊ peˊ, leuceng leukahˊ ce nang kawt naˊ reuˊ. Peˊ ri gawmˊeucˊ, tangˊ hpumˊ ri onawnˊ ri puri reuˊ. Kopti,
“Peucawoˊ hamˊtap Eun peue mhawngˊ ri hk'oˊcuin naˊ ce,
daecti Eun kaw nap munˊ ri peue hpumˊ onawnˊ naˊ ce.”* 5:5 Leukahˊ ruiˊ 3:34
Kop awnˊ na, punta Peucawoˊ kaw Eun yuk peˊ hukˊ yam cawpˊ a yam ri naˊ, peˊ naˊ tangˊ hpumˊ ri tem hk'aˊruim dak tiˊ tiˊca keuting Eun naˊ reuˊ. Kopti Peucawoˊ cang kuit nyhapˊ hkiˊkeung Eun pun peˊ naˊ, ap tuilˊ kuˊ kuit nyhapˊ hkiˊkeung peˊ naˊ ri Heun gawmˊeucˊ ka reuˊ.
Yeuh ri uˊpeung pe tuˊ ri maeeˊ yeuh ri pawn kuiˊ ri reuˊ. Kopti seucaˊ rai meuh ransu peˊ naˊ lomlom a peˊ seunˊ leuvai sangsiˊ heulˊ eoˊ ri sok satˊ kaw ri kawk ri hk'a naˊ koˊ. Hamˊtap seucaˊ rai naˊ reuˊ. Keutawnˊ seupit hk'aˊnaee hk'aˊ yumˊ naˊ reuˊ. Kopti saecˊ meuh ecˊawngˊ peˊ utˊ pang bhenˊ keuteˊ naˊ, tup yawng peˊ pun ce ri hkamˊ kuˊ tukhka seunˊ aenˊ a yeut.
10 Hawcˊ ka yam pun peˊ ri hkamˊ kuˊ tukhka naˊ ti vut ti yam naˊ, Peucawoˊ meuh Cawoˊ munˊ gawmˊeucˊ kuˊ klawng peˊ ingˊ ri munhpungˊ cotˊcu hk'aˊnaee Hkrit Eun naˊ Eun kaw yeuh peˊ htonnuk, kueˊ kawlˊreng maeeˊ yeuh peˊ keutawnˊ seupit. 11 Kah tiˊca naˊ kueˊ ri Heun cotˊcu ri reuˊ. Amin.
Leukahˊ tisutˊ
12 Temˊ uiˊ ri tuilˊ htawm ton nengˊ aenˊ a ri peˊ hk'aˊnaee vang teumˊkawm eun Silasˊ kuˊ sawnˊ uiˊ eun meuh ecˊawngˊ kati keutawnˊ uiˊ naˊ eun. Uiˊ temˊ ri kaw tuilˊ kawlˊreng peˊ ri ka maeeˊ kaw a meuh saˊhkiˊ ka ceu nang aenˊ ce gawmˊeucˊ meuh ka taengtaeng munˊ sinˊ Eun Peucawoˊ naˊ. Keutawnˊ seupit hk'aˊnaee munˊ sinˊ aenˊ a reuˊ.
13 Muk konˊ Hkrit utˊ nang veng Babuˊlon 5:13 Veng aenˊ sumˊ lahˊ a ri veng Roˊma naˊ. kuˊ pun ri leuk ri ti ri seunˊ peˊ ri naˊ ce ku tawmˊ a, ce lahˊ ri leunyeng ri peˊ. Makuˊ konˊ me uiˊ naˊ eun ku tawmˊ a eun lahˊ ri leunyeng ri peˊ yeut. 14 Yam hk'eupˊ puri naˊ, glohˊ tiˊ puri hk'aˊnaee hk'aˊ leumeusˊkeus naˊ reuˊ. Kah hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ naˊ kueˊ hk'aˊnaee peue utˊ hk'aˊnaee Hkrit Eun naˊ peˊ ku peue ri.

*5:5 5:5 Leukahˊ ruiˊ 3:34

5:13 5:13 Veng aenˊ sumˊ lahˊ a ri veng Roˊma naˊ.