12
Limit maeeˊ hkawmˊ hk'aˊ nhamˊ keune eun Pawˊlu
Caˊ uiˊ lakˊ kaw kah ri suip ri mhawngˊ ri hk'oˊcuin. A saecˊ naˊ unˊ kueˊ peuehotˊ koˊ, uiˊ caˊ lakˊ kaw ris lawng limit maeeˊ kuˊ Cawoˊ Peucawoˊ tuhˊ Eun uiˊ nyu naˊ ce. Yam pon heulˊ hawcˊ kulˊpunˊ neum naˊ, yawng uiˊ peue utˊ hk'aˊnaee Hkrit Eun ti peue naˊ pun eun ri yuk ri hukˊ nang kuingˊ pang maoˊ naˊ rot loeˊ htan ti htan ka naˊ. (Uiˊ hkuinˊ yawng hukˊ eun gawmˊ tuˊ ri naˊ, aˊkoˊ hukˊ eun citˊ ri naˊ palkoe. Peucawoˊ Eun yawng a.) Uiˊ yawng hkawnˊ pun eun ri yuk ri hukˊ hk'aˊnaee kuingˊ Paradiˊsuˊ naˊ. (Uiˊ hkuinˊ yawng hukˊ eun gawmˊ tuˊ ri naˊ, aˊkoˊ hukˊ eun citˊ ri naˊ palkoe. Peucawoˊ Eun yawng a.) Eun pun ri mhawngˊ leukahˊ unˊ cang ris pun unˊ cang kah peue ris a naˊ. Uiˊ caˊ lakˊ kaw mhawngˊ ri hk'oˊcuin maeeˊ hkawnˊ eun. A lawn unˊ meuh yawo lawng hk'aˊ kawlˊreng kloe uiˊ naˊ ce koˊ, uiˊ hkuinˊ kaw mhawngˊ ri hk'oˊcuin maeeˊ tuˊ ri naˊ. Uiˊ lawn sumˊ mhawngˊ ri hk'oˊcuin koˊ, uiˊ hkuinˊ kaw va ri meuh peue suisa, kopti kaw uiˊ lahˊ kuˊ neumneum naˊ. Daecti punta kaw peue unˊ cang sukˊseunˊ uiˊ pon lheuˊ hk'aiˊ kuˊ lahˊ kuˊ yeuh uiˊ naˊ, uiˊ caˊ lakˊ kaw mhawngˊ ri hk'oˊcuin maeeˊ tuˊ ri naˊ.
Kopti meuh a kuˊ chakˊ nyawkˊ pun uiˊ ri nyu naˊ punta kaw uiˊ unˊ yuk tuˊ ri naˊ keuting pon lheuˊ naˊ, Peucawoˊ Eun yeuh hk'aˊnaee keune uiˊ naˊ kueˊ hkawmˊ. Hkawmˊ awnˊ a meuh peue caee ka Satan naˊ. Punta kaw uiˊ unˊ yuk tuˊ ri naˊ keuting pon lheuˊ naˊ, a koˊ ri keunhapˊ nokneh uiˊ. Punta hkawmˊ aenˊ kaw a pucti lih hk'aiˊ uiˊ naˊ, uiˊ hk'oˊhk'ang a ri Peucawoˊ Eun hton loeˊ pok hawcˊ. Daecti Eun lahˊ a ri uiˊ, “Punta tiˊca Uiˊ naˊ kaw a pucti lih htonnuk hk'aˊnaee hk'aˊ kawlˊreng kloe mi naˊ, munˊ Uiˊ naˊ kueˊ a htonnuk pun mi.” Kop awnˊ na, punta tiˊca Eun Hkrit naˊ kaw a kah ri kueˊ hk'aˊnaee uiˊ naˊ, uiˊ mhawngˊ ri hk'oˊcuin maeeˊ hk'aˊ kawlˊreng kloe ri naˊ hk'aˊnaee hk'aˊ renˊkawn naˊ. 10 Kop awnˊ na kopti meuh a Hkrit Eun naˊ, uiˊ renˊkawn hk'aˊnaee hk'aˊ kawlˊreng kloe, hk'aˊnaee hk'aˊ chaw hkamram peue ri, hk'aˊnaee hk'aˊ tukhka, hk'aˊnaee hk'aˊ keunhapˊ nokneh peue ri naˊ maeeˊ hk'aˊnaee hk'aˊ hk'oˊtukyak naˊ. Kopti yam kawlˊreng kloe uiˊ naˊ, uiˊ kawlˊreng keuting.
Pawˊlu kuit nyhapˊ eun pun ecˊawngˊ veng Kawˊrinhtuˊ
11 Yeuh meun uiˊ ri meuh peue ngaˊ suisa hawcˊ, daecti meuh peˊ nang cuˊciˊ uiˊ meuh yeuhkiˊ. Htukˊ peˊ ri sukˊseunˊ uiˊ. Kopti uiˊ saecˊ naˊ unˊ ara, daecti hpaw uiˊ caˊ chaw hk'aiˊ “peue caee ara” awnˊ ce saecˊ peunaeˊ. 12 Kuˊ peue caee Eun Yesuˊ htukˊ ce ri kueˊ naˊ uiˊ coˊcaˊ ri yeuh peˊ nawk a hawcˊ ri yeuh uiˊ hetˊ keuting, kuˊ hk'oˊamˊ naˊ maeeˊ kanˊ kueˊ tiˊca naˊ. 13 A lawn unˊ meuh yawo unˊ duing meuh uiˊ beus ri peˊ naˊ koˊ, hpaw peˊ caˊ yawmˊ hk'aiˊ muk konˊ Hkrit seubu naˊ ce. Hk'oˊ peˊ ploeˊ mapˊ uiˊ ri kuˊ kleucˊ aenˊ a reuˊ.
14 Maetˊmaenˊ rangraen uiˊ ri kaw tang heulˊ glue ri peˊ naˊ, a naˊ meuh loeˊ pok ti pok. Uiˊ hkuinˊ kaw yeuh ri meuh beus ri peˊ. Kopti kuˊ sumˊ isˊ uiˊ naˊ meuh a tuˊ peˊ naˊ, hpaw a caˊ meuh hk'ilˊ leumuil peˊ naˊ. Konˊ naˊ htukˊ ce ri hk'onˊro vahtuˊ pun makuiingˊ ri naˊ ce aw? Unˊ meuh, makuiingˊ naˊ htukˊ ce ri hk'onˊro pun konˊ ri naˊ ce. 15 Kop awnˊ na, renˊ uiˊ maeeˊ kaw ri tuilˊ peˊ isˊ kuˊ kueˊ ri naˊ gawmˊeucˊ maeeˊ jawngkuiˊ tuˊ uiˊ naˊ. Uiˊ lawn gawm baet ri leumeusˊ peˊ heunˊ koˊ, kaw peˊ baet ri leumeusˊ uiˊ leng aw? 16 Yam pon heulˊ hawcˊ naˊ, yawng peˊ unˊ pun uiˊ ri meuh beus ri peˊ yeut. Daecti ngonˊ peˊ lahˊ uiˊ copˊ ri ti peˊ maeeˊ hk'aˊ vokˊ naˊ. 17 Chiˊlai uiˊ ri ti peˊ ri cusˊ uiˊ peue ti peue eun heulˊ ri peˊ aw? 18 Hk'oˊ uiˊ Tiˊtasˊ eun heulˊ ri peˊ. Uiˊ ku cusˊ ecˊawngˊ ti peue naˊ eun heulˊ maeeˊ heun yeut. Tiˊtasˊ hkuinˊ eun tawp unˊ duing chiˊlai ri ti kuˊ ti ri ceu ri peˊ aw? Yeuh ya kanˊ naˊ hk'aˊnaee hpumˊ ya naˊ seunˊ a puri naˊ, unˊ meuh ka aw? Ya hotˊ yawo hk'aˊ ti hk'aˊ naˊ, unˊ meuh ka aw?
19 Yam pon heulˊ hawcˊ naˊ ce naˊ, hteumˊ peˊ ya lahˊ leukahˊ kahˊ nhaˊ ri meun aw? Neumneum ka naˊ koˊ, leukahˊ ya nanggalˊ toˊnhaˊ Eun Peucawoˊ seunˊ peue utˊ hk'aˊnaee Hkrit Eun naˊ koˊ. Peue leumeusˊ uiˊ naˊ peˊ, kuˊ yeuh ya naˊ ce ku ceu ka meuh a punta kaw peˊ keuting hukˊhawnˊ naˊ. 20 Kopti hkiˊkeung uiˊ ri yam naˊ uiˊ ingˊ rot ri peˊ naˊ, peˊ naˊ cang ra ri unˊ seunˊ kuˊ kuit uiˊ, uiˊ ku naˊ cang ra ri unˊ seunˊ kuˊ kuit peˊ. Uiˊ hkiˊkeung ri naˊ peˊ cang ra ri kleucˊ leumeul puri, hkoeˊmangˊ puri, seungeuengˊ peulel ri puri, hk'akcakˊ puri, peusahˊ nyoe puri, ra ri isˊ puri, hpumˊ lhungˊ hpumˊ keuting ri puri maeeˊ yeuh kuˊ kluˊkluˊ hkawoˊhkawoˊ naˊ. 21 Uiˊ hkiˊkeung ri yam naˊ uiˊ tang ingˊ rot ri peˊ baee ti pok naˊ, Peucawoˊ uiˊ naˊ kaw Eun nuic uiˊ tem nanggalˊ toˊnhaˊ peˊ. Uiˊ kaw pun ri hpumˊ lu nyawkˊ kopti peue heunˊ peue naˊ yeuh ce mapˊ, ce unˊ tawsˊ hpumˊ fuin mapˊ ri tec kuˊ hk'awˊjeuk, hk'aˊ lenˊcu naˊ maeeˊ hk'aˊ hkuitˊnawngˊtangˊ kuˊ buih yeuh ce naˊ.