2
Peue guil ri meuh peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ
Seunˊ peue guil ri meuh peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ tawn puc ce ri hk'aˊnaee peue Yuˊda naˊ ce, seuraˊ sangsawnˊ kuˊ kleucˊ naˊ ce ku kaw cang pucti hk'aˊnaee peˊ ri yeut. Ce kaw ra ri ti kuˊ sangsawnˊ kleucˊ cang yeuh kuˊ lulaic naˊ ingˊ lec hk'aˊnaee peˊ. Ce yeuh a rot ti tecla ce Cawoˊ aˊyu Cawoˊ teumˊkawm htut ce lawtpon naˊ Eun, yeuh ce kiˊ naˊ lakˊ ti ce kuˊ lulaic naˊ ingˊ ri tuˊ ri naˊ meun vaeevaee. Peue kaw hotˊ hk'aˊ hk'oˊkaic ce naˊ heulˊ heunˊ peue. A yeuh muis ka hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ lu. Kopti seuraˊ sangsawnˊ kuˊ kleucˊ naˊ lawˊhpa keuting ce naˊ, punta kaw ce koc ri hk'a peˊ naˊ, ce plengˊ kuˊ unˊ kueˊ unˊ meuh naˊ pucti lih. Leukahˊ tawsˊ aˊmu ri ce naˊ tuikˊ a ri pang cingˊ ce naˊ lingˊ ka hawcˊ, hk'aˊ lulaic naˊ buih ingˊ rot a de ce hawcˊ.
Kopti Peucawoˊ Eun hkuinˊ laee uinˊ inˊhpom yeuh mapˊ naˊ ce, daecti Eun kaw nyon ce nang keutongˊnyarok nang htawngˊ duimˊlawng naˊ rot ti seunyi yam tawsˊ aˊmu naˊ. Yam htumˊ Eun peue bhenˊ keuteˊ unˊ leupaws seumeuˊ naˊ ce leumahˊ, Eun hkuinˊ laee uinˊ bhenˊ keuteˊ naˊ. Daecti Eun roksaˊ Noˊah kuˊ paoˊ leukahˊ leupaws seumeuˊ ri peue naˊ eun maeeˊ peue seubu aˊres peue naˊ ce. Punta Peucawoˊ kaw Eun tuhˊ eˊ nyu kuˊ kaw keutˊ kueˊ ri peue unˊ leupaws seumeuˊ naˊ ce naˊ, Eun ciyang veng Soˊdom maeeˊ veng Gomorah naˊ ri dum a meuh peuluing. Daecti Eun teumˊkawm Lawˊta kuˊ meuh peue leupaws seumeuˊ naˊ eun lawtpon. Eun pun ri hkamˊ hk'aˊ kuit nyhapˊ nyawkˊ naˊ kop meuh a aˊyu imˊ ce peue unˊ hotˊ hk'aˊ munˊ hk'aˊ sinˊ naˊ. (Kopti peue leupaws seumeuˊ awnˊ pun eun ri utˊ maeeˊ ce, eun pun ri nyu pun ri mhawngˊ kuˊ rai yeuh ce naˊ ku seunyi, a yeuh hpumˊ leupaws seumeuˊ eun naˊ pun ri hkamˊ hk'aˊ kuit nyhapˊ nyawkˊ naˊ.) Kopti yeuh a keutitˊ naˊ, Peucawoˊ Eun ciˊ kaw teumˊkawm peue leupaws seumeuˊ naˊ ce pon hk'aiˊ hk'aˊ copˊlong naˊ yeuh saˊnhawˊ naˊ, Eun yawng a. Eun ciˊ kaw hk'awngˊ, Eun ciˊ kaw suip ri ciyang peue unˊ leupaws seumeuˊ naˊ ce yeuh saˊnhawˊ heulˊ rot ti yam seunyi kaw tawsˊ aˊmu naˊ, Eun ku yawng a. 10 Lheuˊ awnˊ na, peue cu alo ri hotˊ taˊnhaˊ hk'aˊ nhamˊ keune ri naˊ ce maeeˊ peue unˊ sumˊ utˊ hk'aˊruim ce cawoˊ kueˊ anˊnya naˊ ce, Eun jaen kaw ciyang ce. Peue aenˊ ce meuh peue hpumˊ cenˊ, mhawngˊ ri hk'oˊcuin. Ce unˊ nawpsang unˊ lhatˊtil ri tivamutˊ tivanaˊ naˊ ce. 11 Saecˊ meuh inˊhpom kueˊ kawlˊreng kueˊ tiˊca keuting hk'aiˊ ce naˊ, yam tangˊ ce mapˊ hk'aˊpang ce tivamutˊ tivanaˊ nanggalˊ Eun Peucawoˊ naˊ, ce hkuinˊ lahˊ kuˊ unˊ nawpsang ri ce. 12 Daecti peue awnˊ ce unˊ nawpsang kuˊ unˊ yawng ce naˊ. Ce seunˊ satˊ rai naˊ, ce yeuh yawo kuˊ yawng ri naˊ heulˊ. Ce ingˊ keutˊ punta kaw ce pun ri hkamˊ kuˊ lulaic naˊ. Ce kaw pun ri lulaic seunˊ satˊ rai naˊ neumneum.
13 Kuˊ rai yeuh ce naˊ a tang keutah ingˊ ri ce. A saecˊ meuh peunnyi keuting, ce renˊ maeeˊ yeuh kuˊ renˊkawn pon lheuˊ naˊ. Ce meuh vang cat vang bok. Ce yeuh hk'aˊ renˊkawn ri naˊ meun hk'aˊnaee pawe peˊ naˊ. 14 Hk'aˊ lenˊcu naˊ a nuknhenˊ saiˊ ngaiˊ ce naˊ. Ce hkuinˊ laee keuluiˊ yeuh ri mapˊ naˊ. Ce copˊlong peue hpumˊ unˊ keutawnˊ naˊ ce. Ce ara ri taˊnhaˊ naˊ. Ce meuh peue ceu pun hk'aˊ jhaˊ naˊ. 15 Ce tecla hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ, ce hk'uih hotˊ hk'aˊ eun Balam konˊ eun Beol naˊ. Balam eun meuh peue renˊ maeeˊ kuˊ mhunˊ unˊ leupaws seumeuˊ naˊ. 16 Daecti rawngla naˊ a isˊ eun. Rawngla naˊ a saecˊ meuh satˊ unˊ cang leukahˊ koˊ, daecti a leukahˊ seunˊ peue. A hamˊ kuˊ maˊrat yeuh eun peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ.
17 Peue awnˊ ce seunˊ keutuiˊ leuumˊ hitˊ naˊ maeeˊ putumˊ guilˊ puingˊ ka heulˊ naˊ. Vang duimˊlawng naˊ rangraen a ri uinˊ ri pun ce hawcˊ. 18 Kopti lahˊ ce leukahˊ lhungˊ leukahˊ keuting unˊ kueˊ peuehotˊ naˊ. Ce loˊ taˊnhaˊ nhamˊ keune ce peue mapˊ leupeul naˊ, ce copˊlong peue kawnˊ pucti lih hk'aiˊ muk ce peue aˊyu imˊ rai naˊ. 19 Ce tuilˊ kati ri peue awnˊ ce, “Hpaw peˊ caˊ kaw laee meuh mhaiˊ”, daecti tuˊ ce naˊ kawnˊ meuh ce mhaiˊ ka kuˊ hk'awˊjeuk naˊ. Kopti keunhawˊ naˊ a lawn uˊpeung aˊnhawˊ koˊ, hkawnˊ kaw eun meuh mhaiˊ ka. 20 Ce saecˊ pun ri pon hk'aiˊ kuˊ hk'awˊjeuk ka bhenˊ keuteˊ naˊ ri yawng ce Yesuˊ Hkrit Cawoˊ Peucawoˊ Cawoˊ teumˊkawm htut eˊ lawtpon naˊ Eun, daecti ce lawn tang ingˊ lec a baee koˊ, yam hk'aˊ paiˊ ce naˊ a jaen kaw lheuˊ hk'aiˊ yamla ce ri naˊ. 21 Ce lawn naˊ unˊ yawng hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ koˊ, naˊ a chakˊ hk'aiˊ yawng ce a, hawcˊ koˊ ce tang hpawtˊ ri eungˊ kuiˊ ri ri leukahˊ tiˊca keuting seungaˊ chakˊ Eun Peucawoˊ kuˊ suip ri ingˊ rot ri ce naˊ. 22 Ce ri koˊ, seunˊ ce leukahˊ nang kawt lahˊ ri aenˊ a neumneum, “Soˊ naˊ aw ka a tang hk'a ri naˊ, lic hawcˊ huimˊ peue naˊ a tang heulˊ luih ri baee.”