Htawm temˊ ri tuilˊ ri muk konˊ Hkrit Eˊfeˊsuˊ
1
Meuh uiˊ Pawˊlu meuh peue caee Eun Yesuˊ Hkrit hotˊ alo Eun Peucawoˊ naˊ.
 
Uiˊ temˊ ri tuilˊ htawm ti okˊ aenˊ a ri peue Eun Peucawoˊ utˊ nang veng Eˊfeˊsuˊ kuˊ kati keutawnˊ hk'aˊnaee Yesuˊ Hkrit Eun naˊ peˊ.
 
Kah munˊ sinˊ maeeˊ hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ lih neum Kuiingˊ Peucawoˊ eˊ naˊ Eun maeeˊ neum Cawoˊ Yesuˊ Hkrit Eun naˊ kueˊ ri peˊ reuˊ.
Munˊ hk'aˊ civit hk'aˊnaee Yesuˊ Hkrit Eun naˊ
Sukˊseunˊ Kuiingˊ Peucawoˊ Eun Cawoˊ Yesuˊ Hkrit eˊ kuˊ tuilˊ munˊ hk'aˊ civit naˊ ku ceu ri eˊ hk'aˊnaee Yesuˊ Hkrit Eun nang kuingˊ pang maoˊ naˊ. Kopti yeuh Eun eˊ seungaˊ chakˊ unˊ kueˊ vang ri hk'aˊnaee saiˊ ngaiˊ Eun naˊ, Eun leuk ri ti eˊ hk'aˊnaee Hkrit Eun tangˊ neum nanggalˊ yam bhenˊ keuteˊ naˊ unˊ nang hpanplengˊ a ri naˊ. Hk'aˊnaee hk'aˊ leumeusˊkeus naˊ, tangˊ neum nanggalˊ ka naˊ Eun hkvetˊ ri uinˊ eˊ kaw meuh konˊ ri ri Yesuˊ Hkrit Eun hotˊ kuˊ htukˊ hpumˊ maeeˊ alo Eun naˊ, punta kaw eˊ sukˊseunˊ Peucawoˊ tuilˊ Eun munˊ keuting lhungˊ naˊ ri eˊ hk'oˊhk'awngˊ htonnuk naˊ ri kuˊ leumeusˊ nyawkˊ Eun naˊ. Hk'aˊnaee Hkrit Eun, eˊ pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ ri nhamˊ Eun naˊ. Eˊ pun hk'aˊ ploeˊ mapˊ naˊ hotˊ munˊ htonnuk Eun Peucawoˊ kuˊ tuilˊ Eun ri eˊ htonnuk naˊ ri cuˊyi maeeˊ hk'aˊ cang yawng gawmˊeucˊ naˊ. Eun yeuh eˊ yawng alo ruiˊ nyawkˊ Eun naˊ hotˊ kuˊ htukˊ hpumˊ keutuiˊ hpumˊ Eun hk'aˊnaee Hkrit Eun naˊ. 10 Alo ruiˊ nyawkˊ Eun naˊ meuh a, a lawn rot yam ka naˊ, Peucawoˊ Eun kaw ti ri cu hk'onˊ kuˊ kueˊ pang maoˊ maeeˊ pang bhenˊ keuteˊ naˊ ku ceu ka hk'aˊruim Hkrit Eun.
11 Hk'aˊnaee Hkrit Eun, eˊ pun hk'aˊ leuk ri meuh nang rap ri ti sinˊ naˊ hotˊ hk'aˊ kanˊ Peucawoˊ mheˊ Eun ri uinˊ nanggalˊ hawcˊ naˊ. Eun yeuh ku ceu gawmˊeucˊ naˊ meuh hotˊ vang keutuiˊ hpumˊ ka alo ri naˊ, 12 punta kuˊ meuh muk nanggalˊ keutuiˊ hpumˊ Hkrit Eun naˊ kaw eˊ sukˊseunˊ munhpungˊ Eun Peucawoˊ naˊ. 13 Yam pun peˊ ri mhawngˊ leukahˊ leupaws seumeuˊ kuˊ meuh leukahˊ munˊ renˊkawn ka hk'aˊ htut lawtpon peˊ naˊ, peˊ ku pun ri pawngˊ ri hk'aˊnaee Hkrit Eun yeut. Yam yumˊ peˊ naˊ, peˊ pun ri tawkˊ ri ri taˊraˊ naˊ hk'aˊnaee Heun. Taˊraˊ naˊ a meuh Citˊ seungaˊ chakˊ kuˊ Peucawoˊ yeuh Eun ri uinˊ kati naˊ. 14 Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ a meuh nang htawhkam eˊ kaw meuh nang rap ri ti sinˊ ri naˊ rot ti yam peue Eun Peucawoˊ naˊ kaw ce pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ. Aenˊ meuh a pun kuˊ kaw sukˊseunˊ munhpungˊ Eun naˊ.
Leukahˊ hk'oˊ munˊ eun Pawˊlu
15 Kop awnˊ na, tangˊ neum yam pun uiˊ ri mhawngˊ lawng hk'aˊ yumˊ peˊ hk'aˊnaee Cawoˊ Yesuˊ Eun naˊ maeeˊ lawng hk'aˊ leumeusˊkeus peˊ ri peue Eun Peucawoˊ naˊ ce ku peue naˊ, 16 uiˊ unˊ laee keuluiˊ munˊ keuting ri Peucawoˊ Eun naˊ kopti peˊ ri, uiˊ keutuiˊ hpumˊ peˊ hk'aˊnaee vang hk'oˊ uiˊ munˊ naˊ. 17 Hk'oˊ uiˊ a ri Peucawoˊ Eun Cawoˊ Yesuˊ Hkrit eˊ kuˊ meuh Aˊkuiingˊ munhpungˊ keuting naˊ Eun kah peˊ kueˊ citˊ seungaˊ ka cuˊyi naˊ maeeˊ citˊ seungaˊ ka tuhˊ ri tuilˊ naˊ, punta kaw peˊ gawm yawng Eun heunˊ naˊ. 18 Uiˊ ku hk'oˊ hpumˊ peˊ naˊ cengˊ, punta kaw peˊ yawng vang keutuiˊ hpumˊ ka klawng Eun ri ti peˊ naˊ, punta kaw peˊ yawng munˊ sinˊ Eun naˊ a ciˊ pe meuneum aˊneng pun peue Eun naˊ ce, 19 maeeˊ punta kaw peˊ yawng tiˊca keuting unˊ laee kueˊ kuˊ kaw keutec ri maeeˊ ka pun peue yumˊ naˊ eˊ. Tiˊca aenˊ a meuh seunˊ kanˊ kawlˊreng keuting Eun 20 kuˊ yeuh ri hk'aˊnaee Hkrit Eun yam yeuh Eun Hkrit Eun tang kuhˊ imˊ hk'aiˊ vang yeum ri naˊ maeeˊ kah Eun mokˊ hk'aˊ aˊtawmˊ ri nang kuingˊ pang maoˊ. 21 Eun uˊpeung hk'aˊpang cawoˊ uˊpeung, cawoˊ kueˊ tiˊca keuting, cawoˊ kawlˊreng keuting, cawoˊ uˊpeung kuingˊ gawmˊeucˊ maeeˊ muis lahˊ ri pucti lih naˊ gawmˊeucˊ. A hkuinˊ meuh pal cu aenˊ a koe, daecti a ku meuh cu hk'aˊ cat naˊ yeut. 22 Peucawoˊ Eun kah ku ceu gawmˊeucˊ naˊ utˊ hk'aˊruim cung Eun Hkrit naˊ. Eun tangˊ Eun meuh Cawoˊ hk'aˊpang ku ceu gawmˊeucˊ naˊ pun muk konˊ Hkrit naˊ ce. 23 Muk konˊ Hkrit naˊ meuh ce jawngkuiˊ tuˊ Eun Hkrit. Ce htonnuk ri Hkrit Cawoˊ yeuh ku ceu a htonnuk naˊ Eun.