2
Peue caee Eun Yesuˊ naˊ rap ce ri ti Pawˊlu eun
Hawcˊ awnˊ na kulˊpunˊ neum naˊ, Banabasˊ ya tang hukˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ baee ti pok. Ya ku va Tiˊtasˊ eun hukˊ maeeˊ ti. Hukˊ uiˊ nungˊ naˊ uiˊ hotˊ hk'aˊ Peucawoˊ tuhˊ Eun ri uiˊ naˊ. Uiˊ ris kuˊ rup seunˊ roˊ naˊ ce mhawngˊ a koe lawng sangsawnˊ uiˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce. Hpaw uiˊ caˊ sumˊ kah kanˊ kuˊ yeuh uiˊ hawcˊ naˊ maeeˊ kanˊ kuˊ buih yeuh uiˊ maetˊmaenˊ naˊ meuh kuˊ hk'oˊhk'awngˊ. Tiˊtasˊ kuˊ hotˊ uiˊ heulˊ naˊ eun saecˊ naˊ meuh peue Helasaˊ koˊ, peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce hkuinˊ tecˊteng kah eun tonˊ duingˊ hakˊ ri. Daecti peue guil ri meuh ecˊawngˊ naˊ ce sumˊ kah Tiˊtasˊ eun tonˊ duingˊ hakˊ ri. Peue aenˊ ce ra ri ingˊ lec hk'aˊnaee muk eˊ naˊ. Ce ingˊ htomˊ jemˊ lawng hk'aˊ pon kueˊ eˊ hk'aˊnaee Yesuˊ Hkrit Eun naˊ. Ce sumˊ kah eˊ meuh mhaiˊ. Daecti punta hk'aˊ neumneum ka leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ kaw a suip ri utˊ hk'aˊnaee peˊ heulˊ naˊ, uiˊ hkuinˊ yawmˊ ri leuceng leukahˊ ce naˊ saecˊ peunaeˊ.
Peue rup seunˊ roˊ aˊyeˊ keuting naˊ ce hkuinˊ bobaee kuˊ lahˊ uiˊ naˊ. Ce saecˊ naˊ meuh peue yeuh saˊnhawˊ koˊ, a hkuinˊ kueˊ aˊyeˊ keunhawˊ pun uiˊ. Peucawoˊ hpaw Eun caˊ keueˊ ri kuˊ hk'aˊnok naˊ. Lheuˊ siˊ unˊ bobaee ce kuˊ lahˊ uiˊ naˊ, ce pun ri nyu yawng Peucawoˊ tuilˊ Eun uiˊ heulˊ sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda* 2:7 Leukahˊ Helasaˊ naˊ lahˊ, peue unˊ tonˊ duing hakˊ ri naˊ ce seunˊ tuilˊ Eun Petruˊ eun heulˊ sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ ri peue ceu Yuˊda 2:7 Leukahˊ Helasaˊ naˊ lahˊ, peue pun ri tonˊ duing hakˊ ri. A seunˊ nambat aetˊ 8 maeeˊ 9 naˊ ce naˊ. Kopti Peucawoˊ Cawoˊ cusˊ Petruˊ meuh peue caee Eun Yesuˊ Eun heulˊ yeuh kanˊ ri peue ceu Yuˊda naˊ Eun, Eun ku cusˊ uiˊ meuh peue caee Eun Yesuˊ uiˊ heulˊ yeuh kanˊ ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce yeut. Yakopˊ, Petruˊ 2:9 Leukahˊ Helasaˊ naˊ lahˊ a Kefasˊ, a seunˊ nambat aetˊ 11 maeeˊ 14 maeeˊ Yoˊhan ce meuh kleumˊ aˊyeˊ keuting naˊ yam pun ce ri nyu yawng munˊ Peucawoˊ tuilˊ Eun ri uiˊ naˊ, ce glohˊ tiˊ aˊtawmˊ ya Banabasˊ naˊ. Aenˊ a meuh hetˊ ka reum eˊ puri yeuh kanˊ tiduihˊ naˊ. Eˊ sahpawˊ ya heulˊ ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce. Ce ri, ce heulˊ ri peue ceu Yuˊda naˊ ce. 10 Ce hk'oˊ yawo ya naˊ kuit rot ri peue hk'oˊtukyak naˊ ce laleung. Ceu nang aenˊ a ku meuh kuˊ peus uiˊ hpumˊ ri ri ka yeut.
Pawˊlu ram eun ri Petruˊ eun
11 Yam Petruˊ ingˊ rot eun nang veng Anhtiˊok naˊ, kopti yeuh eun kuˊ kleucˊ naˊ glihˊgleuengˊ naˊ, uiˊ ram ri heun ri toˊnhaˊ ya naˊ. 12 Kopti nanggalˊ ka yam peue eun Yakopˊ naˊ unˊ nang ingˊ rot ce ngonˊ naˊ, Petruˊ eun tawn somˊ maeeˊ peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce heunˊ pok. Daecti yam ingˊ rot ce naˊ, kopti Petruˊ lhatˊ eun ri peue tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ ce naˊ, eun htonˊ ri gahˊ hk'aiˊ peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce. 13 Saecˊ meuh peue Yuˊda seubu naˊ ce ku guil ri hotˊ ri yeuh seunˊ kuˊ yeuh eun naˊ. Banabasˊ eun ku hk'iˊ a, eun kleucˊ hk'aˊ ri hotˊ ri yeuh seunˊ ce ri yeut.
14 Yam pun uiˊ ri nyu unˊ laee hotˊ ce hk'aˊ neumneum ka leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ, uiˊ lahˊ a ri Petruˊ eun nanggalˊ toˊnhaˊ ce naˊ gawmˊeucˊ, “Meuh mi peue Yuˊda, daecti mi aˊyu imˊ seunˊ meuh ri peue unˊ meuh peue Yuˊda naˊ ce, mi hkuinˊ aˊyu imˊ seunˊ meuh ri peue ceu Yuˊda naˊ. A ciˊ meuh kop keunhawˊ mi vaeeˊ tecˊteng peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce hotˊ ri yeuh ritroe ce peue Yuˊda naˊ?”
15 Meuh eˊ peue Yuˊda tangˊ neum yam keutˊ ri naˊ. Eˊ hkuinˊ meuh peue mapˊ peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce. 16 Yawng eˊ hpaw a caˊ kueˊ nang pun ri meuh peue leupaws seumeuˊ naˊ kopti hotˊ peue ri yeuh leukahˊ ritroe naˊ saecˊ ti peue, daecti pun peue ri meuh peue leupaws seumeuˊ naˊ kopti yumˊ peue Yesuˊ Hkrit Eun naˊ palkoe. Kop awnˊ na, punta kaw eˊ pun ri meuh peue leupaws seumeuˊ naˊ kopti yumˊ eˊ Hkrit Eun naˊ, a hkuinˊ meuh kopti hotˊ eˊ ri yeuh leukahˊ ritroe naˊ, eˊ yumˊ Yesuˊ Hkrit Eun. Kopti, hpaw a caˊ kueˊ nang pun ri meuh peue leupaws seumeuˊ naˊ kopti hotˊ peue ri yeuh leukahˊ ritroe naˊ saecˊ ti peue.
17 Eˊ lawn hotˊ ri sok hk'aˊ Peucawoˊ kaw Eun sawnˊ eˊ meuh peue leupaws seumeuˊ naˊ kopti Hkrit Eun naˊ koˊ, meuh eˊ peue mapˊ naˊ a kaw pucti lih glihˊgleuengˊ. Awnˊ a sumˊ lahˊ Hkrit meuh Eun Cawoˊ tuilˊ kawlˊreng kaw eˊ yeuh mapˊ naˊ aw? Uihˊ, hpaw a caˊ yeuh keutitˊ. 18 Uiˊ lawn tang plengˊ hk'uˊ kuˊ yeuh uiˊ lulaic naˊ baee koˊ, meuh uiˊ nang yeuh kuˊ kleucˊ ri leukahˊ ritroe naˊ a kaw pucti lih glihˊgleuengˊ. 19 Hk'aˊnaee cu uiˊ leukahˊ ritroe naˊ, uiˊ pun ri yeum hk'aiˊ leukahˊ ritroe naˊ hawcˊ. Aenˊ a meuh punta kaw uiˊ pun ri aˊyu imˊ pun Peucawoˊ Eun naˊ. 20 Pun uiˊ ri hkamˊ hk'aˊ tawkˊ ri naˊ maeeˊ Hkrit Eun hawcˊ. Uiˊ hkuinˊ laee suip ri kueˊ aˊyu, daecti a meuh Hkrit kueˊ Eun aˊyu hk'aˊnaee uiˊ. Aˊyu imˊ uiˊ hk'aˊnaee jawngkuiˊ tuˊ ri aenˊ a naˊ koˊ, uiˊ aˊyu imˊ ri hk'aˊ yumˊ uiˊ hk'aˊnaee Konˊ aiˊ Eun Peucawoˊ Cawoˊ leumeusˊ uiˊ maeeˊ Cawoˊ pun ri sum tuˊ ri pun uiˊ naˊ Eun. 21 Hpaw uiˊ caˊ tecla munˊ Eun Peucawoˊ naˊ, kopti hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ a lawn ingˊ neum leukahˊ ritroe naˊ koˊ, Hkrit pun Eun ri yeum naˊ, a naˊ meuh kuˊ hk'oˊhk'awngˊ.

*2:7 2:7 Leukahˊ Helasaˊ naˊ lahˊ, peue unˊ tonˊ duing hakˊ ri

2:7 2:7 Leukahˊ Helasaˊ naˊ lahˊ, peue pun ri tonˊ duing hakˊ ri. A seunˊ nambat aetˊ 8 maeeˊ 9

2:9 2:9 Leukahˊ Helasaˊ naˊ lahˊ a Kefasˊ, a seunˊ nambat aetˊ 11 maeeˊ 14