Htawm temˊ Yakopˊ
1
Htawm ti okˊ aenˊ na koˊ, meuh uiˊ Yakopˊ meuh mhaiˊ Eun Peucawoˊ maeeˊ mhaiˊ Eun Yesuˊ Hkrit,
 
uiˊ temˊ ri tuilˊ a ri peue Iˊsarelaˊ kulˊleualˊ ceu puinˊ ri heulˊ utˊ maeeˊ peue ceu seubu naˊ peˊ.
Hk'aˊ yumˊ maeeˊ cuˊyi
Ecˊawngˊ uiˊ naˊ peˊ, yam hk'eupˊ peˊ kuˊ copˊlong heunˊ ceu naˊ, sawnˊ a meuh kuˊ renˊkawn reuˊ. Kopti tup yawng peˊ kuˊ copˊlong hk'aˊ yumˊ peˊ naˊ, yeuh a peˊ gawm cang yeunˊhkam. Punta kaw peˊ keuting htonnuk unˊ laee cut yawmˊ saecˊ ti ceu naˊ, yeunˊhkam a rot tisutˊ ka reuˊ. Hk'aˊnaee peˊ ti ri peue aˊnhawˊ lawn cuˊyi unˊ nuk koˊ, hk'oˊ a ri Peucawoˊ Cawoˊ cang tuilˊ ri peue ri hpumˊ vah ri unˊ cang isˊ naˊ Eun reuˊ, kaw eun pun a. Daecti yam hk'oˊ eun naˊ, eun kaw kah ri yumˊ, unˊ laee hpumˊ kuit tehˊ kuit nungˊ. Kopti aˊnhawˊ lawn kuit tehˊ kuit nungˊ koˊ, a seunˊ ba leuumˊ ka mhaˊseumutˊ naˊ, a hotˊ guilˊ naˊ heulˊheulˊ ingˊingˊ. Peue awnˊ eun koˊ, pawlaee kuit kaw ri pun kuˊ ti ri ceu ri Peucawoˊ Eun. Meuh eun peue hpumˊ heunˊ. Eun hpumˊ unˊ keutawnˊ hk'aˊnaee kuˊ yeuh ri naˊ ce ku ceu ka.
Ecˊawngˊ meuh peue htan tem naˊ peˊ htukˊ ri nyu htan utˊ ri naˊ lhungˊ hitˊ hpumˊ ri. 10 Daecti peue meuneum naˊ ce htukˊ ri nyu htan utˊ ri naˊ tem hitˊ hpumˊ ri, kopti kaw ce pun ri raiˊ heulˊ seunˊ peutai rip naˊ. 11 Kopti yam seunyi naˊ puc a ri naˊ, kucˊ ka naˊ a tatˊ rip naˊ fitˊ hk'ohˊ heulˊ, peutai ka naˊ a ku rumˊ hk'uicˊ, ngam ka naˊ a raiˊ heulˊ. Seunˊ awnˊ na, peue meuneum naˊ ce kaw raiˊ heulˊ yam buih yeuh ce kanˊ ri naˊ.
Kuˊ copˊlong
12 Munˊ keuting ri peue cang yeunˊhkam yam hk'eupˊ eun kuˊ copˊlong naˊ, kopti hawcˊ eun hkamˊ pe ri kuˊ copˊlong naˊ, eun kaw pun cuiˊmaw hk'ilˊ civit kuˊ Peucawoˊ tuilˊ Eun kati ri peue leumeusˊ Eun naˊ ce.
13 Yam hk'eupˊ peˊ kuˊ copˊlong naˊ, pawlaee lahˊ “Peucawoˊ Eun copˊlong ri.” Kopti kuˊ rai naˊ hpaw a caˊ cang copˊlong Peucawoˊ Eun. Peucawoˊ Eun ku hkuinˊ copˊlong aˊnhawˊ yeut, 14 daecti taˊnhaˊ rai ce naˊ meun a va ce heulˊ vang copˊlong naˊ. 15 Taˊnhaˊ naˊ nyhelˊ a mapˊ naˊ a keutˊ a. Mapˊ naˊ a tawlˊ keuting, a keutˊ yeum naˊ.
16 Ecˊawngˊ leumeusˊ uiˊ naˊ peˊ, pawlaee tuilˊ peue chiˊlai Peucawoˊ Eun copˊlong peˊ. 17 Lapsawngˊ chakˊ htonnuk naˊ gawmˊeucˊ lih a neum pang lhungˊ, neum Aˊkuiingˊ ka kuˊ cengˊ pang maoˊ naˊ Eun. Eun hkuinˊ leuplohˊ plinˊ ri seunˊ aˊlawng naˊ leuplohˊ plinˊ a ri. 18 Punta kaw eˊ meuh pliˊ nanggalˊ ka kuˊ hpanplengˊ Eun naˊ gawmˊeucˊ ka, Eun leuk eˊ keutˊ ri meuh konˊ ri ri leukahˊ leupaws seumeuˊ naˊ.
Leuceng ri hotˊ ri yeuh
19 Ecˊawngˊ leumeusˊ uiˊ naˊ peˊ, yeuh ri yawng lawng aenˊ na ku peue ri reuˊ, yeuh ri hpaiˊ ri leuceng, koekoe leukahˊ, koekoe seungeuengˊ. 20 Kopti seungeuengˊ peulel peue naˊ, unˊ cang yeuh ka aˊyu leupaws seumeuˊ kuˊ htukˊ hpumˊ Eun Peucawoˊ naˊ pucti lih. 21 Kop awnˊ na, tec kuˊ hk'awˊjeuk gawmˊeucˊ naˊ maeeˊ kuˊ rai kueˊ heunˊ naˊ ce reuˊ. Hawcˊ koˊ, hk'aˊnaee hpumˊ onawnˊ peˊ naˊ, rap ri ti leukahˊ munˊ kuˊ jheumˊ ri hk'aˊnaee peˊ kuˊ cang teumˊkawm htut civit peˊ lawtpon pun naˊ reuˊ.
22 Pawlaee leuceng hk'oˊhk'awngˊ leukahˊ mun naˊ palkoe. Yeuh keutitˊ naˊ, meuh a nang chiˊlai tuˊ ri meun. Daecti hotˊ ri yeuh kuˊ lahˊ ka naˊ reuˊ. 23 Aˊnhawˊ lawn pun ri mhawngˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ daecti unˊ hotˊ ri yeuh a koˊ, seunˊ eun peue nomˊ buh ri nang vaen koˊ. 24 Hawcˊ nomˊ eun ri naˊ, eun pucti heulˊ. Buh eun naˊ a yeuh saˊnhawˊ, Eun keulawnˊ pil a. 25 Daecti aˊnhawˊ lawn kuit ri nawk leukahˊ ritroe htonnuk kuˊ tuilˊ hk'aˊ lawtpon naˊ hawcˊ koˊ eun unˊ pil kuˊ mhawngˊ ri naˊ eun suip ri hotˊ ri yeuh a koˊ, eun kaw pun munˊ ri kuˊ yeuh ri naˊ.
26 Aˊnhawˊ lawn kuit ri tamˊ munˊ tamˊ sinˊ ri reng meun daecti unˊ uˊpeung dakˊ ri pun meulamlam koˊ, eun chiˊlai tuˊ ri meun. Tamˊ munˊ tamˊ sinˊ eun naˊ a meuh kuˊ hk'oˊhk'awngˊ. 27 Tamˊ munˊ tamˊ sinˊ kuˊ Kuiingˊ Peucawoˊ eˊ rap Eun ri ti naˊ a meuh kuˊ seungaˊ chakˊ maeeˊ kuˊ unˊ kueˊ vang ri naˊ meuh ka roksaˊ konˊ dueˊ maeeˊ aˊya seunao kuˊ pun ri hkamˊ kuˊ tukhka naˊ, maeeˊ roksaˊ tuˊ ri unˊ va kuˊ hk'awˊjeuk ka bhenˊ keuteˊ naˊ pit ri naˊ.