Leukahˊ munˊ renˊkawn temˊ Yoˊhan
1
Leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ keutˊ a ri meuh nhamˊ keune
Tangˊ neum yamla ka naˊ, kueˊ a Leukahˊ. Leukahˊ awnˊ Eun utˊ maeeˊ Peucawoˊ Eun. Leukahˊ awnˊ Eun meuh Peucawoˊ Eun.
Eun utˊ maeeˊ Peucawoˊ Eun tangˊ neum yamla ri naˊ. Ku ceu gawmˊeucˊ naˊ a pun ri hpanplengˊ ri ri Heun. Kuˊ pun ri hpanplengˊ ri naˊ a hkuinˊ kueˊ kuˊ unˊ pun ri hpanplengˊ ri ri Heun naˊ saecˊ ti ceu. Eun meuh Cawoˊ tuilˊ hk'aˊ aˊyu imˊ. Hk'aˊ aˊyu imˊ awnˊ a meuh kuˊ cengˊ ce peue naˊ. Kuˊ cengˊ naˊ a tilˊ lec hk'aˊnaee ka hk'aˊ duimˊlawng naˊ, daecti hk'aˊ duimˊlawng naˊ a unˊ pe kuˊ cengˊ awnˊ na.
Kueˊ a peue Peucawoˊ cusˊ Eun lih ti peue eun muis Yoˊhan. Neum heun ri naˊ punta peue gawmˊeucˊ naˊ kaw peue yumˊ, eun lih meuh nang hkamˊ saˊhkiˊ ka lawng kuˊ cengˊ awnˊ na. Tuˊ eun naˊ meun, eun hkuinˊ caee meuh kuˊ cengˊ awnˊ na. Eun gup meuh yawo nang hkamˊ saˊhkiˊ ka kuˊ cengˊ naˊ.
Kuˊ cengˊ neumneum kuˊ tuilˊ kuˊ cengˊ ri peue ku peue naˊ buih lih a pang bhenˊ keuteˊ naˊ hawcˊ* 1:9 Aˊkoˊ, aenˊ meuh a kuˊ cengˊ neumneum kuˊ tuilˊ kuˊ cengˊ ri peue ingˊ lec pang bhenˊ keuteˊ ku peue naˊ peue.. 10 Eun utˊ pang bhenˊ keuteˊ naˊ. Bhenˊ keuteˊ naˊ a saecˊ pun ri suip ri hpanplengˊ ri ri Heun koˊ, daecti bhenˊ keuteˊ naˊ a unˊ yawng Eun. 11 Eun saecˊ lih ri vang utˊ meun ri naˊ, daecti peue Eun naˊ ce unˊ rap ri ti Eun. 12 Daecti peue rap ri ti Eun, peue yumˊ muis Eun naˊ peue gawmˊeucˊ, Eun tuilˊ ahkvang meuh konˊ Eun Peucawoˊ naˊ ri peue. 13 A hkuinˊ meuh konˊ neum hk'aˊ ceucat 1:13 Leukahˊ Helasaˊ naˊ a lahˊ, neum hk'aˊ nhamˊ keune., aˊkoˊ neum alo hk'aˊ nhamˊ keune ce peue naˊ, aˊkoˊ neum alo eun me naˊ, daecti a meuh kuˊ keutˊ lih neum Peucawoˊ Eun naˊ.
14 Leukahˊ awnˊ keutˊ a ri meuh nhamˊ keune. A lih utˊ hk'aˊnaee eˊ. Eˊ pun ri nyu munhpungˊ Eun naˊ, a meuh munhpungˊ Eun Konˊ aiˊ ti peue koe kuˊ lih neum Aˊkuiingˊ Eun naˊ. Eun htonnuk ri munˊ sinˊ maeeˊ kuˊ neumneum naˊ.
15 Yoˊhan eun hkamˊ saˊhkiˊ lawng Eun naˊ. Eun paoˊ ri lahˊ, “Aenˊ meuh a kuˊ tawn lahˊ uiˊ naˊ Eun hawcˊ, ‘Kuˊ ingˊ hotˊ uiˊ naˊ keuting Eun hk'aiˊ uiˊ, kopti Eun kueˊ meuh nanggalˊ uiˊ hawcˊ.’ ” 16 Eˊ ri gawmˊeucˊ, eˊ pun munˊ naˊ ti pok hawcˊ ti pok neum munˊ htonnuk Eun naˊ. 17 Leukahˊ ritroe naˊ tuilˊ a ri ri eˊ neum Moˊse eun, daecti munˊ sinˊ maeeˊ hk'aˊ neumneum naˊ a tuilˊ ri ri eˊ neum Yesuˊ Hkrit Eun. 18 Aˊnhawˊ hkuinˊ duing nyu Peucawoˊ Eun, daecti Konˊ aiˊ kuˊ utˊ maeeˊ Aˊkuiingˊ naˊ Eun yeuh eˊ nyu Eun glihˊgleuengˊ.
Yoˊhan cawoˊ tuilˊ hk'aˊ cumˊ lahˊ eun ri unˊ meuh Hkrit Eun
19 Aenˊ meuh a leukahˊ Yoˊhan hkamˊ eun saˊhkiˊ yam peue Yuˊda utˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ kah ce peue jhawpˊ rit maeeˊ peue Leviˊ naˊ ce heulˊ mhaingˊ Yoˊhan eun ciˊ meuh aˊnhawˊ naˊ. 20 Eun unˊ moˊ kuˊ neum naˊ, daecti eun tuhˊ a glihˊgleuengˊ. Eun lahˊ, “Caˊ meuh uiˊ Hkrit 1:20 Aˊkoˊ Mesiˊya, “Hkrit” naˊ a meuh leukahˊ Helasaˊ, “Mesiˊya” naˊ a meuh leukahˊ Hebraeˊ, vangdohˊ ka naˊ a lahˊ, “Peue pun ri lhuikˊ ri ri lamawn.” Eun meuh kuˊ Peucawoˊ leuk Eun ri uinˊ. Eun.”
21 Ce mhaingˊ eun, “Yeuh keutitˊ koˊ, mi ciˊ meuh aˊnhawˊ? Meuh mi Eˊliˊya eun aw?”
Eun topˊ a, “Caˊ meuh uiˊ.”
Yam mhaingˊ ce, “Meuh mi peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ titˊ Eun aw?§ 1:21 Sawnˊ leukahˊ munˊ 18:15,18
Eun tang topˊ a, “Uihˊ.”
22 Vang tisutˊ ka naˊ ce lahˊ, “Yeuh keutitˊ koˊ, mi ciˊ meuh aˊnhawˊ? Kaw ye tang kah ri ingˊ lahˊ peue cusˊ ye heulˊ naˊ ce mhawngˊ a, mi ciˊ kaw lahˊ meun ri meuh aˊnhawˊ, mi naˊ lahˊ a.”
23 Yoˊhan eun ti leukahˊ Iˊsayaˊ peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ eun topˊ a ri ce, “Meuh uiˊ kuˊ utˊ nang hk'i eun klawng ri paoˊ, ‘Mheˊ hk'aˊ Eun Peucawoˊ naˊ seumeuˊ reuˊ’,* 1:23 Iˊsayaˊ 40:3 naˊ eun.”
24 Peue Hparisaeˊ kuˊ cusˊ peue ce heulˊ naˊ ce ngonˊ, 25 ce mhaingˊ Yoˊhan eun, “Mi lawn unˊ meuh Hkrit Eun, unˊ meuh Eˊliˊya eun, aˊkoˊ unˊ meuh peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ titˊ Eun koˊ, a ciˊ meuh kop keunhawˊ, mi vaeeˊ tuilˊ hk'aˊ cumˊ naˊ ri peue?”
26 Yoˊhan eun topˊ a, “Uiˊ tuilˊ hk'aˊ cumˊ naˊ ri peˊ ri leuumˊ naˊ, daecti a kueˊ peue hk'aˊnaee peˊ ti peue peˊ unˊ yawng Eun. 27 Eun meuh peue ingˊ hotˊ uiˊ. Pal yawo kaw uiˊ unˊ kuingˊ ri kahˊ muˊ jhaepˊ Eun naˊ.”
28 Lawng aenˊ na a keutˊ kueˊ nang yungˊ Betaniˊ hk'aˊlih seunyi ka klongˊ Yawˊdan vang Yoˊhan tuilˊ eun hk'aˊ cumˊ naˊ.
Yesuˊ meuh Eun Konˊyungˊ aetˊ Eun Peucawoˊ
29 Hawcˊ awnˊ na ti seunyi, Yoˊhan nyu eun Yesuˊ buih ingˊ Eun ri ti naˊ. Eun lahˊ, “Keueˊ ri Konˊyungˊ aetˊ Eun Peucawoˊ Cawoˊ rap ri ti mapˊ ka bhenˊ keuteˊ naˊ heulˊ naˊ Eun reuˊ. 30 Meuh Eun kuˊ tawn lahˊ uiˊ ri peˊ, ‘Eun meuh peue ingˊ hotˊ uiˊ, daecti Eun keuting hk'aiˊ uiˊ, kopti kueˊ Eun tangˊ neum yam unˊ nang keutˊ uiˊ naˊ hawcˊ.’ 31 Uiˊ hkuinˊ yawng Eun, daecti punta peue Iˊsarelaˊ naˊ kaw ce pun ri nyu Eun glihˊgleuengˊ naˊ, uiˊ tuilˊ hk'aˊ cumˊ naˊ ri peˊ ri leuumˊ naˊ.”
32 Hawcˊ koˊ, Yoˊhan eun hkamˊ saˊhkiˊ lahˊ, “Pun uiˊ ri nyu Citˊ seungaˊ naˊ seunˊ a guiˊ, a lih neum kuingˊ pang maoˊ naˊ. A lih utˊ maeeˊ Heun. 33 ‘Mi lawn nyu Citˊ seungaˊ naˊ lih utˊ a maeeˊ aˊnhawˊ koˊ, hkawnˊ meuh Eun Cawoˊ kaw tuilˊ hk'aˊ cumˊ ri peue ri Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ Eun hawcˊ’, Peucawoˊ Cawoˊ kah uiˊ tuilˊ hk'aˊ cumˊ ri peue ri leuumˊ naˊ Eun lawn unˊ lahˊ a ri uiˊ yeuh keutitˊ koˊ, uiˊ hkuinˊ kaw duing yawng hkawnˊ meuh Eun aˊnhawˊ. 34 Pun uiˊ ri nyu a hawcˊ. Uiˊ meuh saˊhkiˊ ka, hkawnˊ meuh Eun Konˊ aiˊ Eun Peucawoˊ.”
Muk la ri meuh tapaeˊ Eun Yesuˊ nanggalˊ naˊ ce
35 Hawcˊ ka naˊ ti seunyi, Yoˊhan eun tang cawng maeeˊ tapaeˊ ri lalˊ peue naˊ ka tehˊ. 36 Yam nyu eun Yesuˊ ingˊ Eun naˊ, eun lahˊ, “Keueˊ ri Konˊyungˊ Eun Peucawoˊ naˊ reuˊ.”
37 Yam tapaeˊ lalˊ peue naˊ mhawngˊ ka leukahˊ lahˊ eun naˊ, ka hotˊ Yesuˊ Eun heulˊ. 38 Yam Yesuˊ hpawtˊ Eun ri keueˊ Eun nyu hotˊ ka ri naˊ, Eun mhaingˊ ka, “Paˊ ciˊ kaw loˊ keunhawˊ?”
Ka tang topˊ a, “Rabiˊ (vangdohˊ ka Rabiˊ naˊ lahˊ a seuraˊ), Mi ciˊ utˊ tawngnhawˊ?”
39 Yesuˊ Eun lahˊ, “Ingˊ nawk a reuˊ.” Kop awnˊ na ka hotˊ Eun heulˊ, ka pun ri nyu vang utˊ Eun naˊ. Ka keulawnˊ utˊ maeeˊ Yesuˊ Eun seunyi awnˊ na. A meuh hk'ao punˊ nali hk'aˊpul naˊ.
40 Peue pun ri mhawngˊ leukahˊ eun Yoˊhan ka hotˊ Yesuˊ Eun heulˊ awnˊ ka kuˊ ti peue naˊ a meuh Andre kuˊ meuh awngˊ eun Siˊmon Petruˊ naˊ eun. 41 Nambat keuhti ka kuˊ yeuh eun naˊ, eun ingˊ lahˊ Siˊmon ecˊ ri naˊ eun mhawngˊ, “Pun ya ri nyu Mesiˊya Eun hawcˊ.” (Mesiˊya naˊ lahˊ a Hkrit Eun.) 42 Hawcˊ koˊ, eun va ecˊ ri naˊ eun heulˊ ri Yesuˊ Eun.
Yesuˊ Eun keueˊ ri Siˊmon eun. Eun lahˊ, “Meuh mi Siˊmon konˊ eun Yoˊhan naˊ eun. Mi kaw pun ri ghukˊ ri muis Kefasˊ” (vangdohˊ ka Kefasˊ naˊ a lahˊ Petruˊ 1:42 Kefasˊ naˊ a meuh leukahˊ Arameˊ, Petruˊ naˊ a meuh leukahˊ Helasaˊ. Vangdohˊ ka muis lalˊ muis aenˊ na a lahˊ seumu.).
Klawng Hpiˊlipˊ maeeˊ Nahtanelaˊ ka
43 Hawcˊ ka naˊ ti seunyi, Yesuˊ Eun kaw heulˊ nang kuingˊ Galilaeˊ naˊ, Eun kuit a deut. Yam hk'eupˊ Eun Hpiˊlipˊ eun naˊ, Eun lahˊ a ri heun, “Hotˊ Uiˊ reuˊ.”
44 Hpiˊlipˊ eun meuh peue veng Betsaiˊdaˊ seunˊ Andre maeeˊ Petruˊ ka. 45 Yam Hpiˊlipˊ sok eun ri hk'eupˊ Nahtanelaˊ eun naˊ, eun lahˊ a ri heun, “Peue kuˊ Moˊse temˊ eun ri uinˊ lawng Eun nang htawm leukahˊ ritroe naˊ maeeˊ kuˊ peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ ce ku temˊ ri uinˊ naˊ, pun eˊ ri nyu Eun hawcˊ. Eun meuh Yesuˊ konˊ eun Yoˊsaep peue veng Nasaraetˊ naˊ Eun.”
46 Nahtanelaˊ eun mhaingˊ eun, “Kuˊ chakˊ naˊ kaw a duing cang pucti nang veng Nasaraetˊ naˊ aw?”
Hpiˊlipˊ eun topˊ a, “Ingˊ nawk a maenˊ reuˊ.”
47 Yam Yesuˊ nyu Eun Nahtanelaˊ ingˊ eun ri ti naˊ, Eun lahˊ lawng eun naˊ yeuhkiˊ, “Hkawnˊ meuh eun taeng peue Iˊsarelaˊ neum, hk'aˊnaee eun naˊ a hkuinˊ kueˊ hk'aˊ vokˊvekˊ naˊ saecˊ peunaeˊ.”
48 Nahtanelaˊ eun mhaingˊ Eun, “Mi ciˊ yawng uiˊ yeuh saˊnhawˊ?” Yesuˊ Eun topˊ a, “Pun Uiˊ ri nyu mi yam kawnˊ mokˊ mi hk'aˊruim ka kleumˊ pliˊ keutuic naˊ nanggalˊ yam Hpiˊlipˊ unˊ nang klawng eun mi naˊ hawcˊ.”
49 Hawcˊ koˊ, Nahtanelaˊ eun lahˊ a ri Heun, “Rabiˊ, meuh Mi Konˊ aiˊ Eun Peucawoˊ, Mi meuh Hkunˊhawˊhkamˊ ye peue Iˊsarelaˊ naˊ.”
50 Yesuˊ Eun lahˊ, “Yumˊ mi kopti lahˊ Uiˊ ri nyu mi hk'aˊruim ka kleumˊ pliˊ keutuic naˊ aw? Mi ku kawnˊ kaw nyu kuˊ keuting hk'aiˊ aenˊ a yeut.” 51 Yesuˊ Eun tang suip ri lahˊ, “Kaw Uiˊ lahˊ a ri peˊ neumneum, kaw peˊ pun ri nyu kuingˊ pang maoˊ naˊ dahˊ ka, inˊhpom Eun Peucawoˊ ce naˊ hukˊhukˊ lihlih hk'aˊpang Eun Konˊ aiˊ peue naˊ.”

*1:9 1:9 Aˊkoˊ, aenˊ meuh a kuˊ cengˊ neumneum kuˊ tuilˊ kuˊ cengˊ ri peue ingˊ lec pang bhenˊ keuteˊ ku peue naˊ peue.

1:13 1:13 Leukahˊ Helasaˊ naˊ a lahˊ, neum hk'aˊ nhamˊ keune.

1:20 1:20 Aˊkoˊ Mesiˊya, “Hkrit” naˊ a meuh leukahˊ Helasaˊ, “Mesiˊya” naˊ a meuh leukahˊ Hebraeˊ, vangdohˊ ka naˊ a lahˊ, “Peue pun ri lhuikˊ ri ri lamawn.” Eun meuh kuˊ Peucawoˊ leuk Eun ri uinˊ.

§1:21 1:21 Sawnˊ leukahˊ munˊ 18:15,18

*1:23 1:23 Iˊsayaˊ 40:3

1:42 1:42 Kefasˊ naˊ a meuh leukahˊ Arameˊ, Petruˊ naˊ a meuh leukahˊ Helasaˊ. Vangdohˊ ka muis lalˊ muis aenˊ na a lahˊ seumu.