Leukahˊ munˊ renˊkawn temˊ Luˊka
1
Leukahˊ la ri temˊ ri tuilˊ ri Htawˊhpiˊlu eun
Htawˊhpiˊlu, peue heunˊ peue naˊ ce seunˊ penˊ yeuh cang yeuh ce a, ce temˊ lawng kuˊ kueˊ kuˊ meuh hk'aˊnaee eˊ naˊ ce hawcˊ. Ce temˊ a seunˊ peue guil leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ lahˊ ce eˊ mhawngˊ lawng kuˊ pun ce ri nyu a tangˊ neum yamla ka ri naˊ hawcˊ. Kopti saecˊ uiˊ ri, uiˊ ku sawnˊ ri nawk caet ri nawk kuˊ kueˊ kuˊ meuh tangˊ neum yamla ka ri naˊ ce hawcˊ. Punta kaw a kueˊ munˊ pun mi, uiˊ kaw htukˊ ri lahˊ a meuh htan ri ri mi. Temˊ uiˊ a yeuhkiˊ naˊ koˊ, meuh a punta kaw mi yawng lawng kuˊ lahˊ peue ri mi aenˊ cawpˊ nyawkˊ ka meulamlam ri naˊ.
Yoˊhan cawoˊ tuilˊ hk'aˊ cumˊ kaw eun keutˊ
Yam hkunˊhawˊhkamˊ Herotˊ uˊpeung eun kuingˊ Yuˊda naˊ, a kueˊ peue jhawpˊ rit ti peue. Eun muis Yahkariˊ. Eun utˊ hk'aˊnaee muk eun peue jhawpˊ rit muis Abiˊya naˊ. Beunˊ eun naˊ eun meuh ceucat Aron. Eun muis Eˊliˊsabaeˊ. Ka meuh peue leupaws seumeuˊ nanggalˊ Eun Peucawoˊ gawmˊ lalˊ peue ri. Ka hotˊ leukahˊ ritroe Eun Peucawoˊ naˊ gawmˊeucˊ ka. Ka yeuh a unˊ laee kueˊ vang cut vang yawmˊ. Daecti ka unˊ kueˊ konˊ, kopti Eˊliˊsabaeˊ meuh eun peue tanˊ naˊ. Ka ku kawt gawmˊ lalˊ peue ri hawcˊ.
A rot yam muk Yahkariˊ naˊ yeuh ce kanˊ naˊ, eun yeuh kanˊ ka peue jhawpˊ rit ri nanggalˊ Eun Peucawoˊ naˊ, seunˊ peue jhawpˊ rit naˊ kueˊ ce rit ka, ce pawkˊ muis puri. A caw Yahkariˊ eun. Eun ingˊ lec ri dum kuˊ tuˊ homˊ nang nya hk'oˊ munˊ keuting Eun Peucawoˊ naˊ. 10 Yam buih dum eun ri tan kuˊ tuˊ homˊ naˊ, peue heunˊ naˊ ce hk'oˊ munˊ hk'aˊnok.
11 Yam awnˊ na, inˊhpom Eun Peucawoˊ eun pucti lih cawng hk'aˊ aˊtawmˊ ka vang dum ri tan kuˊ tuˊ homˊ naˊ. 12 Yam Yahkariˊ pun eun ri nyu eun naˊ, eun tokˊseupa lhatˊ. 13 Daecti inˊhpom naˊ eun lahˊ a ri heun, “Yahkariˊ, pawlaee lhatˊ. Peucawoˊ mhawngˊ eun sengˊ hk'oˊ munˊ mi naˊ hawcˊ. Beunˊ mi Eˊliˊsabaeˊ kaw eun kueˊ konˊ me pun mi ti peue. Mi kaw pun ri ghukˊ konˊ me awnˊ eun muis Yoˊhan. 14 Kaw mi pun kuˊ renˊkawn heunˊ nyawkˊ. Kopti konˊ nyom awnˊ keutˊ eun naˊ, peue heunˊ ce kaw pun hk'aˊ renˊkawn. 15 Kopti kaw eun meuh peue lhungˊ peue keuting nanggalˊ Eun Peucawoˊ naˊ, eun hkuinˊ kaw kah ri nyui leuumˊ pliˊ bui maeeˊ kuˊ cang yuicˊ naˊ. Tangˊ neum ingˊ tangˊ eun batˊtiˊsanˊhti ri naˊ, eun kaw pun Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ htonnuk.
16 Eun kaw va peue Iˊsarelaˊ naˊ ce tang hpawtˊ ri ingˊ ri Cawoˊ Peucawoˊ ri naˊ Eun heunˊheunˊ. 17 Hk'aˊnaee vang cu eun citˊ maeeˊ tiˊca seunˊ Eˊliˊya eun naˊ, eun kaw meuh cawoˊ heulˊ nanggalˊ Eun Peucawoˊ. Punta kaw eun mheˊ rangraen ri uinˊ ce meuh peue ceu pun Cawoˊ Eun naˊ, eun kaw mheˊ kuiingˊ konˊ naˊ ka htukˊlung puri baee, maeeˊ peue lheuˊ leukahˊ naˊ kaw ce pun cuˊyi ce peue leupaws seumeuˊ naˊ.”* 1:17 Malahkiˊ 4:5-6
18 Yam awnˊ na, Yahkariˊ eun lahˊ a ri inˊhpom naˊ eun, “Uiˊ ciˊ kaw cang yawng a yeuh saˊnhawˊ? Kopti kawt uiˊ hawcˊ. Saecˊ beunˊ uiˊ naˊ eun ku aˊyu caeˊ hawcˊ.”
19 Inˊhpom naˊ eun tang topˊ a, “Meuh uiˊ Gabelaˊ, uiˊ cawng nanggalˊ Eun Peucawoˊ. Eun ploeˊ uiˊ lih tuilˊ leukahˊ renˊkawn aenˊ na ri mi. 20 Kuˊ lahˊ uiˊ naˊ a lawn rot yam ri koˊ, a kaw htonnuk. Kopti unˊ yumˊ mi a naˊ, lawng aenˊ na rot ti seunyi naˊ a keutˊ kueˊ, mi kaw dakˊ kawlˊ, unˊ cang leukahˊ.”
21 Kopti Yahkariˊ utˊ eun nang nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ lingˊ naˊ, peue koˊ eun naˊ ce kvangˊmawo. 22 Naˊ eun pucti lih, eun unˊ laee cang leukahˊ maeeˊ ce. Ce yawng kueˊ eun kuˊ nyu nang nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ ti ri ceu. Eun unˊ laee cang leukahˊ. Eun kvaeeˊ ce nawk tiˊ ri.
23 Yam seunyi yam yeuh eun kanˊ naˊ hawcˊ ka naˊ, eun tang ingˊ ti nya. 24 Hawcˊ awnˊ na, beunˊ eun Eˊliˊsabaeˊ naˊ eun nyhelˊ. Eun lhitˊ ri ti nya rot hpawnˊ chiˊ. 25 Eun lahˊ, “Peucawoˊ yeuh Eun pun uiˊ yeuhkiˊ hawcˊ. Seunyi maetˊmaenˊ aenˊ na, tuilˊ Eun uiˊ nyu hk'aˊ leumeusˊkeus ri naˊ hawcˊ. Eun ti ri tec kuˊ caeˊmaeˊ peue uiˊ naˊ.”
Yesuˊ kaw Eun keutˊ
26 Yam rot a les chiˊ naˊ, Peucawoˊ Eun cusˊ inˊhpom muis Gabelaˊ naˊ eun lih nang kuingˊ Galilaeˊ veng Nasaraetˊ naˊ 27 ri beunˊ plotˊlon muis Mariˊ naˊ eun. Eun yeuh kati ri kaw ti Yoˊsaep kuˊ meuh ceucat hkunˊhawˊhkamˊ Davitˊ naˊ eun hawcˊ. 28 Yam inˊhpom naˊ rot eun ri heun naˊ, Eun lahˊ, “Beunˊ hitˊ hpumˊ Peucawoˊ naˊ mi, munˊ keuting reuˊ. Cawoˊ Peucawoˊ utˊ Eun maeeˊ mi.”
29 Kopti meuh a leukahˊ eun inˊhpom awnˊ na, Mariˊ eun kangkae nyawkˊ. Eun kuit ri mhawngˊ a nang hpumˊ ri, “Leukahˊ nap aenˊ a ciˊ sumˊ lahˊ keunhawˊ?” 30 Inˊhpom naˊ eun tang lahˊ a ri heun, “Mariˊ, pawlaee lhatˊ. Kopti hitˊ mi hpumˊ Eun Peucawoˊ naˊ, 31 kaw mi nyhelˊ, mi kaw keutˊ konˊ me. Mi kaw kah ri ghukˊ Eun muis Yesuˊ. 32 Konˊ me awnˊ kaw Eun meuh Peue keuting. Peue kaw klawng Eun meuh Konˊ me Eun Peucawoˊ lhungˊ hk'aiˊ ku ceu gawmˊeucˊ. Cawoˊ Peucawoˊ Eun kaw tuilˊ tenceoˊ mokˊ kuiingˊ eun Davitˊ naˊ ri konˊ me awnˊ Eun. 33 Eun kaw uˊpeung ceucat eun Yakopˊ naˊ ce cotˊcu ri. Kuingˊ eun naˊ a kaw unˊ laee kueˊ vang sutˊ.”
34 Mariˊ eun mhaingˊ inˊhpom naˊ eun, “Kopti kawnˊ plotˊlon uiˊ, lawng aenˊ a ciˊ kaw cang meuh yeuh saˊnhawˊ?”
35 Inˊhpom naˊ eun tang topˊ a ri heun, “Citˊ seungaˊ chakˊ Eun Peucawoˊ naˊ kaw a lih hk'aˊpang mi. Tiˊca Eun Cawoˊ lhungˊ hk'aiˊ peue naˊ a kaw kuipkangˊ mi. Kop awnˊ na, konˊ me seungaˊ chakˊ kaw keutˊ awnˊ Eun, peue kaw klawng Eun meuh Konˊ aiˊ Eun Peucawoˊ. 36 Saecˊ meuh ecˊawngˊ mi Eˊliˊsabaeˊ eun, meuh eun peue tanˊ, eun ku kawt. Daecti eun nyhelˊ a pun les chiˊ hawcˊ. 37 Kopti kuˊ Peucawoˊ unˊ cang yeuh Eun naˊ a unˊ kueˊ saecˊ ti ceu.”
38 Mariˊ eun tang lahˊ, “Meuh uiˊ mhaiˊ Eun Peucawoˊ. Seunˊ kuˊ lahˊ mi naˊ, kah a meuh hk'aˊnaee uiˊ reuˊ.” Hawcˊ koˊ, inˊhpom naˊ eun pucti heulˊ.
Mariˊ heulˊ glue eun ri Eˊliˊsabaeˊ eun
39 Yam awnˊ na, Mariˊ eun kuhˊ heulˊ vaeevaee ri veng nang gong nang bueˊ kueˊ nang kuingˊ Yuˊdah naˊ. 40 Eun lec nang nya eun Yahkariˊ naˊ. Eun lahˊ leukahˊ hk'eupˊ puri naˊ ri Eˊliˊsabaeˊ eun. 41 Yam Eˊliˊsabaeˊ pun eun ri mhawngˊ leukahˊ lahˊ eun Mariˊ naˊ, konˊ nyom utˊ nang keuteul eun naˊ eun keulawnˊ jhuisˊjhasˊ ri. Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ a htonnuk hk'aˊnaee eun Eˊliˊsabaeˊ naˊ. 42 Eun klawng ri lahˊ sengˊ lawsˊ, “Pun mi munˊ heunˊ hk'aiˊ beunˊ seubu naˊ ce. Saecˊ meuh konˊ kaw mi keutˊ naˊ Eun ku pun munˊ heunˊ yeut. 43 A ciˊ meuh kop keunhawˊ, uiˊ saeeˊ pun munˊ? Kopti ma Eun Cawoˊ uiˊ naˊ ingˊ eun ri uiˊ naˊ. 44 Yam mhawngˊ uiˊ leukahˊ lahˊ mi ri uiˊ naˊ, konˊ nyom utˊ nang keuteul uiˊ naˊ eun keulawnˊ renˊkawn jhuisˊjhasˊ ri. 45 Beunˊ yumˊ leukahˊ lahˊ Eun Cawoˊ a kaw htonnuk ri ti naˊ mi, pun mi munˊ.”
Leukahˊ cai sukˊseunˊ Mariˊ
46 Mariˊ eun lahˊ,
“Hpumˊ uiˊ naˊ sukˊseunˊ a Peucawoˊ Eun.
47 Uiˊ ku renˊkawn nyawkˊ hk'aˊnaee Cawoˊ htut uiˊ Peucawoˊ Eun,
48 kopti keueˊ nyu Eun ri mhaiˊ tem nyawkˊ ri naˊ Eun hawcˊ naˊ.
Tangˊ neum maetˊmaenˊ naˊ,
peue ti cu hawcˊ ti cu ce kaw lahˊ uiˊ meuh beunˊ munˊ keuting.
49 Kopti Cawoˊ tiˊca keuting yeuh Eun kuˊ keuting pun uiˊ hawcˊ.
Muis Eun naˊ a seungaˊ chakˊ.
50 Hk'aˊ tukyak Eun naˊ a kaw kueˊ hk'aˊpang ce peue hkopyawmˊ ri Heun naˊ ce
ti cu hawcˊ ti cu.
51 Yeuh Eun kuˊ tiˊca keuting naˊ ri tiˊ ri hawcˊ.
Eun yeuh peue hpumˊ lhungˊ hpumˊ keuting hk'aˊnaee kamkuit ri naˊ ce taicˊjah hk'aiˊ puri hawcˊ.
52 Eun ruicˊ cawoˊ naˊ ce hk'uicˊ hk'aiˊ ten ri,
daecti Eun yuk peue tem naˊ ce lhungˊ.
53 Eun tuilˊ peue ngeupˊ ri naˊ ce hk'a kuˊ hk'a chakˊ naˊ,
daecti Eun kah peue meuneum naˊ ce heulˊ jawngkuiˊ tuˊ seurakˊ ri.
54 Eun teumˊkawm mhaiˊ ri peue Iˊsarelaˊ naˊ ce.
Eun keutuiˊ hpumˊ hk'aˊ tukyak Eun
55 ri Abraham eun maeeˊ konˊhk'i eun naˊ ce cotˊcu ri
seunˊ kuˊ lahˊ Eun ri aˊtaˊ aˊya eˊ naˊ ce naˊ.”
56 Hawcˊ Mariˊ utˊ eun maeeˊ Eˊliˊsabaeˊ eun hk'ao loeˊ chiˊ naˊ, eun keutah ingˊ ti nya ri.
Yoˊhan cawoˊ tuilˊ hk'aˊ cumˊ keutˊ eun
57 A rot yam Eˊliˊsabaeˊ kueˊ eun konˊ naˊ, eun kueˊ konˊ me. 58 Yam ecˊawngˊ caonaoˊ ka naˊ mhawngˊ ce lawng Cawoˊ yeuh Eun hk'aˊ tukyak ri ka naˊ, ce ku renˊkawn maeeˊ ka yeut.
59 Yam rot a seudiˊ seunyi naˊ, ce ingˊ tuilˊ konˊ nyom naˊ eun tonˊ duingˊ hakˊ ri. Yam kaw ce ghukˊ eun muis Yahkariˊ seunˊ kuiingˊ ri eun naˊ, 60 ma eun ka lahˊ, “Uihˊ, htukˊ ri ghukˊ eun muis Yoˊhan.”
61 Ce lahˊ a ri ka, “Ecˊawngˊ paˊ naˊ ce hkuinˊ muis yeuhkoˊ saecˊ ti peue.”
62 Kop awnˊ na, ce kvaeeˊ tiˊ ri mhaingˊ kuiingˊ eun naˊ eun, “Mi ciˊ sumˊ ghukˊ konˊ nyom naˊ eun muis keunhawˊ?” 63 Eun mhaingˊ vang kaw temˊ tuˊ ri ce. Eun temˊ a, “Kaw eun muis Yoˊhan.” Yam nyu ce a naˊ, ce amˊ gawmˊeucˊ ri. 64 Yam awnˊ na, Yahkariˊ eun keulawnˊ cang leukahˊ. Eun lahˊ leukahˊ sukˊseunˊ Peucawoˊ Eun. 65 Peue utˊ keunam mawnˊ naˊ ce lhatˊ. Lawng aenˊ a seutuin seutan eoˊ nang gong nang bueˊ ka kuingˊ Yuˊda naˊ ku duihˊ ka. 66 Peue pun ri mhawngˊ a naˊ ce kuit a nang hpumˊ ri ku peue ri, “Hk'aˊ nhaˊ eun konˊ nyom aenˊ na, eun ciˊ naˊ kaw meuh peue yeuh saˊnhawˊ?” Kopti tiˊca Eun Peucawoˊ naˊ kueˊ a maeeˊ heun.
Leukahˊ sukˊseunˊ Yahkariˊ
67 Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ htonnuk a ri Yahkariˊ kuˊ meuh kuiingˊ eun Yoˊhan naˊ eun. Eun lahˊ leukahˊ lih neum Peucawoˊ Eun,
68 “Sukˊseunˊ Peucawoˊ ce peue Iˊsarelaˊ naˊ Eun reuˊ,
kopti ingˊ teumˊkawm htut Eun peue ceu ri naˊ ce lawtpon hawcˊ.
69 Tuilˊ Eun Cawoˊ teumˊkawm htut tiˊca keuting pun eˊ keutˊ kueˊ
hk'aˊnaee nya eun mhaiˊ Mi Davitˊ naˊ hawcˊ.
70 (A seunˊ kuˊ lahˊ Eun Peucawoˊ ri peue suip leukahˊ seungaˊ chakˊ Eun tangˊ neum leumahˊ naˊ ce.)
71 Eun teumˊkawm htut eˊ hk'aiˊ dak tiˊ ce ransu eˊ naˊ
maeeˊ kuˊ nyu ce eˊ pereng ri naˊ ce.
72 A meuh yeuh Eun hk'aˊ tukyak Eun ri aˊtaˊ aˊya eˊ naˊ ce pucti lih glihˊgleuengˊ,
maeeˊ kuit rot ri kati seungaˊ chakˊ Eun Peucawoˊ naˊ.
73 Kati satˊcaˊ awnˊ na koˊ, a meuh kuˊ tangˊ Eun ri uinˊ ri aˊtaˊ eˊ Abraham eun naˊ.
74 Punta kaw eˊ yeuh kanˊ Eun naˊ, eˊ naˊ unˊ lhatˊ.
Eun teumˊkawm htut eˊ hk'aiˊ dak tiˊ ce ransu eˊ naˊ ce.
75 Rot ti aˊyu eˊ sutˊ ka naˊ, eˊ kaw meuh peue leupaws seumeuˊ seungaˊ chakˊ nanggalˊ Eun Peucawoˊ.
 
76 Konˊ uiˊ, kaw peue klawng mi meuh peue suip leukahˊ Eun Cawoˊ lhungˊ hk'aiˊ peue naˊ.
Kopti kaw mi heulˊ nanggalˊ Eun Peucawoˊ, mi kaw bai mheˊ hk'aˊ Eun.
77 Punta peue ceu Eun naˊ kaw ce yawng lawng kopti ploeˊ Eun mapˊ ce naˊ,
ce kawnˊ tawlˊ pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ.
78 Kopti meuh a hk'aˊ tukyak onawnˊ Eun Peucawoˊ eˊ naˊ,
kuˊ cengˊ kuingˊ pang maoˊ naˊ a kaw lih cengˊ hk'aˊpang eˊ.
79 A kaw tilˊ kuˊ cengˊ ri peue utˊ nang duimˊlawng,
maeeˊ peue utˊ hk'aˊruim rum ka aˊlawng hk'aˊ yeum naˊ ce.
A kaw teukˊ va eˊ heulˊ hk'aˊ vang kuit nyawkˊ kuit samˊran naˊ.”
80 Konˊ nyom naˊ eun gawm utˊ gawm keuting. Civit eun naˊ a ku gawm utˊ gawm kueˊ kawlˊreng. Rot ti seunyi puc eun ri nanggalˊ ce peue Iˊsarelaˊ naˊ, eun utˊ vang hk'ohˊhk'oengˊ naˊ palkoe.

*1:17 1:17 Malahkiˊ 4:5-6