Leukahˊ munˊ renˊkawn temˊ Makuˊ
1
Yoˊhan cawoˊ tuilˊ hk'aˊ cumˊ
Leukahˊ munˊ renˊkawn lawng Eun Yesuˊ Hkrit Konˊ aiˊ Peucawoˊ naˊ tangˊ a ri yeuhkiˊ.
Nang htawm eun Iˊsayaˊ kuˊ meuh peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ temˊ a ri uinˊ ri yeuhkiˊ,
“Kaw Uiˊ cusˊ peue caee ri naˊ eun heulˊ nanggalˊ Mi.
Eun kaw bai mheˊ hk'aˊ Mi naˊ.* 1:2 Malahkiˊ 3:1
Eun klawng ri lahˊ a nang vang hk'ohˊhk'oengˊ naˊ yeuh keutitˊ,
‘Mheˊ hk'aˊ pun Peucawoˊ Eun reuˊ.
Yeuh hk'aˊ naˊ seumeuˊ pun Eun reuˊ.’ 1:3 Iˊsayaˊ 40:3
Yoˊhan cawoˊ tuilˊ hk'aˊ cumˊ puc eun ri nang vang hk'ohˊhk'oengˊ naˊ. Punta kaw peue pun hk'aˊ ploeˊ mapˊ ri naˊ, eun sangsawnˊ lawng tawsˊ hpumˊ fuin mapˊ ri rap ri ti hk'aˊ cumˊ naˊ. Peue kuingˊ Yuˊda maeeˊ peue veng Yeruˊsalaem naˊ ce gawmˊeucˊ ce ingˊ ri Yoˊhan eun. Yam sawngˊ ris ce mapˊ ri hawcˊ naˊ, Yoˊhan eun tuilˊ hk'aˊ cumˊ naˊ ri ce nang klongˊ Yawˊdan naˊ. Yoˊhan hk'eung eun hk'eung huikˊ kalaokˊ naˊ. Eun mawt saeˊcaetˊ hakˊ. Eun hk'a aˊhtul maeeˊ leuumˊ cingˊ peuyhelˊ utˊ nang hk'i naˊ ce. Eun sangsawnˊ lahˊ, “A kaw kueˊ Peue ingˊ hk'aˊkuiˊ uiˊ ti peue, tiˊca Eun naˊ a keuting hk'aiˊ uiˊ. Pal yawo kaw uiˊ unˊ kuingˊ ri gawˊ ri kahˊ muˊ jhaepˊ Eun naˊ. Tuilˊ uiˊ hk'aˊ cumˊ naˊ ri peˊ ri leuumˊ naˊ, daecti Eun kaw tuilˊ hk'aˊ cumˊ naˊ ri peˊ ri Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ.”
Yesuˊ rap Eun ri ti hk'aˊ cumˊ
Yam awnˊ na, Yesuˊ Eun pucti neum veng Nasaraetˊ kuingˊ Galilaeˊ naˊ, Eun ingˊ rap ri ti hk'aˊ cumˊ ri Yoˊhan eun nang klongˊ Yawˊdan naˊ. 10 Yam Yesuˊ keulawnˊ puc Eun ri lih neum leuumˊ naˊ, Eun pun ri nyu kuingˊ pang maoˊ naˊ a dahˊ. Citˊ seungaˊ naˊ a seunˊ guiˊ naˊ a lih utˊ maeeˊ Heun. 11 Hawcˊ koˊ, sengˊ naˊ a lawsˊ lih neum pang maoˊ. A lahˊ, “Meuh Mi Konˊ me Uiˊ, Uiˊ leumeusˊ Mi nyawkˊ. Mi hitˊ ri hpumˊ Uiˊ nyawkˊ.”
Yesuˊ pun Eun ri hkamˊ hk'aˊ copˊlong
12 Hawcˊ koˊ, Citˊ seungaˊ naˊ a keulawnˊ va Eun heulˊ nang vang hk'ohˊhk'oengˊ naˊ. 13 Eun pun ri hkamˊ hk'aˊ copˊlong ka Satan naˊ punˊkulˊ seunyi tehˊ. Eun utˊ maeeˊ satˊ hk'i naˊ ce. Hawcˊ koˊ, inˊhpom ce lih yeuh mhaiˊ Eun.
14 Hawcˊ hk'awngˊ peue Yoˊhan eun nang htawngˊ naˊ, Yesuˊ Eun heulˊ nang kuingˊ Galilaeˊ naˊ. Eun sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn Eun Peucawoˊ naˊ. 15 Eun lahˊ, “Rot a yam ka hawcˊ, kuingˊ Eun Peucawoˊ naˊ rot a de hawcˊ. Tawsˊ hpumˊ fuin mapˊ ri yumˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ reuˊ.”
Yesuˊ klawng Eun tapaeˊ kawnˊ la ri punˊ peue
16 Yam Yesuˊ heulˊ Eun keunam ka glu Galilaeˊ naˊ, Eun nyu Siˊmon maeeˊ awngˊ eun naˊ eun muis Andre. Ka buih ploeˊ reup nang glu naˊ, kopti meuh ka peue sok kaˊ. 17 Yesuˊ Eun lahˊ a ri ka, “Hotˊ Uiˊ reuˊ. Kaw Uiˊ tuilˊ paˊ meuh peue sok peue seunˊ sok paˊ kaˊ naˊ koˊ.” 18 Ka keulawnˊ tec reup ri naˊ, ka hotˊ Eun heulˊ.
19 Yam Yesuˊ tang suip Eun hk'aˊ ri naˊ heulˊ naˊ, Eun nyu Yakopˊ meuh konˊ me eun Yebedaeˊ maeeˊ Yoˊhan meuh awngˊ eun Yakopˊ naˊ utˊ ka nang reu naˊ. Ka buih leuplu reup ri. 20 Yesuˊ Eun keulawnˊ klawng ri ti ka. Ka tec Yebedaeˊ kuiingˊ ri naˊ eun maeeˊ peue rapcangˊ naˊ ce nang reu naˊ, ka hotˊ Yesuˊ Eun heulˊ.
Yesuˊ ra Eun ri tec seucaˊ rai
21 Yesuˊ Eun maeeˊ tapaeˊ Eun naˊ ce heulˊ nang veng Kapeniˊum naˊ. Yam rot a seunyi Sinˊ naˊ, Yesuˊ Eun ingˊ lec nang saˊla vang hk'oˊ munˊ naˊ. Eun tangˊ ri sangsawnˊ peue. 22 Peue amˊ ri kuˊ sangsawnˊ Eun naˊ nyawkˊ kopti sangsawnˊ Eun ce seunˊ peue kueˊ tiˊca naˊ koˊ, Eun unˊ seunˊ peue guil leukahˊ ritroe naˊ ce. 23 Yam awnˊ na, nang saˊla vang hk'oˊ munˊ naˊ a kueˊ peue seucaˊ rai lec ti peue. Eun klawng ri lahˊ a, 24 “Yesuˊ peue veng Nasaraetˊ, Mi ciˊ loˊ keunhawˊ ri ye? Kaw Mi ingˊ yeuh ye lu aw? Yawng uiˊ Mi. Meuh Mi peue seungaˊ chakˊ Eun Peucawoˊ.”
25 Yesuˊ Eun haeˊ eun. Eun lahˊ, “Ditˊ mi. Puc mi heulˊ hk'aiˊ heun reuˊ.” 26 Seucaˊ rai naˊ a yeuh peue awnˊ eun keuyuingˊ glhawk glhawk, taˊulˊ aecˊrak. Hawcˊ koˊ, a pucti heulˊ hk'aiˊ heun.
27 Peue gawmˊeucˊ naˊ ce amˊ nyawkˊ. Ce lahˊ a ri puri, “Aenˊ a ciˊ meuh kuˊ yeuh saˊnhawˊ? Meuh a kuˊ sangsawnˊ hk'uˊ. A ku kueˊ tiˊca. A rot ti tuilˊ Eun leukahˊ ri seucaˊ rai naˊ, a ku leuceng a yeut.” 28 Lawng Eun naˊ a keulawnˊ seutuin seutan heulˊ nang kuingˊ Galilaeˊ naˊ hk'awpˊ.
Yesuˊ baiˊ Eun peue peuyhat cuin heunˊ peue
29 Yam puc ce ri lih neum saˊla vang hk'oˊ munˊ naˊ, Yesuˊ Eun maeeˊ tapaeˊ Eun naˊ ce baee Yakopˊ maeeˊ Yoˊhan ce va puri ingˊ lec nang nya ka Siˊmon maeeˊ Andre naˊ. 30 Aˊoeˊ eun Siˊmon peuyhat kucˊ haˊlok ka, ka itˊ. Ce ris Yesuˊ Eun mhawngˊ a. 31 Yesuˊ Eun ingˊ jhawpˊ tiˊ ka naˊ, Eun vuh ka kuhˊ. Peuyhat kucˊ haˊlok ka naˊ a cuin. Ka nghawmˊ ce hk'asomˊ.
32 Yam seunyi lec ka a sumsam naˊ, peue va peue peuyhat maeeˊ peue seucaˊ lec naˊ ce ingˊ ri Yesuˊ Eun. 33 Peue veng naˊ ce gawmˊeucˊ ce ingˊ cu ri keunam ka leuvaˊ naˊ. 34 Yesuˊ Eun baiˊ peue peuyhat heunˊ ceu naˊ ce cuin heunˊ peue. Eun ku ra ri tec seucaˊ naˊ pucti lih heunˊ tuˊ. Daecti Yesuˊ Eun unˊ kah seucaˊ naˊ leukahˊ, kopti Yesuˊ Eun ciˊ meuh aˊnhawˊ naˊ yawng ce a yeut.
Yesuˊ heulˊ hk'oˊ munˊ vang cumyenˊ
35 Peunngup cawo yam unˊ nang cengˊ ka naˊ, Yesuˊ Eun kuhˊ heulˊ hk'aiˊ nya naˊ. Eun heulˊ ri vang yenˊyong naˊ, Eun heulˊ hk'oˊ munˊ. 36 Siˊmon eun maeeˊ peue utˊ maeeˊ heun naˊ ce heulˊ sok Yesuˊ Eun. 37 Yam nyu ce Yesuˊ Eun naˊ, ce lahˊ a ri Heun, “Sumˊ meuh aˊnhawˊ ce ku buih sok Mi.”
38 Yesuˊ Eun topˊ a, “Punta kaw Uiˊ sangsawnˊ peue utˊ nang yungˊ caonaoˊ tawk seubu naˊ ce naˊ, eˊ naˊ heulˊ ri ka pawh. Lih Uiˊ kopti punta kaw Uiˊ yeuh kanˊ aenˊ na.” 39 Kop awnˊ na, Eun heulˊ nang kuingˊ Galilaeˊ naˊ hk'awpˊ. Eun sangsawnˊ nang saˊla vang hk'oˊ munˊ ce naˊ. Eun ra ri tec seucaˊ heunˊ tuˊ naˊ.
Yesuˊ baiˊ Eun peue naw cuin
40 Peue naw ti peue naˊ eun ingˊ seukluin ri nanggalˊ Eun Yesuˊ. Eun hk'oˊhk'ang a ri Yesuˊ Eun, “A lawn htukˊ hpumˊ Mi koˊ, kaw Mi cang yeuh uiˊ seungaˊ chakˊ.”
41 Kopti Yesuˊ tukyak Eun ri heun naˊ, Eun nyatˊ tiˊ ri paicˊ eun. Eun lahˊ, “Htukˊ a hpumˊ Uiˊ yeut, seungaˊ chakˊ reuˊ.” 42 Peuyhat naw eun naˊ a keulawnˊ raiˊ, eun cuin.
43 Yesuˊ Eun keulawnˊ cusˊ eun heulˊ, Eun tuilˊ leukahˊ reng ri heun, 44 “Pawlaee lahˊ lawng aenˊ a ri peue saecˊ ti peue. Daecti peuyhat mi naˊ cuin ka hawcˊ naˊ punta kaw a meuh saˊhkiˊ ri peue heunˊ naˊ ce, heulˊ tuilˊ peue jhawpˊ rit naˊ ce nyu tuˊ mi naˊ maeeˊ heulˊ tan kuˊ tan seunˊ Moˊse tuilˊ eun ri uinˊ leukahˊ toˊ ri punta kaw yeuh ri seungaˊ naˊ reuˊ.” 45 Daecti eun pucti heulˊ saeˊcaeeˊ lahˊ peue mhawngˊ lawng aenˊ na hk'awpˊ. A yeuh Yesuˊ Eun unˊ laee cang lec nang veng naˊ glihˊgleuengˊ. Eun utˊ nang vang geupˊ hk'aˊnok veng naˊ. A saecˊ yeuh saˊnhawˊ, peue utˊ ku duihˊ naˊ ce ku kawnˊ meung ingˊ ri ri Heun.

*1:2 1:2 Malahkiˊ 3:1

1:3 1:3 Iˊsayaˊ 40:3