Htawm Tuhˊ ri tuilˊ
1
Punta Yesuˊ Hkrit kaw Eun tuhˊ ri tuilˊ mhaiˊ ri naˊ ce nyu lawng kuˊ kaw hk'awsˊ kah ri meuh hk'aˊ nanggalˊ naˊ ce, Peucawoˊ Eun tuhˊ ri tuilˊ a ri Yesuˊ Hkrit Eun. Hawcˊ koˊ, Yesuˊ Eun cusˊ inˊhpom ri naˊ eun heulˊ tuhˊ ri tuilˊ a ri Yoˊhan mhaiˊ ri naˊ eun. Seunˊ Yoˊhan pun eun ri nyu leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ maeeˊ leukahˊ hkamˊ saˊhkiˊ Eun Yesuˊ Hkrit naˊ, eun ku hkamˊ saˊhkiˊ ka naˊ ce. Munˊ keuting ri peue lip leukahˊ tamnai aenˊ a naˊ ce reuˊ. Munˊ keuting ri peue mhawngˊ leukahˊ aenˊ na hawcˊ koˊ ce seueˊ a nang hpumˊ ri naˊ ce reuˊ. Kopti yam ka naˊ kaw a hk'awsˊ rot hawcˊ.
Htawm temˊ ri tuilˊ ri muk konˊ Hkrit aˊres muk
Htawm ti okˊ aenˊ na koˊ, meuh uiˊ Yoˊhan,
 
uiˊ temˊ ri tuilˊ a ri muk konˊ Hkrit aˊres muk utˊ nang kuingˊ Asaˊ naˊ ce. Kah munˊ sinˊ maeeˊ hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ lih neum Peucawoˊ Cawoˊ aˊyu imˊ maetˊmaenˊ, aˊyu imˊ yam pon heulˊ naˊ maeeˊ aˊyu imˊ hk'aˊ nhaˊ hk'aˊ nanggalˊ naˊ, maeeˊ lih neum citˊ aˊres citˊ utˊ nanggalˊ tenceoˊ Eun Peucawoˊ naˊ, maeeˊ lih neum Yesuˊ Hkrit Cawoˊ hkamˊ saˊhkiˊ kati keutawnˊ kuˊ meuh Cawoˊ tang kuhˊ imˊ hk'aiˊ vang yeum ri nanggalˊ peue, Eun meuh Cawoˊ uˊpeung hk'aˊpang hkunˊhawˊhkamˊ pang bhenˊ keuteˊ naˊ ce gawmˊeucˊ naˊ kueˊ ri peˊ reuˊ.
 
Yesuˊ Hkrit leumeusˊ Eun eˊ. Eun yeuh eˊ pon mapˊ ri ri nhamˊ ri naˊ. Eun uinˊ eˊ meuh peue kuingˊ ri, maeeˊ punta kaw eˊ yeuh mhaiˊ Eun Peucawoˊ maeeˊ yeuh mhaiˊ Eun Kuiingˊ Eun naˊ, Eun uinˊ eˊ meuh peue jhawpˊ rit. Kah munhpungˊ maeeˊ tiˊca naˊ kueˊ ri Heun cotˊcu ri reuˊ. Amin.
Keueˊ reuˊ, buih lih Eun maeeˊ putumˊ naˊ.
Ngaiˊ naˊ a kaw nyu Eun ku ngaiˊ.
Saecˊ meuh peue sawtˊ Yesuˊ Eun naˊ ce
maeeˊ peue ceu utˊ pang bhenˊ keuteˊ naˊ ce gawmˊeucˊ, ce kaw pun ri klehˊklaiˊ kop Heun ri.
A kaw meuh yeuh keutitˊ neumneum. Amin.
Cawoˊ Peucawoˊ lahˊ Eun, “Meuh uiˊ Alfa* 1:8 Alfa naˊ meuh a tuˊ kleumˊ ka tuˊ htawm leukahˊ Helasaˊ naˊ. maeeˊ Omega. 1:8 Omega naˊ a meuh tuˊ tisutˊ ka tuˊ htawm leukahˊ Helasaˊ naˊ. Aˊyu imˊ Uiˊ maetˊmaenˊ maeeˊ yam pon heulˊ naˊ maeeˊ hk'aˊ nhaˊ hk'aˊ nanggalˊ naˊ. Uiˊ meuh Cawoˊ tiˊca keuting.”
Yoˊhan nyu eun Konˊ aiˊ peue Eun
Meuh uiˊ Yoˊhan meuh ecˊawngˊ meuh aˊmawo peˊ. Meuh kuˊ buih ruim ri hkamˊ kuˊ tukhka, buih ruim ri hkamˊ kuingˊ Eun Peucawoˊ maeeˊ buih ruim ri hkamˊ kuˊ yeunˊhkam naˊ ce gawmˊeucˊ maeeˊ peˊ tiduihˊ hk'aˊnaee Yesuˊ Hkrit Eun naˊ. Kopti sangsawnˊ uiˊ leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ maeeˊ hkamˊ uiˊ saˊhkiˊ lawng Eun Yesuˊ naˊ, uiˊ pun ri hk'awngˊ ri nang kawˊ Patmosˊ naˊ. 10 Hk'aˊnaee seunyi Eun Peucawoˊ naˊ, uiˊ utˊ hk'aˊnaee Citˊ seungaˊ naˊ uiˊ pun ri mhawngˊ sengˊ lawsˊ seunˊ sengˊ piˊtaeˊraeˊ naˊ lawsˊ ka hk'aˊkuiˊ uiˊ naˊ. 11 A lahˊ, “Temˊ kuˊ pun mi ri nyu naˊ nang bawlˊ htawm naˊ buˊ a ri muk konˊ Hkrit aˊres muk naˊ ce reuˊ. Ce meuh muk konˊ Hkrit Eˊfeˊsuˊ, Sameunaˊ, Peugamaˊ, Tiyatira, Sadisˊ, Hpiˊladeufia maeeˊ Laodisia.”
12 Yam hpawtˊ uiˊ ri keueˊ ri cawoˊ leukahˊ maeeˊ ti naˊ Eun, uiˊ pun ri nyu binˊ ngawl hk'ilˊ aˊres binˊ. 13 Nang seunaˊ ka binˊ ngawl awnˊ ce, uiˊ pun ri nyu peue ti peue “Eun seunˊ Konˊ aiˊ peue naˊ Eun”. 1:13 Dayelaˊ 7:13 Eun cuipˊ hk'o dalˊ a lih chuipˊ cung Eun naˊ. Eun mawt saeˊcaetˊ hk'ilˊ ri nyawng ri naˊ. 14 Cingˊ Eun naˊ maeeˊ huikˊ Eun naˊ a paing seunˊ kuiiˊ hpongˊ, seunˊ seudapˊ koˊ. Ngaiˊ Eun naˊ a seunˊ kueng ngawl naˊ. 15 Cung Eun naˊ a seunˊ tong lhomˊ ri naee meuh leuumˊ ri nang peungˊ ri naˊ. Sengˊ leukahˊ Eun naˊ a seunˊ sengˊ leuumˊ dhimˊ ri hotˊ klongˊ naˊ. 16 Eun jhawpˊ seumeuengˊ aˊres meulˊ hk'aˊ tiˊ aˊtawmˊ ri naˊ. Leungawng lawm lalˊ plakˊ lawm nyawkˊ naˊ a pucti lih neum moeng Eun naˊ ti htenˊ. Buh Eun naˊ a cengˊ nyawkˊ seunˊ cengˊ ka seunyi naˊ.
17 Yam pun uiˊ ri nyu Eun naˊ, uiˊ cungˊkus keunam cung Eun naˊ, uiˊ seunˊ peue yeum koˊ. Hawcˊ koˊ, Eun tangˊ tiˊ aˊtawmˊ ri naˊ hk'aˊpang uiˊ. Eun lahˊ, “Pawlaee lhatˊ. Meuh Uiˊ yamla naˊ maeeˊ yam tisutˊ naˊ. 18 Uiˊ meuh kuˊ aˊyu imˊ naˊ Eun. Yeum Uiˊ hawcˊ, daecti keueˊ reuˊ, suip Uiˊ ri aˊyu imˊ cotˊcu ri. Hk'aˊ yeum naˊ maeeˊ kuingˊ yeum naˊ Uiˊ jhawpˊ pakhkeucaeˊ ka naˊ.
19 Kop awnˊ na, kuˊ pun mi ri nyu hawcˊ naˊ ce, kuˊ buih meuh maetˊmaenˊ naˊ ce maeeˊ kuˊ kaw meuh hk'aˊ nhaˊ hk'aˊ nanggalˊ naˊ ce, temˊ a reuˊ. 20 Kuˊ vangdohˊ ruiˊ sumˊ lahˊ ka seumeuengˊ aˊres meulˊ pun mi ri nyu ri hk'aˊ tiˊ aˊtawmˊ Uiˊ naˊ maeeˊ binˊ ngawl hk'ilˊ aˊres binˊ naˊ sumˊ lahˊ ka a yeuh keutitˊ, seumeuengˊ aˊres meulˊ naˊ meuh a inˊhpom ce muk konˊ Hkrit aˊres muk naˊ, binˊ ngawl aˊres binˊ naˊ meuh a muk konˊ Hkrit aˊres muk naˊ ce.

*1:8 1:8 Alfa naˊ meuh a tuˊ kleumˊ ka tuˊ htawm leukahˊ Helasaˊ naˊ.

1:8 1:8 Omega naˊ a meuh tuˊ tisutˊ ka tuˊ htawm leukahˊ Helasaˊ naˊ.

1:13 1:13 Dayelaˊ 7:13