Htawm temˊ ri tuilˊ ri muk konˊ Hkrit Roˊma
1
Htawm ti okˊ aenˊ na koˊ, meuh uiˊ Pawˊlu meuh peue caee Eun Yesuˊ Hkrit. Peucawoˊ Eun klawng uiˊ meuh peue caee Eun Yesuˊ maeeˊ gvah ri uinˊ uiˊ meuh pun leukahˊ munˊ renˊkawn Eun Peucawoˊ naˊ. A meuh leukahˊ munˊ renˊkawn kuˊ Peucawoˊ yeuh Eun kati ri tangˊ neum yamla ka naˊ ri suip Eun ri cu peue suip leukahˊ Eun naˊ ce hk'aˊnaee htawm Seungaˊ naˊ. Leukahˊ munˊ renˊkawn aenˊ a toˊ ri ri Konˊ aiˊ Eun Peucawoˊ naˊ Eun. Hk'aˊ toˊ Eun nhamˊ keune naˊ koˊ, Eun meuh ceucat eun hkunˊhawˊhkamˊ Davitˊ. Hk'aˊ toˊ Eun Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ koˊ, Eun pun ri paoˊ ri meuh Konˊ aiˊ Eun Peucawoˊ ri tiˊca naˊ ri tang kuhˊ imˊ Eun hk'aiˊ vang yeum naˊ. Eun meuh Yesuˊ Hkrit Cawoˊ Peucawoˊ eˊ. Punta kaw eˊ lahˊ ris peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce ingˊ yumˊ Eun maeeˊ leuceng ri ti Eun naˊ, kopti meuh a Heun ri maeeˊ punta muis Eun naˊ, eˊ pun ri rap ri ti munˊ sinˊ naˊ maeeˊ pun ri meuh peue caee Eun Yesuˊ naˊ. Peˊ ku pawngˊ ri maeeˊ muk peue pun ri klawng ri meuh peue Eun Yesuˊ Hkrit naˊ ce yeut.
 
Uiˊ temˊ ri tuilˊ htawm ti okˊ aenˊ a ri peue utˊ nang veng Roˊma kuˊ Peucawoˊ leumeusˊ Eun maeeˊ kuˊ pun ri klawng ri meuh peue Eun naˊ ce ku peue.
 
Kah munˊ sinˊ maeeˊ hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ lih neum Kuiingˊ Peucawoˊ eˊ naˊ Eun maeeˊ neum Cawoˊ Yesuˊ Hkrit Eun naˊ kueˊ ri peˊ reuˊ.
Pawˊlu sumˊ heulˊ eun nang veng Roˊma
Nanggalˊ ka naˊ, munˊ keuting uiˊ ri Peucawoˊ uiˊ Eun ri Yesuˊ Hkrit Eun pun peˊ gawmˊeucˊ kopti hk'aˊ yumˊ peˊ naˊ lawsˊ seutuin seutan ka hk'aˊpang bhenˊ keuteˊ naˊ ku duihˊ heulˊ naˊ. Peucawoˊ Cawoˊ yeuh uiˊ mhaiˊ Eun sutˊ hk'aˊnaee hpumˊ ri hk'aˊnaee vang paoˊ uiˊ leukahˊ munˊ renˊkawn lawng Eun Konˊ aiˊ Eun naˊ, penˊ hkamˊ Eun saˊhkiˊ ka kuit rot uiˊ ri peˊ laleung 10 hk'aˊnaee leukahˊ hk'oˊ munˊ uiˊ ku pok naˊ. Hk'oˊ uiˊ munˊ, a lawn cawpˊ alo Eun Peucawoˊ koˊ, kah uiˊ pun yam kaw ingˊ ri peˊ naˊ.
11 Punta kaw uiˊ gvah ri tuilˊ lapsawngˊ hk'aˊ civit naˊ ri peˊ punta kaw yeuh peˊ kawlˊreng keuting naˊ, uiˊ sumˊ ingˊ hk'eupˊ nyu peˊ. 12 Aenˊ a meuh punta peˊ ri maeeˊ uiˊ ri kaw eˊ tuilˊ kawlˊreng puri ri hk'aˊ yumˊ eˊ gawmˊ hk'aˊmawnˊ hk'aˊmaenˊ naˊ. 13 Ecˊawngˊ naˊ peˊ, punta kaw uiˊ heulˊ vuic pliˊ kuˊ seumal hk'aˊnaee peˊ seunˊ heulˊ vuic uiˊ hk'aˊnaee peue ceu seubu naˊ, uiˊ sumˊ kah peˊ yawng rangraen uiˊ ri kaw ingˊ ri peˊ heunˊ pok hawcˊ (daecti rot maetˊmaenˊ, a kawnˊ meung kueˊ ri kuˊ hamˊtap).
14 Gawmˊ peue Helasaˊ naˊ ce, aˊkoˊ peue unˊ meuh peue Helasaˊ naˊ ce, maeeˊ gawmˊ peue kueˊ cuˊyi naˊ ce, aˊkoˊ peue unˊ kueˊ cuˊyi naˊ ce, uiˊ kueˊ beus ri ce. 15 Kop awnˊ na, saecˊ meuh peue utˊ nang veng Roˊma naˊ peˊ, uiˊ hpumˊ hukˊ nyawkˊ ri kaw uiˊ paoˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ ri peˊ yeut.
16 Unˊ kaic uiˊ ri leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ. Kopti leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ meuh a tiˊca Eun Peucawoˊ punta peue yumˊ naˊ kaw ce pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ ku peue ri naˊ. Peue Yuˊda naˊ pun ce a nanggalˊ, hawcˊ ka naˊ peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce ku pun a. 17 Kopti hk'aˊnaee leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ hk'aˊ leupaws seumeuˊ neum Peucawoˊ Eun naˊ kaw a pun ri tuhˊ ri pucti lih. Hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ ingˊ a neum hk'aˊ yumˊ naˊ palkoe. Seunˊ temˊ a ri uinˊ ri hk'aˊnaee htawm Seungaˊ naˊ, “Peue leupaws seumeuˊ naˊ ce kaw aˊyu imˊ ri hk'aˊ yumˊ naˊ.”* 1:17 Habakuˊ 2:4
Hk'aˊ seungeuengˊ Eun Peucawoˊ ri peue bhenˊ keuteˊ
18 Peucawoˊ yeuh Eun hk'aˊ seungeuengˊ ri naˊ lih neum kuingˊ pang maoˊ naˊ ri kuˊ unˊ leupaws seumeuˊ maeeˊ kuˊ rai gawmˊeucˊ ce peue kuˊ cu kuˊ rai ri naˊ kuipkangˊ hk'aˊ neumneum naˊ. 19 Kopti kuˊ cang yawng ce lawng Eun Peucawoˊ naˊ a pucti lih glihˊgleuengˊ ri ce, kopti Peucawoˊ tuhˊ Eun ce nyu ceu nang aenˊ ce glihˊgleuengˊ hawcˊ naˊ. 20 Kopti tangˊ neum yam bhenˊ keuteˊ naˊ pun a ri hpanplengˊ ri naˊ, tiˊca cotˊcu maeeˊ kueˊ meuh Eun kuˊ peue unˊ cang nyu peue naˊ eˊ pun ri nyu a glihˊgleuengˊ ri neum kuˊ hpanplengˊ Eun naˊ hawcˊ. Kop awnˊ na, peue naˊ peue unˊ laee kueˊ kuˊ kaw htuˊhtingˊ lahˊ ri unˊ yawng Peucawoˊ Eun.
21 Kopti ce saecˊ yawng Peucawoˊ Eun, ce unˊ tuilˊ munhpungˊ kuingˊhpaw maeeˊ meuh Eun Peucawoˊ naˊ. Ce ku unˊ munˊ keuting ri Heun, lheuˊ awnˊ na ce sawm kuit kuˊ unˊ kueˊ munˊ unˊ kueˊ peuehotˊ naˊ. Hpumˊ ngaˊ suisa ce naˊ a duimˊlawng heulˊ. 22 Ce saecˊ lahˊ ri kueˊ cuˊyi, ce meuh peue ngaˊ suisa. 23 Ce ti munhpungˊ Eun Peucawoˊ Cawoˊ unˊ cang lulaic heulˊ naˊ leuplohˊ a ri ruphtu kuˊ plengˊ ri hotˊ ruprang peue kuˊ kaw pun ri yeum, ruprang simˊ, ruprang satˊ muilmal satˊ leun ri maeeˊ ruprang satˊ seubu naˊ.
24 Kop awnˊ na, Peucawoˊ Eun taeˊ ce yeuh mapˊ hkuitˊnawngˊtangˊ hotˊ hpumˊ taˊnhaˊ rai ce naˊ, yeuh kuˊ hk'oˊkaic ri tuˊ ri naˊ ri puri. 25 Ce ti hk'aˊ neumneum Eun Peucawoˊ naˊ, ce leuplohˊ a ri hk'aˊ chiˊlai naˊ. Ce faeeˊ yeuh mhaiˊ ka kuˊ Peucawoˊ hpanplengˊ Eun naˊ tangˊ Peucawoˊ Cawoˊ hpanplengˊ Cawoˊ htukˊ ri sukˊseunˊ cotˊcu naˊ Eun. Amin.
26 Kop awnˊ na, Peucawoˊ Eun taeˊ ce hk'aˊnaee taˊnhaˊ kuˊ hk'oˊkaic naˊ. Saecˊ beunˊ naˊ ce yeuh kuˊ unˊ htukˊ ce ri yeuh naˊ. Ce meuh beunˊ tawˊ beunˊ itˊ tiduihˊ. 27 Saecˊ meuh me naˊ ce ku yeuh seunˊ awnˊ a yeut. Ce yutˊ hk'aˊ sumˊ itˊ maeeˊ beunˊ naˊ, ce sumˊ itˊ maeeˊ me. Me tawˊ me naˊ ce itˊ tiduihˊ yeuh kuˊ hk'oˊkaic naˊ ri puri. Ce pun hk'aˊ ciyang naˊ kuingˊhpaw maeeˊ kuˊ kleucˊ yeuh ri naˊ hawcˊ.
28 Lheuˊ awnˊ na, kopti unˊ nyu ce ngos ka yawng ce Peucawoˊ Eun naˊ, Peucawoˊ Eun taeˊ ce kueˊ hpumˊ rai naˊ, Eun taeˊ ce yeuh kuˊ unˊ kuingˊ unˊ hpaw naˊ. 29 Hk'aˊnaee ce naˊ a nuknhenˊ ri kuˊ unˊ leupaws seumeuˊ, kuˊ rai, lawˊhpa maeeˊ hpumˊ hk'awˊjeuk naˊ ku ceu. Ce nuknhenˊ ri hk'aˊ hkoeˊmangˊ, hk'aˊ toh peue, hk'aˊ kleucˊ leumeul, hk'aˊ copˊlong chiˊlai maeeˊ hk'aˊ kuit rai naˊ. Ce renˊ maeeˊ leukahˊ cokˊcecˊ, 30 peusahˊ nyoe, nyu Peucawoˊ Eun pereng ri, leukahˊ hpaˊrai, leukahˊ mhawngˊ ri hk'oˊcuin maeeˊ tangˊ tuˊ ri lhungˊ keuting. Ce kuit ri nawk hk'aˊ hk'uˊ kaw ri yeuh kuˊ rai naˊ. Ce sawngˊ unˊ leuceng makuiingˊ ri. 31 Ce meuh peue mhuikˊmhuikˊ, unˊ kueˊ kati, unˊ kueˊ hk'aˊ leumeusˊkeus maeeˊ unˊ cang tukyak. 32 Ce saecˊ yawng ritroe hk'aˊ leupaws seumeuˊ Eun Peucawoˊ naˊ lahˊ ka peue yeuh ceu nang aenˊ a naˊ kuingˊ ce ri kaw yeum naˊ koˊ, ce kawnˊ meung suip ri yeuh ceu nang aenˊ ce heulˊ palkoe naˊ a hkuinˊ nang hk'oˊ, daecti ce kawnˊ renˊ maeeˊ peue yeuh ceu nang aenˊ a naˊ ce yeut.

*1:17 1:17 Habakuˊ 2:4