3
Masapor iluwaruwan hen anchichay cha mantudtuchu
Hen anongoh way ifagani an chàyu way sosnod, chayu koma iluwaluwaruwan chàni ta aggah ah miwarawagan hen alen Apo Jesus, ya ta omafurotcha agé hen tatagu way kaman hen enkamanyu way ommafurot ah machayawan Apudyus. Yag chawatényu agé ta mailisiyanni hen cha ekaman hen anchichay lawengay tatagu, te chuarcha chillu hen achi omafurot. Ngém tàén yachi, matatallek chillu ah Apo Jesu Cristu wat epapegsana hen afurottaaw amin ya guguwwarchaana agé chitaaw ta achi chitaaw an-één an Chumunyu. Ya gapo hen namnamani hen torong Apo Jesus an chàyu, sigurachuani way chayu ammaan amin hen anchichay intugunni an chàyu, yag innilani way anyu agég etotoroy way mangamman cha nadchi.
Hen chawat-o, ta torongan Apo Jesus hen hamhamàyu ta mataptapyan hen ma-awatanyu mepanggép hen layad Apudyus an chàyu, ya ta komaskasen hen anohyu way kaman hen anoh Jesu Cristu.
Masapor achitan sadsachot
1 Tes. 2:9
Sosnod, antoyan agé hen eténgténgni an chàyu ad uwan way ah Apotaaw way Jesu Cristu hen narpowana, wat masapor achiayu paat cha makàkaila hen anchichay sosnod way ammag nan-asachot way man-amma ya anchag achi laychén way manorot hen anchichay chani intudtuchu an chàyu. Te innilayu met hen anchi chani enkamkaman hen kawad-annihna, wat yachi koma hen sorotonyu. Te iggay-anin sadsachot ya maid inar-arani ah iggayni fayachan te hen enkamanni, an-anig nan-amma-amma ah enag-agaw ya lenafi ah manginyar-anni ah masaporni ta achiani oma-annig yag nagastosan-ayu. Hen nangenkamananni an nadchi, faén gapoh maid karébfénganni way mamfaga ah torongyu, te karébfénganni met tot-owa way mamfagah torongyu. Ngém yachi chillu hen enkamanni ta wachay torachényu. 10 Yag uray hen ini-inggawannihna wat imfagafagani an chàyu way heno way achin amma, achi agé ma-adchan ah anéna. 11 Hen minyaryanni an natto, te chengngarni way wachacha anohna hen tapena an chàyu way ammag nasachot way i man-ammah chunucha yag nakagétchaat agé way i mìfiyang hen fiyang hen tapena. 12 Wat hen emancharni hen kaman an cha nahha way tatagu, wat narpon Apo Jesu Cristu way masapor koma anchag komagét way man-amma ta egadchah iyatagucha ya ta achichag haliw-én hen tapena. 13 Wat yachi, sosnod, achiayu koma cha mapmappég way cha mangamma-amma hen ammay.
14 Yag mag-ay ta wachay iha ahna ah achi mangafurot hen antoy ensoratni, ilanyu no nokay ahnadchi ta achiyu cha i ub-ufunun ta éhéd yag fumiin koma. 15 Ngém achì ekatén anyug iyalig hiyah kafusor, te anyu an ekaman hiya ah sonodyu way mangamhew.
Hen luwarun Pablo
16 Wat hiyachi, hen chawat-o an Apo Jesu Cristu way pongar paat chi tornos, wat ta totornosona hen hamhamàtaaw amin ta uray heno way umchahat mapapanoh chillu hen hamhamàtaaw, ya ta mawawà-acha hiya agé an chitaaw amin.
17 Haén way Pablo, limà paat hen nangensorat hen antoy anongoh hen mesorat, wat sapay koma ta amma-ammay-ayu amin ahna. Yaton menlasinanyu way sorat-o tot-owa, te yaton chà emarka hen sorat-o.
18 Wat ta totollongan chitaaw amin an Apotaaw way Jesu Cristu. Haén ah Pablo.