2
Ya tungkul sa pangamatin Cristu sa kurus
Mani mapatêl, sabitun naku waku baysên amên ipatanda kamuyuy liim ma palanun Bapan Namalyari, a ku nanggamit mamakaupapas sa pagsabi o kabiyasnan. Tagawan inisip kuy ayin nakun kaatag iaral nun a kay si Jesu Cristu buy ya pangapaku na sa kurus. Maynay nakêm ku buy manginagin naku sa sadyay limu ku. Buy sa pagsabi ku buy sa pangaral ku kamuyu, a ku nanggamit mangatatam-is sa sabi ayun sa kabiyasnan tawu amên sagyatên kaw. Nun a, pinagpapêtgan Ispiritun Bapan Namalyari ya pangaral ku kamuyu sa kapamilatan mani mamakaupapas sa dinyag na sa kapangyarian na. Sa pakapakun baydu, asê nakaayun sa kabiyasnan tawuy panampalataya yu, nun a sa kapangyarian Bapan Namalyari.
Nuwa agyan paramanbaydu, nangaral kay kabiyasnan na ubat kan Bapan Namalyari sa mani mangapas-êy ya panampalataya. Nuwa si kabiyasnan na ati, alwan ubat sa mani tawu, o sa mani pinunu baydi sa babun lutay nakal-an nan mitas. Ya kabiyasnan na pan-iaral yan sabay ya inliim ma palanun Bapan Namalyari sabitun nuna. Nuwa intalaga nay palanun ati para sa ikakangêd tamu bayu na pun dinyag ga babun luta. Si ati ya kabiyasnan, asê napukatan mani pinunu baydi sa babun luta. Gawan nu napukatan lay ati, a layna dayi impaku sa kurus ya dakilay Panginuun. Paradi ya idi sa Kasulatan Bapan Namalyari,
“Ayin pun tawuy nakakit, nakalêngê,
o nakaisip sa mani bagay
ya in-il-an Bapan Namalyari sa mani mangidu kana.”* 2:9 Isaias 64:4.
10 Nuwa ya mani bagay ya in-il-an Bapan Namalyari sa mani mangidu kana, impatanda na kantamu sa kapamilatan Ispiritu na. Tagawan tandan Ispiritun Bapan Namalyari ya kaganawan, agyan na mani mangalalêy pan-isipin Bapan Namalyari. 11 Alwa nayin ayin magtanda sa pan-isipin gisay tawu nun a sarili nan Ispiritu? Para êt baydu, ayin magtanda sa pan-isipin Bapan Namalyari nun a ya Ispiritu nay naman. 12 Kabay amêsên, para kantamun mani manampalataya, ya Ispiritun Bapan Namalyari ya tinanggap tamu, alwan ispiritun babun luta. Kabay ya pangintindi tamu, alwan kaparisun pangintindin mani tawuy asê manunul kan Bapan Namalyari, nun a kaparisun pangintindin Bapan Namalyari. Gawan sa Ispiritun Bapan Namalyari ya indin na kantamu, matandan tamuy kangêdan na pan-idin kantamun Bapan Namalyarin kusan nakêm.
13 Kabay sa pangaral yan, a kay nanggamit sabi ya naubat sa kabiyasnan tawu nun a ya panggamitin yan, mani sabi ya pan-ituru kanyan Ispiritun Bapan Namalyari. Pan-ipaintindi yan na mani kapêtêgan Bapan Namalyari sa kapamilatan mani sabi ya indin Ispiritun Bapan Namalyari. 2:13 Malyarin para êt di ya labay sabin. Pan-iaral yan na ispiritwal la mani bagay sa mani tawuy idi kallay Ispiritun Bapan Namalyari. 14 Nuwa si tawuy ayin kanay Ispiritun Bapan Namalyari, a na pantanggapên na mani aral la ubat sa Ispiritun Bapan Namalyari, gawan para kana kay ayin ulagay abiin. Gawan ya mani aral Bapan Namalyari, kay agyun usisên gisay tawuy idi kanay Ispiritun Bapan Namalyari. 15 Si tawuy idi kanay Ispiritun Bapan Namalyari, agyu nan usisên na kaganawan bagay, nuwa ya mani tawuy ayin kallay Ispiritun Bapan Namalyari, a la agyun usisên na tawuy idi kanay Ispiritun Bapan Namalyari. 2:15 Malyarin, si labay sabin usisên, manyag ustuy pangusga. 16 Gawan idi sa Kasulatan,
“Sisabêt ta mamakatandan isip Panginuun?
Sisabêt ta makapagpayu kana?”§ 2:16 Isaias 40:13.
Nuwa sikitamuy dilag Ispiritun Bapan Namalyari, kaparisun pangisip Cristuy pangisip tamu.

*2:9 2:9 Isaias 64:4.

2:13 2:13 Malyarin para êt di ya labay sabin. Pan-iaral yan na ispiritwal la mani bagay sa mani tawuy idi kallay Ispiritun Bapan Namalyari.

2:15 2:15 Malyarin, si labay sabin usisên, manyag ustuy pangusga.

§2:16 2:16 Isaias 40:13.