Ya Nunan Sulat Pablo sa mani taga
TESALONICA
1
Ya pangumustan Pablo
Siku si Pablo, kaawyun ku si Silas buy si Timoteo.
Nanulat kay kamuyun mani mapatêl yan ya manampalatayay miaawyun baysên sa Tesalonica ya nakibêtêk kan Bapan Namalyari buy sa Panginuun Jesu Cristu.
Labay yan na manugêl kamuyuy kangêdan buy kapatêtbêkan na ubat kan Bapan Namalyari buy Panginuun Jesu Cristu.
Ya pagpasalamat Pablo
Mani mapatêl yan, pawa kay magpasalamat kan Bapan Namalyari gawan kamuyun kaganawan buy pawa kay êt manalangin kana para kamuyu. Magpasalamat kay sa Bapa tamun Namalyari gawan pawa yan maganakay mani kangêdan na pandaygên yu gawan sa panampalataya yu. Maganaka yan nu parasaantu yun pansawpan na mani kaparisu yu gawan sa pangidu yu. Buy maganaka yan êt nu parasaantu yun pibabatan na mani kasakitan gawan napilmi kaw wa mag-udung nga Panginuun tamun Jesu Cristu baydi sa babun luta.
Mani mapatêl yan na kakaidwan Bapan Namalyari, magpasalamat kay êt gawan tanda yan ya pinili nakaw. Tanda yan na abiin gawan ya pangaral yan kamuyun Mangêd da Balita alwan kay sa kapamilatan sabi, nun a nakitan yuy kapangyarian Ispiritun Bapan Namalyari, buy napilmi kay ya pêtêg ga pan-iaral yan. Nakitan yu êt ta pamibiyaybiyay yan sabitun idi kay pun kamuyu buy tanda yuy dinyag yan na kaganawan para sa ikakangêd yu. Tanda yan na pinili kaw nan Bapan Namalyari, ta paubat sabitun tinanggap yuy Sabin Bapan Namalyari, pikitbusan yuy biyay yan buy ya biyay Panginuun Jesus. Tagawan agyan malakêy kasakitan na dinanasan yu gawan sa panampalataya yu, masaya kaw pun êt gawan idi kamuyuy kasiglan na ubat sa Ispiritun Namalyari. Kabay nagin mangêd da alimbawa kaw sa kaganawan manampalataya kan Jesus baysên sa prubinsyan Macedonia buy baydi sa Acaya. Buy gawan kamuyu, niwagaw wa Mangêd da Balita tungkul kan Jesus. Buy niwagaw êt ta balita tungkul sa panampalataya yu kan Bapan Namalyari, alwan kay sa Macedonia buy sa Acaya, nun a sa kaganawan lugal. Kabay a yan na kaylangan ipatanda sa mani tawu ya tungkul sa panampalataya yu. Silay nay mamibalita nu parasaantu yukay tinanggap mangêd buy nu parasaantu yun tinalibatukan na pangulimên yu sa mani diyusdiyusan amên maglingkud sa pêtêg Bapan Namalyari ya nabyay. 10 Imbalita la êt ta mangêtêng kaw sa pag-udung Anak nay ubat sa langit, ya ayin kaatag nun a si Jesus ya pinabyay nan nanguman. Sabay siyay mamiligtas kantamu sa lumatêng nga parusa.