Ya Ikalwan Sulat Pablo sa mani taga
CORINTO
1
Siku si Pablo ya apostul Cristu Jesus ayun sa kalabayan Bapan Namalyari. Kaawyun ku si Timoteo ya patêl tamu sa panampalataya.
Manulat taku kamuyun mani manampalatayay miaawyun ya idi sa balayan Corinto buy kamuyun mani pinilin Bapan Namalyarin kay kana sa buun prubinsyan Acaya.
Labay kuy manugêl kamuyuy kangêdan buy kapatêtbêkan na ubat sa Namalyari ya Bapa tamu buy sa Panginuun Jesu Cristu.
Pagpasalamat kan Bapan Namalyari
Ulimênên tamuy Namalyari buy Bapan Panginuun tamun Jesu Cristu. Siyay mapallunus ya Bapa buy Namalyari yan pawan mamapas-êy nakêm. Pan-amungmungun na kitamu sa bunak kaganawan pamasakit amên sa kapamilatan pangamungmung na kantamu, maamungmung tamu êt ta mani tawuy mandumanas kaganawan kalasin pamasakit. Gawan nu parasaantun mallumakêy pamasakit kantamu gawan sa pamikibêtêk tamu kan Cristu, para êt bayduy pangamungmung Bapan Namalyari kantamu gawan sa pamikibêtêk tamu kan Cristu. Nu magkasakit kay man, para sa ikasamung yuy ati buy ikaligtas yu. Buy ya pangamungmung Bapan Namalyari kanyan, para sa ikasamung yu amên mapibabatan yuy pamasakit kaparisun nangadanasan yan. Kabay napilmi kay ya isundu yuy panampalataya yu kan Cristu, gawan tanda yan ya nu magkasakit kaw kaparisu yan, amungmungun kaw êt Bapan Namalyari kaparisu yan.
Mani mapatêl, labay yan matandan yuy mani pamasakit ta nadanasan yan sa prubinsyan Asia. Sadyay kasakitan nadanasan yan baydu. Kabay natasan kayan pag-asa buy a yan na inisip pa mabyay kay pun. Indap yan sabitun nuna, katganan yan nana. Nuwa nalyari ya kaganawan abitu amên mabiyasa kay ya agana magtiwala sa sarili yan, nun a kan Bapan Namalyari ya mamabyay sa mani nati. 10 Inligtas nakay sa kapapalimuy kamatyan buy pan-iligtas nakay pun êt. Buy napilmi kay ya iligtas nakay pun 11 sa sawup mani panalangin yu. Sa pakapakun baydu, malakêy magpasalamat kan Bapan Namalyari gawan sa mani kangêdan na natanggap yan ubat kana bilang pakitbay sa panalangin malakêy tawu.
Nagbayuy palanun Pablo
12 Ati ya maipagmaragul yan. Malinis ya nakêm yan na mambumyay kay matinêk buy tapat sa arap kaganawan tawu, luyang nga kamuyu. Nadyag yan na abiin sa kapamilatan kangêdan Bapan Namalyari, alwan sa kapamilatan kabiyasnan mani tawu. 13-14 Tagawan ayin kay pan-isulat kamuyu ya a yu mabasa o mapukatan. Buy napilmi yakun agyan a yu pun mapukatan amêsên, napilmi yakun sa pallumatêng Panginuun Jesus, lubus yukay mapukatan buy maipagmaragul yukay buy maipagmaragul yan kaw êt.
15-16 Gawan napilmi yakun mapukatan yuku, inisip kun magliwa kamuyu. Kabay namalanu wakun duman pun baysên kamuyu bayu waku maku sa Macedonia buy pamakayari, manguman nakun magdan baysên kamuyu amên sa katilwa kun pamaku kamuyu, katilwa kaw êt mananggap pagpapala buy masawpan yuku sa pamita ku papakun sa Judea. 17 Abiin dayi ya palanu ku sabitun nuna. Nuwa asê nisunduy abiin. Paraman baydu, alwan labay sabin ya a ku tanda nu sabêt ta palanu kun daygên o kaparisu wakun mani tawuy asê manunul kan Bapan Namalyari ya bêngat kapama “Awu, awu” pakan “Asê” awêd.
18 Nu parasaantun tapat si Bapan Namalyari, para kay êt baydu sa mani pansabin yan, “Awu” nu awu, “Asê” nu asê. 19 Tagawan si Jesu Cristu ya Anak Bapan Namalyari ya impatanda yan lan Silas buy si Timoteo, taganan tapat ya sa mani sabi na buy taganan tuparên nay mani pangaku na. 20 Tagawan na kaganawan pangakun Bapan Namalyari, tuparên nay kaganawan ati sa kapamilatan Cristu. Kabay sa kapamilatan na, masabi tamuy “Awuy Panginuun” amên maulimên si Bapan Namalyari. 21 Si Bapan Namalyari ya mamapas-êy kantamu sa pamikibêtêk tamu kan Cristu buy siya êt ta namili kanyan amên maglingkud kana. 22 Tinatakan na kitamina bilang tanda' ya kana kitamina. Buy indin nay Ispiritu na sa bêkê tamu bilang tanda' ya matanggap tamuy mani impangaku na.
23 Mani mapatêl, a ku nagdaus baysên kamuyu sa Corinto gawan a ku labay sumakit ta nakêm yu. Buy tandan Bapan Namalyari ya abiin. 24 A yan labay ya pilitin yan kaw nu sabêt ta paniwalan yu, gawan napas-êy yay panampalataya yu. Kay ya labay yan, misasawup kitamu amên magin matula kaw.