Ya Ikalwan Sulat
JUAN
1
Siku ya tuway mamunu sa miaawyun na manampalataya kan Jesus, manulat taku kamuy babayi ya pinilin Bapan Namalyari buy sa mani anak mu. Lubus kataw pangkaidwan buy alwan kay sikuy mangidu kamuyu, nun a ya kaganawan tawuy nakatandan kapêtêgan tungkul kan Jesus. Pangkaidwan yan kaw gawan sa kapêtêgan na idi sa bêkê tamu buy manugêl kantamu kanuman.
Labay kuy manugêl kantamuy kangêdan, lunus, buy kapatêtbêkan na ubat kan Bapan Namalyari buy kan Jesu Cristu ya Anak na, kaban mambumyay kitamu sa kapêtêgan buy sa pangidu.
Ya kapêtêgan buy pangidu
Sadyay tula ku sên natandan kuy dakun umnu sa mani anak muy mambumyay sa kapêtêgan, ayun sa in-utus kantamun Bapa tamun Namalyari. Kabay amêsên, panggalangên na babayi, panyawarên ku kamuy miiidu kitamun kaganawan. Alwan bayun utus sa ati. Tagawan sabitun nanampalataya kaw kan Jesus, abiin nay utus sa indin kantamun Bapan Namalyari. Ya labay sabin pangidu kan Bapan Namalyari, sunulun tamuy mani utus na. Ta sabitun nanampalataya kaw kan Jesus, nalêngê yinay utus na sabitun sinabi nay, “Miiidu kaw.”
Pan-ipaganaka ku kamuyuy mani abiin gawan malakêy nay mani mamilitêp pa nikyat baydi sa babun luta. Sabay silay mani tawuy asê mangilalan nagin tawu si Jesu Cristu sabitun naku ya baydi sa babun luta. Pan-ilitêp lay mani tawu buy pansalangsangên la si Cristu. Kabay manginlag kaw amên asê masayang nga pinagpagalan yu, nun a matanggap yuy lubus sa gantimpalay in-il-an Bapan Namalyari para kamuyu.* 1:8 Malyarin paradi êt ta labay sabin: Tagawan nu mailitêp kaw, madyag ayin pukat ta pagpagal yan sa pangaral kamuyu. Nu parabaysên na malyari, a yu matanggap pa gantimpalay in-il-an Bapan Namalyari para kamuyu.
Ya tawuy asê manugêl sa pêtêg aral Cristu nun a pandagdagên na pun, ayin kana si Bapan Namalyari. Nuwa ya tawuy manugêl sa aral Cristu, idi kana si Bapan Namalyari buy si Jesu Cristu ya Anak na. 10 Nu dilag mani tawuy mallumatêng nga kaatag ga pan-ituru la tungkul kan Cristu, agana yu sila pasunun sa bali yu buy agana yu sila dambin. 11 Tagawan na mandambi kalla, miawyun nina sa nadawak ka pandaygên la.
12 Malakê pun êt dayi ya labay kun isabi kamuyu, nuwa a kina isulat, ta labay ku isabi ku kamuyun arapan. Tagawan maniwala kun makalaku waku baysên kamuyu amên magin lubus sa tula tamu.
13 Nagpapakun kayna, sabin mani anak patêl muy babayi ya kaparisu mun pinili êt Bapan Namalyari.

*1:8 1:8 Malyarin paradi êt ta labay sabin: Tagawan nu mailitêp kaw, madyag ayin pukat ta pagpagal yan sa pangaral kamuyu. Nu parabaysên na malyari, a yu matanggap pa gantimpalay in-il-an Bapan Namalyari para kamuyu.