Ya Ikalwan Sulat ta ubat kan
PEDRO
1
Siku si Simon Pedro ya alipên buy apostul Jesu Cristu. Nanulat taku kamuyun kaganawan kaawyun tamuy manampalataya kan Jesu Cristu ya Namalyari tamu buy Mamiligtas. Gawan sa katinêkan na, natanggap yuy maulagay panampalataya kaparisun panampalatayay natanggap yan.
Labay kuy igit pun manugêl kamuyuy kangêdan buy kapatêtbêkan ya ubat kan Bapan Namalyari gawan sa pangilala yu kana buy sa Panginuun tamun Jesu Cristu.
Ya mangêd da ugalin mani pinilin Bapan Namalyari
Sa kapamilatan kapangyarian Bapan Namalyari, indin na kantamuy kaganawan kaylangan tamu amên bumyay kitamun mapanunul sa kalabayan Bapan Namalyari. Madyag tamuy abiin gawan kilala tamu si Bapan Namalyari ya sabay ya namêg kantamu sa kapamilatan kapangyarian buy kangêdan na. Buy sa kapamilatan kapangyarian buy kangêdan na, indin na êt kantamuy maulaga buy dakilay mani pangaku na amên malisyan tamuy kadawakan babun luta, nun a magin matinêk kitamu kaparisun Bapan Namalyari.
Kabay pagpilitan yun iawyun sa panampalataya yuy mangêd da ugali. Buy ya mangêd da ugali, awyunan yun kabiyasnan. Ya kabiyasnan yu, awyunan yun pamênbên sa sarili. Ya pamênbên sa sarili, awyunan yun pamibabata. Ya pamibabata, awyunan yun panunul sa kalabayan Bapan Namalyari. Ya panunul sa kalabayan Bapan Namalyari, awyunan yun pangidu sa mapatêl yu kan Cristu. Buy ya pangidu yu sa mani mapatêl yu, awyunan yun pangidu sa kaganawan. Ya mani ugalin abiin, nu pawan makitan sa biyay yu buy luyang pun madagdagan, magin nabang sa mani tawu ya pangilala yu sa Panginuun tamun Jesu Cristu. Nuwa nu asê makitan sa biyay gisay tawuy mani ugalin abiin, kaparisu yan gisay bulag gawan a na tanday kapêtêgan buy naliwan naynay inlinis sinan Bapan Namalyari sa mani kasalanan na.
10 Kabay kakaidwan kun mapatêl kan Cristu, pagpilitan yun ipakit ta pêtêg kaw binêg buy pinilin Bapan Namalyari sa kapamilatan mangêd da ugali yu. Gawan nu mangêd da ugali yu, a kaw misyay sa lukup Bapan Namalyari, 11 nun a matula nakaw pasunun sa ayin katganan na kaarian Jesu Cristu ya Panginuun tamu buy Mamiligtas.
12 Kabay agyan tanda yinay mani aral la ati buy agyan napas-êy kaw sa kapêtêgan na tinanggap yu, pawa kataw pun êt pampatandan. 13 Para kangku, kaban nabyay yaku pun, kaylangan kataw pun êt patandan tungkul sa mani bagay ya ati. 14 Tanda kuy a kina mabuyutan baydi sa babun luta, gawan abiin ya sinabi kangkun Panginuun tamun Jesu Cristu. 15 Kabay amêsên, pandaygên kuy kaganawan agyu ku amên nu lumatêng nga alluy ayin nakina, pawa yu pun êt maganakay kaganawan in-aral ku kamuyu.
Sêpat tamun paniwalan ya mani impatandan mani propeta
16 Ya mani in-aral yan kamuyu tungkul sa kapangyarian Panginuun tamun Jesu Cristu buy sa pag-udung na baydi sa babun luta, alwan kay kwentuy diyag tawu, nun a taganan pêtêg ga in-aral yan, gawan taganan nakitan yan kan Jesus ya mamakaupapas sa sawang buy kapangyarian na ubat kan Bapan Namalyari. 17-18 Tagawan sikay ya kaawyun Jesus baydu sa banal la bung-uy sabitun pinarangalan buy pinasawang yan Makapangyarian na Bapan Namalyari. Nalêngê yan na tunuy nay ubat sa langit ya nagsabin, “Ati ya kakaidwan kun Anak ya kapapaidu kangku.”* 1:17-18 Mabasa tamuy nalyari sa bung-uy sa librun Mateo 17:1-9; Marcos 9:2-10; Lucas 9:28-36.
19 Gawan baysên, luyang pinumas-êy ya kapêtêgan na sinabin mani propeta sabitun nuna tungkul kan Cristu. Kabay biyan yun ulagay impatanda la gawan ya sinabi la sabitun nuna, kaparisun suluy mansumawang sa nadiglêm angga sa pallumatêng Cristu. Maiparisu si Cristu sa kalluwan ya mansumawang nu bunatbunat gawan siyay mam-in sawang sa isip yu. 20 Igit sa kaganawan, sêpat yun tandanên ya kaganawan insulat mani propeta sa Kasulatan, alwan ubat sa sarili lan pangintindi. 21 Tagawan ya in-aral la, alwan ubat sa sarili lan isip, nun a ya Ispiritun Bapan Namalyari ya nipatanda kalla.

*1:17-18 1:17-18 Mabasa tamuy nalyari sa bung-uy sa librun Mateo 17:1-9; Marcos 9:2-10; Lucas 9:28-36.