Ya Ikalwan Sulat Pablo kan
TIMOTEO
1
Siku si Pablo ya apostul Cristu Jesus ayun sa kalabayan Bapan Namalyari. In-utus sakun Bapan Namalyari amên ipatanday tungkul sa biyay ya impangaku nay matanggap tamu sa kapamilatan pamikibêtêk tamu kan Cristu Jesus.
Kakaidwan kun Timoteo ya anak ku sa panampalataya, labay kuy manugêl kamuy kangêdan, lunus, buy kapatêtbêkan na ubat kan Bapan Namalyari buy kan Jesu Cristu ya Panginuun tamu.
Pinapas-êy Pabloy nakêm Timoteo
Timoteo, magpasalamat taku kan Bapan Namalyari ya paglingkuran kun dilag malinis ya nakêm, kaparisun paglingkud kanan mani ninunu ku. Magpasalamat taku kana balang maganaka kata sa panalangin allu buy yabi. Magaganaka ku pun na pantulun luwa mu sabitun namita ku. Kabay nasabêksabêk kakun mapikakit kitan manguman amên magin lubus ya tula ku. Maganaka ku êt ta tapat mun panampalataya kaparisun apu mun bakêt ya si Loida buy ya indu mun si Eunice ya nunan nanampalataya kan Jesus. Buy napilmi yaku ya angga amêsên, tapat pun êt ta panampalataya mu. Kabay pan-ipaganaka ku kamuy luyang ka pun magin masipêg sa panggamit mun kaagyuwan na indin Bapan Namalyari kamu sabitun impaluntu ku kamuy gamêt ku buy nanalangin naku para kamu. Gamitin muy abiin na kaagyuwan mu, tagawan na Ispiritun Bapan Namalyari ya indin kantamu, asê mam-in limu kantamu nun a mam-i yan kapangyarian, pangidu, buy pamênbên sa sarili.
Kabay agana ka madêng-êyan magpapêtêg tungkul sa Panginuun tamun Jesu Cristu, buy agana muku ikadêng-êy agyan nakasukul laku gawan sa paglingkud ku kana. Nun a sa sawup kapangyarian Bapan Namalyari, pibabatan muy kasakitan na mangadanasan tamu gawan sa pangaral tamun Mangêd da Balita. Inligtas buy binêg kitamun Bapan Namalyari amên magin kana, alwan gawan sa mani diyag tamu, nun a gawan sa kalabayan buy kangêdan na. Bayu pun dinyag Bapan Namalyari ya babun luta, impalanu nayna ya idin na kantamuy kangêdan na sa kapamilatan Cristu Jesus. 10 Buy amêsên, impakit naynay abiin na kangêdan na sabitun inlumatêng si Jesu Cristu ya Mamiligtas kantamu. Sinambut nay kapangyarian kamatyan buy impatanda na kantamuy biyay ya ayin katganan sa kapamilatan Mangêd da Balita. 11 Pinili yakun Bapan Namalyarin magin mangaral, apostul buy manurun Mangêd da Balita. 12 Buy abiin na sangkan kabay makadanas sakun kasakitan baydi sa sukulan. Nuwa paraman baydu, a ku ikadêng-êy ya pangasukul ku, tagawan kilala ku si Jesu Cristu ya panampalatayanan ku. Buy napilmi yakun pakapalanên Cristuy intiwala* 1:12 Malyarin paradi ya labay sabin. Pakapalanên Cristuy intiwala na kangku. ku kana angga sa allun pag-udung na.
13 Timoteo, ya kapêtêgan na natandan mu kangku, sabay ya sunulun mu sa pangaral mu. Buy kaban mangaral ka, sêpat mun isunduy panampalataya mu buy ya pangidu mu sa kaparisu mu gawan sa pamikibêtêk mu kan Cristu Jesus. 14 Sa sawup Ispiritun Bapan Namalyari ya manugêl kantamu, pakapalanên muy ustuy aral la intiwala kamu amên asê maawyunan nadawak ka aral.
15 Tanda muy inlakwanan nakun kaganawan mapatêl tamu baydu sa prubinsyan Asia, kaawyun lan Figelo buy si Hermogenes. 16-17 Nuwa labay kuy kalunusan Bapan Namalyari si Onesiforo buy ya pamilya na. Ta sên inlumatêng ya baydi sa Roma, a ya tinunggên sa pangkap kangku angga sa nakitan naku. Pawa nan pinas-êy ya nakêm ku buy a naku ingkadêng-êy agyan gisa kun nakasukul. 18 Buy tanda mu êt nu parasaantu nakun sinawpan agyan sabitun idi yaku pun sa Efeso. Labay kuy kalunusan yan Panginuun sa Allun Pangukum na.

*1:12 1:12 Malyarin paradi ya labay sabin. Pakapalanên Cristuy intiwala na kangku.