9
Ya pangulimên mani Israelita kan Bapan Namalyari sabitun nuna
Ya nunan kasunduwan* 9:1 Dinyag Bapan Namalyari ya nunan kasunduwan na para sa mani Israelita sabitun indin na kan Moises ya Kautusan ( Deuteronomio 10:1-11; 11:8-15; 11:22-23). Ayun sa kasunduwan, si mani tawu kaylangan lan sunulun ya kautusan, buy biyan silan Bapan Namalyari un sarili lan luta, ayin kaatag nun a ya Canaan. sabitun nuna, dilag mani kautusan tungkul sa ustuy pangulimên kan Bapan Namalyari buy dilag êt pangulimênan na dinyag mani tawu. 9:1 Mabasa tamuy ati sa Exodo kapitulu 25, 26, 30, buy sa Levitico 24:1-9. Kabay nipaydêng nga mani tawu un gisay maragul la tolda. Sa susunan Tolday Pangulimênan, dilag kurtinay pinaglingling. Buy sa pibunakan Tolda, dilag makwal la kurtinay pinanaêt bilang pisaêtan luway silid. Ya mumunan silid, pambêgên Banal la Lugal nu saantu idi bayduy gisay pamipaluntuwan sulu ya dilag pituy dêkêt buy lamesay dilag tinapay ya pan-iandug kan Bapan Namalyari. Ya ikalway silid, pambêgên Pinakabanal la Lugal. Makitan bayduy pamiandugan na panlêban insensu buy ya baul la pambêgên Baul un Kasunduwan. Ya pamiandugan buy baul, parisun tinakpan gintu. Sa lalên baul, idi bayduy gintuy banga ya pinamyanan tinapay ya pambêgên mana, ya têkên Aaron na nangulbuy, buy nangatatapil la batuy pinisulatan Kautusan Bapan Namalyari. Sa babun baul, dilag luway ang-el la diyag sa gintu. Ya mani ang-el la abiin, patandan idi bayduy Ispiritun Bapan Namalyari. Buy ya parisun palakpak la, manalilung sa babun baul nu saantu pan-iwisik pinakapuun pari ya dayan ayup amên mapatawad da kasalanan mani tawu. Nuwa a yan pun maipaintindin tisatisay abiin amêsên.
Sabitun nuna, parabaysên na pangapakapalan Tolday Pangulimênan buy allu-allun mansumun na mani pari sa mumunay silid Tolda amên daygên na tungkulan la. Nuwa kay pinakapuun pari ya makasun sa Pinakabanal la Lugal buy kay katamisan sa gisay tawun. Sa balang pansumun na baydu, mantan yan dayan ayup bilang andug para sa kasalanan na buy sa mani pandaygên mani tawu sa a la tanda kasalanan awêd. 9:7 Mabasa tamuy tungkul sa pandaygên pinakapuun parin mani Israelita sa librun Levitico 16:1-34. Sa pandaygên abituy pinakapuun pari, pan-ipakit Ispiritun Bapan Namalyari ya ayin sisabêt man na tawuy malyarin makasun sa Pinakabanal la Lugal kaban idi pun baysên na mumunan Tolday Pangulimênan.§ 9:8 Ya labay sabin, ayin dakun sisabêt man na tawuy malyarin makasun sa binyanan Bapan Namalyari kaban pansunulun la pun na kautusan tungkul sa pag-andug mani ayup.
Sabitun nuna, ya Tolda buy kaganawan idi baydu, kay mamipatanda tungkul sa mangangêd da nakitan na amêsên. Gawan ya mani pinati ya ayup buy kaluub, asê makapallinis nakêm mani tawuy mangulimên kan Bapan Namalyari. 10 Tagawan na naugalyan lan abitu, kay ayun sa mani kautusan tungkul sa pan-inêmên buy sa mani pangkanên na malyari lan kanên buy tungkul sa ustuy panguyas mani gamit buy sa lawini la. Ya mani kautusan na abitu, kay tungkul sa mani bagay ya mangakitan buy kay kaylangan sunulun angga sa panawun na sagilyan Bapan Namalyari un bayu.
Ya kapangyarian dayan Jesus
11 Nuwa amêsên, inlumatêng nga si Cristu ya pinakapuun pari tamu buy sa kapamilatan na, mangadanasan taminay kangêdan na gawan sa pallumatêng na.* 9:11 Sabitun inlumatêng si Jesus, inlibayan Bapan Namalyari ya manan kasunduwan un bayu. Para sa kaganawan manampalataya kan Jesus sa ati. Ayun sa bayun kasunduwan na, indin Bapan Namalyari sa mani manampalataya ya kaligtasan, ya bayun biyay, buy ya Ispiritu na ya mangawyun kalla. Bilang pinakapuun pari, sinumun si Cristu sa mas dakila buy mas ganap pa Pinakabanal la Lugal ya asê dinyag tawu buy ayin sa babun lutan ati. 12 Nakasun ya baydu, alwan sa kapamilatan dayan kambing o biserun baka, nun a sa kapamilatan sarili nan daya. Kay katamisan nan sinumun sa Pinakabanal la Lugal buy a nayna kaylangan uman-umanên, tagawan inatbus na kitamina sa mani kasalanan tamu amên miligtas kitamu kanuman. 13 Amêsên, ayun sa Kautusan na impasulat kan Moises, nu ya gisay tawu, pan-ituwad yan madinat, kaylangan yan wisikan dayan pinarayay kambing buy toru buy abun inêwêk ka dumalagay baka. Sa parabayduy paralan, manguman yan magin malinis ayun sa Kautusan. 9:13 Ayun sa Kautusan na impasulat kan Moises, ya sisabêt man na tawuy manalan sa nati magin madinat ya, buy asina malyarin makiawyun sa pangulimên kan Bapan Namalyari anggan a yapun nawisikan dayan ayup pa in-andug. 14 Buy nu ya dayan ayup mamakalinis, alwa nayin luyang pun na dayan Cristu? Awu! Taganan mamakalinis ya daya na sa bêkê tamu amên a tamina isipin na mana tamun mani dinyag ya ayin kapukatan, nun a maglingkud kitamu kan Bapan Namalyari ya nabyay. Tagawan sa kapamilatan Ispiritun Bapan Namalyari ya ayin katganan, indin Cristuy sarili na bilang andug ya ayin makit ta nadawak o kakulangan sa pangêlêw Bapan Namalyari.
15 Abiin ya sangkan kabay si Cristuy mamilatan sa mani tawu buy kan Bapan Namalyari sa bayuy kasunduwan. Gawan sa pangamati na, inatbus nay mani tawu sa mani kasalanan na dinyag la sabitun sakup sila pun nunan kasunduwan. Kabay amêsên, matanggap kaganawan binêg Bapan Namalyari ya ayin katganan na kangêdan ya impangaku na.
16 Maiparisuy abiin sa gisay kasulatan tungkul sa pamipamana. Kaylangan dilag katibayan na taganan nati yay nanyag amên maipatupad ya kasulatan. 17 Gawan asê maipatupad da kasulatan tungkul sa pamipamana kaban nabyay pun na nanyag. 18 Kabay agyan na nunay kasunduwan Bapan Namalyari, ayin pun ulagay abiin kaban ayin pun dayan ayup. 19 Kabay paradi ya dinyag Moises. Impatanda na sa mani tawuy balang utus sa Kautusan buy pamakayari, nangwa yan dayan biserun baka buy kambing ya pinaraya buy inawyunan nan lanêm. Nangwa ya êt sabut tupa ya binatêkan nan naudit buy ingkupat sa sangan isopu. Insawsaw nay ati sa daya buy pamakayari, inwisik na sa mani tawu buy sa pinisulatan Kautusan. 20 Buy sinabi na kalla, “Ya dayan ati sabay ya pamaptêg sa kasunduwan Bapan Namalyari ya kaylangan yun sunulun.” 9:20 Exodo 24:4-8. 21 Inwisikan êt Moises un dayay Tolday Pangulimênan buy ya kaganawan bagay bayduy panggamitin sa pangulimên. 22 Tagawan ayun sa Kautusan, pallinisin na kaganawan bagay sa kapamilatan daya amên magin malinis sa pangêlêw Bapan Namalyari. Buy nu ayin dayay nantulu bilang andug kan Bapan Namalyari, ayin êt kapatawaran na mani tawu sa kasalanan la.
23 Kabay yabay kaylangan linisin sa kapamilatan dayan ayup pa Tolday Pangulimênan buy mani bagay ya idi baydu ya paran kay alimbawan mani bagay ya idi sa langit. Nuwa ya mani bagay ya idi sa langit, kaylangan linisin sa mas mangêd da andug. 24 Gawan asê sinumun si Cristu sa gisay banal la lugal baydi sa babun luta ya kay dinyag tawu buy kay alimbawan pêtêg banal la lugal, nun a sinumun ya mismu sa langit. Buy amêsên, idi yina baydu sa arapan Bapan Namalyari ya mamilatan para kantamu. 25 Ya pinakapuun pari sa babun luta, mansumun ya sa Pinakabanal la Lugal tinawuntawun buy sa balang pansumun na, mantan yan dayan ayup bilang andug. Nuwa si Cristu, kakatamisan nan in-andug ga sarili na buy a nayna inuman-uman. 26 Gawan nu kaylangan nan miuman-uman mati, nakatiumnu yina dayin nati paubat pun sa daygên na babun luta. Nuwa amêsên sa tawlin allu, kay katamisan nakun Cristu baydi sa babun luta amên itas sa mani kasalanan tamu sa kapamilatan pamiandug nan sarili na. 27 Intakda sa mani tawuy kay katamisan mati buy pamakayari, pangukum man Bapan Namalyari. 28 Para êt baydu, kay katamisan nati si Cristu sabitun in-andug nay sarili na amên itas sa kasalanan mani tawu. Buy manguman yan mag-udung baydi sa babun luta, alwan amên manguman yan mati para sa kasalanan mani tawu, nun a amên iligtas nay mani tawuy mangêtêng kana.

*9:1 9:1 Dinyag Bapan Namalyari ya nunan kasunduwan na para sa mani Israelita sabitun indin na kan Moises ya Kautusan ( Deuteronomio 10:1-11; 11:8-15; 11:22-23). Ayun sa kasunduwan, si mani tawu kaylangan lan sunulun ya kautusan, buy biyan silan Bapan Namalyari un sarili lan luta, ayin kaatag nun a ya Canaan.

9:1 9:1 Mabasa tamuy ati sa Exodo kapitulu 25, 26, 30, buy sa Levitico 24:1-9.

9:7 9:7 Mabasa tamuy tungkul sa pandaygên pinakapuun parin mani Israelita sa librun Levitico 16:1-34.

§9:8 9:8 Ya labay sabin, ayin dakun sisabêt man na tawuy malyarin makasun sa binyanan Bapan Namalyari kaban pansunulun la pun na kautusan tungkul sa pag-andug mani ayup.

*9:11 9:11 Sabitun inlumatêng si Jesus, inlibayan Bapan Namalyari ya manan kasunduwan un bayu. Para sa kaganawan manampalataya kan Jesus sa ati. Ayun sa bayun kasunduwan na, indin Bapan Namalyari sa mani manampalataya ya kaligtasan, ya bayun biyay, buy ya Ispiritu na ya mangawyun kalla.

9:13 9:13 Ayun sa Kautusan na impasulat kan Moises, ya sisabêt man na tawuy manalan sa nati magin madinat ya, buy asina malyarin makiawyun sa pangulimên kan Bapan Namalyari anggan a yapun nawisikan dayan ayup pa in-andug.

9:20 9:20 Exodo 24:4-8.