13
Mani diyag buy andug ga kapapaidu kan Bapan Namalyari
Mani mapatêl, bilang mipapatêl kan Cristu, isundu yuy pamiiidu yu. Pawa yun padausun ya mani mamaku sa bali yu. Dilag mani tawu sabitun nuna ya nanyag abitu buy a la tanday mani ang-el la awêd da pinadaus la. Damayên yuy mani mapatêl la idi sa sukulan ya paran makasukul kaw êt kaawyun la buy damayên yu êt ta mani mapatêl la pampasakitin na paran mandumanas kaw êt parabaydu.
Ya pag-asawa, sêpat yun paulagên buy sêpat a kaw makikanayun, gawan atulun Bapan Namalyari ya mani makikanayun buy mani manakpi. Agana kaw maglupan pera, nun a matula kaw nu sabêt ta abituy idi kamuyu, gawan sinabin Bapan Namalyari,
“A kataw lakwanan o paulayan.”* 13:5 Deuteronomio 31:6-8.
Kabay buun nakêm tamun sabin,
“Si Bapan Namalyari ya manawup kangku.
Kabay a ku malimu.
Sabêt ta madyag tawu laban kangku?” 13:6 Mani Kanta 118:6.
Mani mapatêl ku, ganakên yuy mani nunan namunu kamuyu ya nangaral kamuyun Sabin Bapan Namalyari. Ganakên yuy mangêd da ugali buy ya mangêd da diyag la kaban nabyay sila. Buy tubsun yuy panampalataya la. Si Jesu Cristu, a ya magbayu. Nu sisabêt ya sabitun nuna, para ya êt baydu amêsên buy kanuman.
Kabay agana kaw makipapaniwala sa dakun sabêt man na aral la asê parisu sa aral la paniwalan tamu. Mas mangêd da papas-êyên tamuy panampalataya tamu sa kapamilatan kangêdan Bapan Namalyari kaysa sa kapamilatan panunul sa mani kautusan tungkul sa pangkanên ya asê makasawup sa mani manunul baysên. 13:9 Indap mani Israelita ya magin malinis sila sa pangêlêw Bapan Namalyari sa panunul la sa naugalyan ayun sa mani kautusan tungkul sa mani pangkanên ya malyari lan kanên buy tungkul sa pamiandug mani ayup. Basên tamu sa Hebreo 9:9-10. 10 Sikitamun mani manampalataya kan Jesus, dilag kitamun pamiandugan ya pag-andugan, nuwa ayin karapatan makiêm di ya mani maglingkud sa Tolday Pangulimênan.§ 13:10 Ya labay sabin ati, “Dilag gan in-andug para kantamun ya sabay si Jesus. Nuwa a sila malyarin makiawyun sa kangêdan un andug ga ati ya mani maniwala pun sa mani pan-iandug sa pamiandugan la.”
11 Ayun sa naugalyan la, ya dayan mani ayup pa pinaraya, pan-igtan pinakapuun pari sa lalên Pinakabanal la Lugal bilang andug sa mani kasalanan mani tawu. Nuwa ya mani lawinin ayup, pan-êwêkên sa lawasan bibiyan la. 12 Para êt baysên na nalyari kan Jesus. Pinati ya sa lawasan balayan amên sa kapamilatan daya na, malinis nay mani tawu sa mani kasalanan la.* 13:12 Malyarin ya labay êt sabin, “madyag nan banal la mani tawu.” 13 Kabay mag-awas kitamu sa balayan 13:13 Malyarin paradi ya labay sabin: Lakwanan tamuy manan naugalyan ya pansunulun tamu amên kay si Jesus ya sunulun tamu. amên magdani kan Jesus buy makibêtêk kitamu kana sa pamibabata na sa kapapadêng-êy ya pamasakit. 14 Gawan alwan baydi sa babun lutay pêtêg tamun balayan, nun a pan-êtêngên tamuy balayan na lumatêng pun.
15 Kabay pawa kitamun mamiandug pangulimên kan Bapan Namalyari sa kapamilatan Jesus. Ya mani andug ga abiin sabay ya mani sabi ya mamipatandan pangilala tamu kana. 16 Pawa kaw manyag manged buy mapanawup sa kaatag, gawan ya parabaysên na kalasin pag-andug, kapapaidu kan Bapan Namalyari.
17 Sunulun yuy mani mamunu kamuyu buy pasakup kaw kalla, gawan silay mangillag kamuyu. Buy lumatêng nga alluy silay managut kan Bapan Namalyari tungkul kamuyu. Kabay sunulun yu sila amên magin matula sila sa panupad lan tungkulan la. Gawan nu a yu sila sunulun, malungkut sila buy asê makasawup pa abiin kamuyu.
Tawlin tipan
18 Mani mapatêl, manalangin kaw para kanyan ta napilmi kay ya malinis sa nakêm yan buy ya labay yan, bumyay kay ayin ikadêng-êy sa kaganawan pandaygên yan. 19 Makisabi yaku kamuyu ya manalangin kaw para kangku ya makakamut takun makapag-udung baysên kamuyu.
20 Buy manalangin naku êt kan Bapan Namalyari para kamuyu. Siyay pinangubatan kapatêtbêkan buy siya êt ta namabyay sa Panginuun tamun Jesus ya Dakilay Pastul tamu. Buy sa kapamilatan dayan Jesus, pinapas-êy Bapan Namalyari ya ayin katganan ya kasunduwan na. 21 Manalangin naku kan Bapan Namalyari un paradi, “Bapa kun Namalyari, labay kuy biyan muy mapatêl kun kaganawan kaylangan la amên masunul lay kalabayan mu. Buy labay kun sa kapamilatan Jesu Cristu, daygên mu sa biyay lay kaganawan kapapaidu sa pangêlêw mu. Ulimênên yan ayin kapupusan si Jesus! Awuy Panginuun!”
22 Mani mapatêl, makisabi yaku kamuyun pibabatan yun lêng-ên na kaganawan sinabi ku sa sulat ku, gawan kay naêpêk ka sulat ta ati. 23 Labay ku êt matandan yuy imbus sana sa sukulan na patêl tamun si Timoteo. Buy nu tambêng yan milatêng baydi, pakilaku ku ya sa pamaku ku baysên kamuyu.
24 Sabin yu sa mani mapatêl la mamunu kamuyu baysên buy sa kaganawan pinilin Bapan Namalyarin kay kana ya nagpapakun silayna. Sinabi êt awêd mapatêl tamuy taga Italiay nagpapakun kawna.
25 Labay kun manugêl kamuyun kaganawan ya kangêdan Bapan Namalyari. [Awuy Panginuun.]

*13:5 13:5 Deuteronomio 31:6-8.

13:6 13:6 Mani Kanta 118:6.

13:9 13:9 Indap mani Israelita ya magin malinis sila sa pangêlêw Bapan Namalyari sa panunul la sa naugalyan ayun sa mani kautusan tungkul sa mani pangkanên ya malyari lan kanên buy tungkul sa pamiandug mani ayup. Basên tamu sa Hebreo 9:9-10.

§13:10 13:10 Ya labay sabin ati, “Dilag gan in-andug para kantamun ya sabay si Jesus. Nuwa a sila malyarin makiawyun sa kangêdan un andug ga ati ya mani maniwala pun sa mani pan-iandug sa pamiandugan la.”

*13:12 13:12 Malyarin ya labay êt sabin, “madyag nan banal la mani tawu.”

13:13 13:13 Malyarin paradi ya labay sabin: Lakwanan tamuy manan naugalyan ya pansunulun tamu amên kay si Jesus ya sunulun tamu.