2
Patanda sa dilag pampilinin
Mani mapatêl kuway, bilang mani manampalataya sa dakila tamun Panginuun Jesu Cristu, dapat a kaw mamili sa kaparisu yu. Alimbawa, idi kaw sa pagtipunan yu buy dilag luway tawuy sinumun. Ya gisa, mabandi, dilag yan singsing nga gintu buy nakayaming yan makamal. Ya gisay naman, kalulu buy nangagiginit ta yaming na. Amêsên nu kay mabandi ya lingunun yu buy sabin kanay “Miknu ka baydi,” nuwa ya sabin yinaman êt sa kaluluy “Midêng ka tana baysên” o kaya “Miknu ka tana sa tuturakan,” namili kawna sa kaparisu yun dilag pangusga.
Sikaw wa kakaidwan kun mapatêl, tandanên yu. Pinilin Bapan Namalyari ya kalulu baydi sa babun luta amên bumandi sila sa panampalataya buy amên miawyun sila sa mani tawuy pag-arian Bapan Namalyari ya impangaku na sa kaganawan mangidu kana. Nuwa sikaw, siyan pan-êlêwên yuyan nabêlêng nga mani kalulu ta? Alwa nayin si mani mabandi sabay ya mamasakit kamuyu buy manangkan kamuyu sa pallitisan? Buy sila êt ta nanguyam sa dakilay lagyun Jesu Cristu ya sabay ya pangkilalanên yun Panginuun yu.
Sabitun nunan panawun, dilag maulagay utus si Bapan Namalyari ya impasulat na sa Banal la Kasulatan na paradi, “Kaidwan muy kaparisu mun tawu kaparisun pangidu mu sa sarili mu.”* 2:8 Levitico 19:18. Amêsên, nu lubus tamun pansunulun na utus ya abiin, mangêd da pandaygên tamu. Nuwa nu mamili kitamu sa kaparisu tamu, nangasalanan kitamina buy naatulan kitamu ayun sa Kautusan. Kabay sêpat kitamun atulan ayun sa Kautusan na. 10 Sisabêt man na manunul sa kaganawan utus Bapan Namalyari nuwa nallabag ya sa gisay utus, labay sabin nallabag ginan buun Kautusan. 11 Gawan si Bapan Namalyari ya nagsabin ati, “Agana ka makikanayun” buy siya êt ta nagsabin “Agana ka mamatin tawu.” Nu a ka yabay nakikanayun, nuwa namati kay naman, ya labay sabin, nallabag kay na sa Kautusan. 2:11 Exodo 20:13-14; Deuteronomio 5:17-18.
12 Kabay mamakapala kaw sa pagsabi buy diyag yu, gawan na kautusan ya namibus kantamu sabay êt ta gamitin Bapan Namalyari amên litisin kitamu. 13 Ta ayin baynan lunus atulan Bapan Namalyari ya a katandan mallunus sa kaparisu na. Nuwa si mapallunus sa kaparisu na, ayin ninan ikalimu sa allun pangatul.
Ya panampalataya buy mangêd da diyag
14 Mani mapatêl ku, nu dilag gisay tawuy magsabin dilag yan panampalataya kan Bapan Namalyari nuwa ayin yan mangêd da diyag, dilag nayin ulagay panampalataya na? Ayin! Mailigtas ya nayin parabaysên na panampalataya? Asê! 15 Alimbawa, dilag kan mapatêl la manampalataya kan Bapan Namalyari ya ayin maiyaming buy asê nukad da pangkanên na sa inallu-allu. 16 Buy sabin mu kanay, “Patêl kuway, muli kayna, tagawan pagpalên kan Bapan Namalyari. A ka dayi lêpêtên buy lumayang.” Sabêt ta ulagan sinabi mu nu a minaman indin na kaylangan na? Ayin! 17 Para êt baysên na panampalataya. Nu ayin kaawyun mangangêd da diyag, bilang nati yana.
18 Nu dilag magsabin paradi, “Siku, dilag gakun panampalataya kan Bapan Namalyari buy sika, dilag kan mani mangêd da diyag”, paradi ya sabin ku sa tawun abiin, “Parasaantu kun makitan na panampalataya mu, nu ayin kan mangêd da diyag? Nuwa siku, ipakit ku kamuy panampalataya ku sa kapamilatan mangêd da diyag ku.” 19 Manampalataya kan dilag gigisay Bapan Namalyari. Mangêd da abiin, nuwa agyan na nangadadawak ka ispiritu, manampalataya sila êt ta dilag gigisay Bapan Namalyari buy manginagin sila pun êt sa limu.
20 Sikaw wa kulang pun sa pangintindi! Sabêt? Kaylangan ku pun nayin pagpapêtgan kamuyuy ayin ulagay panampalataya, nu ayin kaawyun mangêd da diyag? 21 Isipin tamuy ninunu tamun si Abraham. Intuwad yan Bapan Namalyarin matinêk gawan sa mangêd da diyag na, ta sinunul nay utus Bapan Namalyari ya iandug nayna dayi ya anak na ya si Isaac sa pamiandugan. 2:21 Genesis 22:1-19. 22 Nakitan tamu di ya nagin ganap pa panampalatayan Abraham gawan inawyunan nan mangêd da diyag. 23 Sa pakapakun baydu, natupad day idi sa Kasulatan, “Nanampalataya si Abraham kan Bapan Namalyari. Kabay intuwad nayan matinêk.”§ 2:23 Genesis 15:6. Buy binêg yapun êt kaluguran Bapan Namalyari.* 2:23 Isaias 41:8. 24 Kabay natandan tamu di ya pan-ituwad kitamun Bapan Namalyarin matinêk gawan sa mangangêd da diyag tamu buy alwan kay sa panampalataya tamu.
25 Para êt baydu si Rahab, gisay babayi ya pambayaran. Intuwad ya êt Bapan Namalyarin matinêk gawan sa mangêd da diyag na. Gawan sabitun inlumatêng nga mani ispiyan Israelita, tinanggap buy sinawpan na sila, ta inturu na kallay kaatag ga dan amên mitakas sila. 2:25 Josue 2:1-21. Gawan baysên, intuwad yan Bapan Namalyarin matinêk. 26 Kabay ya panampalataya tamu, kaparisu yan lawini tamu. Nu ayin nan inawanên na lawini tamu, nati yana. Para êt bayduy panampalataya. Nu ayin kaawyun mangêd da diyag, nati yana.

*2:8 2:8 Levitico 19:18.

2:11 2:11 Exodo 20:13-14; Deuteronomio 5:17-18.

2:21 2:21 Genesis 22:1-19.

§2:23 2:23 Genesis 15:6.

*2:23 2:23 Isaias 41:8.

2:25 2:25 Josue 2:1-21.