Ya Mangêd da Balita tungkul kan Jesu Cristu ayun kan
JUAN
1
Si Jesus ya pambêgên Sabi ya napakadyag tawu
Bayu pun dinyag ga kaganawan, dilag gay pambêgên Sabi.* 1:1 Si ati ya pambêgên Sabi, sabay si Jesus. Ya Sabi, kaawyun nan Namalyari buy ya Sabi sabay ya Namalyari. Bayu dinyag ga kaganawan, ya Sabi, kaawyun nan Namalyari. Ya kaganawan bagay, dinyag Namalyari sa kapamilatan Sabi buy ayin dakun sabêt man na dinyag un ayin na Sabi. Ya Sabi sabay ya pinangubatan biyay buy ya biyay na sabay ya dêkêt 1:4 Sa Manan Tipan, ya dêkêt sabay ya pamaptêg kangêdan, pagpapala, pangawyun buy kaligtasan na ubat kan Bapan Namalyari ( Job 22:28; 29:3; 33:30; Mani Kanta 4:6; Mani Kawikaan 4:18-19). ya mam-in sawang sa mani tawu. Ya dêkêt ta ati sabay ya mam-in sawang sa mani tawuy idi sa kadlêman 1:5 Ya kadlêman sabay ya pamisyay sa lukup Bapan Namalyari buy sa pagpapala na. buy a ya masambut un kadlêman.
In-utus Namalyari ya gisay tawuy maglagyun Juan.§ 1:6 Si nanulat sa librun Juan, sabay si Juan na tagasunul Jesus, alwan si Juan ya Mamawtismu. In-utus ya amên magpapêtêg nu sisabêt ta dêkêt amên manampalatayay kaganawan tawu. Alwan si Juan ya dêkêt, nun a kay in-utus ya amên magpapêtêg nu sisabêt ta dêkêt. Ya pêtêg ga dêkêt, inlumatêng ngana baydi sa babun luta ya sabay ya mam-in sawang sa kaganawan tawu.
10 Nuwa a yapun êt kinilalan mani tawu, agyan idi yina baydi buy agyan dinyag nay babun luta. 11 Naku ya sa sarili nan lugal, nuwa malakêy asê nananggap kana. 12 Nuwa ya mani nananggap buy nanampalataya kana, binyanan nan karapatan magin anak Bapan Namalyari. 13 Nagin anak silan Bapan Namalyari alwan sa kapamilatan pamianak tawu o sa kalabayan miasawa, nun a sa kalabayan Bapan Namalyari.
14 Napakadyag tawuy Sabi buy nanugêl yan kaawyun yan. Nakitan yan ya kadakilaan na bilang gigisay Anak Namalyari. Pawa yan kangêdan buy kapêtêgan.
15 Nagpapêtêg si Juan tungkul kana. Ati ya masnêg nan pansabin, “Sabay siyay pantukuyun ku sabitun sinabi kuy, ‘Dilag gisay lumatêng nga mas dakila pun kangku, tagawan dilag gina bayu waku pun ianak.’ ”
16 Gawan sa lubus sa kangêdan na, pawa kitamun makatanggap kangêdan. 17 Ya Kautusan, indin Namalyari kantamu sa kapamilatan Moises, nuwa ya kangêdan buy kapêtêgan, indin naman êt kantamu sa kapamilatan Jesu Cristu. 18 Ayin pun nakakit sa Namalyari agyan kanuman, nuwa ya gigisay Anak nay pawa nan kaawyun, impakilala nay Namalyari kantamu.
Ya pamaptêg Juan tungkul kan Jesus
(Mateo 3:1-12; Marcos 1:1-8; Lucas 3:1-18)
19 Impalakun mani puun Judio sa Jerusalem ya dakun umnuy mani pari buy Levita* 1:19 Ya mani layin Levi, manawup sila sa mani pari sa Templu. Bilang 3:17-37. amên patangên la si Juan nu sisabêt ya. 20 A na impuglaw wa pêtêg nun a sinabi na, “Alwan sikuy Cristu 1:20 Ya Cristu sabay ya ginamit bilang titulu o lagyu. Ya labay sabin Cristu, Mamiligtas. ya impangakun Bapan Namalyari.”
21 Namatang silayna êt, “Nu parabaydu, sisabêt ka? Sika nayi si Propeta Elias ya pan-êtêngên yan?”
Nakitbay ya, “Alwan siku.”
Kabay pinatang layna êt manguman, “Nu parabaydu, sika nayi ya Propetay impangakun Bapan Namalyari ya lumatêng?”
Nakitbay si Juan, “Alwa êt.”
22 Sinabi la, “Nu parabaydu, sabin mu kanyan nu sisabêt ka amên dilag kay maibalita sa namiutus kanyan. Sabêt ta masabi mu tungkul sa sarili mu?”
23 Nakitbay si Juan, “Sabay sikuy pantukuyun Propeta Isaias sabitun sinabi nay,
‘Malêngêy gisay tawuy mamibêg sa kakyangan un paradi,
“Itinêk yuy danan Panginuun.” ’ ” 1:23 Isaias 40:3.
24-25 Amêsên, dilag ga êt in-utus ya mani Pariseo kan Juan. Namatang sila, “Uysiyan mamawtismu ka yata, pakan alwan sika awêd ya Cristu buy alwan sika si propeta Elias buy alwan sikay Propetay impangakun Bapan Namalyari ya lumatêng?”
26 Nakitbay si Juan, “Mamawtismu waku sa lanêm, nuwa dilag nakaidêng ya kaawyun yu ya a yu kilala. 27 Sabay siyay pansabin kuy lumatêng buy a ku sêpat magin ipus na.”
28 Nalyari ya ati sa lugal Bethania sa lipay Ilug Jordan nu saantun namawtismu si Juan.
Si Jesus ya Tupan Bapan Namalyari
29 Pamakawasak, nakitan Juan si Jesus ya mamadanidani kana. Kabay sinabi na sa mani tawu, “Elêwên yu. Abiti yay Biserun Tupan Bapan Namalyari ya mamitas kasalanan mani tawu sa babun luta! 30 Sabay siyay pantukuyun ku sabitun sinabi kuy, ‘Dilag gisay lumatêng nga mas dakila pun kangku, tagawan dilag gina bayu waku pun ianak.’ 31-33 Sabitun nuna, a ku yapun êt tanda nu sisabêt ya. Nuwa si Bapan Namalyari ya niutus kangkun mamawtismu sa lanêm, sinabi na kangku, ‘Makitan mun magyêpa ya Ispiritu ku sa gisay tawu buy manugêl kana. Sabay siyay tawuy mamawtismu kamuyu sa Ispiritu ku.’ Amêsên, pan-ipapêtêg kuy nakitan kuy Ispiritun Bapan Namalyari ya nanuwad pati-pati ya nagtabuy ubat sa langit buy nanugêl kana. Kabay naku waku baydi ya mamawtismu sa lanêm amên ipakilala kuya kamuyun mani Israelita. 34 Nakitan kuy abiin buy magpapêtêg gakun sabay siyay Anak Bapan Namalyari.”
Ya nunan mani Tagasunul Jesus
35 Pamakawasak, idi ya êt baydu si Juan kaawyun nay luwa sa mani tagasunul na. 36 Sên nakitan na si Jesus ya manduman, sinabi na, “Elêwên yu! Abiti yay Biserun Tupan Bapan Namalyari!”
37 Sên nalêngên luway tagasunul Juan ya sinabi na, sinunul la si Jesus. 38 Nangawing si Jesus. Kabay nakitan na silay kilalaku kana buy pinatang na sila, “Sabêt ta labay yu?”
Nakitbay sila, “Manuru,§ 1:38 Sa Griego, Rabbi. Ya labay sabin Rabbi, “Manuru.” labay yan matandan nu antuy bibiyan mu.”
39 Sinabin Jesus kalla, “Kaksaw kaw amên makitan yu.” Nakilakuy luwa buy nakitan lay bibiyan na. Mag-alas kuwatruy nan kaawat ta abitu. Kabay baydu ta silan namalibas yabi kaawyun na.
40 Ya gisa sa luway nakalêngê sa sinabin Juan buy nakilaku kan Jesus sabay si Andres ya patêl Simon Pedro. 41 Pamakamaranun, tambêng tingkap Andres ya patêl na ya si Simon buy sinabi kanay, “Nakitan yan nay Mesiyas.” (Ya labay sabin Mesiyas, “Cristu.”)* 1:41 Sa sabin Hebreo, Mesiyas o sa sabin Griego, Cristu. Si abiin ya luwa, kay gigisay labay sabin sabay ya “Napili.”
42 Impikilaku na si Simon kan Jesus. Buy sên nilatêng silayna kan Jesus, inêlêw Jesus si Simon buy sinabi na, “Sika si Simon ya anak Juan, nuwa paubat amêsên, palagyunan katan Cefas.” 1:42 Sa Aramaic Cefas. Sa Griego Pedro. Gigisay labay sabin batu. (Ya labay sabin lagyun Cefas, Pedro.)
Ya Pamêg Jesus kan Felipe buy kan Nathanael
43 Pamakawasak, naisip Jesus ya maku sa prubinsyan Galilea. Nakitan na baydu si Felipe buy sinabi na kana, “Kilaku ka kangku.” 44 Si Felipe taga balayan Bethsaida ya, kaparisu lan Andres buy si Pedro.
45 Nakitan Felipe si Nathanael buy sinabi na kana, “Nakitan yan nay tawuy pantukuyun sa Kautusan na impasulat kan Moises buy impasulat sa mani propeta. Sabay siya si Jesus ya taga Nazaret ya anak Jose.”
46 Sinabin Nathanael kana, “Kali! Taga Nazaret si Cristu? Dilag nayin mangêd da maubat sa Nazaret?”
Kabay nakitbay si Felipe, “Kaksaw ka amên makit muya.”
47 Sên nakitan Jesus ya magdani kana si Nathanael, sinabin Jesus kana, “Abiti yay gisay pêtêg Israelita ya asê mapamurayit.”
48 Pinatang yan Nathanael, “Parasaantu mukun nakilala?”
Nakitbay si Jesus, “Bayu ka pun binêg Felipe, nakitan katay nay idi sa aypan puun kayun igus.”
49 Nakitbay si Nathanael, “Manuru, sika yabay ya Anak Bapan Namalyari! Sika ya arin Israel!”
50 Sinabin Jesus kana, “Manampalataya ka nayi kangku gawan sinabi kuy nakitan kata sa aypan puun kayun igus? Alwan kay abiin na makit mu, ta igit pun baysên na makitan mu.”
51 Buy sinabi pun êt Jesus kana, “Pansabin ku kamuyuy makitan yuy mawang-at ta langit buy makitan yu êt ya mani ang-el Bapan Namalyari ya magdakêy buy magtabuy sa bibiyan kuy in-Anak Tawuy ubat sa langit.”

*1:1 1:1 Si ati ya pambêgên Sabi, sabay si Jesus.

1:4 1:4 Sa Manan Tipan, ya dêkêt sabay ya pamaptêg kangêdan, pagpapala, pangawyun buy kaligtasan na ubat kan Bapan Namalyari ( Job 22:28; 29:3; 33:30; Mani Kanta 4:6; Mani Kawikaan 4:18-19).

1:5 1:5 Ya kadlêman sabay ya pamisyay sa lukup Bapan Namalyari buy sa pagpapala na.

§1:6 1:6 Si nanulat sa librun Juan, sabay si Juan na tagasunul Jesus, alwan si Juan ya Mamawtismu.

*1:19 1:19 Ya mani layin Levi, manawup sila sa mani pari sa Templu. Bilang 3:17-37.

1:20 1:20 Ya Cristu sabay ya ginamit bilang titulu o lagyu. Ya labay sabin Cristu, Mamiligtas.

1:23 1:23 Isaias 40:3.

§1:38 1:38 Sa Griego, Rabbi. Ya labay sabin Rabbi, “Manuru.”

*1:41 1:41 Sa sabin Hebreo, Mesiyas o sa sabin Griego, Cristu. Si abiin ya luwa, kay gigisay labay sabin sabay ya “Napili.”

1:42 1:42 Sa Aramaic Cefas. Sa Griego Pedro. Gigisay labay sabin batu.