Ya Sulat ta ubat kan
JUDAS
1
Siku si Judas ya patêl Santiago buy alipên Jesu Cristu.
Nanulat taku kamuyun mani binêg Bapan Namalyari ya pan-idun na buy pan-illagan Jesu Cristu.
Labay kuy manugêl kamuyuy lubus sa lunus, kapatêtbêkan, buy pangiduy ubat kan Bapan Namalyari.
Ya mani tawuy mangaral alwan pêtêg
Mani kakaidwan kun mapatêl, labaylabay ku dayin isulat kamuyuy tungkul sa kaligtasan ya indin Bapan Namalyari sa balang gisa kantamu. Nuwa kaban pan-isipin kun isulat ta abiin, naisip kuy mas kaylangan kun sabin kamuyuy pawa yun itanggul ya mani pêtêg ga aral ya panampalatayanan tamu. Ta ya pêtêg ga aral la abiin, katamisan intiwalan Bapan Namalyari kantamun mani pinili nan kay kana buy asê sêpat ibayu kanuman. Kaylangan itanggul yuy pêtêg ga aral ta dilag mani tawuy nakiawyun kamuyu ya sa a yu tanda, kay magtatalingkayu silan manampalataya kan Bapan Namalyari. Pan-itumbalik lay kangêdan Bapan Namalyari sa kapamilatan pamikikanayun la, gawan pansabin lay maganaka si Bapan Namalyari buy patawarên na kitamu. Ya mani tawun abiin, a la labay kilalanên na kay si Jesu Cristuy Panginuun ya sêpat tamun pagsuywan. Sabitun nuna, ya parusan mani parabayduy tawu, idi ya sa Kasulatan.
Ya parusa sa mani nadawak sabitun nuna
Mani mapatêl, agyan tanda yinay tungkul sa nalyari sa mani Israelita sabitun nuna, labay ku pun êt ipaganaka kamuyu. Agyan inligtas silan Bapan Namalyari sa pangaipus la sa Egipto,* 1:5 Exodo 1-12. pinati na êt ya mani asê naniwala kana. 1:5 Mani Bilang 14:26-35.
Ganakên yu êt ya nalyari sa mani ang-el ya nagtas sa katungkulan la sa langit buy inlakwanan lay nay bibiyan la baydu. Inggapus silan Bapan Namalyari sa mani tanikalay asê mangaputus buy insukul na sila sa kali ya nalalêlalê angga sa parusan na sila sa Allun Pangukum na.
Ganakên yu êt ta nalyari sa mani tawu sa balayan Sodoma buy sa Gomorra buy sa mani karani lan balayan. Sabitun nuna, pawa silan makikanayun buy pandaygên lay kalabayan lawini la. Agyan parisu silan liyaki, niasawa sila. Para êt bayduy babayi sa kaparisu nan babayi. Gawan baysên, pinarusan silan Bapan Namalyari sa kapamilatan apuy ya asê mangapalêng. Dinyag nay abiin bilang patanda sa mani tawuy mapanyag kadawakan.
Para êt baysên ya diyag mani tawuy magtatalingkayun manampalataya kan Bapan Namalyari ya nakiawyun kamuyu. Dilag silan mangasulêplêp ya nadawak ya sabay ya mamitustus kalla amên daygên lay mamakapadêng-êy ya diyag sa sarili lan lawini. A sila kalabay magpasakup sa Panginuun buy magsabi sila êt nadawak laban sa mani idi sa langit. Isipin tamu si Miguel, agyan siyay pinunun mani ang-el, a ya nakadêgdêg nagsabin nadawak laban kan Satanas. Tagawan sabitun nisubakan sila nu sisabêt kallay mangwan bangkay Moises, asê nakadêgdêg nanangkan si Miguel kan Satanas, nun a kay sinabi na, “Baalay nay Panginuun ya mamarusa kamu!” 10 Nuwa si abiin na mani magtatalingkayun manampalatayay kaawyun yu, magsabi silan nadawak laban sa mani bagay ya a la mapukatan. Kaparisu silan mani ayup pa pandaygên lay labay lawini la agyan a la pun inisip. Gawan ya pansunulun la, kay kalabayan lawini la ya sabay ya mantan kalla sa kaparusan.
11 Mamakapalunus ya malyari sa mani tawun abiin! Tagawan manyag silan nangadadawak kaparisun dinyag Cain sabitun nuna. 1:11 Sa Genesis 4, si Cain buy ya patêl nay si Abel nag-andug sila kan Bapan Namalyari. Tinanggap Bapan Namalyari ya andug Abel nuwa ya andug Cain, a na tinanggap. Kabay nanubag si Cain buy pinati nay patêl na. Mamakapalunus ya malyari kalla! Tagawan pampurayitin lay kaparisu la amên ta kay makapera sila kaparisun dinyag Balaam sabitun nuna. Mamakapalunus ya malyari kalla! Tagawan pallabagên lay mani utus Bapan Namalyari kaparisun dinyag Korah sabitun panawun Moises. Kabay nipakabili si Korah,§ 1:11 Mani Bilang 16:1-35. buy para êt baysên ya pamarusa sa mani tawuy kaawyun yu ya magtatalingkayun manampalataya kan Bapan Namalyari.
12 Ya mani tawun abiin, sabay silay mipakadêng-êy buy manira kamuyu gawan ayin silan dêng-êy makiêm kamuyu bilang mipapatêl kan Cristu. Buy kay pawan kasimbawan na labay la buy kay sarili lay pan-isipin la. Para silan yatêk ka idi sa malinis ya yaming. Para silan mani ulap ya pan-ialipad angin, nuwa ayin pantanên na uran. Para sila êt mani puun kayuy ayin tagêy, agyan panawun nan panagêy. Inulut buy taganan nati yana. 13 Buy para sila êt mangaragul la allun sa dagat ya asê mabênbênan. Ya diyag lay mamakapadêng-êy maiparisu sa madinat ta subu ya pantanên alun sa agid dagat. Magpakarayu sila sa pêtêg ga aral, ta para silan bêtêwên ya nalitêp, tagawan nagpakarayu sila sa pêtêg ga aral. Kabay nakal-an sila sa kadlêman buy manugêl sila baydu kanuman.
14 Si Enoc ya ikapituy kaapuapuan Adan, awlagi sinabi na nu sabêt ya malyari sa mani tawun abiin. Sinabi na,
“Pakalêngê kaw! Lumatêng ya Panginuun kaawyun nay libulibuy ang-el na
15 amên atulan nay kaganawan tawu ayun sa mani diyag la. Parusan nay mani tawuy makasalanan ya asê mangilala kan Bapan Namalyari.
Parusan na sila gawan sa nangadadawak ka diyag la buy sa kaganawan nangadadawak ka pansabin la laban kana.”
16 Ya mani tawun abiin, mapanguwenta buy mapanêsê sila. Buy kay ya pansunulun la abituy nadawak ka kalabayan la. Mapagpadayêw sila buy pampakangêdên lay pagsabi la amên kay makwa lay labay la sa mani tawu.
Mani utus sa mani manampalataya kan Jesus
17 Nuwa sikaw wa kakaidwan kun mapatêl, pawa yun ganakên ya sinabin mani apostul Panginuun tamun Jesu Cristu sabitun nuna. 18 Ya sinabi la sabitun nuna,
“Bayu mag-udung si Jesus, lumatêng ya mani tawuy manguyam.
Labaylabay lan sunulun ya nangadadawak ka kalabayan lawini la.”
19 Abiin silay mani tawuy manira sa pamibêbêtêk yu, pansunulun lay kalabayan lawini la buy ayin kallay Ispiritun Bapan Namalyari.
20 Nuwa sikaw wa mani kakaidwan kun mapatêl, pawa yun pakapas-êyên na panampalataya yu sa kapêtêgan ya impatandan Bapan Namalyari kamuyu. Buy pawa kaw manalangin kan Bapan Namalyari sa sawup Ispiritu na. 21 Gawan sa lunus Panginuun tamun Jesu Cristu kamuyu, mabiyan kaw lanun biyay ya ayin katganan. Kabay kaban pan-êtêngên yuy allun abiin, manugêl kaw sa pangidun Bapan Namalyari. 22 Ya mani magmikakunuy nakêm sa panampalataya kan Jesus, kalunusan buy sawpan yu sila. 23 Ya kaatag nangalilitêp sa asê pêtêg ga aral, para silan marani yan minabu sa apuy ya asê mangapalêng. Kabay sawpan yu sila êt amên miligtas sila sa parusa. Ya kaatag pun na pawan manyag nadawak, kalunusan yu sila êt. Nuwa mangillag kaw ta dat miawyun kaw sa mani kadinatan na pandaygên la.
Ya pangulimên kan Bapan Namalyari
24 Ulimênên tamu si Bapan Namalyari ya sabay ya mangillag kamuyu amên a kaw makadyag kasalanan buy siya êt ya makapigtan kamuyu sa nasawang nga arapan na un ayin makitan kamuyuy nadawak buy lubus ya tula yu. 25 Kay gigisay Bapan Namalyari buy sabay siyay Mamiligtas tamu sa kapamilatan dinyag Panginuun tamun Jesu Cristu. Kanay pangulimên, karangalan, kadakilaan buy kapangyarian ubat pun sabitun nuna, angga amêsên buy kanuman. Awuy Panginuun!

*1:5 1:5 Exodo 1-12.

1:5 1:5 Mani Bilang 14:26-35.

1:11 1:11 Sa Genesis 4, si Cain buy ya patêl nay si Abel nag-andug sila kan Bapan Namalyari. Tinanggap Bapan Namalyari ya andug Abel nuwa ya andug Cain, a na tinanggap. Kabay nanubag si Cain buy pinati nay patêl na.

§1:11 1:11 Mani Bilang 16:1-35.