Ya Mangêd da Balita tungkul kan Jesu Cristu ayun kan
MATEO
1
Ya listaan mani ninunun Jesu Cristu
(Lucas 3:23-38)
Ati ya listaan mani ninunun Jesu Cristu ya layin David ya layin Abraham.
 
Si Abraham ya bapan Isaac,
si Isaac ya bapan Jacob,
buy si Jacob ya bapan Juda buy ya mapatêl na.
Si Juda ya bapa lan Fares buy si Zara, buy si Tamar ya indu la,
si Fares ya bapan Esrom,
buy si Esrom ya bapan Aram.
Si Aram ya bapan Aminadab,
si Aminadab ya bapan Naason,
buy si Naason ya bapan Salmon.
Si Salmon buy si Rahab ya bapa buy indu nan Boaz,
si Boaz ya bapan Obed buy si Ruth ya indu na,
buy si Obed ya bapan Jesse.
Si Jesse ya bapan Arin David
buy si Arin David ya bapan Solomon. (Ya indu na sabay ya manan asawan Urias.)
 
Si Solomon ya bapan Rehoboam,
si Rehoboam ya bapan Abias,
buy si Abias ya bapan Asa.
Si Asa ya bapan Jehoshafat,
si Jehoshafat ya bapan Joram,
buy si Joram ya bapan Ozias.
Si Ozias ya bapan Jotam,
si Jotam ya bapan Ahaz,
buy si Ahaz ya bapan Ezequias.
10 Si Ezequias ya bapan Manases,
si Manases ya bapan Amos,
buy si Amos ya bapan Josias.
11 Si Josias ya bapan Jeconias buy mapatêl na. Sa panawun abiin, dinakêp pa mani Israelita buy inipus sila sa Babilonia.
 
12 Pamakayari silan inipus sa Babilonia, nagin anak Jeconias si Salatiel
buy si Salatiel ya bapan Zerubabel.
13 Si Zerubabel ya bapan Abiud,
si Abiud ya bapan Eliaquim,
buy si Eliaquim ya bapan Azor.
14 Si Azor ya bapan Sadoc,
si Sadoc ya bapan Aquim,
buy si Aquim ya bapan Eliud.
15 Si Eliud ya bapan Eleazar,
si Eleazar ya bapan Matan,
buy si Matan ya bapan Jacob.
16 Si Jacob ya bapan Jose ya asawan Maria. Si Maria ya indun Jesus ya pambêgên Cristu.
17 Kabay dilag gan mapu buy apat ta layi ya ubat kan Abraham angga kan David, dilag mapu buy apat ta layi ya ubat kan David angga sa pangaipus mani Israelita sa Babilonia, buy dilag mapu buy apat ta layi ya ubat sa pangaipus angga sa in-anak si Jesus ya pambêgên Cristu.
Ya Pamianak kan Jesu Cristu
(Lucas 2:1-7)
18 Paradi ya pamianak kan Jesu Cristu. Si Maria ya indu na, nakal-an nan itangên kan Jose. Nuwa bayu sila miawyun, natandan Mariay nabuktut ya sa kapamilatan Ispiritun Bapan Namalyari. 19 Si Jose ya mapag-asawa na, gisa yan matinêk ka tawu buy a na labay mipakadêng-êy si Maria. Kabay naisip nay makisyay ya kan Maria un liim.
20 Nuwa kaban pan-isipin Jose ya abitu, nagpakit sa sulêplêp nay gisay ang-el Bapan Namalyari ya nagsabin, “Jose, layin David, agana ka malimun tangênên si Maria tagawan nangalêk ya sa kapamilatan Ispiritun Bapan Namalyari. 21 Manganak yan gisay liyaki buy ya ipalagyu mu kana, Jesus,* 1:21 Ya lagyun Jesus, ubat ya sa lagyun Josue sa sabin Hebreo. Ya labay sabin lagyun Josue, “Namalyari ya Mamiligtas.” tagawan iligtas nay mani tawu na sa mani kasalanan la.”
22 Nalyari ya kaganawan abiin amên matupad da sinabin Bapan Namalyari sa kapamilatan propeta,
23 “Mangalêk ka gisay dalaga
buy manganak yan gisay liyaki.
Bêgên yan Emmanuel.” 1:23 Isaias 7:14. (Ya labay sabin Emmanuel, “Kaawyun tamuy Bapan Namalyari.”)
24 Sên nimata si Jose, sinunul nay sinabin ang-el Panginuun buy tinangên na si Maria. 25 Nuwa a na ginêtan si Maria angga sa naianak nay gisay liyaki. Sên naianak kay kulaw, impalagyuy nan Jose kanay Jesus.

*1:21 1:21 Ya lagyun Jesus, ubat ya sa lagyun Josue sa sabin Hebreo. Ya labay sabin lagyun Josue, “Namalyari ya Mamiligtas.”

1:23 1:23 Isaias 7:14.