Ya Mangêd da Balita tungkul kan Jesu Cristu ayun kan
MARCOS
1
Ya Pangaral Juan ya Mamawtismu
(Mateo 3:1-12; Lucas 3:1-18; Juan 1:19-28)
1-2 Ati ya Mangêd da Balita tungkul kan Panginuun Jesu Cristu ya Anak Bapan Namalyari. Nag-umpisay Mangêd da Balita sabitun natupad da insulat Propeta Isaias ya daygên Bapan Namalyari,
“Dilag gakun gisay iutus ya muna kamu amên mil-an danan mu.* 1:1-2 Malakias 3:1.
Sabay siyay mamibêg sa kakyangan na magsabin,
‘Il-an yuy danan Panginuun.
Itinêk yuy balang danan na.’ ” 1:3 Isaias 40:3.
Amêsên, natupad da abiin sên inlumatêng si Juan ya Mamawtismu sa kakyangan. In-aral na sa mani tawuy, “Pagsisyan buy itgên yuy panyag kasalanan buy magpabawtismu kaw amên patawarên kaw Bapan Namalyari.” Kabay malakêy taga Judea buy taga balayan Jerusalem ya naku kan Juan ya Mamawtismu. Insabi lay mani kasalanan la buy binawtismuwan silan Juan sa Ilug Jordan.
Ya yaming Juan, diyag sa sabut kamelyu buy diyag sa balat ayup pa yakês na. Ya pangkanên na, durun buy pulut panilan. Pawa nan pansabin sa pangaral nay, “Dilag gisay lumatêng nga makapangyarian pun kangku. A ku sêpat 1:7 A ku sêpat: alwan labay sabin ya malakêy dinyag Juan ya asê manged nun a mas dakila buy matag-ay si Jesus kaysa kana. mantan sandalyas na. Pambawtismuwan kataw sa lanêm, nuwa bawtismuwan nakaw sa Ispiritun§ 1:8 bawtismuwan nakaw sa Ispiritun Bapan Namalyari ya labay sabin, manugêl ya Ispiritun Bapan Namalyari sa mani manampalataya. Bapan Namalyari.”
Ya pamawtismu kan Jesus
(Mateo 3:13-4:11; Lucas 3:21-22; 4:1-13)
Sa panawun abitu, inlumatêng si Jesus ubat sa balayan Nazaret sa prubinsyan Galilea buy nagpabawtismu ya kan Juan sa Ilug Jordan. 10 Pamakasalwang Jesus sa lanêm, nakitan nay nawang-at ta langit buy nagtabuy kanay Ispiritun Bapan Namalyari ya nanuwad gisay pati-pati. 11 Buy dilag gisay tunuy ya ubat sa langit ta nagsabin, “Sikay kakaidwan kun Anak ya kapapaidu kangku.”
Ya panuksu kan Jesus
(Mateo 4:1-11; Lucas 4:1-13)
12 Pamakayarin abitu, impalaku yan Ispiritun Bapan Namalyari sa kakyangan. 13 Sa lalên apattapuy allu,* 1:13 Sa Griego, “sa allu buy yabi.” pantuksun yan Satanas. Dilag êt baydun mangasilêb ba ayup buy dilag êt baydun mani ang-el la naglingkud kana.
Ya nunan pangaral Jesus
(Mateo 4:12-17; Lucas 4:14-15)
14 Sên nakasukul si Juan, naku si Jesus sa prubinsyan Galilea buy in-aral nay Mangêd da Balita ubat kan Bapan Namalyari. 15 Sinabi na, “Inlumatêng nganay intakday panawun na mag-ari ya si Bapan Namalyari! Kabay pagsisyan yinay mani kasalanan yu buy maniwala kaw sa Mangêd da Balita.”
Binêg Jesus ya apat ta mandakêp kênan lanêm
(Mateo 4:18-22; Lucas 5:1-11)
16 Kaban mamita si Jesus sa agid lawan Galilea, nakitan nay mipatêl la silan Simon buy si Andres ya mamisamwag dala la ta ubra lay mandakêp kênan lanêm. 17 Sinabin Jesus kalla, “Kilaku kaw kangku, ta daygên kataw mamipakaranin tawu kan Bapan Namalyari amên manampalataya sila kaparisun pandakêp yun kênan lanêm.” 18 Tambêng lan imbalag ga dala la buy nakilaku sila kan Jesus.
19 Sa pamitan Jesus, nakitan nay mani anak Zebedeo ya silan Santiago buy si Juan ya idi sa bangka ya mamipakapalan dala la. 20 Tambêng silan binêg Jesus. Kabay inlakwanan lay bapa la sa bangka ya kaawyun mani tawuy pan-upan la, ta nakilaku sila kan Jesus.
Ya liyaki ya sinêdakan nadawak ka ispiritu
(Lucas 4:31-37)
21 Naku silan Jesus sa balayan Capernaum. Sa Allun Pagpaynawa, sinumun si Jesus sa balin pagtipunan mani Judio buy nangaral ya baydu. 22 Nakaupapas ya mani tawu tagawan nakit lay dilag yan kapangyarian sa pangaral na, asê kaparisun pangaral mani manurun Kautusan.
23 Kaban mangaral si Jesus sa mani tawu baydu sa balin pagtipunan mani Judio, dilag gisay liyaki ya sinêdakan nadawak ka ispiritu 24 ya masnêg magsabin, “Jesus ya taga Nazaret, sabêt ta daygên mu kanyan? Naku ka nayi baydi amên upudun kay? Tanda yan ka nu sisabêt ka! Sikay Banal la in-utus Bapan Namalyari.”
25 Nuwa sinabyanan Jesus ya nadawak ka ispiritu, “Mangimbêk ka buy magtas kana!” 26 Sên anti, pinakusadkusad yan nadawak ka ispiritu buy kapan-angaw-angaw nag-awas kana.
27 Nakaupapas ya kaganawan tawuy idi baydu. Kabay nipapatang sila, “Sabêt ta ati? Bayun aral la dilag kapangyarian! Agyan na nadawak ka ispiritu, mapasunul na sa utus na.” 28 Kabay tambêng niwagaw wa balita tungkul kan Jesus sa buun Galilea.
Ya pamaiyul sa malakêy tawu
(Mateo 8:14-17; Lucas 4:38-41)
29 Pamakasalwang lan Jesus sa balin pagtipunan mani Judio, naku sila sa bali lan Simon buy si Andres, kaawyun na silan Santiago buy si Juan. 30 Nalatêng lay bakêt ta ampun Simon na nakakalêk gawan umutun. Kabay tambêng lan sinabi kan Jesus. 31 Nagdani si Jesus sa babayi buy tinalan nay gamêt na. Impaimata naya buy inumiyul ya. Kabay nidêng ya buy pinakan na silan Jesus.
32 Sên nitanglêw way mamut, gintan mani tawu kan Jesus ya kaganawan nipagsakit buy sinêdakan nadawak ka ispiritu. 33 Nitipun na sadyay lakên tawu sa lawasan balin Simon. 34 Namaiyul si Jesus sa malakêy tawuy dilag magmikakanayun na sakit buy namitas yan nangadawak ka ispiritu sa malakêy tawu. A na tinulutan magsabi ya nadawak ka ispiritu, tagawan tanda lay siyay Anak Bapan Namalyari.
Ya pangaral Jesus sa Galilea
(Lucas 4:42-44)
35 Sên bunatbunat tana, namitay na si Jesus. Naku ya sa kakyangan buy nanalangin. 36 Tingkap yan Simon buy mani kaawyun na. 37 Sên nakitan laya, sinabi la, “Manuru, pantêkapên kan malakêy tawu!”
38 Nuwa sinabin Jesus kalla, “Lakwên tamu pun na kasunul la lugal amên ipatanda ku êt kallay Mangêd da Balita tagawan abiin na sangkan pamaku ku baydi sa babun luta.” 39 Kabay naku yan nangaral sa mani balin pagtipunan mani Judio sa buun prubinsyan Galilea buy namipatas yan nangadawak ka ispiritu sa mani tawu.
Pinaiyul Jesus ya gisay liyaki ya nagsakit ketung
(Mateo 8:1-4; Lucas 5:12-16)
40 Dilag gisay liyaki ya nagsakit ketung ya nagdani kan Jesus. Nanduku ya buy nakilunuslunus kan Jesus buy sinabi na, “Nu labay mun kayêk, paiyulun muku.”
41 Nalunus si Jesus kana. Kabay dinukpan naya buy sinabi na, “Labay ku. Umiyul kayna!” 42 Tambêng yan inumiyul buy inluminis ya lawini na. 43 Pamakayarin abitu, pinabitan Jesus ya liyaki buy masipit nan intipan na, 44 “Agana mu sabin agyan kansabêt ta nalyari kamu, nun a maku ka sa pari buy ipaêlêw muy lawini mu ya inumiyul lana. Pamakayari, mag-andug ka ayun sa insulat Moises bilang pagpapêtêg ga inumiyul kayna.”
45 Nuwa namitay liyaki buy imbalita nay nalyari kana. Sên niwagaw wa nalyari sa liyaki, asina makasun si Jesus sa balayan gawan nu makitan yan mani tawu, pagsêksêkan laya. Kabay nanugêl ya tana sa kakyangan, nuwa pallakwên yapun êt mani tawuy ubat sa mani kaatag lugal.

*1:1-2 1:1-2 Malakias 3:1.

1:3 1:3 Isaias 40:3.

1:7 1:7 A ku sêpat: alwan labay sabin ya malakêy dinyag Juan ya asê manged nun a mas dakila buy matag-ay si Jesus kaysa kana.

§1:8 1:8 bawtismuwan nakaw sa Ispiritun Bapan Namalyari ya labay sabin, manugêl ya Ispiritun Bapan Namalyari sa mani manampalataya.

*1:13 1:13 Sa Griego, “sa allu buy yabi.”