Ya Sulat Pablo sa mani taga
FILIPOS
1
Ya pangumustan Pablo
Siku si Pablo, kaawyun ku si Timoteo ya kaparisu kun alipên Jesu Cristu. Nanulat kay kamuyun idi sa balayan Filipos ya pinilin Jesus kay kana. Ya sulat ta ati, para êt sa mani mamunu buy sa mani maglingkud sa mani manampalataya.
Labay kuy manugêl kamuyuy kangêdan buy kapatêtbêkan na ubat sa Bapa tamun Namalyari buy sa Panginuun Jesu Cristu.
Ya panalangin Pablo para sa mani taga Filipos
Balang maisip kataw, magpasalamat taku kan Bapan Namalyari. Balang manalangin naku para kamuyun kaganawan, pawa kun matula. Gawan paubat pun sabitun nuna kaw nanampalataya angga amêsên, pansawpan yu kina amên maiaral kuy Mangêd da Balita. Napilmi yakun isundun Bapan Namalyari ya mangangêd da diyag na ya inumpisan na sa biyay yu angga sa pakaganap pa abiin sa allun pag-udung Jesu Cristu baydi sa babun luta. Mapatêl, sêpat paradi ya matanam ku kamuyu, ta pawa kaw idi sa bêkê ku. Tagawan sabitun nuna, sa pamitanggul ku buy pamipapêtêg ku sa Mangêd da Balita tungkul kan Jesus, pawa yukun pansawpan sa kaganawan kaylangan ku. Buy anggay nabay amêsên na nakasukul laku, pansawpan yuku gawan sa kangêdan Bapan Namalyari kantamu. Tandan Bapan Namalyari ya nasabêksabêk kakun makitan kataw gawan pangkaidwan kataw kaparisun pangidun Jesus kamuyu.
Buy ati ya panalangin ku kan Bapan Namalyari para kamuyu ya luyang pun lumalêy pamiiidu yu un dilag kabiyasnan buy pangintindi nu sabêt ta mangêd buy nadawak 10 amên mapili yuy pinakamangêd yun daygên. Sa pakapakun baydu, sa allun pag-udung Jesu Cristu, malatêng nakaw wa malinis buy ayin nan makitan na nadawak sa pamibiyaybiyay yu. 11 Buy manalangin nakun sawpan kaw Jesu Cristun pawan bumyay matinêk amên maparangalan buy maulimên si Bapan Namalyari.
Ya tulan Pablo ya naipatanda ya tungkul kan Jesu Cristu
12 Mani mapatêl, labay kun matandan yuy nakasawup maragul la pangasukul ku amên miwagaw wa Mangêd da Balita tungkul kan Jesus 13 kaparisun nalyari amêsên kangku. Natandan kaganawan sundalus ya magbantay sa balin Emperador buy kaatag êt ta idi baydi ya nisukul laku gawan sa pangaral ku tungkul kan Jesu Cristu. 14 Buy gawan sa pangasukul ku, malakêy mapatêl tamu sa Panginuun na pinumas-êy ya panampalataya la buy pinumas-êy ya nakêm lan mamiaral Sabin Bapan Namalyari.
15 Pêtêg dilag dakun umnuy mangaral tungkul kan Cristu gawan kay sa pangasêm la kangku buy labay lan ipakit ta katanda sila pun kangku. Nuwa dilag êt dakun umnuy mangêd da nakêm mangaral Mangêd da Balita tungkul kan Jesus. 16 Gawan sa pangidu la kangku, pan-iaral la si Cristu. Gawan tanda lay ingkasukul kuy kalabayan Bapan Namalyari amên sa pakapakun baydu, maitanggul kuy Mangêd da Balita sa mani tawuy nakasukul kaawyun ku. 17 Nuwa ya kaatag, kay mamiaral silan Mangêd da Balita gawan kay sa sarili lan kalabayan amên ta dayêwên sila. Si abiin sila, asê mangêd da nakêm. Indap la ya kaban nakasukul laku baydi, mapasakit lay nakêm ku. 18 Nuwa paraman baydu, ayin kangkuy abitu. Pawa kun matula ta si Cristu ya pan-iaral la, mangêd man na sangkan la o asê. 19 Tagawan tanda kuy sa kapamilatan panalangin yu buy sa sawup Ispiritun Jesu Cristu, miawas saku pun baydi.
20 Ya pan-ipilmi ku buy labaylabay kun madyag sa biyay ku, abituy a ku mipakadêng-êy sa sabêt man na daygên ku, nun a pawan napas-êy ya nakêm kun mamiaral sa mani tawu tungkul kan Jesus kaparisu sabitun nuna. Sa pakapakun baydu, maparangalan ku si Jesus sa biyay ku, agyan ikamati ku man o asê. 21 Tagawan para kangku ya biyay ku, para kan Cristu. Buy nu mati yaku man, nabang kangkuy ati ta milaku waku sa lukup na. 22 Nuwa nu ikadang êt Bapan Namalyari ya biyay ku, mangêd êt ta malakêy madyag ku sa paglingkud ku kana. Kabay amêsên, nu mamili yaku, a ku tanda nu sabêt ta pilin ku. 23 Magmikapakay isip ku sa luwa. Ta pan-isipin kuy labay kina dayin mati ta amên milaku wakina sa lukup Cristu, tagawan ati ya mamangêd. 24 Nuwa kaylangan ku pun mabyay para sa ikakangêd yu. 25 Kabay napilmi yakun kumarang pun na biyay ku buy makaawyun yu amên masawpan kataw pumas-êy sa panampalataya kan Jesus buy mapasaya kataw gawan sa panampalataya yu. 26 Buy nu makapag-udung ngakina kamuyu, luyang kaw dilag ipagmaragul sa pamikibêtêk yu kan Cristu Jesus.
27 Kabay amêsên, agyan sabêt man na malyari kantamu, labay kuy bumyay kaw ayun sa Mangêd da Balita tungkul kan Jesus. Nu parabayduy daygên yu, makaawyun yuku man o asê, mabalitan kuy mibêbêtêk kaw mamitanggul Mangêd da Balita sa mani tawu amên manampalataya sila êt. 28 Agana kaw malimu sa mani manalungat kamuyu. Tagawan nu makitan lay a kaw malimu kalla, sabay ya magin patanda kalla ya ipalaku silan Bapan Namalyari sa ayin katganan na kaparusan nuwa sikaw, iligtas nakaw. 29 Ta alwan kay tinulutan na kitamun manampalataya kan Jesus, nun a makadanas êt kasakitan para kana. 30 Ya kasakitan na mangadanasan yu amêsên sa mani mamasakit kamuyu, kaparisun kasakitan na nakit yu kangku sabitun nuna buy angga amêsên, mangabalitan yuy mangadanasan ku pun.